PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_

BẢO BÍ MẬT ẤN MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
_PHẦN THỨ HAI MƯƠI_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Tổng Trì Tam Muội Xuất Sinh Bảo Gia Trì Tam Ma Địa nói Tự Ấn Đại Minh này là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, tốt-đô bế, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA STŪPE HŪṂ
_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Bản Bộ Xuất Sinh Tự Ấn Đại Minh này là:
“Án, phộc nhật-la, bì thi ca, ma la, bì săn tả, tam ma duệ, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-ABHIṢEKA MĀLA-ABHIṢIṂCA SAMAYE HŪṂ
_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, bì thi kế, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢEKE HŪṂ
_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:
“Án, phộc nhật-la, đạt lý-ma, bì săn tả, hàm”
*)OṂ_ VAJRA-DHARMA-ABHIṢIṂCA MĀṂ HŪṂ
_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Ấn Đại Minh này là:
“Án, la đát-na, bì thi ca, bố nhạ, tam ma duệ, hồng”
*)OṂ_ RATNA-ABHIṢEKA PŪJA SAMAYE HŪṂ
_Bấy giờ, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tam Muội Ấn Mạn Noa La này. Tụng là:
_Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Tối Thượng Tự Ấn Mạn Noa La
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Đây nói tên là Bảo Bí Mật
_y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng

Thứ tự giăng các Mạn Noa La
Trong ấy, cần phải y Bản Nghi
Vòng khắp đều vẽ ở Phật Ấn

_Trước Kim Cương Giới lại nên vẽ
Tướng Bảo Già Phu Tọa như Nghi
Phương Nam Bảo Man, Tây Bảo Liên Bắc vẽ báu với báu vây quanh Đại Minh của nhóm này là:
“Án, đát-la”
*)OṂ_ TRAḤ
“Án, ma ni, tam ma duệ, hồng”
*)OṂ_ MAṆI SAMAYE HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, bì thi ca, ma lê, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA-ABHIṢEKA MĀLE HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, bát nột-di, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA PADME HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, một-lý sắt-trí, tam ma duệ, hồng”
*)OṂ_ MAṆI RATNA MṚṢṬI SAMAYE HŪṂ
_Bước Kim Cương rời Đông bày dần
Nhất Thiết Thành Tựu Mạn Noa La Trong vẽ Kim Cương Bảo như Nghi
Với ngọc Đại Kim Cương Ma Ni
Ở ấy, các phần vị giáp vòng
Cùng tướng báu hợp, vẽ các Ấn
Y thứ tự ấy như Pháp Nghi Bảo A Xà Lê nên vẽ khắp Đại Minh của nhóm này là:
“Án, tát lý-phộc lật-tha, tất đề, bát-la nỉ (1) ma hạ phộc nhật-la, la đát-na (2) ma ni, la đát-na, tam ma duệ (3) ma ni, tát lý-phộc lý-thang, di (4) sa đà dã, đà la ni, hồng (5)”
*)OṂ_ SARVA-ARTHA SIDDHI PRAṆI _ MAHĀ-VAJRA-RATNA _MAṆI-RATNA-SAMAYE _ MAṆI SARVA-ARTHAM ME _ SĀDHAYA DHĀRANĪ HŪṂ

“Án, ma ni, la đát-na, cát lý-thi”
*)OṂ_ MAṆI RATNA AKARSĪ

“Án, ma ni, la đát-na, tam ma dương, cô xá-dã, cát lý-sa dã (1) ma ni cô lãm, nhược (2)”
*)OṂ_ MAṆI RATNA-AṂKUŚĀYA AKARṢĀYA MAṆI-KULAṂ _ JAḤ
“Án, ma ni, la nga, tam ma duệ, hồng”
輆 亙仗全丫 屹亙份 猲
*)OṂ_ MAṆI-RĀGA SAMAYE HŪṂ
“Án, ma ni, sa lý-đề, hồng”
*)OṂ_ MAṆI SA-ṚDDHI HŪṂ
_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần
Nam: bày Mạn Noa La thứ hai
Trong ấy nên vẽ nơi Bảo Châu
Với vẽ hai mắt mà tròn đủ
Nơi ấy, các phần vị giáp vòng
Như Giáo đã nói, y thứ tự
Vẽ Bảo Tiêu Xí đều tròn đủ
Vòng khắp với vẽ nơi Bản Ấn Đại Minh của nhóm này là:
“Án, phộc nhật-la, ma ni, la đát-na, nê đát-la, na dã (1) phộc thi, cô lỗ, tát lýphộc lật-tha, tam bát năng (2) thi kiệt-lãm, nỉ-lý sắt-tra-diệm, cốt thi, hồng (3)”
*)OṂ_ VAJRA-MAṆI-RATNA NETRA ĀNAYA _ VAŚĪ KURU SARVAARTHA SAṂPANNAṂ_ ŚĪGHRAṂ DṚṢṬĀYA AṂKUŚE HŪṂ
“Án, phộc nhật-la, ma ni, la đát-na, ma la, bì săn tả, hồng” 輆 砉忝 亙仗 捖寒 交匠石趔弋 猲
*)OṂ_ VAJRA-MAṆI-RATNA MĀLA-ABHIṢIṂCA HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, tố lý-duệ, nhập-phộc la dã, tát lý-võng (1) ma hạ đế nhĩ nễ, hồng (2)”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA SŪRYE JVALĀYA SARVAṂ MAHĀ-TEJIṆI HŪṂ
“Án, ma ni, tán nại-la, đặc-phộc nhạ, ngật-lý, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-CANDRA DHVAJA-AGRI HŪṂ
“Án, ma ni, hạ tây, hạ sa, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-HĀSE HĀSA HŪṂ
_Dùng bước Kim Cương mà tiến dần
Tây: bày Mạn Noa La thứ ba
Trong ấy cần phải y Pháp Nghi
Vẽ hoa sen báu mà vòng khắp
Nơi ấy, các phần vị giáp vòng
Như Giáo đã nói, y thứ tự
Vẽ Bảo Tiêu Xí đều tròn đủ
Vòng khắp với vẽ nơi Bản Ấn Đại Minh của nhóm này là:
“Án, ma ni tam ma đề, bát nột-di nễ, hồng”
*)OṂ_ MAṆI SAMĀDHI PADMINI HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, đa nga, tam ma duệ, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA TYĀGA SAMAYE HŪṂ
“Án, ma ni, la đát-na, tam ma dã, cô thi, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA SAMAYA KOŚĪ HŪṂ
“Án, ma ni, tam ma dã, tác cật-la, hồng”
*)OṂ_ MAṆI SAMAYA CAKRA HŪṂ
“Án, ma ni, bà sa, ngật-lý, hồng”
*)OṂ_ MAṆI BHĀṢA-AGRI HŪṂ
_Dùng bước Kim Cương, Bắc bày dần
Tối Thượng Mạn Noa La thứ tư
Trong vẽ tướng Bảo Vũ như Nghi
Với báu Kim Cương đều tròn đủ
Giáp vòng lại vẽ Yết Ma Ấn
Mỗi mỗi đều như Giáo đã nói
Vẽ Bảo Tiêu Xí y Pháp Nghi Ở các phần vị như thứ tự Đại Minh của nhóm này là:
“Án, la đát-na, một-lý sắt-trí, sa đà dã (1) ma hạ ma ni, hồng (2)”
*)OṂ_ RATNA MṚṢṬI SĀDHAYA MAHĀ-MAṆI HŪṂ
“Án, ma hạ ma ni, bố nhạ, tam ma duệ, niết-lý đa, ác”
*)OṂ_ MAHĀ-MAṆI PŪJA SAMAYE NṚTA AḤ
“Án, ma ni, la đát-na, tam ma dã, lạc xoa, kháng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA SAMAYA RAKṢA HAṂ
“Án, phộc nhật-la, ma ni, năng sắt-tra-la, cát la la (1) hạ la, hạ ha, hồng (2)”
*)OṂ_ VAJRA-MAṆI DAṂṢṬRA KARĀLA _ HARA HARA HŪṂ
“Án, ma ni, tam ma dã, mẫu sắt-trí, hồng”
*)OṂ_ MAṆI SAMAYA MUṢṬI HŪṂ
Đây là hết thảy Pháp Dụng trong Bảo Bí Mật Mạn Noa La
Như Giáo đã nói, y theo Pháp làm xong, dẫn Bản Bộ Đệ Tử vào Mạn Noa La, bảo Đệ Tử rằng: “Nếu có người biết Pháp khác, ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì kẻ ấy nói. Không khiến phải chịu khổ nghèo túng lớn, sau khi chết bị đọa trong Địa Ngục”
Sau đó vì Đệ Tử nói Pháp được sinh ra từ Bảo Tam Muội Trí
_Vào Kim Cương Bảo Tam Ma Địa

Tưởng trong không, vẽ báu Kim Cương
Báu ấy lại để ngay trán mình
Tưởng xong, định thành bậc Tự Tại

_Nên kết Thắng Tam Muội Ấn Khế
Tưởng trong không, vẽ báu Kim Cương
Báu ấy lại để chỗ Quán Đỉnh
Tưởng xong, liền được Bảo Quán Đỉnh _Vào Đại Pháp Bảo Tam Ma Địa
Tưởng trong không, vẽ báu Kim Cương
Ở nơi Trí Bảo y Pháp an
Tưởng xong, được thành Đại Pháp Chủ _Y Pháp nên kết Yết Ma Ấn
Tưởng trong không, vẽ báu Kim Cương
Báu ấy để trong phần vị mình
Tưởng xong, được thành Yết Ma Chủ Đại Minh của nhóm này là:
“Ma hạ phộc nhật-la, la đát-na, tỳ săn tả, hàm”
*)MAHĀ-VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ
“Tam ma dã, la đát-na, tỳ săn tả, hàm”
*)SAMAYA- RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ
“Đạt lý-ma, la đát-na, tỳ săn tả, hàm”
*)DHARMA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ
“Cát lý-ma, la đát-na, tỳ săn tả, hàm”
*)KARMA-RATNA ABHIṢIṂCA MĀṂ
_Kết Đại Ấn ấy nên quán tưởng
Báu Kim Cương lớn hiện trong tim
Báu ấy, tưởng xong như Bản Nghi
Liền được Pháp Quán Đỉnh tối thượng

_Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Báu Kim Cương ở ngay vầng trán
Kết Bảo Kim Cương Ấn như Nghi
Tùy chỗ được thành bậc Tự Tại
_Vào Kim Cương Bảo Tam Ma Địa

Tưởng báu Kim Cương ngay đầu lưỡi
Quán tưởng rõ tâm như Bản Nghi
Liền được Quán Đỉnh Pháp Vương Vị
_Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng

Báu Kim Cương ở ngay trong đỉnh
Kết Yết Ma Ấn ấy như Nghi
Liền thành sự nghiệp bậc Tự Tại Đại Minh của nhóm này là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, hột-lý nại dã, tỳ săn tả, hô”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA HṚDAYA-ABHIṢIṂCA HOḤ
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, tỳ thi ca, đát-la”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢEKA TRAḤ
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, nghê-dã na, tỳ săn tả, tông”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA JÑĀNA-ABHIṢIṂCA VAṂ
“Án, phộc nhật-la, la đát-nỗ sắt-ni sa, đề để sắt-xá, hàm”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA-UṢṆĪṢA ADHITIṢṬA MĀṂ
_Y Pháp tưởng vẽ tranh tượng xong Thân mình tức là báu Kim Cương
Như Giáo quán tưởng Đại Ấn thành Liền được thành tựu bậc Tự Tại

_Y Pháp tưởng vẽ tranh tượng xong
Tức là báu Kim Cương vô thượng
Quán tưởng Tát Đỏa Kim Cương Tôn Liền được Chúng Tam Muội Chủ Tể

_Y Pháp tưởng vẽ tranh tượng xong
Thân mình tức là báu Kim Cương
Như Giáo quán tưởng Pháp Ấn thành
Quyết định được làm chủ trong Pháp (Pháp trung Chủ)

_Y Pháp tưởng vẽ tranh tượng xong
Tức là báu Kim Cương vô thượng
Quán tưởng Yết Ma Ấn Khế thành Liền được Yết Ma Thắng Chủ Tể.
Đại Minh của nhóm này là:
“Phộc nhật-la, la đát-na, dân ma, đề để sắt-xá”
*)VAJRA-RATNA SĪMA-ADHITIṢṬA
“Phộc nhật-la, dân ma, để sắt-xá”
*)VAJRA SĪMA TIṢṬA
“Phộc nhật-la, la đát-na, dân ma, vĩ xá”
*)VAJRA-RATNA SĪMA- AVIŚA
“Phộc nhật-la, la đát-na, dân ma, cô lỗ”
*)VAJRA-RATNA SĪMA- KURU
_Hết thảy báu vàng hoặc báu bạc
Quán tưởng liền thành báu Kim Cương
Báu khác tạo thành cũng như thế
Tưởng hiện ở tim được Quán Đỉnh

_Hết thảy báu vàng hoặc báu khác
Tức là báu Kim Cương vô thượng
Y Pháp tưởng hiện ở vầng trán
Liền được tài bảo của quốc vương

_Hết thảy báu vàng hoặc báu khác
Quán tưởng tức là báu Kim Cương
Y Pháp tưởng ở ngay trong miệng
Tưởng xong, liền được Ngữ Tự Tại

_Hết thảy báu vàng hoặc báu khác
Quán tưởng tức là báu Kim Cương
Y Pháp tưởng ở ngay trong đỉnh Liền được Nhất Thiết Yết Ma Chủ Đại Minh của nhóm này là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, hột-lý nại dã, bà la noa, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA HṚDAYA-ABHARAṆA HŪṂ
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, tỳ thi ca (1) ma hạ lật-la, bát la nại (2)”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢEKA _ MAHĀ-ARTHA PRAṆA
“Á, phộc nhật-la, la đát-na, phộc tả tắc-bát để”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA VĀCASPATI
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, ma hạ cát lý-ma, bát để”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA _ MAHĀ-KARMA-PATI
Tiếp nói bảo Bộ Tam Muội Bí Mật Ấn Trí Pháp
_Y Pháp tưởng báu Kim Cương lớn
Báu ấy tức là cửa sinh ra (xuất sinh môn)
Vào xong sẽ được Đại Ấn thành
Quán tưởng như ứng, được thành tựu

_Tối Thắng Tam Muội Bảo Ấn Khế

Thắng Tam Muội tức cửa sinh ra
Ấn ấy kết xong được Pháp thành
Ở tất cả chốn được Quán Đỉnh

_Y Pháp kết báu Kim Cương lớn
Pháp Ấn quán tưởng cũng như ứng
Báu ấy tức là cửa sinh ra
Tưởng xong sẽ được Thắng Thành Tựu

_Yết Ma Bảo Ấn y Pháp kết Ấn ấy tức là cửa sinh ra
Như Giáo kết xong liền được thành Vô Thượng Yết Ma Thắng Ấn Khế Đại Minh của nhóm này là:
“Án, ma hạ tất đề”
*)OṂ_ MAHĀ-SIDDHI
“Án, tam ma dã, tỳ thi ca, tất đề”
*)OṂ_ SAMAYA-ABHIṢEKA SIDDHI
“Án, đạt lý-ma, tất đề” *)OṂ_ DHARMA-SIDDHI
“Án, cát lý-ma, tất đề”
*)OṂ_ KARMA-SIDDHI
Tiếp nói hết thảy Đại Ấn trong Mạn Noa La này

_Ngón trỏ làm nanh Kim Cương báu (Bảo Kim Cương Nha)
Ngón giữa, vô danh với ngón út
Cùng hợp giương duỗi như Bản Nghi
An trên đỉnh, được Thắng Thành Tựu
_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc

Đem hai ngón trỏ cùng móc kết
Ngón cái, vô danh như Kim Cương
Tam Tinh xoay chuyển được Quán Đỉnh

_Y Pháp Dụng của Bảo Kim Cương

Lóng trên ngón trỏ hợp như cửa

Liền đem Ấn này xoay chuyển thời Sẽ được

Pháp Quán Đỉnh tối thượng.

_Y Pháp Dụng của Pháp Kim Cương

Liền đem ngón cái với ngón trỏ
Cùng kết xoay hướng ở vầng trán
Liền được Đại Pháp Diệu Quán Đỉnh

_Yết Ma Kim Cương, hai tay hợp
Vầng tráng y Pháp làm xoay chuyển
Liền thành Nhất Thiết Quán Đỉnh Man
An xong sẽ được Đại Quán Đỉnh
_Bảo Xuất Sinh Ấn Thắng Tam Muội

Từ Kim Cương Giới đã sinh ra
Kết như tướng báu an vầng trán
An xong, liền được Đại Quán Đỉnh

_Đem hai ngón cái cùng móc kết
Tiếp hai ngón trỏ cùng hợp nhau
Ngón trỏ lại làm như cửa báu (bảo môn)
Thành ấn, được báu Kim Cương lớn

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc
Tiếp lại duỗi khắp Bảo Quyền ấy
Đem hai ngón giữa như hình báu
Liền được Bảo Man Quán Đỉnh Pháp

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc
Đem hai ngón giữa như hình báu
Ngón trỏ, ngón vô danh đều mở
Làm tướng hoa sen được thành tựu

_Lại hai ngón giữa như hình báu
Các ngón còn lại đều khởi lên
Quán tưởng Bảo Ấn Pháp như thế
Liền được nhóm quyến thuộc Thiện Diệu

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc
Hai ngón giữa, ngón cái cùng hợp nhau
Hai ngón út, vô danh đều dựng
An miệng thành Ấn sẽ được báu

_Tức đây, ngón trỏ như Kim Cương
Liền đem ngón trỏ làm tướng Câu (móc câu)
Ngón trỏ nắm ngón trỏ, hình tên (mũi tên)
Sau ngang bằng chưởng (lòng bàn tay) ban vui vẻ

_Lại hai ngón giữa như hình báu
Hai ngón trỏ làm tướng hơi co
Hai ngón vô danh, trong (nội:bên trong) như cửa
Đem hai ngón cái che bên trong
Đây tức Nhật Luân, thuận xoay chuyển
Duỗi cánh tay lại để trên đỉnh
Thành Bảo Anh Lạc Thắng Phan Tràng
Sau lại cùng hợp Tiếu Xứ (chỗ lúm đồng tiền) bung

_Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc
Ngửa mặt ngón cái, ngón vô danh
Ấn này tưởng thành hình hoa sen
Lại hai ngón giữa như tướng báu
Tức đây, ngón út tướng Thí Nguyện
Thành Ấn Kim Cương Kiếm Pháp Dụng
Ấn đó lại làm Kim Cương Luân
Tức đây, sau ở bên miệng, bung

_Nanh Kim Cương báu, ngón trỏ làm
Các ngón còn lại đều giương duỗi
Ấn đó nên an ở đỉnh đầu
Liền hay tuôn mưa các trân bảo

_Tức đây Kim Cương Bảo Pháp Dụng
Tướng báu an tim mà khéo hộ
Ngón trỏ như hình cầm nanh báu (bảo nha)
Ngón giữa cùng hợp, làm tướng Quyền
Tiếp lại nói chung Tam Muội Ấn Trí Pháp

_Các Đại Ấn của nhóm như vậy
Đều dùng Kim Cương Phộc cùng hợp
Bí mật, bí mật thứ tự thành
Gấp bốn, thành tựu liền sẽ được

_Kim Cương bí mật như Giáo nói
Phi Thời (chẳng đúng lúc) chẳng nên kết Ấn Khế
Nay Ta lại nói Pháp Ấn Môn
Ấn ấy thứ tự nên như vầy
“Đát-lại”
*)TRAI
“Ngật-lại”
*)GRAI
“Ngật-lý-dã”
*)GRYA
“Ngật-đà” *)GDHA
“Đặc-phệ” *)DHVI
“Hứ-duệ” *)HYE “Đặc-lại”
*)DHRAI
“Đà-duệ”  *)DHYE
“Cật-lại”
*)KRAI
“Phệ cát-dã”
*)VIKYA
“Lại (chuyển lưỡi hô) Duệ (hô nặng nề)”

*)RAI YE
Hết thảy các Ấn sở dụng của Bộ Bí Mật Cúng Dường này đều dùng Thắng Quyền, y theo Pháp mà làm.

TRÍ MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ
_PHẦN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nhập vào Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Trí Tam Muội Xuất Sinh Gia Trì Tam Ma Địa, nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, tỳ thi ca, nghê-dã nỗ đát ma, hồng”
*)OṂ_ SARVA TATHĀGATA ABHIṢEKA JÑĀNA-UTTAMA HŪṂ
_Khi ấy, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:
“Án, phộc nhật-la, la đát-na, tỳ thi ca, tam ma dã, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-RATNA ABHIṢEKA SAMAYA HŪṂ
_Lúc đó, Kim Cương Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:
“Án, ma ni, la đát-na, tỳ thi ca, nghê-dã na, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-RATNA ABHIṢEKA JÑĀNA HŪṂ
_Bấy giờ, Kim Cương Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:
“Án, đạt lý-ma, tỳ thi ca, nghê-dã na, hồng”
*)OṂ_ DHARMA ABHIṢEKA JÑĀNA HŪṂ
_Khi ấy, Kim Cương Xảo Nghiệp Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Tối Thượng Đại Minh này là:
“Án, tát lý-phộc, tỳ thi ca, nghê-dã nê, hồng”
*)OṂ_ SARVA ABHIṢEKA JÑĀNE HŪṂ
_Bấy giờ, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nói Tự Bộ Trí Mạn Noa La này.
Tụng là:

Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói
Tối Thượng Tự Trí Mạn Noa La
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Đây nói tên là Tự Bảo Trí
Y Đại Mạn Noa La Pháp Dụng
Thứ tự giăng các Mạn Noa La
Vẽ Tâm Tiêu Xí tùy Bản Nghi
Pháp Mạn Noa La Thắng Tác Dụng Trí Đại Minh trong Mạn Noa La này là:
“Án, tát lý-phộc, lật-tha, tất đề, ma ni, nghê-dã na, hồng”
*)OṂ_ SARVA ARTHA SIDDHI MAṆI-JÑĀNA HŪṂ
“Án, ma ni, nghê-dã na, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA HŪṂ
“Án, ma ni, nghê-dã nẵng cô xá”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA-AṂKUŚA
“Án, ma ni, nghê-dã na, la nga”

*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA RĀGA
“An, ma ni, nghê-dã na, đổ sắt-trí”
OM _ MANI-JNÀNA TUSTI
“Án, ma ni, nghê-dã na, nại-lý sắt-trí”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA DṚṢṬI
“Án, ma ni, nghê-dã na, tỳ thi ca”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA ABHIṢEKA
“Án, ma ni, nghê-dã na, tố lý-dã”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA SŪRYA
“Án, ma ni, nghê-dã na, đặc-phộc nhạ”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA DHVAJA
“Án, ma ni, nghê-dã na, tra, hạ sa”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA AṬṬA HĀSA
“Án, ma ni, nghê-dã na, bát nột-ma, hồng”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA PADMA HŪṂ
“Án, ma ni, nghê-dã na, đa nga”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA TYĀGA
“Án, ma ni, nghê-dã na, cô xá”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA KOŚA
“Án, ma ni, nghê-dã na, tác cật-la”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA CAKRA
“Án, ma ni, nghê-dã na, bà sa”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA BHĀṢA
“Án, ma ni, nghê-dã na, phộc lý-sa, hồng” *)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA VARṢA HŪṂ
“Án, ma ni, nghê-dã na, niết-lý đa, bố nhạ, tam ma dã”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA NṚTYA PŪJA SAMAYA
“Án, ma ni, nghê-dã na, lạc xoa” *)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA RAKṢA
“Án, ma ni, nghê-dã na, dược xoa”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA YAKṢA
“Án, ma ni, nghê-dã na, mẫu sắt-trí”
*)OṂ_ MAṆI-JÑĀNA MUṢṬI
Hết thảy Pháp Dụng trong Mạn Noa La này đều như Nghi Quỹ rộng lớn đã nói.
Y theo Pháp làm xong, nên dẫn Đệ Tử vào Mạn Noa La, bảo Đệ Tử rằng: “Chư Hữu của Thế Gian chẳng biết Pháp. Ngươi chẳng nên đem Pháp bí mật này giao tiếp vì kẻ ấy nói. Không khiến cho trở ngược, chiêu vời tai vạ, mau bị dứt mạng”
Tiếp vì Đệ Tử dạy truyền bảo Bộ Pháp Trí Sở Xuất Sinh Pháp

_Trụ Tam Ma Địa, y Pháp vẽ
Nhóm tranh tượng Kim Cương Tạng Tôn
Nghĩa lợi mong cầu, quán tưởng thành
Liền được Bản Tôn nói cho báu

_Trụ Tam Ma Địa, y Pháp vẽ
Nhóm tranh tượng Kim Cương Tạng Tôn
Chỗ cầu nghĩa lợi, quán tưởng thành
Liền được Bản Tôn nói giúp cho

_Trụ Tam Ma Địa, y Pháp vẽ
Nhóm tranh tượng Kim Cương Tạng Tôn
Đẳng Chí tưởng cầu Môn Chính Pháp
Được Bản Tôn nói cho Pháp Trí

_Trụ Tam Ma Địa, y Pháp vẽ
Nhóm tranh tượng Kim Cương Tạng Tôn
Đẳng Chí tưởng cầu mọi Yết Ma Được Bản Tôn nói cho sự nghiệp Đại Minh của nhóm này là:
“Án, nỉ hứ, tát lý-phộc lật-thang (1) bà nga tông, phộc nhật-la, nga lý-bà (2)”
*)OṂ_ DEHI SARVA-ARTHAṂ BHAGAVAṂ VAJRA-GARBHA
“Án, nỉ hứ, tát lý-phộc la đát-nẵng (1) bà nga tông, phộc nhật-la, nga lý-bà (2)”
*)OṂ_ DEHI SARVA-RATNA BHAGAVAṂ VAJRA-GARBHA
“Án, nỉ hứ, tát đạt lý-ma (1) bà nga tông, phộc nhật-la, tát đát tát đỏa (? nga lý-bà) (2)”
*)OṂ_ DEHI SAD-DHARMA BHAGAVAṂ VAJRA-GARBHA
“Án, nỉ hứ, tát cát lý-ma (1) bà nga tông, phộc nhật-la, nga lý-bà (2)”
*)OṂ_ DEHI SAD-KARMA BHAGAVAṂ VAJRA-GARBHA
_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Hư Không Tạng Đại Sĩ Tôn ấy
Nghĩa lợi mong cầu được tròn đủ
_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Hư Không Tạng Đại Sĩ Tôn ấy
Diệu Bảo mong cầu được sinh ra
_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Hư Không Tạng Đại Sĩ Tôn ấy
Chính Pháp mong cầu được đầy đủ
_Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Hư Không Tạng Đại Sĩ Tôn ấy
Thành tựu Yết Ma Tạng mong cầu Đại Minh của nhóm này là:
“Án, nghê-dã na, nga lý-bà, nỉ hứ, tát lý-phộc lật-thang”
*)OṂ_ JÑĀNA-GARBHA DEHI SARVA-ARTHAṂ
“Án, nghê-dã na, nga lý-bà, nỉ hứ, la đát-na”
*)OṂ_ JÑĀNA-GARBHA DEHI RATNA
“Án, nghê-dã na, nga lý-bà, nỉ hứ, tát lý-phộc đạt lý-hàm”
*)OṂ_ JÑĀNA-GARBHA DEHI SARVA-DHARMAṂ
“Án, nghê-dã na, nga lý-bà, nỉ hứ, tát lý-phộc cát lý-hàm”
*)OṂ_ JÑĀNA-GARBHA DEHI SARVA-KARMAṂ
_Ở tim, tưởng vẽ Kim Cương Tạng
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, chân thật quán
Nếu hoặc Tim có dao động thời
Liền được Bản Tôn ban tài bảo

_Ở trán, tưởng vẽ Kim Cương Tạng
Cũng thế y Pháp, chân thật quán
Nếu hoặc đầu có dao động thời
Liền được Bản Tôn cùng Quán Đỉnh

_Trong miệng, tưởng hiện Kim Cương Tạng
Cũng thế y Pháp, chân thật quán
Nếu hoặc miệng, tưởng khai mở thời
Được Bản Tôn ban Ngữ Thành Tựu

_Trong đỉnh, tưởng hiện Kim Cương Tạng
Y Pháp an bày, chân thật quán
Nếu hoặc đỉnh có hiện ánh sáng
Liền lên hư không mà đi lại Đại Minh của nhóm này là:
“Án, hột-lý na dã, nga lý-bà, nỉ hứ, đạt nẵng”
*)OṂ_ HṚDAYA-GARBHA DEHI DHANA
“Án, la đát-na, tỳ thi ca, nga lý-bà, tỳ săn tả”
*)OṂ_ RATNA-ABHIṢEKA-GARBHA ABHIṢIṂCA
“Án, phộc ngật-nga lý-bà, tất đình-dạ”
*)OṂ_ VĀK-GARBHA SIDHYA
“Án, la đát-na, nga lý-bộ sắt nị sa, ca thương, tát tha”
*)OṂ_ RATNA-GARBHA-UṢṆĪṢA ĀKĀŚAṂ GACCHA
_Hết thảy Kim Cương Tạng Đại Ấn

Diệu Đẳng Dẫn Tâm nên quán tưởng
Nguyện cho con cầu Môn Thành Tựu
Liền được Y Lê Bảo Thành Tựu

_Hư Không Tạng Tôn Tam Muội Ấn

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Nguyện cho con cầu Môn Quán Đỉnh
Liền được Di Lê Bảo Quán Đỉnh

_ Kim Cương Tạng Tôn Tam Ma Địa

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Nguyện cho con cầu Môn Chính Pháp
Liền được Tức Lê Bảo Chính Pháp

_Hư Không Tạng Thắng Yết Ma Ấn

Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Nguyện cho con cầu mọi trân bảo

Liền được Chỉ Lê Bảo Thành Tựu

Đại Minh của nhóm này là:
“Án, y lê”
*)OṂ_ ILI
“Án, di lê”
*)OṂ_ MILI
“Án, tức lê”
*)OṂ_ CILI
“Án, chỉ lê”
*)OṂ_ KILI
Tiếp nói Bảo Trí Bí Mật ẤAn Trí Pháp

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Quán tưởng tức là Kim Cương Tạng
Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Thường được Pháp thành tựu tối thượng

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Quán tưởng tức là Kim Cương Tạng
Màu vẽ nghiêm lệ, tưởng như Nghi
Liền được Bản Tôn ban Quán Đỉnh

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Quán tưởng tức là Kim Cương Tạng
Điều đã yêu ấy, thành Thiện Ái
Tất cả Thế Gian đều kính yêu

_Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Quán tưởng tức là Kim Cương Tạng Ả

nh tượng như bụi đầy hư không

Quyết định được các Pháp thành tựu.
Đại Minh của nhóm này là:
“A ca xá, ngọc hứ-dã, nghê-dã na, sa đạt dã, hồng”
*)ĀKĀŚA GUHYA JÑĀNA SĀDHAYA HŪṂ
“Tức đát-la, ngọc hứ-dã, nghê-dã na, tỳ săn tả, hồng”
*)CITRA GUHYA JÑĀNA ABHIṢIṂCA HŪṂ
“Tất-lý dạ, nậu tam-mật-lý để, nghê-dã na, ngọc hứ-dã (1) tát lý-phộc lộ cương, la ma dã, hồng (2)”
*)PRIYA ANUSMṚTI JÑĀNA GUHYA _ SARVA LOKAṂ RĀMAYA HŪṂ
“Tát-lý phộc ngọc hứ-dã, nghê-dã na (1) tát lý-phộc tất đề dựng di, bát-la dã tha, hồng (2)”
*)SARVA GUHYA JÑĀNA _ SARVA SIDDHIṂ ME PRAYĀCCHA
HŪṂ
Sau đó cần nên như Giáo đã nói, kết Đại Ấn ấy. Tức điều ấy như vậy, làm việc thành tựu. Sau kết Kim Cương Bảo Ấn, y theo Pháp Dụng thuộc chư Hữu của Kim Cương Trí Đại Mạn Noa La, cần nên như Giáo, mỗi mỗi an bày.
_Tiếp nói thứ tự Pháp Ấn trong đây.
“La”
*)RĀ
“Đế”
*)TĪ
“Kế”
*)KĪ
“Hạ” *)HĀ
“Đế”
*)TĪ
“Hệ”
*)HĪ
“Bà”  *)BHĀ
Các Yết Ma Ấn của hết thảy Bộ này, như Giáo thứ tự tùy theo chỗ mà an bày

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA (Hết)_