Hư Không Tạng Phổ Thông Cúng Dường Ấn

Chắp 2 tay lại, 2 Độ Giới Phương (2 ngón vô danh) cột buộc bên ngoài, Tiến Lực (2 ngón trỏ) gập lại như hình báu.

Kết thành Khế xong, tụng Chân Ngôn 4 biến. Phổ Cúng Dường Chân Ngôn là:

“Án, nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật-la, hộc”

Tưởng từ Ấn này tuôn ra vô lượng mọi thứ cúng dường: Hương, hoa, đèn, đuốc, dầu thơm, thức ăn uống, phướng báu, phan báu, lọng báu… Tức ở trước Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng ắt thành tựu sự cúng dường rộng lớn chân thật.

Print Friendly, PDF & Email