Phổ Cúng Dường Nhất Thiết Hiền Thánh Ấn

 

Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng cài chéo các ngón tay rồi chắp lại, mười đầu ngón tay trợ nhau giao lóng trên tức thành.

Kết Ấn ngang trái tim , tụng bảy biến rồi bung Ấn trên đảnh.

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa, bột đà nẫm. Tát pạ đà khiếm, ốt na-nghiệt đế, saphả ra, hứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phạ ha”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, hay ở trước tất cả Phật, Bồ Tát, các Thánh Chúng với vô lượng các cõi Phật thành biện tất cả cúng dường rộng lớn.