Tam Muội Gia Ấn

Hai tay kết Kim Cương Phộc. Tiến Lực (2 ngón trỏ) gập lại như hình báu, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái) để ngang trái tim.

Liền tụng Tam Muội Gia Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-nẵng, hồng”

_ Liền lấy tràng hạt thủy tinh đặt trong lòng bàn tay rồi chắp 2 tay lại để ngang trái tim.

Tụng Gia Trì Niệm Châu Chân Ngôn 3 biến. Chân Ngôn là :

“Án, vĩ lô tả nẵng, ma la, sa-phộc hạ”

Liền nâng tràng hạt đặt trên đỉnh đầu rồi phát nguyện là: “Nguyện cho con mau thành tựu tất cả Chân Ngôn Sở Trì của hết thảy bậc tu hành Chân Ngôn ở 10 phương Thế Giới”

Liền dùng Chỉ Vũ (bàn tay trái) đỡ tràng hạt. Quán Vũ (bàn tay phải) để ngang trái tim dời lần từng hạt châu chẳng chậm chẳng gấp, Tâm xa lìa sự tán loạn. Lấy số một ngàn hoặc một trăm làm giới hạn.

Nâng tràng hạt lên đỉnh đầu, lại phát nguyện là: “Con xin đem Phước Lực niệm tụng, nguyện cho hết thảy điều hy vọng của tất cả Hữu Tình là Quả Báo thù thắng thuộc Thế Gian hay Xuất Thế Gian đều mau chóng được thành tựu