PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
TÙY ỨNG PHƯƠNG TIỆN QUẢNG ĐẠI GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI BA_ CHI BA

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Như Lai Gia Trì Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Gia Trì Thành Tựu của tất cả Như Lai
Kim Cương Giới Chủ Thắng Ấn Khế
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Tim, trán, họng với an đỉnh đầu
An xong được sức Phật Gia Trì
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Trì Thành Tựu của Như Lai Bộ
Tát Đỏa Kim Cương Kiên Cố Ấn
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Tim, trán, họng, đỉnh an cũng thế
An xong liền được sức Gia Trì

Giáo Lý Gia Trì Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Kim Cương Giáng Tam Thế Ấn Khế
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Tim, trán, họng với an đỉnh đầu
Sát na được khắp sức Gia Trì
Đây là Kim Cương Tôn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Trì Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Kim Cương Liên Hoa Kiên Cố Ấn
Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa
Tim, trán, họng với an đỉnh đầu
Liền được Pháp Bản Tôn Gia Trì
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Trì Thành Tựu của Bảo Bộ
Kết Đại Kim Cương Bảo Ấn Khế
Kim Cương Tạng Tôn Tam Ma Địa
Tim, trán, họng với an đỉnh đầu
Liền được Pháp Bản Tôn Gia Trì
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý gia Trì Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Hai Bảo Kim Cương Ấn hợp nhau
Y Pháp an trí ở vầng trán
Báu Kim Cương này đã tạo thành
Liền được Bản Bộ Phật Quán Đỉnh
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Hết thảy nhóm Kim Cương Giới Chủ Hiện tiền Tối Thượng Phật Ấn Khế
Vòng khắp bốn mặt, bốn Ấn Nghi
Tùy chỗ cột vòng hoa, Quán Đỉnh

Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Nên làm Kim Cương Quán Đỉnh Man
Y Pháp cùng hợp, để ở trán
Do Nhân Bảo Man (vòng hoa báu) ấy quán đỉnh
Liền được Pháp Kim Cương Quán Đỉnh

Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hai Pháp Kim Cương Ấn cùng hợp
Y Giáo nên an trên đỉnh đầu
Do Nhân chư Phật Quán Đỉnh này
Liền được Quán Tự Tại Quán Đỉnh
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Nên kết Kim Cương Bảo Nha Ấn
Y Pháp an trí ở vầng trán
Do Nhân chư Phật Quán Đỉnh này
Liền được Cúng Dường Thắng Quán Đỉnh

Như bên trên, đó là Giáo Lý Quán Đỉnh Ấn Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của tất cả Như Lai
Hết thảy tất cả tướng chư Phật
Nói Đẳng Dẫn Tâm kết Ấn Khế
Y Pháp trì tụng các Chú Minh
Như ứng, mau được Thắng Tất Địa
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của Như Lai Bộ
Tam Ma Địa Kim Cương Pháp ấy Tát Đỏa Gia Trì, Lý tương ứng
Trì tụng Tâm Ấn, các Chú Minh
Mau được chỗ làm đều thành tựu
Đây là Giác Trí Tam Ma Địa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Tính Tham sinh ra Pháp Trí ấy
Ta, phẫn nộ này nên quán tưởng
Trì tụng Tâm Ấn, các Chú Minh
Mau được chỗ làm đều thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Tâm Từ rộng lớn tương ứng hành
Ở chỗ nhóm tim, làm thành tựu
Trong Quán Tự Tại Tôn Bản Bộ
Trì tụng đều được ban thành tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của Bảo Bộ
Hết thảy các Dục Tam Ma Địa
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Trì tụng Tâm Ấn, các Chú Minh
Tất cả chỗ hướng, đều thành tựu
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tam Ma Địa Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Như nhóm Hương trước, các Cúng Dường
Diệu Đẳng Dẫn Tâm khéo làm xong
Sau đó Môn Thành Tựu đã cầu
Tùy ý đều được Pháp Tất Địa

Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Bốn loại Pháp cúng dường bí mật
Nay nói Môn bí mật Cúng Dường
Hoặc đem thân mình phụng hiến thời
Tùy làm cúng dường đều thành tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Phẫn Nộ Kim Cương Đại Cúng Dường Nay nói Pháp Phẫn Nộ bí mật
Dùng Phẫn Nộ Quyền làm khắp thời
Pháp Bản Bộ Ta mau thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Trong các Kinh thâm sâu rộng lớn
Tuyên nói Pháp phương tiện bí mật
Phụng hiến Ngữ Ý cúng dường thời
Mau được thành tựu Pháp Bản Bộ
Đây là Kim Cương Nhãn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Dù, lọng, phướng, phan, các nhạc cụ
Tôn trọng cung kính, cúng dường lớn
Được thành tựu trong Bảo Bộ thời
Hoặc lại được các Bố Thí ấy
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Nhóm Bản Tôn gia trì hòa hợp
Kim Cương Tát Đỏa được không khác
Bốn loại Thần Thông Thắng Trí Môn
Kim Cương Xảo Nghiệp, ấy thành tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Cúng Dường Ấn Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Tam Ma Địa tức Phật trong thân
Tự Thần Thông tức Thiện Thệ Tôn Nơi ấy, khéo hay hiểu thấu thời
Nên Quả Bồ Đề được thành tựu

Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Hết thảy Thần Thông nhóm Thiên Nhãn
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng Năm loại Thần Thông tự nhiên sinh
Được thành Kim Cương Tát Đỏa Tôn
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Phẫn Nộ Trí Thông sinh ra xong
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, làm thành tựu
Năm loại Thần Thông tự nhiên sinh
Liền được Pháp Thành Tựu tối thượng
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Tham Pháp Thần Thông sinh ra xong Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Năm loại Thần Thông tự nhiên sinh
Liền được thành tựu Pháp Thanh Tịnh
Đây là Kim Cương Nhãn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Cúng Dường Trí Thông sinh ra xong
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Năm loại Thần Thông tự nhiên sinh
Liền được nhận giữ các Tất Địa
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Thần Thông Trí Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Tùy niệm Bản Bộ Phật Thánh Tôn
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Như ứng, quán tưởng được thành tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Hết thảy Đại Ấn nên quán tưởng
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Như ứng, quán tưởng được thành tựu
Đây là Đại Bồ Đề Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Đại Phẫn Nộ Vương Tam Ma Địa
Nên kết Tam Muội Gia Thắng Ấn
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Như ứng, quán tưởng được thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa
Làm Yết Ma Ấn nên trì tụng
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Như ứng, quán tưởng được thành tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Kim Cương Tạng Tôn Tam Ma Địa
Yết Ma Ấn Khế đã khéo làm
Phật Bồ Đề Đại Trí Môn này
Như ứng, quán tưởng được thành tựu

Như bên trên, đó là Giáo Lý Đại Bồ Đề Trí Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của tất cả Như Lai
Tất cả nghĩa lợi đã làm khắp
Tức tự mình cầu Phật Bồ Đề
Pháp Niệm Phật Tam Muội nếu thành
Liền được tất cả Phật yêu thích (ái lạc)
Đây là Kim Cương Ái Lạc Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của Như Lai Bộ
Tùy các cảnh giới đã thành xong
Kim Cương Tát Đỏa làm thành tựu Pháp cảnh ngộ chân thật, không hư
Mau được chỗ yêu (sở ái) đều thành tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Như Phật Giáo Sắc làm lợi lớn
Khắp vì điều phục các điều ác
Thanh tịnh giận dữ các hữu tình
Đây tức Kim Cương tùy yêu thích
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Pháp Tham liền làm quán chiếu Từ
Tâm Bi tức là Chính Pháp Ngữ
Tất cả vô úy cho hữu tình
Liền được chư Phật tùy yêu thích
Đây là Kim Cương Nhãn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tùy Ái Lạc Thành Tựu của Bảo Bộ
Như ứng, rộng ban Pháp Quán Đỉnh
Với cho kho tàng Diệu Trân Tài
Nhóm ấy được Phật lợi tương ứng
Đây tức chư Phật tùy yêu thích
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tùy A!i Lạc Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của tất cả Như Lai
Nên biết Tính Tham đừng chán lìa
Tức thanh tịnh vui cho cũng thế
Tương ứng Pháp lợi các hữu tình
Đây tức Lý kính yêu của Phật
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của Như Lai Bộ
Thân mình muốn thuận hành Diệu Lạc
Xưng Tô Đa La Tát Đát Tông (Surata stvaṃ)
Kim Cương Tát Đỏa Thành Tựu Môn
Cảnh ngộ chân thật, làm kính yêu
Đây là Phổ Hiền Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Phật vì thanh tịnh các hữu tình
Khiến khắp hữu tình được Vô Úy
Do nơi Phật dạy, làm hộ trì
Giết các Ma ác khiến kính yêu
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Quán sát Tính Tham vốn thanh tịnh
Ví hoa sen ấy chính thức nở
Trong đây hoặc nhiễm hoặc yêu thời
Như ứng, điều phục làm kính yêu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của Bảo Bộ
Vì cầu chư Phật quán đỉnh nên
Ngày ngày dùng báu Kim Cương lớn
An trí đỉnh đầu, làm Pháp thành
Liền được Lý kính yêu của Phật
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Kính Ái Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của tất cả Như Lai
Chẳng thấy hữu tình có chỗ lợi
Chẳng phải Phật Tính hay thanh tịnh
Trong nghiệp thân khẩu ý đã làm
Sẽ được thành tựu Pháp Phá Ác
Đây là Như Thật Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của Như Lai Bộ
Dùng không chỗ được (vô sở đắc) tất cả thành
Do không giận dữ, phẫn nộ sinh
Đại Kim Cương này đâm đập thời
Mau được thành tựu Pháp Phá Ác
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Không ác chế ngự, không giận dữ
Cũng không hữu tình hay điều phục
Dùng Pháp Khổ ấy cho kẻ khác
Tức Giáng Tam Thế phá các ác
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Trong Pháp: không Bi cũng không Từ
Không hữu tình ác hay thanh tịnh
Ở trong ngữ ngôn trái ngược ấy
Tự được thành tựu Pháp Phá Ác
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của Bảo Bộ
Mình vốn không tiền có thể buông
Chẳng lấy tiền người, cũng chẳng cầu
Tất cả hữu tình nghèo cũng thế
Tự được thành tựu Pháp Phá Ác
Đây là Viên Mãn Nhất Thiết Nguyện Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Pháp không chỗ có (vô sở hữu) được tương ứng
Ta với chư Phật chẳng hòa hợp
Ấy vì cứu bạt lợi ích nên
Mau chóng cho Ta Thắng Thành tựu
Đây là Thánh Phổ Hiền Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Phá Ác Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của tất cả Như Lai
Thường chẳng buông lìa các hữu tình
Ta thường cúng dường nơi chư Phật
Quy mệnh chư Phật, thường tôn kính
Tối thượng hiếm có gia hộ này

Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa, thắng danh hiệu
Khoảng một lần xưng, hay nhiếp thọ
Gia hộ này làm Môn rộng lớn
Sát na thường được ban thành tựu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Chẳng dùng tâm Hỷ tụng Chú Minh
Ta tức tối thắng trong ba cõi
Tin phụng giáng Tam Thế Thánh Tôn
Đây cùng ta người (tự tha) làm gia hộ
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hết thảy Tham thanh tịnh Đại Từ
Thường ban tất cả không chỗ sợ (vô sở úy)
Tụng danh xưng Quán Tự Tại thời
Tối thượng hiếm có gia hộ này
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Ban ngày đã làm không hư lỗi
Tùy sức ấy tu Phương Tiện Hạnh
Thường cho Phật với các hữu tình
Tối thượng hiếm có gia hộ này
Đây là Kim Cương Hộ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Gia Hộ Ấn Thành Tựu của các Bộ.

_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! con hướng về nơi đã nói Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu của tất cả Như Lai. Nguyện xin Đức Phật nhiếp thọ, khiến cho các hữu tình ở trong tất cả Giáo, chứng Pháp tự tại, mau chóng thành tựu Quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề”
Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Kim Cương Thủ! Ông khéo tuyên nói Pháp Môn như trên. Nay Ta vì ông gia trì nhiếp thọ”
Tức thời, tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!
Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!
Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn
Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma
Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này
Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa
Tất cả Như Lai Bí Mật Môn
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU (Hết)_