Mã Đầu Minh Vương Ấn

Mã Đầu Minh Vương Ấn: Chắp hai tay lại, co hai ngón trỏ, hai ngón vô danh vào lòng bàn tay, đều cùng chung lưng. Kèm song song hai ngón cái, hơi co lại đừng dính vào ngón trỏ.

Liền tụng Chân Ngôn, chuyển theo bên trái ba vòng làm Tịch Trừ Chướng, chuyển theo bên phải ba vòng thành Kết Giới.

Chân Ngôn là:

“Án, a mật lý đố nạp-bà phộc, hồng, phát tra, sa-phộc hạ”

Kết Ấn này với tụng Chân Ngôn thì thuốc của chất độc mới tức là nhóm Vô Thường (Anitya), Khổ (Duḥkha), Không (Śūnya), Vô Ngã (Anatman, hay Niratman)….đối trị với sự đau đớn buồn thương. Ví như bệnh khí vào sâu trong tim gây ra phản ứng choáng đầu hoa mắt, cho nên mới có thể tới cùng tận nguồn cội ấy….cho đến hàng Đế Thích (Indra), Phạm Vương (Brahma-rāja) tự tại an vui làm bậc tôn quý của Thế Giới. Đức Như Lai (Tathāgata) dùng Pháp này đối trị, liền ngộ Tâm Thân rực sáng như lửa hại, chán sợ sinh tử, chính thuận Niết Bàn…huống chi là Hữu Tình khác ư!