Vô Năng Thắng Minh Vương Căn Bản Bí Mật Ấn

Hai tay chắp lại giữa rỗng không (hư tâm hợp chưởng), khiến cho mười đầu ngón tay hợp kín với nhau, là Ấn Tướng ấy vậy.

Chân Ngôn (tại chỗ riêng biệt, do rất bí mật nên tạm chẳng ghi chú)

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn cho nên các Chướng ngưng dứt hết, khiến cho mọi loại Giáo Sắc, Chính Tam Muội Gia của Như Lai….tất cả không thể che dấu.

Tiếp lại, ngửa lòng bàn tay trái, che trên lòng bàn tay phải, đem ngón cái phải đè trên móng ngón cái trái, dùng ngón trỏ phải búng ngón tay ba lần.

Tiếp theo hai tay co nắm bốn ngón tay từ ngón trỏ trở xuống, dựng đứng ngón cái. Dùng Thủ Ấn bên trên, xoay theo bên trái ba vòng làm Tịch Trừ, xoay theo bên phải ba vòng làm Kết Giới.

Tiếp theo dùng đồng Ấn, chỉ ở bốn phương, bốn góc, phương trên, phương dưới. Liền ấn năm chỗ trên thân, mỗi nơi đều tụng Chân Ngôn chữ Hồng gia trì