Đại Hư Không Tạng Phổ Cúng Dường Ấn

Chắp 2 tay lại, đem 2 ngón giữa, bên phải đè bên trái hướng ra ngoài cài chéo nhau bám dính lên lưng bàn tay. Đem 2 ngón trỏ dính nhau như hình báu.

Kết Ấn thành xong, tụng Chân Ngôn 4 biến. Phổ Cúng Dường Chân Ngôn là:

“Án nga nga nẵng, tam bà phạ phộc nhật-la hộc”

Do kết Ấn này với lực tụng Chân Ngôn gia trì nên nơi tưởng cúng dường và vật báu thật đều không khác, tất cả Thánh Chúng đều được thọ dụng.