Ma Lợi Chi Bồ Tát Căn Bản Chân Ngôn Ấn

 

Tướng Ấn là: Đem 2 tay cùng cài chéo nhau bên trong. Hợp dựng 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa đều móc giữ 2 ngón trỏ khiến cho dính nhau. Duỗi hợp song song 2 ngón cái liền thành.

Tụng chân ngôn gia trì 5 nơi trên thân, ấn vào vầng trán, tiếp vai phải, tiếp vai trái, tiếp trái tim, tiếp trên cổ họng. Mỗi nơi đều tụng một biến.

Chân Ngôn là :

“Nẵng mô la đát-nẵng, đát-la dạ gia (1) đát nễ-dã tha (2) át ca mạt tư (3) mạt ca mạt tư, át độ mạt tư (4) chỉ bả la mạt tư (5) ma hạ chỉ bả la mạt tư (6) án đát đà na mạt tư (7) ma lý chế dã mạt tư 98) nẵng mô tát-đô đế (9) lạc khất-xoa, lạc khất-xoa hàm (10) tát phộc tát đát-phộc nan giả (11) tát phộc đát-la tát phộc ba dữu (12) bả nại-la phệ tỳ-dược, sa-phộc hạ (13)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, ADHU (?SUDHĀ) MAṢI,

JVALA MAṢI, MAHĀ-JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI, MARĪCĪYA

MAṢI, NAMO STUTE _ RAKṢA RAKṢA MĀṂ SARVA-SATTVĀNĀṂCA _ SARVATRĀ SARVA PĀYA-UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ