Yết Ma Ấn

Chỉ Vũ (bàn tay trái) ngửa lòng bàn tay ngang trái tim. Trí (ngón cái trái) Lực (ngón trỏ trái) vịn nhau. Lại co Lực Độ (ngón trỏ trái) như hình báu. Quán Vũ (bàn tay phải) ngửa lòng bàn tay hướng về phía trước tác Khế Thí Nguyện.

Kết Khế này xong thì suy nghĩ rằng:Thân Ta tức đồng với Hư Không Tạng Bồ Tát. Liền tụng Yết Ma Chân Ngôn là : “Án, phộc nhật-la, la đát-noa, hám”

Do tác quán này gia trì nên tự thân Hành Giả ngang bằng với Bản Tôn Hư Không Tạng Bồ Tát