PHẬT QUANG CÁNH CỬA TÌNH THƯƠNG

Phật Quang cánh cửa tình thương
Độ người sanh tử thoát đường tử sanh
Vị tha trang trải hết mình
Ai cần cũng đến tận tình chăm lo
Dang tay tiếp kẻ sa cơ
Trao nhau tình đạo bên bơ øtrầm luân
Cuộc đời sầu kho å vấn vương
Cài lên mái tóc gian truân kiếp người.
Muốn cho le õsống yên nơi
Chùa đây rộng mở, nguồn vui dạt dào
Sớm chiều kinh kệ duyên giao
Tiếng chuông tĩnh mộng sạch làu trần ai.
Cách xa dù mấy dặm dài
Mái chùa gợi ảnh trang đài nhớ nhung
Vào chùa tĩnh lặng tâm hồn
Bao nhiêu trầm cảm theo dòng nước trôi
Đảo điên đã trút sạch rồi
Từ bi nếp sống sáng ngời niềm tin.

Chùa Phật Quang
Ngày 24.8.2019
Thích Thắng Hoan