Tâm Chân Ngôn Ấn

 

Tướng Ấn là: Đem tay trái giả nắm quyền, ngón trỏ ngón cái cùng vịn nhau như cái vòng. Tưởng tự thân nhập vào trong quyền trái. Đem tay phải che bên trên quyền trái.

Liền tưởng Ấn này là hình Ma Lợi Chi Bồ Tát. Tưởng tự thân ngụ trong trái tim của Ma Lợi Chi Bồ Tát chẳng bị cắt đứt, tụng Thân Chân Ngôn. Ngay lúc đó đắc được sự gia trì thù thắng, chẳng bị tất cả người ác làm chướng ngại chỗ thấy (sở kiến). Tất cả tai họa chẳng vướng vào thân. Tất cả khẩu thiệt đều được trừ diệt. Trùng, chó sói, cọp, beo, nước, lửa, ăn trộm, giặc cướp đều chẳng thể làm hại. Sự mong cầu quả báo Thế Gian đều được ổn thoả (hài ngẫu).

Nếu tu Pháp Xuất Thế Gian liền được Thiền Định hiện trước mặt. Trí Tuệ tăng ích, đắc được Văn Trì, chẳng quên mất pháp của Tâm Bồ Đề.

Khi tụng Chân Ngôn thì khởi lòng Bi Mẫn thâm sâu.Vì tất cả hữu tình bạt trừ khổ não, đều được giải thoát không có chướng ngại, mau chứng Đạo Bồ Đề Vô Thượng.