Pháp Giới Sinh Ấn

Hai tay đều tác Kim Cương Quyền, duỗi hai ngón trỏ sao cho hai cạnh của ngón cùng trụ nhau liền thành.

An Ấn trên đỉnh đầu, ở trong Ấn ấy tưởng chủng tử của Pháp Giới là chữ Lãm (RAṂ) có màu trắng sáng, tuôn tràn ánh sáng chiếu khắp tất cả Giới hữu tình, hay phá hư vọng phiền não của tất cả hữu tình. Nên quán thân của mình với các hữu tình đồng một Pháp Giới, không hai không khác.

Tác Quán đó xong, liền tụng Chân Ngôn ba biến hoặc bảy biến. Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam_ Đạt ma đà đô sa-phộc bà phộc cú ngân”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, liền chứng được Pháp Giới thanh tịnh vô biên