Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Ấn

Hai tay, bên phải đè bên trái, cài chép các ngón tay bên trong, đều dựng thẳng hai ngón cái, hai ngón út cùng dựa đầu nhau thức thành.

Kết Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn bảy biến. Như trước đem Ấn gia trì bốn chỗ rồi xả Ấn trên đảnh.

Chân Ngôn là:

“Úm, ma dữu ra, khất lan đế, sa-phạ ha”