Tam Muội Gia Ấn

Phụng Tống Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la, la đát-nẵng, mục”

Nâng Ấn đặt trên đỉnh đầu, tụng Chân Ngôn 7 biến liền thành Phụng Tống tất cả Thánh Chúng

_ Lại kết 3 Bộ Tâm Tam Muội Gia, mỗi Chân Ngôn đều tụng 3 biến

_ Tiếp kết Hộ Thân Ấn như lúc trước, ấn 5 nơi

_ Liền Lễ Phật, Phát Nguyện, Tùy Hỷ

Xong rồi rời khỏi Đạo Trường, chuyển đọc (Kinh Điển) Đại Thừa, ấn Phật, ấn

Tháp, rộng hành Đàn Thí, thường tu nhiêu ích cho tất cả Hữu Tình