A Ba La Nhĩ Đa Minh Vương Ấn

A Ba La Nhĩ Đa Minh Vương Ấn dùng kết Địa Giới, kết Phương Ngung Giới. Hai tay, bên phải đè bên trái, cài chéo các ngón bên trong, dựng thẳng một đầu ngón giữa (?ngón trỏ) dựa nhau.

Liền đem Ấn để trên đảnh, xoay theo bên phải ba vòng, tùy tâm xa gần liền thành Kết Giới, tụng Chân Ngôn bảy biến là:

“Úm, hổ lỗ hổ lỗ, chiến nõa lị, ma đặng kỳ, sa-phạ ha”