Nhất Tự Phật Đỉnh Minh Vương Ấn

Hai tay cài chéo các ngón bên trong rồi nắm quyền, dựng hai ngón giữa co lóng trên như hình cây kiếm, kèm đứng hai ngón cái, co hai ngón trỏ vịn lóng trên của hai ngón cái, tức thành Ấn. Đem Ấn gia trì năm chỗ.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Bộ-lỗ-án”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn cho nên tất cả Quỷ Thần đều chẳng dám đến gần Chú Sư này. Nơi bảo vệ cho thân của mình, nơi bảo vệ cho người khác, nơi kêu gọi Quỷ Thần, nơi sai khiến Quỷ Thần, chỗ mong cầu sự nghiệp….đều dùng Chú này.

Nếu trì tụng Chú không có thần nghiệm thì tụng Chú này 108 biến, liền được thành tựu cảnh giới sở đắc. Nếu không có hiệu nghiệm thì vị Thần ấy liền bị tiêu diệt.