PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
THẮNG THƯỢNG GIÁO LÝ PHẦN THỨ HAI MƯƠI SÁU_ CHI HAI

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Kim Cương Bộ. Ấy là Hành Nhân y theo Pháp tu tập, thành Tiên Hạnh xong, sau đó tùy theo ý ưa thích nơi mong cầu thành tựu, liền nên trì tụng đủ một Lạc Xoa. Đủ số xong, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời được Pháp thành tựu. Đối với tất cả hữu tình, chỗ đáng nhiếp thọ, chỗ đáng điều phục… thảy đều hay làm
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn làm Pháp Thành Tựu, y theo Pháp vẽ tranh, như Giáo an trí, làm cúng dường xong thì tất cả nơi mong muốn của Hành Nhân sẽ thọ dụng như ý. Sau đó tùy theo ý ưa thích chỗ mong cầu thành tựu, liền nên y theo Pháp, ngày ngày dùng Kim Cương Ngữ trì tụng Đại Minh, kỳ hạn một tháng đủ tám trăm biến. Hơn một tháng xong, ở trước tranh tượng lại làm cúng dường. Hành Nhân nên kết Giáng Tam Thế Đại Ấn, y theo Pháp suốt đêm trì tụng Đại Minh, cho đến khi Ấn ấy tự nhiên phát ra tiếng của chữ Hồng (HŪṂ), đến sáng sớm thời các chúng Thiên Chủ của hàng Đại Tự Tại với quyến thuộc đi đến, hiện trước mặt người ấy.

Thời người Trì Minh bạch rằng: “Ngài, hàng Trời đến chốn này. Như con đã nói, nguyện cho con làm, tùy theo sự mong cầu của con khiến cho thành tựu”
Hàng Trời nói rằng: “Tùy theo điều ngươi ước muốn, Ta đều ban cho ngươi”

Từ đó về sau, Hành Nhân liền thành chủ tể của tận khắp ba cõi. Tùy theo ước muốn, ở trong khoảng khắc hay khiến tận khắp ba cõi thảy đều dao động, lại làm một tụ đều hay thành hoại, thảy đều hay thọ dụng nhạc cụ vi diệu ở trong ba cõi, tất cả chỗ làm đều được tự tại. Hết thảy nhóm Diệu Ái Giả của tất cả Thiên Chủ, các điều Diệu Ái cũng đều tùy ý, trong đó không có điều gây phiền não
Thời người Trì Minh, nếu xưng chữ Hồng (HŪṂ) tức tất cả hàng Trời cực ác kia thảy đều bị đọa lạc. Sau đó người Trì Minh sống lâu đủ một trăm ngàn kiếp. Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Tiếp lại, nếu người muốn cầu Ấn Thành Tựu. Như Giáo đã nói, y theo Pháp trì tụng đủ một tháng, sau đó Hành Nhân nên kết Kim Cương Giáng Tam Thế Tam Muội Ấn, suốt đêm trì tụng cho đến sáng sớm thời được Ấn Thành Tựu. Từ đó về sau, như Giáo đã nói, tùy lúc kết Ấn đồng xưng chữ Hồng (HŪṂ), Hành Nhân liền hay đi trong hư không, hiện mọi sắc tướng với hay ẩn thân, khởi việc huyễn hóa, hay làm tất cả sự nghiệp Cảnh Ngộ, Câu Triệu, Kính Ái…Hay khiến tất cả sinh đại hoan hỷ, đời này hay lấy tất cả trân bảo, hay hiện uy quang rực rỡ rộng lớn, tuôn mưa báu lớn, phát tướng Đại Tiếu, hay thanh tịnh khắp tất cả hữu tình, hay làm tất cả hoặc chặt đứt hoặc phá vỡ. Lại hay như ứng, chuyển dịch thời phần, tùy theo chỗ thích hợp hay trình bày giải thích tất cả đàm luận chân thật, hay chuyển tất cả việc, hay khéo làm gia hộ, hay chế hay cấm, hay gây sợ hãi, hay giết
Lại hay Ấn Trì tất cả hữu tình, hay làm vui đùa, hay làm tất tả bậc cho Quán Đỉnh, hay khiến các thân tự khởi ca vịnh, hay khiến xoay múa hô triệu dẫn vào, hay khiến tất cả xiềng cột mà trụ. Tất cả sự nghiệp của các nhóm như vậy, thảy đều hay làm.
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người cầu Vi Diệu Trí Thành Tựu. Hành Nhân nên y theo Kim Cương Giáng Tam Thế Tam Ma Địa phát khởi xong, tiếp nên y theo Pháp Nghi trì tụng ấy, trì tụng một tháng chí cầu thành tựu. Sau hơn một tháng, liền y theo Pháp của Tam Ma Địa như vậy, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời được thành năm Trí Thông. Đối với tất cả hữu tình, chỗ đáng nhiếp thọ, chỗ đáng điều phục…thảy đều hay làm. Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Yết Ma Thành Tựu cũng thế, y theo Pháp trì tụng một tháng mong cầu thành tựu. Hơn một tháng sau, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời liền được tất cả Yết Ma Thành Tựu. Từ đó về sau, lúc làm Yết Ma thời trì tụng một biến, tùy theo ý ấy, nguyện tất cả Yết Ma của nhóm Gia Hộ ấy thảy đều hay làm.
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Kim Cương Bộ

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Ấy là Hành Nhân y theo Pháp trì tụng đủ một trăm ngàn biến, Tiên Hành thành xong, sau đó y theo Pháp nên cầu thành tựu. Tiếp nên y theo Giáo an trí tranh tượng, nên vẽ tướng Thánh Cụ Đức Vị Phục Nhất Thiết Thế Gian Đại Sĩ. Ở bốn mặt ấy, y theo Pháp Nghi của Tứ Ấn Mạn Noa La vẽ bốn vị Đại Sĩ, bốn góc nên vẽ tướng của bốn vị Hiền Thánh. Ở trước tranh tượng, y theo Pháp trì tụng, hơn một tháng sau, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời Điều Phục Nhất Thiết Thế Gian Đại Sĩ hiện ngay trước mặt người ấy, tùy theo ước muốn của Hành Nhân, được các Nguyện thành tựu. Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Ấn Thành Tựu. Hành Nhân nên kết Pháp Kim Cương Ấn, như nghi của Pháp Kim Cương trì tụng tám ngàn biến, ngày ngày bốn Thời trì tụng đủ xong, sau đó suốt đêm kết Ấn trì tụng đến sáng sớm thời được Ấn Thành Tựu. Từ đó về sau, phàm lúc kết Ấn thời như đã nói ấy, liền hay điều phục tất cả Thế Gian.
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Tam Ma Địa Thành Tựu. Hành Nhân cần phải y theo Pháp trì tụng đủ một tháng xong, sau đó suốt đêm tùy theo Tam Ma Địa Môn đã yêu thích, y theo Pháp Nghi ấy, chí tâm trì tụng đến sáng sớm thời liền được tất cả Tam Ma Địa hiện trước mặt, thành tựu.
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Yết Ma Thành Tựu cũng thế, y theo Pháp trì tụng một tháng. Hơn một tháng sau, suốt đêm trì tụng liền hay thành tựu tất cả Yết Ma.
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Liên Hoa Bộ

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Bảo Bộ
Ấy là, trước tiên Hành Nhân nên kính lễ tất cả Như Lai ở bốn phương, tiếp nên trì tụng đủ một trăm ngàn biến, sau đó y theo Pháp an trí tranh tượng. Y theo Pháp Dụng của Tứ Ấn Mạn Noa La, vẽ tướng Thánh Cụ Đức Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Đại Sĩ, làm các cúng dường, trì tụng một tháng. Hơn một tháng sau, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời Cụ Đức Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Bảo Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ấy đi đến, hiện trước mặt người ấy ban cho Quán Đỉnh. Hành Nhân được quán đỉnh xong, liền thành chủ tể Trì Minh Chuyển Luân của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới.
Đây là Kim Cương Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Ấn Thành Tựu. Hành Nhân nên y theo Pháp Dụng của Yết Ma Kim Cương , kết Kim Cương Bảo Ấn, như Giáo đã nói, nên cầu thành tựu, liền được Yết Ma Ấn Thành Tựu của tất cả ý nguyện

_Nếu người muốn cầu Bảo Trí Thành Tựu. Hành Nhân y theo Pháp, như thứ tự ấy ở trong Kim Cương Bảo Sinh Tam Ma Địa quán tưởng “Hư không vốn không có Tự Tính, trong đó làm sao hay sinh nơi báu, tức mọi báu này? Tiếp nữa, làm sao thân Bồ Tát sinh?”. Ngày ngày bốn Thời, ở Tam Ma Địa Môn này như ứng, quán tưởng, trì tụng một tháng. Hơn một tháng sau, liền y theo Pháp Tam Ma Địa như vậy, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời tất cả Như Lai đều hiện trước mặt người ấy, tùy theo điều mong muốn, ban cho Diệu Quán Đỉnh.
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Yết Ma Thành Tựu cũng thế, y theo Pháp trì tụng một tháng. Hơn một tháng sau, suốt đêm trì tụng đến sáng sớm thời Cụ Đức Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát ban cho Hành Nhân ấy Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu. Sau đó tất cả sự nghiệp thảy đều hay làm.
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của Bảo Bộ

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Tác Dụng Thành Tựu của các Bộ Trong đây, trước tiên nói Nghi Quỹ Tác Dụng của tất cả Tâm Minh.
Hành Nhân nên nói lời này: “Tùy theo Căn Bản Tâm Minh mà ý ưa thích, tức tất cả Thành Tựu” Nói như vậy xong, tùy theo chỗ ưa thích ấy, trì tụng Tâm Minh, y theo Pháp nên làm việc thành tựu ấy. Sau đó tùy ứng, liền được thành tựu.

Nghi Quỹ Tác Dụng của tất cả Ấn
Hành Nhân nên nói lời này: “Tất cả Ấn Khế là nơi yêu thích thành tựu của Ta”. Nói như vậy xong, như chỗ yêu thích, tùy theo sức ấy hay y theo Pháp trì tụng. Sau đó như Giáo, liền được thành tựu.

Nghi Quỹ Tác Dụng của tất cả Chú Cú.
Hành Nhân nên nói lời này: “Lìa Hý Luận Ngữ sẽ thành Tất Địa, Ta ở trong Pháp thành tựu của tất cả Như Lai, y theo Pháp trì tụng”. Nói như vậy xong, tùy theo chỗ yêu thích, trì tụng Chú Cú, liền được thành tựu.

Nghi Quỹ Tác Dụng của tất cả Đại Minh.
Hành Nhân nên nói lời này: “Các hữu tình này đủ ám tối Vô Minh. Nguyện được tất cả Đại Minh hiện chứng chỗ thành của Tịnh Giới”. Nói như vậy xong, tùy theo chỗ yêu thích, trì tụng Đại Minh, y theo Pháp đã cầu, sẽ được thành tựu.
Đây là Thánh Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Chư Hữu Hành Nhân cần phải, trước tiên dùng tất cả Tâm Minh, Ấn Khế, Chú Cú với các Đại Minh. Tùy theo chỗ ưa thích ấy, tu tập làm Nhân. Sau đó y theo Pháp Nghi của Kim Cương Trì Tụng, tùy ứng hữu tình, liền dùng Tâm Minh, Ấn Khế, Chú Cú, Đại Minh y theo Pháp trì tụng, hoặc mình hoặc Người nên cầu tất cả Thành Tựu của Bản Tôn
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói Như bên trên, đó là tất cả Nghi Quỹ Tác Dụng của các Bộ.

_Tiếp lại tuyên nói Nghi Quỹ Thông Dụng Quảng Đại Thành Tựu của các Bộ.
Thông Dụng Thành Tựu của Như Lai Bộ có bốn loại là nhóm Nghĩa Lợi Viên Mãn Thành Tựu, Thần Thông Thành Tựu, Trì Minh Thành Tựu, Đại Thành Tựu. Trong đây, Nghĩa Lợi Viên Mãn Thành Tựu. Hành Nhân nếu nghi chỗ có Phục
Tàng, liền ở chỗ đó, y theo Pháp kết Ấn, dùng Pháp Tam Ma Địa của mình làm Kim Cương Thị (cách nhìn của Kim Cương) quán sát chốn ấy. Nếu thấy Kim Cương lay động, nên biết chỗ đó tức có Phục Tàng. Hành Nhân liền kết Kim Cương Khai Phát Tam Muội Ấn y theo Pháp đào xới, chẳng lâu sẽ được, tùy theo ưa thích lấy dùng. Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Thần Thông Thành Tựu. Khi Hành Nhân muốn làm Pháp thời nên nói như vầy: “Hết thảy các Ấn mong cầu Kim Cương Thần Thông Thành Tựu”. Nói như vậy xong, y theo Pháp đã làm.
Thần Thông Thành Tựu này có bốn loại là: Thần Thông thuộc nhóm đi, ngồi trên mặt nước. Thần Thông hiện ra sắc tướng của hàng Như Lai. Thần Thông như ý ưa thích ấy tùy liền ẩn thân. Thần Thông ở trong hư không đi ngàn do tuần, trên dưới hiện ra ẩn mất, đi đến tự tại
Đây hay ở các phương, khoảng ngàn do tuần, như chỗ ưa thích ấy mà đi, xoay chuyển quay lại. Lại hay hơn ngàn do tuần đều biết tất cả ý nguyện của hữu tình, mắt đều nhìn thấy tất cả thân tướng, tai đều hay nghe tất cả âm thanh ngữ ngôn.
Lại ở các phương, hơn ngàn do tuần, tùy theo ý ưa thích ấy, tất cả thân của kẻ Diệu Ái thảy đều nâng nhấc đến. tất cả nhóm vàng, báu, Ma Ni, trân châu đều hay nhiếp tập, rốt ráo không có điều có thể gây chướng ngại. Hành Nhân ở trong chày Kim Cương ấy còn hay ẩn thân, huống chi là sức của vạn người chẳng chống cự được sao?!…
Lại nữa, Hành Nhân thường được không có bệnh, thường thọ nhận các dục lạc, thường đủ sắc tướng thù diệu của người ít tuổi. Tất cả Như Lai với Kim Cương Tát Đỏa ấy nhìn thấy xong, liền làm cúng dường, được Vô Thượng Kim Cương Thành Tựu, sẽ được sống lâu đủ bốn ngàn tuổi.
Đây là Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thành Tựu Pháp Môn do Đức Phật đã
nói

Trì Minh Thành Tựu. Hành Nhân chỉ cầu Ấn Khế Thành Tựu, y theo Pháp đã làm, sẽ được Kim Cương Trì Minh Thành Tựu. Do thành Kim Cương Trì Minh Chuyển Luân Vương cho nên liền được các Dục tùy ý nhận dùng, khoảng một sát na hay ở trong ngàn cõi Phật xoay chuyển quay lại, nhận được các khoái lạc, dung nhan xinh đẹp đồng với người mười sáu tuổi. Do được tất cả Như Lai với Kim Cương Tát
Đỏa, Đại Kim Cương Trì Minh Thành Tựu cho nên được trụ lâu, sống một Đại Kiếp Đây là Nhất Thiết Như Lai Trì Minh Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Đại Thành Tựu. Hành Nhân y theo Pháp, dùng Ấn Khế Tâm Minh của mình nên cầu thành tựu. Do được Tự Ấn Đại Sĩ Sắc Tướng Thành Tựu cho nên khoảng một sát na hay ở tất cả Thế Giới trong mười phương, hiện mọi sắc tướng, làm mọi sự nghiệp. Tất cả Như Lai với Kim Cương Tát Đỏa ấy nhìn thấy xong liền làm cúng dường. Tức ở tận khắp các cõi hữu tình không dư sót làm lợi ích xong liền quay về chỗ cũ.
Lại hay ở tất cả Thế Giới, hết thảy tất cả khoái lạc ưa thích, tất cả vật dụng tùy ý nhận dùng, được cùng với Kim Cương Tát Đỏa Đại Bồ Tát ngang bằng không có khác, sẽ được sống lâu đủ một Đại Kiếp
Đây là Nhất Thiết Như Lai Đại Thành Tựu Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Tiếp lại, Thông Dụng Thành Tựu của Kim Cương Bộ có bốn loại là nhóm Giáng Tam Thế Thành Tựu, Nhất Thiết Quán Đỉnh Thành Tựu, Nhất Thiết Duyệt Lạc Pháp Thành Tựu, Tối Thượng Thành Tựu.
Trong đây Giáng Tam Thế Thành Tựu. Hành Nhân nên kết Giáng Tam Thế Ấn, bàn chân trái tưởng đạp Đại Tự Tại Thiên, làm việc thành tựu cho đến vị Trời ấy phát ra tiếng kêu gào khóc lóc, sau đó Hành Nhân nên xưng chữ Hồng (HŪṂ). Lúc xưng chữ Hồng thời hết thảy hàng Đại Tự Tại Thiên, Nhất Thiết Tam Giới Tăng Thượng Chủ Tể với quyến thuộc ấy thảy đều đến tập hội, trụ trước mặt Hành Nhân làm việc Kính Ái, hay cùng với Hành Nhân làm Chỉ Sứ ấy. Từ đó về sau, Hành Nhân liền thành bậc Kim Cương Trì Minh của Nhất Thiết Tam Giới Tăng Thượng Chủ Tể hay khởi trong không với ở ba cõi tự tại du hành xoay chuyển quay lại. Hết thảy hàng Trời cực ác, tất cả hữu tình dùng Pháp chữ Hồng điều hay điều phục như tướng của Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Giáng Tam Thế tận khắp ba cõi, tất cả y theo Giáo Lệnh mà chuyển. Tất cả Như Lai với Kim Cương Tát Đỏa ấy nhìn thấy xong liền kính yêu, được sống lâu một ngàn tuổi.
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nhất Thiết Quán Đỉnh Thành Tựu. Nên làm Ấn thành tựu là kết Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Bảo Ấn, trước tiên làm Tự Thân Quán Đỉnh xong, sau đó cầu bốn loại Quán Đỉnh Thành Tựu ấy. Bốn loại ấy là: Kim Cương Quán Đỉnh, Bảo Quán Đỉnh, Pháp Quán Đỉnh, Yết Ma Quán Đỉnh.
Nếu được Kim Cương Quán Đỉnh xong, liền thành bậc Chấp Kim Cương của tất cả Như Lai
Nếu được Bảo Quán Đỉnh xong, liền thành chủ tể tăng thượng của mọi báu
Nếu được Pháp Quán Đỉnh xong, liền thành Pháp Vương
Nếu được yết Ma Quán Đỉnh xong, sẽ được tất cả Yết Ma Thành Tựu thuộc
Thế Gian với Xuất Thế Gian
Đây là Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nhất Thiết Duyệt Lạc Pháp Thành Tựu là dùng cúng dường bí mật thường cúng dường tất cả Như Lai, liền được tất cả Thích Duyệt Khoái Lạc Thành Tựu của tất cả Như Lai
Đây là Nhất Thiết Như Lai Duyệt Lạc Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Tối Thượng Thành Tựu , ấy là thành tựu Kim Cương Tôn
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Tiếp lại Pháp Thông Dụng Thành Tựu của Liên Hoa Bộ có bốn loại. Ấy là nhóm Tùy Ái Lạc Thành Tựu, Kính Ái Thành Tựu, Gia Hộ Thành Tựu, Liên Hoa
Thành Tựu
Trong đây, Tùy Ái Lạc Thành Tựu như Giáo đã nói, cần phải quán tưởng Liên Hoa Diệu Ái xong, hay khiến tất cả Như Lai tùy sinh yêu thích
Nếu ở Quán Tự Tại Tôn của Bản Bộ tùy khởi nghĩ nhớ xong, cũng thế hay khiến tất cả hữu tình đều sinh kính yêu.
Lại, nếu trụ Tam Ma Địa rộng bày Tâm Từ, tức hay vì khắp tất cả Thế Gian ngầm làm gia hộ.
Lại, nếu an trụ Bản Tôn Liên Hoa Tam Ma Địa, tay cầm hoa sen xong, nên cầu việc thành tựu, liền được diệu sắc như đầy đủ các tướng của Quán Tự Tại Tôn, được sống lâu đến bốn ngàn tuổi.
Đây là Nhất Thiết Như Lai Liên Hoa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Tiếp lại Pháp Thông Dụng Thành Tựu của Bảo Bộ có bốn loại. Ấy là nhóm Nhất Thiết Như Lai Quán Đỉnh Thành Tựu, Đại Uy Quang Thành Tựu, Mãn Chư Nguyện Thành Tựu, Bảo Thành Tựu
Trong đây, nói là dùng Pháp Tự Quán Đỉnh phụng hiến các Như Lai, bố thí ánh sáng đèn, viên mãn Bố Thí Ba La Mật Đa, tùy theo sức làm việc Bảo Thành Tựu ấy
Bốn loại Thành Tựu Pháp Dụng của nhóm này đều nên thường thời cúng dường tất cả Như Lai, chẳng lâi sẽ được thành tựu mong cầu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Diệu Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Nghi Quỹ Thông Dụng Quảng Đại Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ. Đó tức là Đại Sĩ Căn Bản Vô Tính Pháp Môn
Trong đây, trước tiên nói Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu của Tâm Minh.
Tụng là:
Như vì điều phục Thế Gian nên
Tùy nơi ứng ấy được thành tựu
Trong đây Phương Tiện Ấn làm nhân
Hay ban các thành tựu rộng lớn

Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu của Ấn Khế
Lìa Tham điều phục nơi Thế Gian
Ấn Khế Thành Tựu từ Tham sinh
Phương tiện tu tập Như Ứng ấy
Hay làm tất cả việc thành tựu

Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu của Chú Cú
Thế Gian hoặc thật có động loạn
Chú Cú Thành Tựu không chỗ được
Do lìa hý luận, phương tiện thành
Liền làm các thành tựu tối thượng

Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu của Đại Minh
Trong đây nếu dính tướng Vô Minh
Đại Minh Thành Tựu không chỗ có
Do Môn phương tiện rộng lớn ấy
Hay ban các thành tựu rộng lớn
Như bên trên, đó là Giáo Lý Phương Tiện Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Phước Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ. Đó tức là
Nhất Thiết Như Lai Pháp Môn
Trong đây, trước tiên nói Giáo Lý Phước Thành Tựu của Tâm Minh.
Bốn loại cúng dường, y Pháp làm
Đo đó đắc được nhóm Phước lớn
Cúng Dường Chư Phật Thắng Phước Môn
Trong đây, thành tựu không nghi hoặc

Giáo Lý Phước Thành Tựu của Ấn Khế.
Tam Muội bí mật làm gia hộ
Do đó đắc được nhóm Phước lớn
Dùng Tam Muội này gia hộ nhân
Phi Phước Môn (môn chẳng phải là Phước) ấy cũng thành tựu

Giáo Lý Phước Thành Tựu của Chú Cú.
Tất cả Phật ấy, ban đầu nói
Như ứng, đắc được nhóm Phước lớn
Pháp Thí Bình Đẳng, đây là nhân
Phi Phước Môn (môn chẳng phải là Phước) ấy mau thành tựu

Giáo Lý Phước Thành Tựu của Đại Minh.
Bố Thí, tối thượng trong các Phước
Do đó đắc được nhóm Phước lớn
Viên mãn Thí Ba La Mật Đa
Mau chóng như ứng, được thành Phật
Như bên trên, đó là Giáo Lý Phước Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ.

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Tuệ Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ
Trong đây, trước tiên nói Giáo Lý Tuệ Thành Tựu của Tâm Minh
Trong Pháp không văn tự khá vào
Tất cả văn tự đều biết thấu
Tự Ngữ Môn với Tha Ngữ Môn
Quán tưởng như ứng, được thành tựu
Đây là Diệu Các Tường Đại Bồ Tát Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tuệ Thành Tựu của Ấn Khế.
Tuệ dùng quyết chọn, lập tên ấy
Đây tức Tam Ma Địa đã nói
Trong ấy, Ấn Khế Thành Tựu Môn
Quán tưởng, sát na được thành tựu
Đây là Thắng Tuệ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tuệ Thành Tựu của Chú Cú.
Tiếng Tuệ tùy hướng, lập tên ấy
Tức Tam Ma Địa Hý Luận Ngữ
Trong ấy, quán tưởng Môn thành tựu
Như ứng, Chú Cú được thành tựu
Đây là Kim Cương Tuệ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tuệ Thành Tựu của Đại Minh.
Đại Minh, Chú Cú, hai sai biệt
Trong đó, sai biệt không chỗ có
Chính Tuệ quán tưởng Tương Ứng này
Quyết định mau chóng được thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Tuệ Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ.

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý HạnhThành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ. Đó tức là
Kim Cương Thủ Pháp Môn
Trong đây, trước tiên nói Giáo Lý Hạnh Thành Tựu của Tâm Minh.
Nếu làm tất cả việc cúng dường
Liền hay tăng trưởng nơi Thắng Hạnh
Mọi Pháp lành ấy liền tùy tăng
Sẽ được thành tựu Pháp viên mãn

Giáo Lý Hạnh Thành Tựu của Ấn Khế.
Vào khắp mọi loại Bí Mật Luân
Bày làm mọi loại Mạn Noa La
Các Ấn cúng dường Môn Thắng Hạnh
Tăng trưởng việc thành tựu rộng lớn

Giáo Lý Hạnh Thành Tựu của Chú Cú.
Y Thắng Pháp Dụng nhóm Tùy Hỷ Tụng niệm Chính Pháp lại cũng thế
Rộng làm nhiều loại Cúng Dường Môn
Quyết định Chú Cú được thành tựu

Giáo Lý Hạnh Thành Tựu của Đại Minh.
Trí Minh khéo chặt Tính Vô Minh
Lý Bố Thí Ba La Mật Đa
Do đây Thắng Hạnh viên mãn nhân
Mau chóng y Pháp được thành tựu
Như bên trên, đó là Giáo Lý Hạnh Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ.

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Giáo Lý Tiêu Xí Chân
Thật Xuất Sinh Trí Thành Tựu của các Bộ
Trong đây, thế nào là Kim Cương Xuất Sinh? Tụng là:
_ Tức Cụ Đức Đại Sĩ Tôn này
Tất cả tâm từ tâm mình sinh
Mà thân ngữ tâm Kim Cương ấy
Kiên Cố Tát Đỏa tự nhiên sinh
_ Thắng Đại Sĩ trong các Đại Sĩ
Kim Cương Thành Tựu từ tâm ra
Kim Cương Tát Đỏa, đây lập tên
Trụ ở trong chày Kim Cương ấy
_Tức đây, Trí như vậy tương ứng
Đó là lý không hai của Phật
Từ tâm mình tuôn Môn xảo nghiệp
Do đây, mọi tướng đều thành tựu
_ Số bụi nhỏ của mọi Thế Giới
Tất cả Phật Thánh Tôn như vậy
Hết thảy thân Phật của nhóm ấy
Đều từ Kim Cương Tát Đỏa ra
_ Tức đây lại sinh các Đại Sĩ
Với hết thảy các Tiêu Xí ấy
Đại Sĩ Tiêu Xí Môn nhóm ấy
Tất cả đồng sinh Lý Thú này
_ Pháp này nếu có người lắng nghe
Hay sinh Tịnh Tín hoặc thọ trì
Quán tưởng thường sinh tâm vui vẻ
Mau chóng như ứng, được thành tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Tiêu Xí Chân Thật Xuất Sinh Trí Thành Tựu của các Bộ

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ của các Bộ.
Trong đây, trước tiên tuyên nói Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong Nghi Quỹ của tất cả Như Lai. Đại Trí không phân biệt của Phật
Trí đó đã sinh Pháp thường trụ
Không phân biệt, sau khởi Trí Môn
Phân biệt này, nói không phân biệt

Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong Nghi Quỹ của Như Lai Bộ.
Do không phân biệt, Ta phân biệt
Phân biệt này dùng phân biệt sinh
Kim Cương Tát Đỏa Đại Sĩ Tôn
Nói phân biệt ấy làm phương tiện

Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong Nghi Quỹ của Kim Cương Bộ.
Ví như bày làm các tượng vẽ
Y Pháp Nghi vẽ, làm thành tựu
Mà nơi làm Môn Tác Dụng ấy
Ta, nay đã nói lìa phân biệt

Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong Nghi Quỹ của Liên Hoa Bộ.
Tính Tham phân biệt đã sinh ra
Tính đó an trí trong hoa sen
Tức đây, lúc lớn, trụ cũng thế
Như Lý sinh ra các thành tựu

Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong Nghi Quỹ của Bảo Bộ.
Báu này vốn không Tính phân biệt
Mà uy quang ấy tự hiển cao
Như vậy thành tựu Môn vi diệu
Tuy nơi sinh ra, không phân biệt
Đây là Kim Cương Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Xuất Sinh Đại Trí Thành Tựu trong tất cả Nghi Quỹ của các Bộ.

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Xuất Sinh Trí của Tâm Minh trong tất cả Nghi Quỹ
Tùy ý ưa thích các Pháp Dụng
Liền nên tùy ý cầu thành tựu
Đẳng Trì Thành Tựu trụ ở tim
Đây nói đó là Tâm Minh Pháp

Giáo Lý Xuất Sinh Trí của Ấn Khế
Chẳng thể trái vượt với phá hoại
Nói Vương Tối Thượng Ấn Giáo Lệnh
Đại Sĩ Tiêu Xí Chúng Tướng Môn
Đây nói cũng thế như Vương Ấn

Giáo Lý Xuất Sinh Trí của Chú Cú.
Chẳng thể trái vượt với phá hoại
Bí Mật Chú Pháp Môn như vậy Chú dùng Pháp bí mật hay thành Thế nên, nay nói là Chú Cú.

Giáo Lý Xuất Sinh Trí của Ấn Khế
Lý Tối Thượng Ngữ Minh Thành Tựu Ấy hay phá hoại nơi Vô Minh
Minh Trí hiểu thấu Pháp viên thành
Đại Minh do đây mà dựng lập
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Xuất Sinh Trí của nhóm Tâm Minh trong tất cả
Nghi Quỹ

_Tiếp lại tuyên nói Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh trong tất cả Nghi Quỹ Trong đây, trước tiên tuyên nói Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh của Tâm Minh.
Bậc Trí trì tụng Tâm Minh xong
Hoặc mình hoặc người, Pháp như ứng
Trong ba đời quá hiện vị lai
Tất cả được nghe với được thấy

Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh của Ấn Khế.
Đế ý, một lần kết Ấn Khế
Như Giáo đã nói, y Pháp làm
Làm xong, quán sát ở Thế Gian
Tất cả nên biết như trên nói

Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh của Chú Cú.
Y Pháp, một lần tụng Chú Cú
Từ trong lưỡi mình đã tuyên nói
Trong ba đời quá hiện vị lai
Các Pháp chân thật ấy thành tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh của Đại Minh.
Y Pháp, một lần tụng Đại Minh
Đế ý tương ứng mà hiểu thấu
Trong ba đời quá hiện vị lai
Kim Cương Ngữ ấy như Sở Đắc
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thắng Trí Xuất Sinh trong tất cả Nghi Quỹ.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN (Hết)_