PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP CHƯ BỘ NGHI QUỸ
BÍ MẬT PHÁP DỤNG QUẢNG ĐẠI GIÁO LÝ
_PHẦN THỨ HAI MƯƠI BỐN_

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của tất cả
Như Lai
Phật Đại Bồ Đề Tam Ma Địa
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Được Bồ Đề Diệu Lạc Môn ấy
Làm suy tư đó, hiểu thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Tát Đỏa Kim Cương Ấn an tim
Ta, bậc Thiện Ái rất yêu thích
Nại Lý Trì Bà Phộc (Dṛḍha-bhava) xưng thời
Liền được tất cả Phật Thành Tựu
Nay Pháp tương ứng bí mật này
Người chẳng thành tựu, tự nghiệp nhân
Ngọc Hứ Bà Lý Dã (Guhya-caryā) xưng thời
Liền được Cực Thượng Lạc Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của Kim Cương Bộ
Hoặc chỗ, tùy khởi tâm phẫn nộ
Liền kết Giáng Tam Thế Ấn Khế
Trong đây phẫn nộ bí mật thành
Tất cả Phật còn sinh sợ hãi
Đây là Nhất Thiết Như Lai Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Tam Ma Địa Ấn cùng hợp nên
Như ứng, quán sát Kim Cương Quyền
Ta người (tự tha) bậc Thiện Ái đều đồng
Được thành tựu Pháp yêu thích ấy
Đây là Liên Hoa Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Đây nói tức là Tối Thượng Lạc
Lại nên dùng ngay Xuất Sinh Môn
Hiến tất cả Phật mau thành tựu
Đây là Bảo Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tối Thượng Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của tất cả
Như Lai
Tụng Tam Ma Gia Tát Đát Tông (Samaya stvaṃ)
Tất cả bậc Thiện Ái yêu thích
Chẳng buông tâm lợi ích hữu tình Thường ở chư Phật khởi kính yêu
Đây là Tỳ Lô Giá Na Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Tính Tham nên biết đừng buông lìa
Tất cả bậc Thiện Ái kính yêu
Kim Cương Bí Mật Tam Muội Môn
Đây tức Gia Hộ Pháp Thành Tựu
Đây là Tỳ Lô Giá Na Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của Kim Cương Bộ
Tuy phá Pháp Thế Gian đã yêu
Nghiệp thân ngữ ý đều yêu thích
Giáng Tam Thế Pháp Thành Tựu Môn
Tam Muội này hay ban thành tựu

Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Tham thanh tịnh nên Ta thanh tịnh
Chẳng Ngoại Kế Pháp thanh tịnh đồng
Nay Thanh Tịnh Tam Muội Môn này
Liền được Thiện Hộ Pháp Thành Tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Kim Cương Bảo Ấn như trước kết
Tức Kim Cương Tạng Tam Ma Địa
Vì khiến nhiếp phục hữu tình ác
Pháp Tam Muội này được thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tam Muội Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của tất cả Như Lai
Tự Tính các Pháp vốn thanh tịnh
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Nơi tất cả việc đã hành khắp
Liền được Bồ Đề Trí Thành Tựu
Đây là Kim Cương Giới Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Tất cả hữu tình tùy yêu thích
Cũng chẳng buông lìa các cảnh giới
Ái cùng Phi Ái Thanh Tịnh Môn
Pháp bí mật này được thành tựu
Đây là Kim Cương Bí Mật Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của Kim Cương Bộ
Đầu mũi tưởng hiện Pháp chữ Hồng (猲_HŪṂ)
Tất cả điều ác, hay phá hoại
Vi Diệu Kim Cương Tam Ma Địa
Liền được Như Ứng Pháp Thành Tựu
Đây là Pháp Hồng Tự Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Tất cả bậc Thiện Ái kính yêu
Đắc được tất cả Môn Thành Tựu
Vào Kim Cương Pháp Tam Ma Địa

Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Hoa sen, chày Kim Cương cùng hợp
Liền hay viên mãn các ý nguyện
Hoặc người yêu khác, hoặc Minh Phi
Đều được Pháp thành tựu tối thượng

Như bên trên, đó là Giáo Lý Pháp Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của tất cả Như
Lai
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa Người tu thường niệm nơi chư Phật
Tùy ứng, vào thân người yêu ấy
Khiến bậc Thiện Ái ấy kính yêu

Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Vào Xuất Sinh Môn ấy cũng thế
Vào xong, tăng rộng nơi thân ấy
Cùng tận tất cả đều kính yêu
Đây là Kim Cương Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của Kim Cương Bộ
Kim Cương Giáng Tam Thế Thắng Ấn
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, y Pháp kết
Làm phẫn nộ vào Xuất Sinh Môn
Ở đấy lại sinh ý tồi phá
Đây là Kim Cương Tam Muội Thành Tựu Bí Mật Pháp Môn do Đức Phật đã
nói

Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Kết Pháp Yết Ma Sở Thành Ấn
Kim Cương Liên Hoa Tam Ma Địa Y Pháp vào Xuất Sinh Môn ấy
Vào xong các người yêu, khéo giúp
Đây là Kim Cương Liên Hoa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Yết Ma Kim Cương Bảo Ấn kết
Trụ Kim Cương Bảo Tam Ma Địa
Vào các Ái Giả Xuất Sinh Môn
Sát na hay làm việc cảnh ngộ
Đây là Kim Cương Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Yết Ma Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Mạn Noa La Luân Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Mạn Noa La Luân Thanh Tịnh Thành
Tựu Bí Mật của tất cả Như Lai
_ Thanh Tịnh Pháp Luân, tướng phổ biến Y Pháp làm Ngoại Mạn Noa La
Chúng Minh Phi Ấn vây quanh thành
Ở khoảng giữa ấn an tượng Phật
_Trong đó vào xong, y bí mật
Sát na ở trước tượng Phật ấy
Khải bạch Thánh Tôn, con mong cầu
Minh Phi Thành Tựu thường cho con
_Như vậy đã nói Pháp bí mật
Tức Ấn Lý Thú của mọi Bộ
Bí Mật Thành Tựu đều hay thành
Đó là Lý Vô Đẳng của Phật
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Mạn Noa La Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của Như Lai
Bộ
_ Y Pháp vẽ khắp Mạn Noa La
Tướng ấy giống như Kim Cương Giới
Như Lai Bộ Thắng Pháp Nghi này
Tức Thắng Lý Thú của mọi Bộ
_ Tất Đề Ca Ma (Siddhi kāma) mau xưng tụng
Mạn Noa La này nên vào xong
Xưng Tam Ma Gia Tát Đỏa Hô (Samaya-satva hoḥ)
Kim Cương Tát Đỏa mới thành tựu
_Y Pháp tụng câu Tâm Minh này
Tất cả Tất Địa đều hay thành
Tương ứng Pháp Cảnh Ngộ Chân Thật
Mau được Duyệt Lạc Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhất Thiết Mạn Noa La Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của Kim
Cương Bộ
_Hết thảy Thắng Tướng Giáng Tam Thế
Nhiếp tất cả Kim Cương Bộ ấy
Tất cả Mạn Noa La Pháp Nghi
Bậc Trí cần phải y Pháp vẽ
Trong ấy, vào xong, mau xưng rằng “Con cầu Pháp Thành Tựu bí mật”
Pháp đó, Tính Tham đã sinh ra
Như vậy tất cả đều thành tựu
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Mạn Noa La Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Điều Phục Thế Gian Thắng Pháp Nghi
Dùng trong tất cả Liên Hoa Bộ
Bậc Trí vẽ Mạn Noa La này
Trong ấy, vào xong, nói lời này
Nên nói: “Tham Pháp Đại Liên Hoa
Thánh Tôn cho con mau thành tựu” Nói như vậy, dùng Pháp tương ứng
Các Mạn Noa La đều thành tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Mạn Noa La Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Nhất Thiết Nghĩa Thành Thắng Pháp Dụng
Y đây nên vẽ Mạn Noa La
Đó là Đại Bảo Bộ tương ứng
Trong ấy, vào xong nói lời này
“Tất đình-dạ, tất đình dạ (Shidya sidhya) Đại Tát Đỏa
Cụ Đức Nhất Thiết Pháp Thành Tựu
Nhất Thiết Hiện Ai Tất Địa Môn
Ý vui tối thượng đều thành tựu” Như vậy xưng nói ngữ bí mật Trong các Mạn Noa La, vào xong
Được Pháp Đại Tất Địa viên thành
Bí Mật Cúng Dường Thắng Vô Thượng
Từ đó về sau tự thành tựu
Tất cả chỗ làm, thường được thành
Nếu Pháp bí mật này mau thành
Cảnh Ngộ chân thật cũng thành tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Mạn Noa La Thanh Tịnh Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý các Ấn Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Ấn Bí Mật Thành Tựu của tất cả Như Lai
Như Lai rộng lớn cực vi diệu
Tùy nơi yêu thích, ban vui thích
Chân thật tùy chuyển lời chân thật
Kẻ sinh hủy báng chẳng thành tựu

Giáo Lý Đại Ấn Bí Mật Thành Tựu của Như Lai Bộ.
Nên kết Bản Bộ Đại Ấn Khế Như đã nói ấy, y thứ tự
Nên Chân Thật Bí Mật Môn này
Từ Kim Cương Ngữ được tuyên nói
Kim Cương Tát Đỏa tức là Ta
Kim Cương Minh Phi trụ tim Ta
Tất cả thân phần cùng hợp thời
Dựng mạnh tướng Kim Cương Cao Cử
Kim Cương Cao Cử Đại Minh Phi Cảnh ngộ chân thật tùy yêu thích
Trong tất cả thân, bền chắc thành
Như đã nói ấy, mau thành tựu
Đây là Kim Cương Cao Cử Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Ấn Bí Mật Thành Tựu của Kim Cương Bộ.
Tam Muội nhóm Tất đình-dạ, tất đình-dạ (Sidhya sidhya)
Tam ma du khiếm (Samayohaṃ) Ta yêu thích
Nay Cảnh Ngộ Tốc Tật Môn này
Tùy chỗ ưa thích đều thành tựu
Đây là Kim Cương Tam Muội Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Ấn Bí Mật Thành Tựu của Liên Hoa Bộ.
Một đình-dạ, một đình-dạ (Budhya budhya), Đại Tát Đỏa
Bản Bộ, bậc Thiện Ái yêu thích
Nay Cảnh Ngộ Tốc Tật Môn này
Tùy chỗ ưa thích đều thành tựu
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Ấn Bí Mật Thành Tựu của Bảo Bộ.
Bậc Thiện Ai làm mọi Yết Ma
Bản Bộ Kim Cương, Ta thành tựu
Nay Cảnh Ngộ Tốc Tật Môn này
Tùy chỗ ưa thích đều thành tựu
Đây là Hư Không Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý các Ấn Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Vì lợi ích các người Ngoại Kiến
Nên Phật che dấu Pháp Thiện Ái
Chỉ nên y Pháp, vẽ Ấn thành
Đây hiểu thấu xong, liền thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Như Lai Bộ
Khéo biết tất cả ý hữu tình
Thường cho tất cả hữu tình vui
Cùng các hữu tình làm ông cha (phụ tôn) Tức Phật Thắng Dục Thắng Tam Muội
Đây là Nhất Thiết Như Lai Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Nay tất cả Phật Thế Tôn này
Bí mật tối thượng chưa từng có
Nếu tin trong sạch, hay hiểu thấu
Các điều khó thành, cũng thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Trong Tham Thanh Tịnh khó dính mắc
Tà Ngoại chẳng thấy, chấp là Ta
Tối Thắng Tam Muội phá tâm ấy
Đây hiểu thấu xong, được thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Liên Hoa Bộ Đại Chủng (mầm giống lớn) sinh ra ở tất cả Trong đó, nhóm nào nói Thanh Tịnh?
Các kẻ Tà Ngoại, phá tướng thời
Quyết định bí mật được thành tựu
Đây là Kim Cương Nhãn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Bảo Bộ
Trong báu Thiện Ái Bảo hòa hợp
Báu đó bí mật mà tụ tập
Thiện Ái Bảo Vô Thượng Môn này
Như ứng, quán sát được thành tựu
Đây là Trí Tích Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Các chúng Thiện Ái Giả vây quanh
Làm các việc Diệu Ái ưa thích
Phụng hiến cúng dường Phật Thế Tôn
Liền được thành tựu Pháp Cúng Dường
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của Như Lai Bộ
Làm việc Diệu Lạc, lười nghỉ xong
Thắng Lạc ấy sinh từ việc vui
Bốn nơi lễ kính, cúng dường thời
Phụng hiến chư Phật mau thành tựu
Đây là Kiên Cố Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Kết Giáng Tam Thế Tam Muội Ấn Thiện Ái hòa hợp Diệu Lạc sinh
Dùng nhân hòa hợp Diệu Lạc ấy
Phụng hiến chư Phật được thành tựu
Đây là Kim Cương Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Tưởng Ta liền thành Quán Tự Tại
Ở tướng đã yêu, khéo quán sát
Dùng nhân quán sát Thắng Lạc ấy
Phụng hiến chư Phật mau thành tựu
Đây là Liên Hoa Nhãn Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của Bảo Bộ
Yết Ma Ấn Khế kết thành xong
Các vật trang nghiêm dùng nghiêm thân
Thiện Ái hòa hợp Cúng Dường thời
Phụng hiến rộng lớn được thành tựu
Đây là Kim Cương Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Cúng Dường Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của tất cả Như Lai
Nơi Pháp Thiện Ái Bí Mật khác (tha: người khác)
Trong đó không có người hay biết
Y Pháp quán tưởng nơi thân Phật
Liền được thành tựu Pháp Cúng Dường
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của Như Lai Bộ
Cùng hợp Pháp Kim Cương Hý Hý
Tiếp buộc Kim Cương Diệu Bảo Man
Làm Kim Cương Đại Ca Âm ấy
Kim Cương Tuyền Vũ làm cúng dường
Các Dục Diệu Lạc Thắng Quán Đỉnh
Trong vui ca múa sinh Thắng Lạc
Ngoài đây, không riêng có Pháp Môn
Cúng Dường bí mật cao hơn nữa

Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Như Giáo đã nói các Pháp Nghi
Thắng Cúng Dường làm Mật Cúng Dường
Quán tưởng Giáng Tam Thế Thánh Tôn
Liền được thành tựu Pháp Cúng Dường
Đây là Kim Cương Bí Mật Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Như Giáo đã nói Pháp bí mật
Đại Pháp Ấn Khế khéo cúng dường Điều Phục Thế Gian Ấn Khế thành
Liền được thành tựu Pháp Cúng Dường
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của Bảo Bộ
Như Giáo đã nói Pháp bí mật
Yết Ma Ấn Khế khéo cúng dường
Tương ứng Nhất Thiết Nghĩa Thành Pháp
Liền được thành tựu Pháp Cúng Dường
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Thắng Bí Mật Cúng Dường Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Khai Giác Chân Thật Thậm Thâm Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Khai Giác Chân Thật Thậm Thâm Bí Mật
Thành Tựu của tất cả Như Lai Từ Tam Ma Địa Trí sinh ra
Chỗ ứng thành Phật, y thứ tự
Tương ứng Tát Đỏa Ái Lạc Pháp
Do đây mau được Pháp Vô Thượng
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Khai Giác Chân Thật Thậm Thâm Bí Mật Thành Tựu của Như Lai
Bộ
_Tát Đỏa không đầu cũng không cuối
Bèn từ hư không sinh ra tướng
Tất cả đều là thân Phổ Hiền
Diệu Dục Nhất Thiết Thế Gian Chủ
_Hết thảy tất cả tâm hữu tình
Tính bền chắc ấy tức Tát Đỏa
Cùng hợp nhóm Kim Cương không khác
Quyết định đồng thành Tính Kim Cương
_Dựng lập Tát Đỏa Pháp thành xong
Lại thành Kim Cương Tát Đỏa Tôn
Tức thân Cụ Đức Đại Sĩ này
Kim Cương Tát Đỏa là Như Lai
_Đầu tiên hiểu thấu tâm mình xong
Thành Phật Bồ Đề như Giáo nói
Tức nơi thành Phật Thế Tôn ấy
Sinh ra tất cả Như Lai Bộ
Đây là Vô Thủy Vô Chung Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Do đấy liền thành Như Lai Bộ
Tức đây nói là Kim Cương Bộ
Tịnh Liên Hoa Bộ thành cũng thế
Đây lại nói tên Đại Bảo Bộ
Đây là Nhất Thiết Như Lai Luân Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Khai Giác Chân Thật Thậm Thâm Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Ấn Khế Tiêu Xí Chấp Trì Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Ấn Khế Tiêu Xí Chấp Trì Thành Tựu Bí
Mật của tất cả Như Lai
Tức cụ Đức Tát Đỏa Tôn này
Trụ trong tim Kim Cương Tát Đỏa
Cùng hợp Tam Ma Địa Pháp Môn
Đấy là bậc thành Phật Bồ Đề
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tiêu Xí Chấp Trì Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Chày Kim Cương, Tính khéo hiểu thấu
Thắng Câu biểu thị Pháp nhiếp giữ
Tên bắn chán lìa, Môn Diệu Trí
Thiện Tai đó là tướng vui vẻ
Diệu Bảo đùng làm vật trang nghiêm
Nhật Luân là tướng giữ ánh sáng
Phướng báu biểu thị Môn dựng lập
Tướng cười nói là rất ưa thích
Hoa sen thế Pháp Tham Thanh Tịnh
Kiếm bén chặt oán phiền não ấy
Đại Luân cảnh giới Pháp làm Nhân
Ngữ tức tướng Diệu Đàm Trì Tụng
Mọi diệu, Tính Kim Cương Xảo Nghiệp
Giáp Trụ khéo giúp chẳng phá hoại
Như Nanh, hình cực ác đáng sợ
Quyền Phộc biểu thị Ấn Pháp Dụng
Như Phật Thế Tôn Pháp thường trụ
Kim Cương Tát Đỏa chỗ hành khắp
Môn Tiêu Xí nhóm chày Kim Cương
Cũng thế, quán tưởng đây thành tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Tiêu Xí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Ấn Khế Tiêu Xí Chấp Trì Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của tất cả Như Lai
Vui kết tướng Kim Cương Già Phu
Hai tay nên làm Kim Cương Phộc
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Y Pháp mau chóng được thành Phật
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của Như Lai Bộ
Ví như Ấn Khế vua Thế Gian
An xong, liền thành giáo lệnh vua
Đại Sĩ Bí Mật Chư Ấn Môn
An khắp hữu tình đều thuận phục
Hết thảy thân ngữ tâm Kim Cương
Ảnh tượng bí mật Thắng Pháp Dụng
Tức các Đại Sĩ Đại Ấn Môn
Đây hiểu thấu xong, được thành tựu
Đây là Phổ Hiền Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của Kim Cương Bộ Như Cực Thắng Tam Muội Ấn ấy Tùy ấy, nhóm nào tương ứng kết?
Đều không vượt qua Pháp Môn này
Cũng thế, tất cả Như Lai Pháp
Phật với nhóm Kim Cương Tát Đỏa
Tối Thắng Ấn Khế Tam Muội Phộc
Đến hết tuổi thọ chẳng nên trái
Đây hiểu thấu xong, được thành tựu
Đây là Kim Cương Tam Muội Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của Liên Hoa Bộ
Tất cả Phật Kim Cương Ngữ ấy
Y Pháp chẳng nên có trái vượt
Trong đó, nếu biết Phộc Môn này
Biết xong liền được Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của Bảo Bộ
Kim Cương Giáo Lệnh Đại Yết Ma Trong đó chẳng nên có trái vượt
Nên Giáo Lệnh Yết Ma Môn này
Đây hiểu thấu xong, được thành tựu
Đây là Kiên Cố Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Ấn Phộc Xuất Sinh Thành Tựu Bí Mật của các Bộ.

_Bấy giờ, Cụ Đức Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con đã nói Pháp Môn của các Bộ. Nguyện xin Đức Thế Tôn gia trì nhiếp thọ”
Tức thời, tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán Nhất Thiết Như Lai Tăng Thượng Chủ Tể Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!
Kim Cương Đại Bảo lại lành thay!
Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn
Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma
Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này
Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa
Tất cả Như Lai Bí Mật Môn
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT QUẢNG ĐẠI GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI LĂM_ CHI MỘT

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Hết thảy Phật Pháp Tam Ma Địa
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Pháp Niệm Phật Tam Muội tương ứng
Liền được Vô Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Chư Như Lai Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Diệu Đẳng Dẫn Tâm, nên quán tưởng
Tính Tham tùy niệm Pháp tương ứng
Liền được Tối Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Tam Ma Địa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Ở trước Thắng Tướng Giáng Tam Thế
Y Pháp, quán tưởng lại cũng thế
Do sức Kim Cương Thủ đã thành
Liền được Giáng Tam Thế Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Điều Phục Thế Gian Pháp Thánh Tôn Ở quán tưởng trước cũng như vậy
Các tướng đầy đủ diệu trang nghiêm
Làm khắp tất cả việc điều phục
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của Bảo Bộ
Tướng Nhất Thiết Nghĩa Lợi Thành Tựu
Ở quán tưởng trước, lại cũng thế
Các tướng đầy đủ Pháp viên thành
Liền được đầy đủ thắng tài bảo
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Như bên trên, đó là Giáo Lý Tối Thượng Pháp Thành Tựu của các Bộ.

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY (Hết)_