Kim Cương Tát Đoả Chuyển Pháp Luân Ấn

Hai bàn tay cùng chung lưng, bên phải đè bên trái, tám ngón của hai tay đều trợ móc nhau, đưa ngón cái trái vào lòng bàn tay phải, co ngón cái phải trụ trên đầu ngón cái trái. Đem Ấn an ở trên trái tim.

Lại tưởng trong vành trăng tại trái tim của mình, có chữ Hồng (HŪṂ) màu trắng thanh khiết. Liền chuyển chữ này làm thân của Chuyển Pháp Luân Đại Bồ Tát.

Quán Trí thành xong, liền tụng Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa phộc nhật-la nam_ Phộc nhật-la đát ma cú hàm”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, sức của Quán Hạnh cho nên liền hay ở tất cả Giới hữu tình, chuyển bánh xe Đại Pháp.