Hư Không Tạng Phổ Thông Cúng Dường Ấn

Hư Không Tạng Phổ Thông Cúng Dường Ấn
Mật Tông, Thủ Ấn

Hư Không Tạng Phổ Thông Cúng Dường Ấn

Chắp 2 tay lại, 2 Độ Giới Phương (2 ngón vô danh) cột buộc bên ngoài, Tiến Lực (2 ngón trỏ) gập lại như hình báu.

Kết thành Khế xong, tụng Chân Ngôn 4 biến. Phổ Cúng Dường Chân Ngôn là:

“Án, nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật-la, hộc”

Tưởng từ Ấn này tuôn ra vô lượng mọi thứ cúng dường: Hương, hoa, đèn, đuốc, dầu thơm, thức ăn uống, phướng báu, phan báu, lọng báu… Tức ở trước Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng ắt thành tựu sự cúng dường rộng lớn chân thật.

Bài Viết Liên Quan

Kinh Mật Giáo pdf

Ngũ Bộ Chú

NGŨ BỘ CHÚ Biên dịch: Huyền Thanh   ngu-bo-chu
Đà Ra Ni, Đại Tạng Kinh Chữ Việt

Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà La Ni (Huyền Thanh)

KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của Đời Lương Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH   Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại...
Mật Tông, Thủ Ấn

Ca Vịnh Ấn

Ca Vịnh Ấn Dùng đây để cúng dường Ấn trước từ lỗ rốn Dần lên đến miệng, buông Tưởng âm Khẩn Na La (Kiṃnara) Cúng dường các chúng Thánh “Án, thú-lô đát-la táo xí-duệ” OṂ– ŚOTRA SAUKHYE
42 Thủ Nhãn Chú Luân

28. Độc Lâu Thủ Chú Luân

ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN Soạn dịch: Huyền Thanh   Kinh Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, nên tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp...
Bộ Mật Giáo, Đại Tạng Kinh, Kinh Bồ Tát, Kinh Mật Tạng, Mật Tông, Tạng Kinh

Kinh Diên Thọ Diệu Môn Đà La Ni

PHẬT NÓI KINH DIÊN THỌ DIỆU MÔN ĐÀ LA NI Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch. Việt dịch: HUYỀN THANH   Như...
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp

14. Hồ-Bình Thủ Nhãn Ấn Pháp

HỒ BÌNH THỦ NHÃN    Hồ Bình Thủ (Tay cầm cái Hồ Bình): Tay thứ năm trong tám tay thuộc Liên Hoa Bộ của Mật Pháp, là Pháp Kính Ái. Câu thứ 49 trong Chú Đại Bi là:”Na Ra Cẩn Trì” dịch nghĩa là Đại Bi tức Bảo...