Tam Muội Gia Ấn

 

Chắp hai tay giữa rỗng

Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa)

Đè lưng vạch lóng đầu

Thiền Trí (2 ngón cái) phụ Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Đều vịn vạch lóng dưới

Quán rõ các Như Lai

Tướng tốt, thấy rõ ràng

Phật Bộ Tam Muội Gia Chân Ngôn là:

“Án, đát tha nghiệt đô bà phộc dã, sa-phộc hạ” 

OṂ – TATHĀGATA UDBHAVĀYA – SVĀHĀ.

Bảy biến, bung trên đỉnh

Do đây hay cảnh giác

Chư Phật đến hộ niệm

Được Thân Nghiệp trong sạch