Nhất Thiết Như Lai Tam Muội Gia Ấn

Chắp hai tay lại, kèm xếp thẳng hai ngón trỏ liền thành.

Đưa đầu ngón cái trụ ở trên trái tim, nhập vào Thắng Nghĩa Đế Thật Tướng Quán Môn, ấy là Chủng tử của Tỳ Lô Giá Na Như Lai Tâm Chân Ngôn, là chữ A. Đem đặt chữ A ngay trong hoa sen trên trái tim của thân mình có màu sắc trăng tinh giống như Kha Tuyết, sáng tỏ trong suốt, dẫn lớn dần dần rộng khoảng một khuỷu tay.

Liền suy nghĩ Môn nghĩa chân thật của chữ này “Chữ A là tất cả Pháp vốn chẳng sinh, cội nguồn tự Tính của tất cả Phật Pháp, nơi lưu xuất tất cả ngôn giáo của Pháp Giới thanh tịnh… đều dùng chữ này làm căn bản”. Quyết định chuyên chú, lìa nơi tán động.

Trụ Quán đó xong, liền dời Ấn ấy tiếp chạm vầng trán, tụng Chân Ngôn một biến. Tiếp đến chạm vai phải, vai trái, trái tim với cổ họng đều tụng một biến. Lúc vận động Thủ Ấn, tụng Chân Ngôn thời chuyên chú một Duyên như Quán Tương lúc trước. Tụng Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam _ A tam mê, đát-lý tam mê, tam ma duệ, sa-phộc ha”

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn ắt nhìn thấy tất cả Như Lai Địa, Siêu Tam Giới Đạo viên mãn Địa Ba La Mật.