PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

GIÁNG TAM THẾ MẠN NOA LA QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

PHẦN THỨ SÁU_ CHI HAI

 

Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát như đã nói ấy câu triệu Thiên Chúng vào Mạn Noa La xong, như thứ tự Pháp Dụng của Đại Mạn Noa La khiến khắp cả quán nhìn trong Mạn Noa La. Sau đó trao cho Kim Cương Bảo Quán Đỉnh với tiêu xí xong. Tất cả Như Lai rộng vì hữu tình làm lợi lạc cho nên đều cùng với Nhất Thiết Tam Giới Chủ Chúng dựng lập tên gọi Quán Đỉnh của Kim Cương. Tên gọi ấy là: Đại Tự Tại Thiên (Maheśvara) hiệu là Phẫn Nộ Kim Cương, Na La Diên Thiên (Nārāyaṇa) hiệu là Huyễn Hóa Kim Cương, Đồng Tử Thiên (Kumāra-bhūta), hiệu là Kim Cương Linh, Phạm Thiên (Brahma) hiệu là Tịch Mặc Kim Cương, Đế Thích Thiên (Indra) hiệu là Kim Cương Khí Trượng. Năm vị của nhóm như vậy, tức là Kim Cương Quán Đỉnh Minh Vương

Lại nữa, Phi Hành Chư Thiên Chủ Chúng. Tên gọi ấy là: Cam Lộ Quân Trà Lợi (Amṛta-kuṇḍali) hiệu là Kim Cương Quân Trà Lợi, Nguyệt Thiên (Candra-deva) hiệu là Kim Cương Quang, Đại Thắng Trượng hiệu là Kim Cương Trượng, Băng Nga La (Piṅgala) hiệu là Kim Cương Băng Nga La. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Phẫn Nộ Chủ

Lại nữa, Hư Không Hành Chư Thiên Chủ Chúng. Tên gọi ấy là: Mạt Độ Mạt Đa hiệu là Kim Cương Thuấn Noa, Tác Cam Lộ hiệu là Kim Cương Mạn, Tối Thắng hiệu là Kim Cương Ái Trì, Thắng hiệu là Tối Thắng Kim Cương. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Nga Noa Chủ

Lại nữa, Địa Cư Chư Thiên Chủ Chúng. Tên gọi ấy là: Thủ Tạng hiệu là Kim Cương Mẫu Sa La, Phong Thiên hiệu là Kim Cương Phong, Hỏa Thiên hiệu là Kim Cương Hỏa, Câu Vĩ La Thiên hiệu là Kim Cương Đại Ác. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Nỗ Nga Chủ

Lại nữa, Thủy Cư Chư Thiên Chủ Chúng. Tên gọi ấy là: Phộc La Hạ hiệu là Kim Cương Câu, Diệm Ma Thiên hiệu là Kim Cương Cát La, Tất Lý Thể Vĩ Tổ Lê Cát hiệu là Kim Cương Tần Na Dạ Ca, Thủy Thiên hiệu là Long Kim Cương. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Tế Tra Chủ

Tiếp lại hết thảy Tam Giới Chủ Hậu ấy với Mẫu Thiên Chúng thọ nhận Kim Cương Bảo Quán Đỉnh với Tiêu Xí Kim Cương Gia Trì của Bản Bộ xong. Tất cả Như Lai làm lợi lạc cho nên đều cùng dựng lập tên gọi Quán Đỉnh của Kim Cương. Tên gọi ấy là: Ô Ma Thiên Hậu hiệu là Phẫn Nộ Kim Cương Hỏa, Ngân Sắc Thiên Hậu hiệu là Kim Cương Kim Sắc Thiên, Sa Sắt Xỉ Thiên Hậu hiệu là Kim Cương Đồng Nữ Thiên, Phạm Thiên Hậu hiệu là Kim Cương Tịch Tĩnh, Đế Thích Thiên Hậu hiệu là Kim Cương Quyền. Năm vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Minh Phi

Lại nữa, Phi Hành Chư Mẫu Thiên Chúng. Tên gọi ấy là: Cam Lộ Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Cam Lộ, Lỗ Hứ Ni Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Quang, Trì Trượng Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Hỏa Trượng, Nhạ Đa Ha Lý Ni Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Bảo Đái. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Phẫn Nộ Mẫu Thiên

Lại nữa, Hư Không Hành Chư Mẫu Thiên Chúng. Tên gọi ấy là: Ma Lý Ni Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Ẩn Một, Thôn Phục Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Thôn Phục, Phộc Xá Na Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Tự Tại, na La Đa Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Ai. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Nga Ni Ca Mẫu Thiên

Lại nữa, Địa Cư Chư Mẫu Thiên Chúng. Tên gọi ấy là: Tịch Tĩnh Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Nữ Sứ, Phong Mẫu Thiên hiệu là Tốc Tật Kim Cương, Hỏa Mẫu Thiên hiệu là Xí Thịnh Kim Cương, Câu Vĩ Lê Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Lợi. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Nữ Sứ Mẫu Thiên Lại nữa, Thủy Cư Chư Mẫu Thiên Chúng. Tên gọi ấy là: Phộc La Duệ hiệu là Kim Cương Khẩu, Tả Môn Ni hiệu là Kim Cương Ca Lê, Thân Na Na Sa hiệu là Kim Cương Bố Đan Na, Thủy Mẫu Thiên hiệu là Kim Cương Ma Cát Lý. Bốn vị của nhóm như vậy tức là Kim Cương Quán Đỉnh Tế Tra Mẫu Thiên

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rộng vì tất cả Thiên Chúng của nhóm ấy, vào Mạn Noa La dạy truyền Đại Trí, tất cả Ấn Khế của chư Phật với trao cho Kim Cương Tam Muội Thệ Tâm

Chày Kim Cương này, Đại Kim Cương

Là nơi gia trì của chư Phật Nếu có kẻ vượt Tam Muội này Mau hoại Bản Tộc như tro tàn.

Đại Minh là:

“Án, hát na, tam ma dã, hồng, phát tra”

*)OṂ _ HANA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

 

Tiếp trao truyền Nhiếp Tâm Đại Ấn _Hai tay nên kết Kim Cương Ấn

Cùng kết hai ngón trỏ như câu (móc câu)

Giống cột vòng hoa, thế cầm tên (mũi tên)

Có việc đã làm, tùy tâm muốn Ấn đó an ở trước tim ngươi

An xong, tất cả việc thành tựu

Được Tam Muội này đừng trái vượt

Không khiến phá hoại nơi thân mệnh

_Bền chắc lại kết Kim Cương Phộc

Cong hai ngón trỏ mà uyển chuyển

Lại đem hai ngón cái hợp nhau

Sau hai ngón giữa cùng ép phụ

Đây tức Kim Cương Đại Trì Minh

Đại Phộc Tam Muội Bí Mật Ấn

Ngươi, Tam Muội này chẳng nên phá Nếu phá liền bị tội trái vượt.

_Hai tay nên kết Kim Cương Ấn

Tiếp đem hai ngón út cùng kết

Đem co hai ngón cái vào trong

Xoay chuyển trên đầu mà an trì

Nay Đại Sĩ Tam Muội Ấn này

Gọi là Kim Cương Trì Minh Phộc

Nếu làm Phẫn nộ quán nhìn thời

Tùy ứng, an trí phía trước ấy

_Bền chắc nên kết Kim Cương Hộ

Làm Kim Cương Phộc cùng ép nhau

Đây tức Địa Hành Tam Muội Ấn

Tất cả hữu tình hiện hộ giúp

Nếu hoặc vì làm việc cứu hộ

Nên dùng Phẫn Nộ Phộc hợp nhau

Tùy muốn cứu hộ các hữu tình

Nên đem Ấn này an lưng ấy.

_Hai tay trước kết Kim Cương Ấn

Tay trái, Kim Cương, ép ngón trỏ

Như cầm mũi tên, tiếp làm xong

Ngón út như khóa (tỏa) liền thành Ấn

Nếu có việc phẫn nộ khởi xong

Dùng Tam Muội này nên làm dùng

Ấn đó tùy ứng, an phía trước

Liền được tất cả Thắng Thành Tựu

 

_Hai tay trước kết Kim Cương Phộc

Tiếp đem hai ngón trỏ bền chắc

Ngón giữa, ngón cái cùng hợp mặt

Đây tức Kim Cương An Lập Ấn

Ấn ấy xoay chuyển ngang vầng trán

An xong, tùy ứng làm câu triệu

Nếu muốn cứu, khiến sống lại thời

Liền an Ấn này trước kẻ ấy.

 

_Tiếp nói Phổ Tận Tam Giới Nhiếp Tâm Tam Muội. Đại Minh đã dùng của các Ấn như trên là:

“Án, phộc lý đô, nại-phộc lý đa, phộc nhật-la cát lý-sa dã, hồng, nhược”

*)OṂ_ VARTA-UDVARTA AKARṢĀYA HŪṂ JAḤ

Đây cũng tức là Hệ Man Kim Cương Ấn Mẫu Thiên Câu Triệu Đại Minh

 

“Hồng, phộc nhật-la, ngật-la bế noa dã, tam ma dã, hồng”

*)HŪṂ VAJRA-AGRA PĪḌAYA SAMAYA HŪṂ

Đây là Hư Không Hành Mẫu Thiên Đại Minh

 

“Án, phộc nhật-la ma la, ngật-la, tông”

*)OṂ _ VAJRA MĀLĀGRA VAṂ

Đây là Trì Man Mẫu Thiên Đại Minh

 

“Án, phộc nhật-la, mãn đà, kháng”

*)OṂ_ VAJRA BANDHA HAṂ

Đây là Địa Cư Mẫu Thiên Đại Minh

 

“Án, phộc nhật-la bá đa la (1) bạn nhạ bạn nhạ (2) hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA PĀTRA BHAṂJA BHAṂJA HŪṂ PHAṬ

Đây là Thủy Cư Mẫu Thiên Đại Minh

 

“Án, hứ lỗ cát, phộc nhật-la tam ma dã (1) tát lý-phộc nột sắt-tra tam ma dã mẫu nại-la, bạn nhạ cát, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ HERUKA-VAJRA SAMAYA _ SARVA DUṢṬA SAMAYAMUDRA BHAṂJAKA HŪṂ PHAṬ

Đây là Nhất Thiết Mẫu Thiên Chúng Đại Minh

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đã điều phục tất cả điều ác. Tất cả Như Lai đã dựng lập tên gọi Quán Đỉnh. Lành thay! Đức Thế Tôn lại trao cho con Giáo Lệnh. Nay các điều ác này đã kết

Mạn Noa La thì con nên hành thế nào?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn nghe lời đó xong, liền nói Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la tốn bà, nễ tốn bà, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA SUMBHA NISUMBHA HŪṂ PHAṬ

 

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát rộng vì cứu giúp lợi lạc tất cả hữu tình cho nên nói Nhất Thiết Mạn Noa La Câu Triệu Đại Minh này là:

“Án, phộc nhật-la tam ma dã, cát lý-sa dã, tát lý-phộc mạn noa lãm (1) phộc nhật-la đát la tát điếm (2) ma để cật-la ma, hồng, phát tra (3)”

*)OṂ_ VAJRA SAMAYA AKARṢĀYA _ SARVA MAṆḌALAṂ VAJRA-

DHĀRA SADĀM- ĀTI-KRAMA HŪṂ PHAṬ

Ấn Khế đã dùng của Đại Minh như vậy.

Hai tay nên làm Kim Cương Câu

Ấn đó ở tim làm xoay chuyển

Lại hai ngón trỏ, ngoài như câu (móc câu)

Tối Thượng Câu Triệu Mạn Noa La

Lúc nói Ấn Minh đó thời hết thảy tất cả Mạn Noa La Chúng, câu triệu đều tập hội ở đỉnh núi Tu Di, giáp vòng quanh mà trụ

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo khắp các Chúng Hội ấy của Mạn Noa La rằng: “Chư Thánh Giả! Các ông nên hành, vĩnh viễn chẳng sát sinh. Tôi dùng Tam Muội nhiếp thọ nơi ông”

Thời các nhóm hữu tình của Ngoại Mạn Noa La thưa bạch rằng: “Đại Sĩ! Chúng tôi, các hữu tình ác đều ăn thịt để giữ mạng sống. Như Giáo Sắc của Đại Sĩ thì mạng của tôi làm sao sống được đây?”

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát liền nói Cực Ác Kim Cương Phẫn Nộ Đại Minh là:

“Án, nột sắt-tra phộc nhật-la, cốt-lỗ đà (1) hát na, (2) nại hát (3) bát tả (4) vĩ bác sa dã (5) vĩ kế la, tát lý-phộc nột sắt-tra, tam ma dã, mẫu nại-la , mạn noa lãm (6) bạn nhạ bạn nhạ (7) ma lý-na, ma lý-na (8) kha na kha na (9) ba la mãn đát-la, phộc phật-la, tam ma dã, hồng, phát tra (10)”

 

*)OṂ_ DUṢṬA VAJRA KRODHA _ HANA DAHA PACA VIDHVAṂSAYA VIKĪRA _ SARVA DUṢṬA SAMAYA MUDRA MAṆḌALAṂ _ BHAṂJA BHAṂJA _ MARDA MARDA _ KHĀDA KHĀDA _ PARAMANTRA VAJRA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

Ấn Khế đã dùng của Đại Minh như vậy.

Dựng bằng ngón Kim Cương Phẫn Nộ

Lại đem các móng ngón hợp nhau

Mặt ngón cùng hợp khiến bền chắc

Ấn ấy hay điều phục các ác

Lúc nói Ấn Minh đó thời hết thảy tất cả Chúng của Mạn Noa La cực ác hợp làm một tụ, cùng khởi mọi loại tướng phá tán. Mỗi mỗi Bản Bộ Tam Muội ấy cũng bị phá. Các hữu tình đó, tâm như bị nấu đốt, rất ư bức bách, phát ra tiếng khổ não kêu gào lớn, hướng về Cụ Đức Chấp Kim Cương, chắp tay bạch rằng: “Đại Sĩ! Nguyện cứu giúp con! Mạng con sắp hết! Đừng để bị vất bỏ!…”

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng Mạn Noa La cực ác như vậy. Con phải khiến nhóm ấy nên hành như thế nào?

Nguyện xin Đức Thế Tôn trao truyền cho con Giáo Lệnh”

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói Đại Minh là;

“Án, nễ tốn bà (1) hát na (2) nại hát (3) bát tả (4) ngật-lý hận-noa, mãn đà, hồng, phát tra (5)”

*)OṂ_ NISUMBHA HANA DANA PACA GṚHṆA BANDHA HŪṂ PHAṬ

 

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát cũng nói Kim Cương Bạo Nộ Đại Minh là:

“Án, ma hạ phộc nhật-la, cốt-lỗ la, cốt-lỗ đường bá đa dã (1) tát lý-ra nột sắttra, tam ma dã, mạn noa lãm (2) vĩ na xá dã (3) tát lý-phộc nột sắt-tra tam ma dương, vĩ kế la, vĩ đoàn sa dã, vĩ tắc-phổ tra dã (4) bạn nhạ bạn nhạ (5) tát lýphộc nột sắt-tra tam ma dã, mẫu nại-la, mãn đường, ngật-lý hận-noa (6) hát na (7) nại hát (8) bát tả (9) tát lý-phộc nột sắt-tra tam ma dã tát đát-võng, phộc nhậtla tam ma dã, hồng, phát tra (10)”

 

*)OṂ_ MAHĀ-VAJRA VIRULA KRODHAṂ PĀTAYA_ SARVA DUṢṬA SAMAYA MAṆḌALAṂ _ VINĀŚAYA _ SARVA DUṢṬA SAMAYAṂ VIKĪRA VIDHVAṂSAYA VISPHOṬAYA _ BHAṂJA BHAṂJA _ SARVA DUṢṬA SAMAYA MUDRA BANDHAṂ GṚHṆA _ HANA DAHA PACA _ SARVA DUṢṬA SAMAYA SATVAṂ _ VAJRA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

Lúc nói Đại Minh đó thời hết thảy tất cả Chúng Ác Tam Muội Ấn Mạn Noa La lại làm một tụ, thảy đều bị đọa ở trong biển lớn

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con đã điều phục tất cả điều ác, lại thỉnh Đức Thế Tôn trao cho con Giáo Lệnh. Hết thảy tất cả hàng Noa Chỉ Nễ (Ḍākiṇī), các Chấp Mỵ ác…Con phải khiến nhóm ấy nên hành như thế nào?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói Đại Minh là:

“Án, hát na, hát na (1) phộc nhật-la, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ HANA HANA _ VAJRA HŪṂ PHAṬ

 

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát cũng nói Đại Minh câu triệu hàng Noa Chỉ Nễ, các loài Chấp Mỵ ác là:

“Án, phộc nhật-la, cát lý-sa dã, thi kiệt-lãm, tát lý-phộc nột sắt-tra ngật-la kháng (1) phộc nhật-la đạt la, tát đế duệ na, hồng, nhược (2)”

*)OṂ_ VAJRA-AKARṢĀYA ŚĪGHRAṂ _ SARVA DUṢṬA GRAHĀṂ _ VAJRA-DHĀRA SATYENA HŪṂ JAḤ

Lúc nói Đại Minh đó thời hàng Noa Chỉ Nễ, các loài Chấp Mỵ ác ấy câu triệu đều đến Ngoại Mạn Noa La ở đỉnh núi Tu Di, giáp vòng quanh mà trụ.

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo khắp hàng Noa Chỉ Nễ, các loài Chấp Mỵ ác rằng: “Các ngươi nên hành, vĩnh viễn chẳng sát sinh, nhận Tam Muội Giới, không khiến cho chày Đại Kim Cương này của Ta phát ánh sáng lửa, đều làm một tụ, rực lửa rộng lớn thiêu đốt dòng tộc của ngươi”

Thời hàng Noa Chỉ Nễ, các Chúng ác ấy đều hướng về Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát, chắp tay bạch rằng: “Đại Sĩ! Chúng tôi đều là loài ăn thịt. Như Giáo Sắc của Ngài thì làm sao tôi có thể hành?”

 

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Ông nên dùng Pháp đã hành của mình, vì tất cả hữu tình cực ác, khởi Tâm Đại Bi ban cho phương tiện ấy”

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát liền dùng Tâm Đại Bi, vì tất cả hữu tình cứu giúp nỗi khổ bị chết, nói Trí Ấn Đại Minh đó là:

“Án, phộc nhật-la, bát-la để ngật-lý hận-noa (1) hột-lý nại dã ma cát lý-sa dã (2) duệ ninh-dã dương, tát đổ ma sa lý-đề na mật-lý dã đế (3) đát nại tả, hột-lý nam nễ sắt-cật-la di đô, tam ma dã, hồng, nhược (4)”

*)OṂ_ VAJRA PRATIGṚHṆA HṚDAYAM- AKARṢĀYA _ YADYAṂ SADO MĀSA ARDHENA MṚYATE _ TADĀSYA HṚNAṂ NIṢKRĀMATO SAMAYA HŪṂ JAḤ

Ấn Khế đã dùng của Đại Minh như vậy.

Hai tay cùng hợp Kim Cương Phộc

Hai cánh tay bền chắc trụ tim

Các mặt ngón ấy như Kim Cương

Ở khoảng nách mình mà đâm đánh

 

Ấn Minh như vậy liền hay nhiếp lấy Hột Lý Na Dã (Hṛdaya: trái tim thịt) của tất cả hữu tình để làm thức căn. Thời hàng Noa Chỉ Nễ, các loài Chấp Mỵ ác nghe Đại Minh đó xong, đập bàn tay vang tiếng, sợ hãi chạy trốn, quay lại trụ xứ của mình

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con dùng nơi gia trì của tất cả Như Lai làm khắp điều phục tất cả điều ác. Nguyện xin Đức Thế Tôn lại trao cho Giáo Lệnh. Hết thảy tất cả các Quỷ giữ bệnh thuộc nhóm gây bệnh sốt rét ấy, thì làm sao điều phục?”

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói Đại Minh là:

“Án, hồng, phát tra”

*)OṂ _ HŪṂ PHAṬ

 

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát cũng nói Đại Minh câu triệu tất cả Quỷ thuộc nhóm gây bệnh sốt rét là:

“Án, phộc nhật-la tam ma dã na dã (1) tát lý-phộc nột sắt-tra, nhập-phộc la nỉ, na xá dã, hồng, phát tra”

*)OṂ_ VAJRA SAMAYA ANĀYA _ SARVA DUṢṬA JVARAṆĪ NĀŚAYA HŪṂ PHAṬ

Lúc nói Đại Minh đó thời các Quỷ giữ bệnh thuộc nhóm gây bệnh sốt rét ấy, câu triệu đều đến Ngoại Mạn Noa La ở đỉnh núi Tu Di, giáp vòng quanh mà trụ.

 

_Bấy giờ Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo nhóm ấy rằng: “Các ngươi nên hành, vĩnh viễn chẳng xâm nhiễu tất cả hữu tình, nhận Nhiếp Phục Giới

Nhóm Quỷ gây bệnh sốt rét nói lời như vầy: “Đại Sĩ! Chúng tôi là các Quỷ hút Tinh Quang của con người để nuôi mạng sống. Như Giáo Sắc của Ngài thì tôi làm sao có thể hành?”

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát liền vì nhóm ấy tuyên nói Thanh Tịnh Tự Nghiệp Trí Ấn Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la cát lý-ma, vĩ du đạt dã (1) tát lý-phộc phộc la noa nễ (2) một đà, tát đế-duệ na, tam ma dã, hồng (3)

*)OṂ_ VAJRA-KARMA VIŚODHAYA _ SARVA AVARAṆĀNI _

BUDDHA SATYENA SAMAYA HŪṂ

Ấn Khế đã dùng của Đại Minh như vậy.

Hai tay bền chắc Kim Cương Chưởng

Tiếp nên co hai ngón trỏ ấy

Ngón khác đều dựng, lại giao nhau

Ấn này xoay chuyển, phá nẻo ác

An Khế như vậy, tùy ứng, hiển bày xong. Ngươi, các Quỷ thuộc nhóm gây bệnh sốt rét hãy mau chạy tan, Nếu chẳng như thế đều bị hoại mạng

Thời các nhóm Quỷ nhận Giáo Sắc xong, y theo chỗ hành của Giáo, đều quay về chỗ của mình.

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền bạch với các Như Lai rằng: “Con vì khiến khắp thanh tịnh, ngưng trừ các Nghiệp Chướng cho nên từ trái tim của mình xuất ra mỗi mỗi Đại Minh ấy. Nguyện các Như Lai lại dạy bảo cho con.

Trong các nẻo ác thuộc nhóm Địa Ngục ấy, làm sao thanh tịnh?” Khi ấy, các Như Lai liền nói Đại Minh là:

“Án, sát bát dã, phộc nhật-la, toa hạ”

*)OṂ_ṢAṬ-PAYA VAJRA _ SVĀHĀ

 

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát cũng tuyên nói Đại Minh câu triệu Chúng trong các nẻo ác thuộc nhóm Địa Ngục Hiệu Khiếu (kêu gào khóc lóc) là:

“Án, tát lý-phộc bá dã, cát lý sa noa (1) vĩ du đạt na, phộc nhật-la, tam ma dã, hồng, phát tra (2)”

*)OṂ_ SARVA PĀYA AKARṢĀYA VIŚODHANA VAJRA SAMAYA HŪṂ PHAṬ

Lúc nói Đại Minh đó thời hết thảy mỗi mỗi loại chúng ấy trong các nẻo ác thuộc nhóm Địa Ngục Hiệu Khiếu, Đại Hiệu Khiếu câu triệu đều đến Ngoại Man Noa La ở đỉnh núi Tu Di, giáp vòng quanh mà trụ.

 

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát bảo khắp các hữu tình trong ba nẻo ác thuộc nhóm ấy rằng: “Nay Ta nhiếp thọ các ngươi. Các ngươi đều nên quy mệnh Tam Bảo, nhận Tam Muội Giới. Ta vì ngươi nói Giải Thoát Nhất Thiết Ác Thú Đại Minh Ấn Khế.

Thời nhóm chúng ấy khác miệng đồng âm tác bạch rằng: “Đại Sĩ! Nguyện cứu giúp con! Chúng con bị nguy bức, đau khổ tâm ấy. Nay con như Giáo Sắc, quy y Phật Pháp Tăng”

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát vì chúng ấy tuyên nói Phá Nhất Thiết Ác Thú Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la bá ni, vĩ tắc-bố tra dã (1) tát lý-phộc bá dã, mãn đà na nễ, bát-la mô xoa dã (2) tát lý-phộc bá dã nga để tỳ-dược, tát lý-phộc tát đát-võng (3) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la tam ma dã, đát-la tra (4)”

*)OṂ_ VAJRA-PĀṆI VISPHOṬAYA _ SARVA PĀYA BANDHANĀNI PRAMOKṢĀYA _ SARVA PĀYA-GATEBHYAḤ SARVA SATVAṂ _ SARVA TATHĀGATA-VAJRA SAMAYA TRĀṬ

Ấn Khế đã dùng của Đại Minh như vậy.

Hai tay kết chặt Kim Cương Phộc

Tiếp hai ngón giữa, hợp mặt nhau

Ngón khác vào trong, chẳng dính mặt

Ấn này tên là Phá Ác Thú (phá nẻo ác)

Lúc nói Đại Minh đó thời, tùy kết Ấn này. Tức làm biểu thị hết thảy tất cả hữu tình trong ba nẻo ác đều vào trong Ngoại Mạn Noa La, như Lý mà trụ.

Các hữu tình đó ở chỗ của Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát được thấy Ấn bí mật như vậy xong, liền diệt mỗi mỗi nghiệp trong ba nẻo ác ấy. Đều từ bàn chân của Đức Thế Tôn Đại Tỳ Lô Giá Na Như Lai gieo trồng mà sinh, chỗ nẻo ác ấy cũng đều thanh tịnh.

 

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch với các Như Lai rằng: “Thế Tôn Như Lai! Con ở tận khắp các giới hữu tình không có dư sót, rộng làm cứu độ lợi ích an vui cho đến khiến được Tất Địa tối thượng của tất cả Như Lai. Do được quả Tất Địa tối thượng cho nên liền được tất cả Như Lai trao cho Kim Cương thành tựu. Nhóm này đều là uy thần của tất cả Như Lai dựng lập, nên nay con từ tất cả Như Lai lại thỉnh Giáo Lệnh. Hết thảy kẻ trong nẻo người, khiến cho trụ Pháp, nên hành như thế nào ?”

Khi ấy, tất cả Như Lai liền nói Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la bá ni, ma hạ mạn noa lê, bát-la phệ xá dã (1) tát lý-phộc nột sắt-tra, lao nại-la, nễ phộc la dã (2) bá bế tỳ-dược, bát-la mô xoa dã (3) nột lýnại-lý sắt-trí ba lý-dạ bán na nam, vĩ du đạt dã (4) na xá dã, vĩ na xá dã (5) ha ha ha hồng (6)”

 

*)OṂ_ VAJRA-PĀṆI MAHĀ-MAṆḌALE PRAVEŚAYA _ SARVA DUṢṬA RAUDRA NIVĀRAYA _ PĀPEBHYAḤ PRAMOKṢĀYA _ DUR-DṚṢṬI PARYĀPANNĀNĀṂ VIŚODHAYA NĀŚAYA VINĀŚAYA _ HA HA HA HŪṂ

Thời Kim Cương Thủ Đại Bồ Tát nghe lời Giáo Sắc của các Như Lai xong, rộng vì cứu độ các giới Hữu Tình, khiến được thành tựu tất cả thù thắng khoái lạc tối thượng, cho đến được nhóm quả Trí, Thần Thông của tất cả Như Lai. Nói Nhất Thiết

Như Lai Kim Cương Tam Muội Xuất Sinh Tam Giới Tối Thắng Đại Mạn Noa La Nay Ta thứ tự sẽ diễn nói

Quảng Đại Tối Thượng Mạn Noa La

Tướng ấy giống như Kim Cương Giới

Tối thắng trong tất cả thành tựu

Đây tên Tam Giới Tối Thắng Đàn Kim Cương Tam Muội đã sinh ra

Chư Phật Bồ Đề tùy chuyển Môn

Đều hay phá tất cả điều ác

 

Liền nói Đại Minh giăng dây kết Giới là:

“Án, phộc nhật-la tam ma dã, tô đát-lãm, ma để cật-la ma” 

*)OṂ_ VAJRA SAMAYA SŪTRAM ĀTI KRAMA

_Đàn ấy, bốn phương cùng bốn cửa

Với bốn lầu gác, mọi trang nghiêm

Bốn dây giăng mắc, số không sai

Lụa, vải, ngọc, vòng hoa nghiêm sức

_Đàn ấy, hết thảy bốn phần góc

Với các cửa nẻo (môn hộ) nơi tương hợp

Dùng báu Kim Cương xen tô điểm

Thứ tự chia bày Ngoại Đàn Giới

_Bậc Trí ở trong, khéo phân biệt

Nhóm báu Kim Cương, diệu trang nghiêm

Khoảng bốn phương, bốn cửa, tám cột

Điềm tô lầu gác thật thù diệu

Cột Kim Cương Thắng nên an lập

Năm Mạn Noa La làm nghiêm sức

Trong Mạn Noa La, y Pháp giăng

Năm màu tùy giăng khiến viên mãn

Liền nói Đại Minh đã dùng để giăng dây là:

“Án, phộc nhật-la tức đát-la, tam ma dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA CITRA SAMAYA HŪṂ

 

_Phần vị ở giữa, an bày xong

Người làm Pháp trụ Tâm Đẳng Dẫn

Y Pháp, chú ý mở cửa Đàn

Cửa Kim Cương ấy, mở bốn cái

Liền nói Đại Minh đã dùng để mở cửa Đàn là:

“Án, phộc nhật-lỗ nột-già tra dã, tam ma dã, bát-la phệ xá dã, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-UDGHAṬĀYA SAMAYA PRAVEŚAYA HŪṂ

 

_Hết thảy hình tượng Phật bốn phương

Tùy phương, y Pháp nên an bày

Hoặc vàng hoặc bạc hoặc đất nung

Tạo lập tòa Phật nên như Giáo

Liền nói Phổ Triệu Nhất Thiết Như Lai Đại Minh là:

“Án, phộc nhật-la nhập-phộc la, ngật-nễ, bát-la nỉ bát-đa, cát-lý-sa dã (1) tát lý-phộc đát tha nga đán, ma hạ phộc nhật-la tam ma dã, hồng, nhược (2)”

*)OṂ_ VAJRA JVALA-AGNI PRADĪPTA ĀKARṢĀYA _ SARVA TATHĀGATAṂ MAHĀ-VAJRA SAMAYA HŪṂ JAḤ

 

_Trước Phật phương Đông, nên an trí

Trong lửa rực có chày Kim Cương

Phương Nam Tây Bắc, lửa cũng thế

Báu với hoa sen, gậy Yết Ma

 

Tiếp nói an bày Kim Cương Tam Muội Chư Ấn Đại Minh là: “Hồng, tát đỏa phộc nhật-la, nhập-phộc la, ma la, hồng, phát tra” 猲 屹玆砉忝 湞匑 交匠 猲 傋誆

*)HŪṂ SATVA-VAJRA JVALA-MĀLĀ HŪṂ PHAṬ

 

“Án, la đát-na phộc nhật-la, nhập-phộc la, ma la, hồng, đát-la”

*)OṂ_ RATNA-VAJRA JVALA-MĀLĀ HŪṂ TRĀḤ

 

“Án, đạt lý-ma phộc nhật-la, nhập-phộc la, ma la, hồng, hột-lý”

*)OṂ_ DHARMA-VAJRA JVALA-MĀLĀ HŪṂ HRĪḤ

 

“Kháng, cát lý-ma phộc nhật-la, nhập-phộc la, ma la, hồng, ác”

*)HAṂ_ KARMA-VAJRA JVALA-MĀLĀ HŪṂ AḤ

 

_Tiếp làm Kim Cương Bộ, ra xong

Cũng cần nên ở trước Phật ấy

Bậc Trí như ứng, y Pháp ngồi

Kim Cương Hồng Ca La Thắng Đàn

Liền nói Kim Cương Bộ Đại Minh như vậy là:

“Án, phộc nhật-la, phệ nga, cật-la ma, hồng”

*)OṂ_ VAJRA-VEGA ĀKRAMA HŪṂ

 

Như vậy y theo Pháp, từ Tất cả Mạn Noa La Giới của nhóm Kim Cương Giới xuất ra xong.

Phàm các chỗ đi đến, tùy theo ưa muốn không có ngại

 

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA

HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ MƯỜI (Hết)_