TÌNH THẦY TRÒ

Thân tặng Đạo Hữu Minh Lâm để kỷ niệm

Minh Lâm, quán chiếu thâm sâu
Với Thầy đây cũng dạt dào tình thương
Cách nhau du ømấy dặm trường
Dòng sông DuyThức, ngàn phương nối liền
Trao nhau tư tưởng làm duyên
Phơi bày chân vọng, hương Thiền điểm trang
Trải qua the ágiới ba ngàn
Hạt sương thâu gọn nằm an trong lòng
Sáng soi nguyên lý viên dung
Nhãn quang DuyThức tận cùng to ûphân.
Thầy trò âu cũng duyên phần
Giặp nhau giữa chốn phu øvân chuyển mình
Hành trang quảy gánh niềm tin
Trao truyền Duy Thức bên mình chiếu soi
Tuy đời nước chảy may trôi
An tâm để chút nụ cười nở hoa
Dù cho sống giữa Ta bà
Mình đây cảm thấy thiền na Niết Bàn.

Chùa Phật Quang
Ngày 25.8.2019
Thích Thắng Hoan