PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM_
 
NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
TỐI THƯỢNG BÍ MẬT QUẢNG ĐẠI GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI LĂM_ CHI KHÁC

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Pháp Niệm Phật Tam Muội thành xong
Nay nói Kim Cương trong Kim Cương
Tương ứng Pháp Kim Cương vi diệu
Liền được Tối Thượng Phật Thành Tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Quán tưởng Tính Kim Cương vi diệu
Được thành Kim Cương Tát Đỏa Tôn
Kim Cương Tát Đỏa nên nay nói
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Ở trước thắng tướng Giáng Tam Thế
Tùy niệm Tôn ấy, lại cũng thế
Hồng Hồng Hồng Hồng (HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ) đây xưng thời
Liền được Vô Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Giáng Tam Thế Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hết thảy tướng Diều Phục Thế Gian
Quán tưởng Tính Kim Cương vi diệu
Thuật đình-dạ, thuật đình-dạ (ŚUDDHĀYA ŚUDDHĀYA) đây xưng thời
Liền được tối Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Pháp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của Bảo Bộ
Thắng tướng Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu
Quán tưởng Tính Kim Cương vi diệu
Tất đình-dạ, tất đình-dạ (SIDDHYA SIDDHYA) đây xưng thời
Nghĩa Lợi tối thượng được thành tựu
Đây là Pháp Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Pháp Tam Muội Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của tất cả Như
Lai
Diệu Pháp xưa nay không văn tự
Tam Ma Địa Trí đã sinh ra
Nên Môn Chư Pháp Chư Tướng ấy
Đây nói đó là tướng không sinh (vô sinh)
Bí Mật An Pháp Dụng như vậy
Bậc Trí trong đó, nên quán tưởng
Tất cả Văn Tự Trí trang nghiêm
Sát na được thành Quả Thiện Thệ (Sugata)
Đây là Nhất Thiết Như Lai Diệu Đức Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Muốn biết các Như Lai chân thật
Nên trong sạch tin Kinh sâu này
Hoặc trì hoặc đọa, sinh tin thời
Được Vô Thượng Pháp Thành Tựu ấy
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Vì lợi hữu tình vướng nghiệp tội
Như Giáo Sắc Phật, khéo ban bố
Phá Pháp bí mật ác, thành thời
Điều phục khắp các hữu tình ác
Đây là Kim Cương Bộ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Xưa nay Tự Tính đều thanh tịnh
Đây nói tức là Đệ Nhất Nghĩa
Tróng đó, quán tưởng Pháp không đầu (vô sơ)
Mau được Chư Pháp Tính Thành Tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Rộng ban hữu tình các tài lợi
Khiến viên mãn khắp các ý nguyện
Đây là Bảo Bộ Thí Pháp Môn
Quán tưởng mau được Thắng Thành Tựu
Đây là Pháp Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Diệu Pháp Trí Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Chư Phật Tam Ma Địa Yết Ma
Đó tức bậc thành Phật Bồ Đề
Trong đây, thành ý quán tưởng thời
Liền được Tối Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của Như Lai Bộ
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Đó tức thắng sự nghiệp rộng lớn
Khéo ban làm lợi các hữu tình
Trong đây, quán tưởng được thành tựu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Khắp vì thanh tịnh nghiệp tội nên
Liền hay đập nát các tội lỗi
Khởi Chư Hữu Tình Phá Ác Môn
Kẻ sinh Tịnh Tín được thành tựu
Đây là Kim Cương Xuất Sinh Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Từ thanh tịnh tất cả tội trước
Rộng vì tất cả làm sạch xong
Sau đó khởi các Yết Ma Môn
Trong đây, quán tưởng được thành tựu
Đây là Liên Hoa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của Bảo Bộ
Các kẻ nghèo túng đã mong cầu
Thảy khiến ý nguyện đều viên mãn
Ta cho tất cả các Nghĩa thành
Trong đây, thành tựu không nghi hoặc
Đây là Kim Cương Bảo Tràng Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Tam Ma Địa Yết Ma Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của tất cả Như Lai
Pháp Kim Cương vi diệu thường trụ
Tất cả tu tập, y Pháp Dụng
Trong đó, các tướng đều tròn đủ
Liền được Pháp năm loại Thần Thông
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Chẳng A Xà Lê, chẳng Đệ Tử
Hoặc lại các Học Giả riêng khác
Chẳng nên mở bày Mật Ấn Môn
Với Pháp Thành Tựu bí mật này
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Đầu mũi, Pháp chữ Hồng (嫟-HŪṂ) tương ứng
Kim Cương Phẫn Nộ Đẳng Trì Môn
Tất cả chỗ làm đều thành tựu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Làm Pháp Kim Cương Thị (cái nhìn của Kim Cương) cùng hợp
Quảng Đại Liên Hoa Đẳng Trì Môn
Liền được Diệu Ái Pháp Thành Tựu
Đây là Liên Hoa Diệu Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Làm Quang Minh Thị (cái nhìn của Quang Minh) rất vi diệu
Kim Cương Đại Bảo Tổng Trì Môn
Được thành triệu tập các tiền của
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Vi Diệu Trí Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của tất cả Như Lai
Hoặc Ấn Khế, hoặc Tam Ma Địa
Hai loại Pháp thành tựu, tương ứng
Ấy giống hư không, sạch không vết
Các sao sáng sủa mà quán sát
Bậc Trí nơi ấy, khéo hiểu thấu
Nay Ta quán sát tức mắt Phật
Từ đó về sau Phật Thế Tôn
Tất cả Nghi Quỹ được thành tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của Như Lai Bộ
Tất cả tướng ấy không chỗ có
Hoặc Tình hoặc Khí lại cũng thế
Mà ảnh tưởng ấy tùy thời sinh
Tức thấy ở trong hư không giới
Thế Gian: tướng hoặc đi hoặc đến
Mắt Kim Cương quán đều thanh tịnh
Đây hiểu thấy xong, cúng dường thời
Liền được Vô Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Mắt Trí liền thấy ở trong không
Trái phải thuận thứ tự xoay chuyển
Mau chóng ở trong hư không ấy
Mau thấy như mây mà động, tan
Thấy xong, tướng không động, tan ấy
Trí Ấn nguyên từ Kim Cương sinh
Các An nhóm ấy, trì kết thời
Liền được Trí Ấn Nhãn Thành Tựu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hết thảy đen, trắng với đỏ, vàng
Thấy tướng bốn Sắc Quang Luân đó
Do Nhân gia trì bí mật ấy
Liền được Kim Cương Nhãn Thành Tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của Bảo Bộ
Trong hư không như hình tướng báu
Như mọi trân báu nhóm Kim Cương ấy
Do ở trong Không, quán thấy thời
Liền được Hư Không Nhãn Thành Tựu
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói Như bên trên, đó là Giáo Lý Nhãn Trí Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Yết Ma Mạn Noa La Pháp Dụng
Cúng dường tất cả Phật Thánh Tôn
Diệu Ái, Khoái Lạc tròn thắng báo
Tương ứng liền được Phật Thành Tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của Như Lai Bộ
Cúng dường bí mật đã làm khắp
Diệu Ái của Ta, nên quán tưởng
Được Pháp tối thượng ấy viên thành
Được thắng uy đức Kim Cương Ái
Đây là Thắng Dục Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Cúng dường bí mật đã làm khắp
Phẫn Nộ của Ta, nên quán tưởng
Được Pháp tối thượng ấy viên thành
Được cùng Giáng Tam Thế không khác
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Nên biết Dục, Nhiễm đều thanh tịnh
Thành ý quán tưởng Pháp tương ý
Tức đây tương ứng Tự Tướng Môn
Đem cúng dường Phật được thành tựu
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của Bảo Bộ
Cùng hợp tướng Kim Cương Cao Cử
Đỉnh lễ, tâm sinh nơi run sợ
Lại thường quy mệnh Tối Thượng Tôn
Liền được Pháp Thắng Diệu Quán Đỉnh
Đây là Kim Cương Quán Đỉnh Bảo Pháp Môn do Đức Phật đã nói Như bên trên, đó là Giáo Lý Tối Thượng Yết Ma Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của tất cả Như Lai
Nhóm Dục, tất cả Thắng Diệu Lạc
Đây thường an trụ trong tim Ta
Thích thay! Lợi Ích Hữu Tình Môn
Lìa nhiễm tùy ứng, tùy nghi nói
Nay Pháp Yết Ma Tam Muội này
Tức Như Lai Tam Ma Địa ấy
Quán tưởng cúng dường Phật Thế Tôn
Liền được Tối Thượng Pháp Thành Tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Như Lai Bộ
Diệu Dục của Ta, Tính Phổ Hiền
Thường ban tất cả hữu tình vui
Kim Cương Tát Đỏa Đẳng Trì Môn
Liền được Cúng Dường Pháp Thành Tựu
Đây là Diệu Dục Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Pháp Phổ Hiền Phẫn Nộ của Ta
Vì các hữu tình làm lợi ích
Kim Cương Giáng Tam Thế Pháp Nghi
Liền được Cúng Dường Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Tính Phổ Hiền Diệu Ái của Ta
Tự được tất cả Thắng Diệu Lạc
Diều Phục Thế Gian Diệu Tướng Môn
Liền được Cúng Dường Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Ái Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của Bảo Bộ
Tính Phổ Hiền Tự Tại của Ta
Ban các hữu tình tài lợi lớn
Nhất Thiết Nghĩa Thành Diệu Pháp Môn Liền được Cúng Dường Pháp Thành Tựu
Đây là Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Yết Ma Tam Muội Bí Mật Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Tối Thượng Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Tối Thượng Thành
Tựu của tất cả Như Lai Từ Tam Ma Địa Bị Giáp Ấn
Theo phải, khởi đến ở mặt chính
Sau đó cột vòng hoa, an đỉnh
Cứu cánh thường được Thiện Gia Hộ
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Thành Tựu của Như Lai Bộ
Y Pháp nên ở trong đất, vẽ
Tướng Thiện Ái với Xuất Sinh Môn
Tưởng bậc Thiện Ái ấy điều nhu
Sau khiến kẻ kia sinh kính yêu
Đây là Kim Cương Thủ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Nên dùng tay phải: móng ngón trỏ
Trong đất, vẽ một tượng Dạ Xoa
Tiếp tưởng đánh đâm cửa mắt (Nhãn môn) ấy
Đây hay câu triệu bậc Thiện Ái

Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Hai tay cầm hoa sen màu nhiệm
Quán sát Tính Tham vốn thanh tịnh
Kim Cương quán nhìn bậc Thiện Ái
Đời này được kẻ ấy kính yêu
Đây là Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Thành Tựu của Bảo Bộ
Trụ Kim Cương Bảo Tam Ma Địa
Hai tay cầm giữ báu Kim Cương
Bảo Hồng Tự Pháp nếu tương ứng
Hay phá tất cả bậc Thiện ái
Như bên trên, đó là Giáo Lý Yết Ma Pháp Tính Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Pháp Cúng Dường Yết Ma tương ứng
Tùy nơi có việc, nên quán tưởng
Dùng Biểu Tướng Môn của Ấn ấy
Bậc Trí y Pháp, cầu thành tựu
Đây là Giác Trí Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của Như Lai Bộ
Pháp Cúng Dường Bí Mật tương ứng
Kim Cương Tát Đỏa Tam Ma Địa
Tùy nơi có việc, y Pháp Nghi
Liền được Bí Mật Ngữ Thành Tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của Kim Cương Bộ
Bản Bộ: Bí Mật Đại Cúng Dường
Phẫn Nộ Tam Ma Địa làm xong
Bậc Trí tùy việc, quán tưởng thời
Mau được Sở Tác Pháp Thành Tựu
Đây là Kim Cương Phẫn Nộ Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Trụ Quán Tự Tại Tam Ma Địa
Trong ý, tưởng làm cúng dường xong
Bậc Trí tùy việc, quán tưởng thời
Được Nhất Thiết Sự Thành Tựu ấy
Đây là Liên Hoa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của Bảo Bộ
Trụ Kim Cương Tạng Tam Ma Địa
Nhóm Hương cúng dường thực hiện xong
Bậc Trí tùy việc, quán tưởng thời
Sát na được các Thành Tựu ấy
Đây là Kim Cương Tạng Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Thí Tác Sự Nghiệp Thành Tựu của các Bộ.

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Giáo Lý Quán Tưởng Ấn Khế Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của các Bộ.
Ấy là: trước tiên nói chung Giáo Lý Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của tất cả
Như Lai
Vi Diệu Kim Cương Thắng Pháp Dụng
Phật tương ứng trụ Đẳng Dẫn Tâm
Tất Địa tối thượng được thành thời
Đó tức là Phật Ấn Thành Tựu
Đây là Kim Cương Thủ Như Lai Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của Như Lai Bộ
Lớn thay! Tát Đỏa, tất cả thân
Tất cả phổ tập, trụ thân Ta
Ta tức Tát Đỏa, gia trì này
Như ứng quán tưởng Ngã Thành Tựu
Đây là Nhất Thiết Như Lai Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Kim Cương Tát
Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Kim Cương Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của Kim Cương Bộ Như Tát Đỏa Ấn ấy cũng thế
Tức như Ấn ấy, Ta cũng vậy
Như vậy quán tưởng Pháp tương ứng
Sẽ cầu tất cả Ấn thành tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Pháp Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của Liên Hoa Bộ
Diệu Pháp Ấn Khế, các Pháp Dụng
Kim Cương vi diệu, nên quán tưởng
Tất cả đều là Ngữ Ấn Môn
Tức Đại Tát Đỏa Tam Ma Địa
Đây là Quán Tự Tại Pháp Môn do Đức Phật đã nói

Giáo Lý Yết Ma Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của Bảo Bộ
Pháp Nhất Thiết Phật Quán Đỉnh ấy
Cúng Dường Tam Muội, thắng thành tựu
Kim Cương Yết Ma cầu chỗ thành
Như ứng, làm Phật Quán Tưởng này
Đây là Kim Cương Yết Ma Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Giáo Lý Quán Tưởng Ấn Khế Gia Trì Tương Ứng Thành Tựu của các Bộ

_Bấy giờ, Đức Thế Tôn, tất cả Như Lai lại vân tập lần nữa, đều cùng xưng tán Cụ Đức Nhất Thiết Như Lai Chuyển Luân Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Tụng là:
Kim Cương Tát Đỏa! Bậc Thiện Tai!
Kim Cương Đại Bảo lại lành thay !
Lành thay! Kim Cương Diệu Pháp Môn
Lành thay! Kim Cương Thắng Yết Ma
Hay khéo tuyên nói Chính Pháp này
Vô Thượng Kim Cương Bí Mật Thừa
Tất cả Như Lai Bí Mật Môn
Nhiếp trong Đại Thừa Hiện Chứng Pháp

 

NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP NHẤT THIẾT NGHI QUỸ
THẮNG THƯỢNG GIÁO LÝ
PHẦN THỨ HAI MƯƠI SÁU_ CHI MỘT

_Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát liền nói Tụng là:
Các kẻ Ác Kiến, người lìa tham
Pháp bí mật này chẳng tương ứng
Dùng ấy lợi các Nhân hữu tình
Ta ở Pháp này, nên tuyên nói

_Tiếp lại, Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát tuyên nói Tác Dụng Thành Tựu Nghi Quỹ của các Bộ.
Ấy là: trước tiên đã nói Tác Dụng Thành Tựu Nghi Quỹ của Như Lai Bộ.Trong đây, Căn Bản Tâm Tác Dụng Thành Tựu Nghi Quỹ, Hành Nhân trước tiên vào Đại Mạn Noa La quán nhìn khắp xong. Tiếp nên y theo Pháp dùng Hương, Hoa, Đăng, Đồ…kết mỗi một Ấn ấy làm việc cúng dường. Sau đó dùng Kim Cương Ngữ khởi trì tụng
Nghi Trì Tụng ấy là nên tùy theo chốn, y theo Pháp mà trụ. Đủ bốn tháng, ngày ngày bốn Thời như Giáo đã nói, dùng nhóm hương hoa làm các cúng dường. Sau đó dùng Nhất Thiết Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Nhất Bách Bát Danh tụng niệm, xưng tát tất cả Như Lai, y theo bốn loại Pháp Nghi Lễ Kính. Kết bốn Phật Ấn hướng về bốn phương lễ bốn Đức Như lai, phụng hiến thân mình thừa sự cúng dường, xưng niệm bốn Đại Minh như vậy là:
“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nho ba tát-tha na dã (2) đát-ma nam, nễ lý-dã đát dạ di (3) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la tát đỏa, đề để sắttra sa-phộc hàm (4)”

*)OṂ – SARVA TATHĀGATA PŪJA PASVANĀYA ATMANĀṂ
NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-SATVA ADHITIṢṬA SVĀMAṂ – HŪṂ

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ tỳ hộ ca dã (2) a đát-ma nam, nễ lý-dã đát dạ di (3) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, la đát-na tỳ săn tả la
(4)”

*)OṂ– SARVA TATHĀGATA PŪJA ABHIṢAIKĀYA ATMANĀṂ
NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA MAṂ – TRĀḤ

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ, bát-la phộc lật-đa na dã (2) a đátma nam, nễ lý-dã đát dạ di (3) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, đạt lý-ma, bát-la phộc lật-đa dã, hàm (4)”
*)OṂ– SARVA TATHĀGATA PŪJA PRAVARTTANĀYA ATMANĀṂ
NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA DHARMA PRAVARTTĀYA MAṂ – HRĪḤ

“Án, tát lý-phộc đát tha nga đa (1) bố nhạ cát lý-ma ni (2) a đát-ma nam, nễ lý-dã đát dạ di (3) tát lý-phộc đát tha nga đa, phộc nhật-la, cát lý-ma, cô lỗ, hàm
(4)”

*)OṂ– SARVA TATHĀGATA PŪJA KARMAṆI ATMANĀṂ NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-KARMA KURU MAṂ – AḤ
Sau đó tùy theo các mong muốn, các nhóm ăn uống tùy ý thọ dùng, không có chỗ buông lìa chỉ vì cầu thành tựu nơi tâm của mình. Nên ở thân mình, trước ảnh tượng Phật dùng ý khéo léo quán tưởng, tùy theo chỗ mong muốn ấy, dùng Kim Cương Ngữ trì tụng Tâm Minh đủ 108 biến, như ứng thì chỗ mong cầu mau được thành tựu. Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu muốn cầu Pháp Tất Địa tối thượng ấy. Hành Nhân y theo Pháp an bày trong tranh tượng, vẽ tướng của Thế Tôn, Như Lai, Thánh. Tiếp nên y theo Pháp Dụng của Tứ Đại Sĩ Mạn Noa La tùy theo nơi yêu thích sắc tướng trang nghiêm, vẽ bốn vị Đại Sĩ an ở vành trăng, bốn góc của bức tranh ấy vẽ Hiền Thánh của Bản Bộ.
Như vậy vẽ xong, Hành Nhân ở trước tranh tượng ấy, rộng làm cúng dường. Như Giáo đã nói, chí tâm trì tụng đủ bốn tháng xong, sau đó suốt đêm trì tụng cho đến lúc sáng sớm, liền được Pháp Chân Thật Đẳng Tối Thượng Tất Địa của tất cả Như Lai Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu muốn cầu Ấn Thành Tựu ấy. Hành Nhân ở trước tranh tượng, nên kết Nhất Thiết Như Lai Tát Đỏa Kim Cương Ấn, tùy theo ý thích nơi mong cầu thành tựu ấy, nên như Giáo nói, chẳng cởi mở (giải) Ấn đó, dùng Kim Cương Ngữ trì tụng Đại Minh đủ một trăm ngàn biến, sau đó suốt đêm chí tâm trì tụng.
Nếu mệt mỏi thời tạm nên nghỉ ngơi, như Bản Pháp Nghi xoay lại trì tụng, cho đến cuối cùng hiện ánh sáng rực rỡ, cảnh ngộ, phát khởi lời nói biểu thị. Sau đó Hành Nhân mở Ấn Phộc lúc trước, liền được tùy muốn sắc tướng, ẩn thân tự tại, tất cả sự nghiệp thảy đều hay làm, ở tất cả Ấn thành kết trung gian như đã nói ấy, tất cả Thành Tựu
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Tam Ma Địa Thành Tựu. Trước tiên nên quán tưởng Kim Cương vi diệu, sau đó nếu Tam Ma Địa Môn có chỗ yêu thích liền dùng Tâm Minh tương ứng tu tập Tiên Hạnh, đủ bốn tháng. Sai đó suốt đêm ngồi Kiết Già ngay thẳng, chính Tâm nhiếp liễm, vắng lặng mà trụ… đến sáng sớm thời liền được tất cả Tam Ma Địa Thành Tựu của nhóm Như Lai, hiện tiền viên mãn, sau đó tùy theo Pháp ưa thích đều được thành tựu.
Đây là Kim Cương Tát Đỏa Pháp Môn do Đức Phật đã nói

_Nếu người muốn cầu Yết Ma Thành Tựu cũng thế y theo Pháp trì tụng một tháng, chí cầu thành tựu, như thế đến cuối cùng, trọn đêm trì tụng liền được tất cả Yết Ma Thành Tựu
Tiếp sẽ tuyên nói sự nghiệp của các Thành Tựu.
_ Chư Hữu Hành Nhân y theo Pháp, nếu tụng Đại Minh một biến tức ở châu thành, làng xóm của ta người đều hay hộ vệ.
_Nếu muốn làm các Tiêu Xí Cảnh Ngộ Thành Tựu. Hành Nhân nên kết Giáp Trụ Ấn Khế dùng Ngưu Đầu, hương Chiên Đàn xoa bôi mọi Tiêu Xí. Hoặc lại chẳng xoa bôi cũng hay thành tựu. Ấy là: chày Kim Cương, móc câu, mũi tên, tướng bàn tay, báu, vành mặt trời, phướng, răng bày thành hàng, hoa sen, loa, bánh xe, tướng lưỡi, chày Yết Ma, giáp trụ, răng nanh, Quyền Ấn… Như vậy các tướng Tiêu Xí y theo chỗ làm của Pháp đều hay Cảnh Ngộ (bảo cho biết)

_Nếu người muốn Gia Trì Vật Tượng Thành Tựu, cần phải y theo Pháp lấy lông đuôi chim công làm cây phất, dùng chày Kim Cương phá bên trong thành lỗ hổng, đem chỉ màu ràng buộc. Hành Nhân kết Tát Đỏa Kim Cương Ấn ấy, cầm cây phất đã làm thành, tụng Bản Đại Minh y theo Pháp gia trì cho đến được tất cả Như Lai Ấn Khế cảnh ngộ, ở trong cây phất ấy thấy mọi loại tướng. Từ đó về sau, cây phất Khổng Tước (chim công) ấy ở trong thân của Hành Nhân y theo Pháp hiện ra tất cả sắc tướng
Lại nữa, đem cây phất Khổng Tước này gia trì một biến , dao động thân mình liền hay hiện ra tất cả sắc tướng
Lại nữa, cây phất này hay hiện tất cả sự nghiệp Như Huyễn đã ứng của Thế Gian
Lại nữa, cây phất này hay hiện tất cả tượng Phật Bồ Tát cho đến tất cả cõi Phật ở mười phương, hết thảy tất cả Như Lai kèm với Chúng Hội ấy, giáng quân Ma… Nghiệp Thần Thông của Đức Phật, các việc biến hóa thảy đều hay hiện, cho đến thân Phật đoan nghiêm đầy đủ các tướng cũng đều hay hiện.

_Nếu lại muốn cầu được Kính Ái Thành Tựu. Hành Nhân nên kết Nhất Thiết Như Lai Tát Đỏa Ấn, y theo Pháp trì tụng cho đến khi Ấn ấy hiện ánh sáng rực rỡ, tức Pháp thành tựu. Từ đó về sau, lúc kết Ấn thời liền được tất cả Như Lai hiện trước mặt làm việc Kính Ái, huống chi là Pháp khác ư!

_Lại nữa, nếu cầu Thành Tựu tối thượng của Thế Gian ấy. Hành Nhân cần phải y theo Pháp trì tụng, đủ một tháng tụng tám ngàn biến. Sau đó kết Ấn, suốt đêm trì tụng cho đến khi Ấn ấy hiện ánh sáng rực rỡ, tức Pháp thành tựu. Từ đó về sau, nếu kết Ấn
lúc trước liền được Tối Thượng Trì Minh Thành Tựu của Thế Gian
Đây là Chấp Kim Cương Pháp Môn do Đức Phật đã nói
Như bên trên, đó là Tác Dụng Thành Tựu Nghi Quỹ của Như Lai Bộ

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA
HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG
_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM (Hết)_