PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
TÙY ỨNG PHƯƠNG TIỆN QUẢNG ĐẠI GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI BA_ CHI HAI

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của Như Lai. Tụng là:
Tất cả hữu tình đều thành Phật
Hoặc thành Bồ Tát, lại cũng thế
Như Giáo đã nói, y Pháp Nghi
Hay ban Yết Ma Thắng Thành Tựu

Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của Như Lai Bộ
Bày dùng bốn loại Thắng Cúng Dường
Bốn loại Pháp tương ứng cũng thế
Tùy bốn Thời ấy, làm Pháp Nghi
Nên làm việc thành tựu Yết Ma

Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của Kim Cương Bộ
Vì muốn phá diệt hữu tình ác
Tùy Pháp chẳng lành, cũng nên làm
Kim Cương Bộ Yết Ma Nghi này
Hay ban tất cả Thắng Thành Tựu

Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của Liên Hoa Bộ
Chư Hữu sợ hãi, ban không sợ (vô úy)
Như Giáo đã nói Pháp cũng thế
Liên Hoa Bộ Yết Ma Nghi này
Hay ban tất cả Phật Thành Tựu

Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của Bảo Bộ
Y Pháp ban Bảo Quán Đỉnh ấy
Viên mãn tất cả Thắng Ý Nguyện
Chư Phật, các hữu tình cũng thế
Thành tựu tất cả việc Yết Ma
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thành Tựu Yết Ma của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của Như Lai.
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Pháp Tính chư Phật, trụ ở trong
Liền dùng Trí đó thành Phật Tôn
Ngoài đây, không riêng Phật đạt được

Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của Như Lai Bộ.
Y Pháp, quán tưởng ở Đại Ấn
Hay thành tất cả việc thành tựu
Đây tức Như Lai Bộ Pháp Môn
Ban thắng thành tựu Pháp Tính ấy

Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của Kim Cương Bộ.
Tam Muội Thắng Ấn y Pháp kết
Hay thành tất cả việc Yết Ma
Y Bản Pháp Nghi Đại Ấn ấy
Liền được thắng thành tựu Kim Cương

Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của Liên Hoa Bộ.
Bản Pháp Dụng của các Pháp Ấn
Như Pháp Nghi ấy chuyển Pháp Ấn
Mà Thành Tựu Diệu Pháp Môn này
Tức Pháp Kim Cương của Pháp Tính

Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của Bảo Bộ.
Y Pháp Dụng của Yết Ma Ấn
Chày Yết Ma Kim Cương an tim
Như vậy quán tưởng Pháp Tính thành
Liền được tất cả Thắng Yết Ma
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thành Tựu Pháp Tính Trí của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của Như Lai.
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Tịnh Nguyệt Kim Cương Thắng Pháp dụng
Tùy các sắc tướng hiện, ứng biết
Cũng vậy, Thế Gian tùy tướng hiện
Tịnh trong tịnh, Thắng Trí ứng biết
Tướng ấy trắng tinh mà sáng tỏ
Nhiễm trong nhiễm, hiện thân phẫn nộ
Tùy các sắc tướng, thân ấy hiện

Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của Như Lai Bộ
Y Pháp Đại Ấn mà cùng hợp
Nguyện Mạn Noa La, diệu quang minh
Tùy ngay việc ấy, nếu hiểu thấu
Cũng thế đều biết ý Thế Gian

Giáo Lý Thành tựu Trí Ấn của Kim Cương Bộ
Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Tùy hiện Phẫn Nộ Mạn Noa La
Nếu tướng như vậy, có chỗ quán
Ấy, ý như vậy đều hiểu rõ

Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của Liên Hoa Bộ
_Văn tự vi diệu bày thành hàng
Tưởng hiện trong phần vị trên không
Tùy các sắc tướng, thứ tự biết
Ấy tướng như vậy tùy tâm hiện

Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của Bảo Bộ
_Nên quán sát khắp các Thế Gian
Nếu tướng như vậy có đối ngoại
Ấy, tướng như vậy, quán cũng thế
Nên tâm Thế Gian đều hiểu rõ
_Đây, tâm như vậy cùng hợp nên
Trong đó có đi cũng có đến
Nếu trong chỗ làm có dao động
Tùy tướng đã thấy, hiện cũng thế
_Hết thảy mỗi mỗi các hữu tình
Dùng Đẳng Chí Tâm, quán tưởng khắp
Mỗi một chỗ thấy ấy cũng thế
Nên tất cả Tâm đều hiểu thấu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thành Tựu Trí Ấn của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Trí Thành Tựu của các Bộ
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Trí Thành Tựu của Như Lai
Đại Sĩ gia trì Thắng Pháp Dụng
Tưởng thân mình tức ảnh tượng Phật
Đây, Trí như vậy nếu tương ứng
Liền được Tối Thượng Phật Thành Tựu

Giáo Lý Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Hiện Mạn Noa La màu trắng vàng
Trong có Tự Ấn Đại Sĩ Thân
Rành mạch sáng sủa, có thể thấy

Giáo Lý Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Nếu tướng như vậy, các ảnh tượng
Trong đó màu đen tùy ứng quán
Kim Cương Bộ Thắng Thành Tựu Môn
Mau được ước muốn đều như ý

Giáo Lý Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hư không ấy màu xanh mầu nhiệm
Trong đó tùy thấy tướng hoa sen
Đại Liên Hoa Bộ Ấn Minh này
Thành tựu sinh ra Pháp như vậy

Giáo Lý Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Hoặc tại hư không, hoặc phương khác
Tức hư không ấy, sạch không dơ
Rộng dần hiện vòng hoa ánh sáng
Thấy xong mau được Pháp Thành Tựu
Đại Sĩ nhóm Kim Cương Tát Đỏa
Nguyệt Mạn Noa La Diệu Quang Minh
Tùy phương như ứng, hiện thân Thánh
Thành tựu thời khởi sắc tướng mình
Như bên trên, đó là Giáo Lý Trí Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý thành tựu Thần
Thông Trí của các Bộ
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của Như Lai
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa Tưởng hiện Như Lai, tất cả thân
Quán tưởng tất cả nhóm Bồ Tát
Hiện ra các thân lại cũng thế

Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của Như Lai Bộ
_Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn Khế
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Y Pháp này làm thành tựu thời
Liền được việc năm loại Thần Thông
Ấy là nhóm Thiên Nhãn Trí Thông

_Đại Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Trong đó phát sinh ở Nhãn Thức
Tùy ấy, hết thảy quán sát thời
Tất cả rất xa, còn hay thấy
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Đại Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Trong đó phát sinh ở Nhĩ Thức Ấy, tất cả việc tùy chỗ nghĩ
Tất cả rất xa, hay lắng nghe
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Đại Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Trong đó phát sinh ở Ý Thức
Tùy các hữu tình, nếu quán thời
Đều hay hiểu thấu tâm ý ấy
_Đại Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Trong đó hoặc mình hoặc người khác
Hay quán tướng ấy biết tâm ấy
Việc đời quá khứ đều phát hiện
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Đại Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Tùy chỗ thích, khởi việc Thần Thông
Trong đó, hoặc chốn hoặc phương khác
Diệu Đẳng Dẫn Tâm đều hay hiện
Đây là Đại Bồ Đề Tâm Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của Kim Cương Bộ
_Hết thảy Giáng Tam Thế Thắng Ấn
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Y Pháp này làm thành tựu thời
Liền được việc năm loại Thần Thông
_Hiện Phẫn Nộ ấy, tất cả việc
Như Giáo đã nói, y thứ tự
Tương ứng nhóm Pháp Thiên Nhãn Trí
Sát na thành tựu các Thần Thông
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của Liên Hoa Bộ
_Điều Phục Thế Gian Tối Thượng Ấn
Diệu Đẳng Dẫn Tâm cùng hợp nhau
Y Pháp này làm thành tựu thời
Liền được việc năm loại Thần Thông
_Tùy Pháp tham nhiễm đã nói ấy
Như Giáo, thứ tự lại cũng thế
Tương ứng nhóm Pháp Thiên Nhãn Trí
Liền hay thành tựu các Thần Thông
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của Bảo Bộ
_Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Ấn ấy
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Y Pháp này làm thành tựu thời
Liền được việc năm loại Thần Thông
_Làm khắp tất cả Phật Cúng Dường
Như Giáo, thứ tự lại cũng thế
Tương ứng nhóm Pháp Thiên Nhãn Trí
Hay thấy việc năm loại Thần Thông
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý thành tựu Thần Thông Trí của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý thành tựu Chân
Thật Thệ Giới của các Bộ
Ấy là trước tiên nói Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của Như Lai.
Như ứng, chân thật tùy chuyển xong
Y Giáo nên nói lời Thệ Giới
Đại Chân Thật Thiện Hộ Nghi này
Do đây mau được thành Phật Quả
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của Như Lai Bộ
Nay Thệ Giới Tam Muội Pháp này
Từ Như Lai Bộ đã sinh ra
Kim Cương Chân Thật Thiện Hộ Môn
Do đây mau được Thắng Thành Tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của Kim Cương Bộ
Tấn Thệ Giới (Thệ Giới mau chóng) của Chấp Kim Cương
Làm xong, không dám có trái vượt
Chân Thật Tam Muội Thiện Hộ Môn
Tùy chỗ muốn, được Thắng Thành Tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của Liên Hoa Bộ
Vương Pháp Thệ Giới đã làm xong
Đại Liên Hoa Bộ thắng tối thượng
Chân Thật Tam Muội Thiện Hộ Môn
Tùy chỗ muốn, được Thắng Thành Tựu
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của Bảo Bộ
Chư Phật Cúng Dường Thiện Thệ Giới
Làm xong, không dám có trái vượt
Tối Thượng Chân Thật Thiện Hộ Môn
Do đây đắc được Đại Quán Đỉnh
Đây là Phật Cúng Dường Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý thành tựu Chân Thật Thệ Giới của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáo Lý thành tựu Tam Muội
Chân Thật của các Bộ
Ấy là trước tiên nói chung Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của Như
Lai
Tụng Tam Muội Gia Tát Đát Tông (Samaya stvaṃ)
Trong Bản Bộ xuất ra mọi Ấn
Y Pháp tự kết bền chắc thành
Pháp đã làm, không gì chẳng thành
Đây là Đại Tam Muội Chân Thật Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của Như Lai Bộ
Tụng Tô Đa La Tát Đát Tông (Surata stvaṃ)
Tất cả Ấn Khế đều thành tựu
Do tự chỗ kết thành tựu nên
Đấy tức Đại Sĩ Chân Thật Ngữ
Đây là Đại Tam Muội Chân Thật Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của Kim Cương Bộ
Y Pháp, một lần xưng chữ Hồng (Hūṃ)
Tất cả Ấn Khế như thứ tự
Trong đó Tự Tha Khế An Môn
Tự kết cũng lại khiến người kết

Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của Liên Hoa Bộ
Lúc xưng Tát Lý Phộc Thuật Đà (Sarva śuddha)
Trong đó hoặc mình hoặc người khác
Nhóm Xuất Sinh Môn hợp tương ứng
Ở tất cả chỗ chẳng buông lìa

Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của Bảo Bộ
Chữ Án (Oṃ) như vậy làm thành tựu
Tất cả Ấn Khế như thứ tự
Tất cả Thế Gian thắng cũng thế
Tự nhiên thành Thắng Cúng Dường này
Như bên trên, đó là Giáo Lý thành tựu Tam Muội Chân Thật của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáo Lý Ấn Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Ấn Thành Tựu của Như Lai
Phật Ấn y Pháp cùng hợp nhau
Cần phải nghĩ nhớ nơi Như Lai
Mau chóng hay thành Môn Tất Địa
Chư Phật Bồ Đề thường an trụ

Giáo Lý Ấn Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Đại Ấn Khế Y Pháp kết xong, nên quán tưởng
Tưởng trước mặt Kim Cương Tát Đỏa
Mau chóng được Thắng Tất Địa ấy

Giáo Lý Ấn Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Kết Thắng Tam Muội Ấn Khế ấy
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Trong tưởng Kim Cương Tát Đỏa Tôn
Đắc được Pháp Thành Tựu gấp đôi

Giáo Lý Ấn Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Kết Pháp Sở Thành Ấn Khế ấy
Quán Tự Tại Tôn Tam Ma Địa
Trong tưởng Quán Tự Tại Thánh Tôn
Đắc được Pháp Thành Tựu gấp đôi

Giáo Lý Ấn Thành Tựu của Bảo Bộ
Y Pháp, Yết Ma Ấn cùng hợp
Kim Cương Tạng Tôn Tam Ma Địa
Trong tưởng Kim Cương Tạng Thánh Tôn
Đắc được Pháp Thành Tựu gấp đôi
Như bên trên, đó là Giáo Lý Ấn Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát nói Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của
Như Lai
Thân mình nên trụ ở trước Phật
Nên làm Niệm Phật Tam Muội Quán
Kết khắp tất cả Ấn Khế thành
Sát na được Pháp Thành Tựu ấy
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của Như Lai Bộ
Nếu làm tất cả Ấn thành tựu
Tùy chỗ Ta muốn, quán tưởng này
Tương ứng Pháp Kim Cương Trì Tụng
Hay thành tất cả Thắng Tất Địa
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của Kim Cương Bộ
Ảnh tượng Kim Cương tức thân mình
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Tất cả Ấn Khế, kết nếu thành
Sát na liền được Pháp Thành Tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của Liên Hoa Bộ
Ảnh tượng hoa sen tức thân mình
Y Pháp, thân mình nên quán tưởng
Các Trí Trang Nghiêm Thành Tựu Môn
Đây Đại Liên Hoa Bộ Pháp Dụng
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của Bảo Bộ
Y Pháp, quán tưởng ở thân mình
Hiện nhóm ánh lửa báu Ma Ni
Các Cúng Dường Thành Tất Địa Môn
Đây Đại Bảo Bộ Thắng Pháp Dụng
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Nhất Thiết Thành Tựu Pháp Dụng của các Bộ.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM (Hết)_