HAI LỐI RẺ

Cùng chung một kiếp duyên sanh
Nhưng hai lối rẽ phân minh tỏ tưởng
Một bên theo nghiệp hành trình
Cuốn vào ái dục, xây nên kiếp người
Đắng cay trãi khắp nẽo đời
Chông gai vương mắc lên người xác xơ
Thôi đành cho trọn ước mơ
Nghiệp duyên đã lỡ giăng tơ cõi lòng.
Một bên hạnh nguyện viên dung
Không theo duyên nghiệp, theo dòng Phật gia
Con đường giải thoát thiết tha
Bước lên bờ giác chan hoà cõi an.

Ngày 06.03.2020
Thích Thắng Hoan
Chùa Phật Quang
Trung Tâm Phiên Dịch và Sáng Tác.