PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

GIÁNG TAM THẾ MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ SÁU_ CHI BA

 

Tiếp lại tuyên nói Ấn Trí. Tụng là:

“Chú ý văn giăng Đàn Giới ấy

Y Pháp nên dùng dây Kim Cương

Hoặc ra hoặc vào, trong phần lượng

Chẳng nên trái vượt, phá Tam Muội

Ở giữa nên vẽ Đại Tát Đỏa

Ấy là Kim Cương Thủ Thánh Tôn

Tôn ấy ngự hoa sen xanh lớn

Thắng Tướng Kim Cương Hồng Ca La (Vajra-hūṃ-kara)

Nanh bén ló ra rất uy mãnh

Lại hiện mắt giận dữ cười vui

Nhấc bước Kim Cương , tướng tiện diệu

Đủ ánh sáng lớn vòng hoa lửa

Chân trái bước ngang, hiện uy thế

Đạp thân Đại Tự Tại Thiên ấy

Chân phải như ứng, vẽ cũng vậy

Đè vùng vú Ô Ma Thiên Hậu Liền nói Căn Bản Tâm Minh là:

“Hồng” *)HŪṂ

 

_Ở bốn mặt Kim Cương Thủ ấy

Đông bày Kim Cương Phẫn Nộ Tôn

Đủ ánh sáng lớn vòng hoa lửa

Giận dữ, nanh bén rất đáng sợ

Tâm Minh của bốn vị Đại Sĩ thuộc nhóm này là:

“Hồng”*)HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la tát đỏa, cốt-lỗ đà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-SATVA KRODHA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, cát lý-sa, cát-lý sa, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA ĀKARṢA ĀKARṢA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la ca ma, cốt-lỗ đà, la nga dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KĀMA-KRODHA RĀGAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la đổ sắt-trí, cốt-lỗ đà, sa độ sa độ, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-TUṢṬI-KRODHA SĀDHU SĀDHU HŪṂ PHAṬ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam bày Thắng Đàn Trường thứ hai

Áy an Kim Cương Quán Đỉnh Tôn

Với vẽ chúng Phẫn Nộ vây quanh

Tâm Minh của bốn vị Đại Sĩ thuộc nhóm này là:

“Đát-la”

*)TRĀḤ

 

“Án, phộc nhật-la bột-lý câu chi, cốt-lỗ đà, ha la ha la, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-BHṚKUṬI KRODHA HARA HARA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la tô lý-dã, ma hạ nhập-phộc la, ma la (1) cốt-lỗ đà, nhậpphộc la dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-SŪRYA MAHĀ-JVALA MĀLĀ-KRODHA-JVALĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, kế đổ, nỉ hứ, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA-KETU DEHI HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la trá, hạ sa, cốt-lỗ đà, hác hác hác , hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-AṬṬA- HĀSA- KRODHA HAḤ HAḤ HAḤ HŪṂ PHAṬ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Nam bày Thắng Đàn Trường thứ ba

Ở giữa nên vẽ Kim Cương Quân

Chúng Đại Sĩ Phẫn Nộ vây quanh

Tâm Minh của bốn vị Đại Sĩ thuộc nhóm này là:

“Hột-lý”

*)HRĪḤ

 

“Án, phộc nhật-la đạt lý-ma, cốt-lỗ đà, vĩ na thiết dã (1) vĩ du đà dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-DHARMA-KRODHA-VINĀŚAYA VIŚODHĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la đích sát-noa, cốt-lỗ đà, thân na, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-TĪKṢṆA-KRODHA-CCHINDA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la hứ đổ, cốt-lỗ đà, bát-la vĩ xá, bát-la phệ xá dã mạn noa lãm

(1) tát lý-phộc, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-HETU-KRODHA-PRAVEŚA PRAVEŚĀYA MAṆḌALĀṂ SARVA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, bà sa, phộc nại, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA-BHĀṢA VADA VADA HŪṂ PHAṬ

 

_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần

Bắc bày Thắng Đàn Trường thứ tư

Giữa vẽ Kim Cương Biến Nhập Tôn

Chúng Kim Cương Phẫn Nộ vây quanh

Tâm Minh của bốn vị Đại Sĩ thuộc nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la cát lý-ma”

*)OṂ_ VAJRA-KARMA

 

“Án, phộc nhật-la, cát phộc tả, cốt-lỗ đà (1) lạc xoa lạc xoa, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-KAVĀCA-KRODHA RAKṢA RAKṢA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, dược xoa, cốt-lỗ đà (1) kha na kha na, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-YAKṢA-KRODHA KHĀDA KHĀDA HŪṂ PHAṬ

 

“Kháng, phộc nhật-la, , cốt-lỗ đà, mẫu sắt-trí (1) sa đạt dã, tam ma dã, hồng, phát tra (2)”

*)HAṂ_ VAJRA-KRODHA-MUṢṬI SĀDHAYA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

 

_Tiếp lại, ở bốn góc Đàn ấy

Như đã nói ấy, y thứ tự

Đồng Pháp Dụng Kim Cương Giới ấy

Bí Mật Cúng Dường nên vẽ khắp

Tâm Minh của bốn vị Đại Sĩ thuộc nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la, la tế (1) la nga dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-LĀSYE RĀGAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, ma lê (1) a tỳ săn tả, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-MĀLE ABHIṢIṂCA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, nghệ đế (1) nga na dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-GĪTE GANAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, niết-lý để (1) phộc thi cô lỗ, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-NṚTYE VAŚĪ-KURU HŪṂ PHAṬ

 

_Dùng bước Kim Cương mà ra dần

Như ứng, bày Ngoại Thắng Đàn Trường

Ở trong bốn góc Ngoại Đàn ấy

Nên an bốn Cúng Dường Hiền Thánh Tâm Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la độ ba, bố nhạ, táp-phả la noa, tam ma duệ, hồng phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-DHŪPA PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la bổ sáp-ba, bố nhạ, táp-phả la noa, tam ma duệ, hồng phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-PUṢPA PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la lộ ca, bố nhạ, táp-phả la noa, tam ma duệ, hồng phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-ĀLOKA PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la hiến đà, bố nhạ, táp-phả la noa, tam ma duệ, hồng phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-GANDHA PŪJA SPHARAṆA SAMAYE HŪṂ PHAṬ

 

_Bốn Minh Vương nhóm Kim Cương Câu

Y Pháp an bày trong bốn cửa

Như ứng, bày làm Ngoại Đàn Trường Ngoại Kim Cương Bộ nên như Giáo Tâm Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-lãm cô xá, ma hạ cốt-lỗ đà, cát lý-sa dã (1) tát lý-phộc tam ma dương, hồng, nhược (2)”

*)OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA MAHĀ-KRODHA ĀKARṢA SARVASAMAYĀṂ HŪṂ JAḤ

 

“Án, phộc nhật-la bá xá, ma hạ cốt-lỗ đà (1) bát-la phệ xá, tát lý-phộc tam ma dương, hồng, hồng (2)”

*)OṂ_ VAJRA-PĀŚA MAHĀ-KRODHA PRAVEŚA SARVA-SAMAYĀṂ HŪṂ HŪṂ

 

“Án, phộc nhật-la táp-phổ tra, ma hạ cốt-lỗ đà (1) mãn đà mãn đà, tát lýphộc tam ma dương, hồng, tông (2)”

*)OṂ_ VAJRA-SPHOṬA MAHĀ-KRODHA BANDHA BANDHA SARVASAMAYĀṂ HŪṂ VAṂ

 

“Án, phộc nhật-la phệ xá (1) ma hạ cốt-lỗ đà phệ xá dã (2) tát lý-phộc tam ma dương, hồng, ác (3)”

*)OṂ_ VAJRA-ĀVIŚA MAHĀ-KRODHA AVIŚA SARVA-SAMAYĀṂ HŪṂ AḤ

 

_Tiếp lại tuyên nói Giáng Tam Thế (cũng gọi là Tam Giới Tối Thắng) Đại Mạn Noa La Nhập Đẳng Nghi Quỹ Quảng Đại Pháp Dụng. Ấy là trước tiên Kim Cương A Xà Lê tự kết Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý Ấn vào Mạn Noa La. Như vậy vào xong, liền nên khải bạch với tất cả Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Con làm Pháp Phẫn Nộ Kính ái, ứng với sự điều phục mà con làm điều phục, ứng với sự nhiếp thọ thì con nên nhiếp thọ. Nguyện xin Đức Thế Tôn trao cho con Giáo Sắc. Con nên làm thế nào để như ứng với chỗ hành?”

Nói lời đó xong, liền dùng Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý Ấn đã kết, như Giáo đã nói, an ở trái tim của mình, rộng làm sự nghiệp của nhóm Kim Cương Câu.

Làm xong lại kết mọi Tam Muội Ấn. Sau đó liền được uy thần của tất cả Như Lai dựng lập

Tiếp làm bốn loại cúng dường bí mật

Làm xong lại hiến cúng dường của nhóm Hương

 

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ dẫn Kim Cương Đệ Tử vào Mạn Noa La là: Kim Cương A Xà Lê dùng Kim Cương Phẫn Nộ Đế Lý Đế Lý Ấn mà mình đã kết, khiến Đệ Tử kết rồi trao cho Đại Minh là:

“Án, ngật-lý hận-noa, phộc nhật-la, tam ma dã, hồng, tông”

*)OṂ_ GṚHṆA VAJRA SAMAYA HŪṂ VAṂ

 

Sau đó quấn quanh, dùng lụa dày màu xanh, tơ màu xanh ràng buộc đỉnh đầu. Tơ màu xanh che mặt, dẫn vào Mạn Noa La, trao cho Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la tam ma dương, bát-la vĩ xá, di”

*)OṂ_ VAJRA SAMAYAM PRAVEŚĀMI

 

Vào xong. Sau đó kết Kim Cương Biến Nhập Tam Muội Ấn, trao cho Biến Nhập Xuất Sinh Đại Minh đó là: “Án, phộc nhật-la phệ xá, ác”

*)OṂ_ VAJRA-AVIŚA AḤ

Làm Pháp Biến Nhập đó xong. Do Biến Nhập này cho nên liền được nơi cùng chung gia trì của tất cả Như Lai. Ở khoảng nháy mắt mà hay biết thấu mọi việc của quá khứ vị lai hiện tại, chẳng bị Ma áp chế, lại được ẩn thân , người khác chẳng thể nhìn thấy.

Pháp Giáng Tam Thế như vậy được tương ứng cho nên đều hay tùy ứng, điều phục nhiếp thọ tất cả hữu tình. Hết thảy tất cả sự nghiệp của Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát thảy đều hay làm, lại hay thường làm các việc thành tựu.

 

_Sau đó, trao cho Thệ Tâm Đại Minh ấy. Tiếp nên vì kẻ ấy bỏ mảnh tơ che mặt ra, liền khiến quán nhìn tất cả Đại Mạn Noa La. Rồi Đệ Tử ấy vừa nhìn thấy Mạn Noa La thời liền hay diệt trừ tất cả tội dơ, khéo hay giáng phục khắp hết ba cõi.

Pháp Giáng Tam Thế này tương ứng cho nên hết thảy tất cả Thiên Chúng của hàng Đại Tự Tại Thiên đều hay câu triệu với làm việc của nhóm cảnh ngộ, cấm phộc, kính ái, điều phục…được Thần Lực của tất cả Như Lai gia trì, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát thường luôn hộ vệ, lại được Kim Cương Thủ ban cho Pháp thành tựu.

 

_Xong dùng Pháp Kim Cương Quán Đỉnh, vì Đệ Tử trao cho Quán Đỉnh. Liền đem cây kiếm Kim Cương trao trong bàn tay của kẻ ấy, lại trao cho Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la bá ni, phộc nhật-la cát lý-ma, cát lỗ, bà phộc”

*)OṂ_ VAJRA-PĀṆI VAJRA-KARMA KARA-UDBHAVA

 

Sau đó, bèn gọi tên xong, trao cho Kim Cương Quán Đỉnh, lại trao cho Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, đỏa ma tỳ săn tả di, na ma tỳ thi ca (1) hứ phộc nhật-la na ma”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA TVAM ABHIṢIṂCA ME NĀMA ABHIṢEKA _ HE VAJRA-NĀMA

Nói là hết thảy tên gọi tùy theo các chỗ đã làm, đều cùng với tiếng Hứ (HE) tương ứng hòa hợp, sau đó vì Đệ Tử nói Đại Trí Xuất Sinh. Tụng là:

_Ảnh tượng Kim Cương nên vẽ khắp

Đủ ánh lửa lớn an ở tim

Kim Cương Phẫn Nộ Pháp tương ứng

Tất cả Thế Gian hay cảnh ngộ

_Tướng báu Kim Cương để ở trán

Như ứng vẽ khắp, lại cũng vậy

Kim Cương Phẫn Nộ Pháp tương ứng

Tất cả hữu tình đều kính yêu

_Kim Cương Liên Hoa an ở họng

Có đủ ánh sáng lớn rực lửa

Kim Cương Phẫn Nộ Pháp tương ứng

Tất cả hữu tình đều điều phục

_Chày Xảo Nghiệp Kim Cương an đỉnh

Có đủ ánh sáng lớn rực lửa

Kim Cương Phẫn Nộ Pháp tương ứng Tất cả Thế Gian hay vệ hộ.

 

_Tiếp lại tuyên nói Trí Ấn Tâm Minh là:

“Hồng, tát đỏa phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, phệ xá , ác”

*)HŪṂ_ SATVA-VAJRA KRODHA AVIŚA AḤ

 

“Hô, la đát-na phộc nhật-la, cốt-lỗ đường, đát-la”

*)HOḤ _ RATNA-VAJRA KRODHAṂ TRAḤ

 

“Hồng, đạt lý-ma phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, phát tra”

*)HŪṂ_ DHARMA-VAJRA KRODHA PHAṬ

 

“Kháng, cát lý-ma phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, lạc xoa”

*)HAṂ_ KARMA-VAJRA KRODHA RAKṢA

 

Tiếp lại tuyên nói Câu Triệu Thiên Đẳng Ấn Trí

_Kim Cương Câu ấy nên vẽ khắp

Tưởng chữ Hồng (HŪṂ) hiện trong lòng tay (tâm của bàn tay)

Các ngón dao động, tâm giận dữ

Câu triệu chư Thiên, đây hơn hết

_Kim Cương Câu ấy nên vẽ khắp

Như ứng, dùng chữ trong lòng chân (tâm của bàn chân)

Từ Môn Xuất Sinh qua cũng thế

Quyết định câu triệu các Thiên Chúng

_Kim Cương Câu ấy nên vẽ khắp

Từ Môn Xuất Sinh mà đẳng khởi

Dao động các ngón, hay câu khắp

Hàng Ô Ma Hậu, Mẫu Thiên Chúng

_Kim Cương Câu ấy nên vẽ khắp

Trong các Môn Lưu Chú cũng thế

Trong ấy làm, dùng y Pháp Nghi Như ứng câu triệu, đây hơn hết Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, nga-la, cát lý-sa dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA- AGRA – AKARṢĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, cật-la, hàm, cô xá, cốt-lỗ đà cát lý-sa dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-AKRAMĀṂ KOŚA – KRODHA AKARṢĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, nan noa, nga-la, cát lý-sa dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA- DAṆḌA-AGRA – AKARṢĀYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, sa na, nga tha, cát lý-sa dã, di (1) đế, phộc nhậtla, tam ma dã, ma nậu tam-ma la, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA-ASANA AGACCHA AKARṢĀYA MITE_ VAJRA SAMAYAM ANUSMARA HŪṂ PHAṬ

 

Tiếp lại dạy truyền bốn loại Ấn Trí.

_Làm bước Kim Cương, thế bình ổn

Kim Cương Cảnh Ngộ Pháp tương ứng

Một xưng chữ Hồng, khảng sát na

Tất cả Thế Gian hay cảnh ngộ

_ Ngữ ngôn Kim Cương làm chính ngữ

Cùng bốn chữ Hồng đều hòa hợp

Các Phật Thế Tôn tưởng ở tim

Quyết định tất cả còn hay triệu

_ Kim Cương Phẫn Nộ hòa hợp nên

Kim Cương Phẫn Nộ Tối Thắng Quán

Pháp chữ Hồng Kim Cương, tương ứng

Các ác Thế Gian, đều hay phá

_Ý làm Thân giáp trụ, hay hộ

Trong đó hoặc mình hoặc người khác Đại Giáp Trụ Pháp ấy tương ứng Tất cả Thế Gian hay vệ hộ.

Đại Minh của nhóm này là:

“Án, phộc nhật-la cốt-lỗ đà, ca dã, phệ xá, hồng, ác”

*)OṂ_ VAJRA-KRODHA- KĀYA- AVIŚA HŪṂ AḤ

 

“Án, phộc nhật-la, vĩ nỉ-du đát-ma, ma hạ cốt-lỗ đà, na dã, hô, bà nga tông

(1) phộc nhật-la, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ VAJRA-VIDYOTTAMA MAHĀ-KRODHA ĀNAYA HOḤ_ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, phộc nhật-la, cốt-lỗ đà, nại-lý sắt-trí, ha na (1) nại ha (2) bát tả (3) vĩ na xá dã (4) hồng, ca lê noa, bá đa dã (5) phộc nhật-la, tam ma dã, hồng, phát tra  (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA- KRODHA- DṚṢṬI HANA DAHA PACA VINĀŚAYA HŪṂ KĀREṆA-PATAYA_ VAJRA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

 

“Án, ma nỗ nại-lý trà, phộc nhật-la, cát phộc tả (1) cốt-lỗ đà, lạc xoa, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ MANO DṚḌHA VAJRA KAVĀCA KRODHA RAKṢA HŪṂ PHAṬ

 

Tiếp lại dạy truyền Phổ An Nhất Thiết Hữu Tình Ấn Trí

_Kim Cương Phẫn Nộ Pháp hòa hợp

Như ứng, thân đã ứng cùng hợp

Xưng tụng chữ Hồng Kim Cương thời

Quyết định tất cả đều hay ấn

_Phàm các ngôn luận, đại ngữ ngôn

Một xưng Trá Chỉ Hồng Phát Tra (ṬAKKI HŪṂ PHAṬ)

Từ đấy phát hiện ánh phẫn nộ

Dùng chày Kim Cương, hiện tiền phá

_Dùng Kim Cương Thị (cái nhìn Kim Cương) quán khắp cả

Kim Cương Phẫn Nộ Đẳng Trì nên

Tùy ứng, đã phá hữu tình ác

Mỗi mỗi kẻ ấy sẽ hoại mạng

_Trong ý đã muốn phá các ác

Trụ Tâm Kim Cương mà quán kỹ

Tất cả nên xưng Minh chữ Hồng

Dùng Trí Ấn mình, hiện tiền ấn

_Tùy các hữu tình muốn điều phục

Phát ý, đấy tức là chỗ ấn

Hiện tiền ấn, ấn việc hiện tiền

Tất cả sự nghiệp hay thành tựu Đại Minh của nhóm này là:

“Tra kế, ác”

*)ṬAKKI AḤ

 

“Tra kế, nhược”

*)ṬAKKI JAḤ

 

“Tra kế, hồng”

*)ṬAKKI HŪṂ

 

“Tra kế, kháng”

*)ṬAKKI HAṂ

Mỗi một Ấn này cùng với bốn loại Yết Ma, bốn loại Ấn Minh mà đều tương ứng

 

Tiếp lại dạy truyền Bí Mật Phẫn Nộ Ấn Trí

_Tất cả thân phần đều hợp nhau

Chữ Hồng tương ứng, y Pháp dùng

Chày Liên Hoa Kim Cương cùng hợp

Kẻ đã muốn phá, hoại mạng ấy

_Môi răng hợp nhau, y Pháp dùng

Chữ Hồng tương ứng, nhiếp trong Pháp

Chày Liên Hoa Kim Cương cùng hợp

Như ứng, chỗ ứng cùng hướng nhau

_Nếu y chữ Hồng tương ứng Pháp

Ấy được Lạc Thọ (cảm giác vui) hiện thấm nhuần

Chày Liên Hoa Kim Cương cùng hợp

Liền được hai bình đẳng Khổ, Vui

_Nếu y chữ Hồng tương ứng Pháp

Tất cả thân phần ép phụ nhau

Lúc chày Liên Hoa Kim Cương hợp Các thân phần ấy cũng hợp nhau Tâm Minh của nhóm này là:

“Hồng, ác”

*)HŪṂ AḤ

 

“Hồng, nhược”

*)HŪṂ JAḤ

 

“Hồng, hô”

*)HŪṂ HOḤ

 

“Hồng, kháng” *)HŪṂ HAṂ

 

Tiếp lại dạy truyền Giáng Tam Thế Đại Mạn Noa La Tam Muội Chân Thật

Đại Ấn Trí

_Kim Cương Giới Pháp tương ứng ứng nên

Niệm Phật Tam Muội được thành tựu

Nếu vì lợi ích của hữu tình

Như ứng, quyết định được thành Phật

_Đại Tự Tại Thiên, Ô Ma Hậu

Tùy ứng, y Pháp vẽ ở đất

Như chỗ vẽ ấy, thuận tu tập

Ấy được Tát Đỏa Ấn thành tựu

_Mật Ấn như vậy kết trung gian

Liền hay giáng phục ở ba đời

Mau được thành tựu Minh tối thượng

Cùng tướng Giám Tam Thế không khác

_Khoảng giữa Xí Thịnh Mạn Noa La

Như ứng, tô vẽ thuận tu tập

Dùng thân ngữ tâm Kim Cương ấy

Nên kết các Ấn Khế Tát Đỏa

_Nay Ta nói Pháp Yết Ma ấy

Kim Cương Yết Ma làm tối thượng

Niệm Phật Tam Muội thành tựu nên

Như ứng, mau chóng được thành Phật _Nếu kết Giáng Tam Thế Đại Ấn

Liền thành Giáng Tam Thế Thánh Tôn

Kim Cương Thọ Mệnh đã hành khắp

Ngang tướng Giáng Tam Thế không khác

_Kim Cương Quán Đỉnh Tối Thượng Vương

Tất cả Pháp Thế Gian tự tại

Yết Ma Kim Cương Đại Phẫn nộ

Khéo làm sự nghiệp Chúng Kim Cương

_Tát Đỏa Phẫn Nộ rất bền chắc

Thắng Câu Phẫn Nộ hay triệu khắp

Đại Ái Phẫn Nộ sinh diệu ái

Thiện Tai Phẫn Nộ ban vui vẻ

_Tần My khéo điều phục tất cả

Nhật Luân Phẫn Nộ diệu quang minh

Bảo Tràng Phẫn Nộ đoạt phi lợi

Đại Tiếu Phẫn Nộ phá các ác

_Diệu Pháp Phẫn Nộ hoại Phi Pháp

Kim Cương Lợi Kiếm đoạn tất cả

Chính Nhân Phẫn Nộ đập luân khổ

Mật Ngữ Phẫn Nộ phá Phi Ngữ

_Yết Ma Phẫn Nộ khéo làm nghiệp

Kim Cương Tác Hộ hay vệ hộ

Lợi Nha Phẫn Nộ ăn nuốt oán

Trí Quyền Phẫn Nộ ban thành tựu

 

Tiếp lại tuyên nói Kim Cương Tam Muội Ấn Thành Kết Nghi Quỹ

_Hai tay Kim Cương đã sinh ra

Đây nói tên là Thắng Tam Muội

Nay Ta như ứng, nói Kết Nghi

Mà Phẫn Nộ Kết làm tối thượng

_Hai cánh tay hợp như Kim Cương

Ngón út như móc, hai cùng kết

Hai ngón trỏ như tướng khắc (chế phục) ấy

Đây tên Giáng Tam Thế Đại Ấn

_Liền dùng ngón trỏ, chẳng dính mặt

Mà lại hơi co như hình báu

Lại dựng ngón giữa như hoa sen

Ngón giữa, ngón trỏ, tướng khắc (chế phục) ấy

Lại hai ngón trỏ như Kim Cương

Liền co hai ngón như móc câu

Chẳng sửa Ấn trước lại cùng kèm

Tức ấy nên làm tướng búng tay (đàn chỉ)

_Tần My Tôn Ấn Quyền cùng kèm

Ngón trỏ, Nhật Luân trụ ở tim

Tiếp duỗi cánh tay an trên đỉnh

Ngón trỏ hướng miệng như tướng cười

Tiếp lại móng ngón trỏ tưởng dính

Quyền phải như ứng, thế cầm kiếm

Dựng khởi ngón giữa như tướng Luân

Hai quyền hướng miệng, Kim Cương Ngữ

Ngón trỏ, ngón giữa như Kim Cương

Lại đem ngón trỏ ràng ở cổ

Lại hai ngón trỏ như nanh lớn

Hai Kim Cương Quyền, sau cùng kèm

Kim Cương Hy Hý đẳng tương ứng

Ấy Ấn như vậy, chữ Hồng nhiếp

Các Pháp Ấn ấy cũng đều thế

Lại ở chữ Hồng tương ứng nhiếp

 

_Tiếp lại tuyên nói Kim Cương Tam Muội Ấn

Chữ Hồng (HŪṂ) ấy là Trí Kim Cương

Chữ Đát La (TRĀḤ) tức là Kim Cương Tạng

Chữ Hột-lý ( HRĪḤ) là Kim Cương Quân

Chữ Ác (AḤ) Kim Cương Chúng Yết Ma

 

_Tiếp lại thứ tự của Pháp Ấn, như vậy nói là:

“Hồng”*)HŪṂ

 

“Hô”*)HOḤ

 

“Đát-lãm”  *)TRAṂ

 

“Hứ”*)HI

 

“Nỉ”  *)DĪ

 

“Địch-câu” *)DHṚK

 

“Đề”  *)DHĪ

 

“Hồng” *)HŪṂ

 

“Nga-lãm”  *)GRAṂ

 

“Cật-lý”  *)KṚ

 

“Niết-lý”  *)NṚ

Pháp Ấn của nhóm này tức là Kim Cương Phẫn Nộ Thánh Chúng khéo làm thành tựu

 

_Tiếp lại tuyên nói các Yết Ma Ấn của Kim Cương Tam Muội

Hai tay nên kết Phẫn Nộ Quyền

Tương ứng nhóm Kim Cương Cao Cử

Thứ tự hết thảy Yết Ma Ấn

Như trong Đại Kim Cương Bộ nói

Như ứng các Ấn Tướng đã ứng

Với chúng Yết Ma trái phải (hai bên trái phải) ấy

Nơi nơi y Pháp mà an trí

Mỗi mỗi các Ấn đều hòa hợp

 

_Đây nói là Nhất Thiết Ấn Quảng Đại Nghi Quỹ

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT (Hết)_