SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 4: BỐN THÁNH ĐẾ

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo chúng Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Khổ đế ấy, trong thế giới Ta-bà này còn được gọi là hại, bức bách, biến đổi, cảnh giới, tụ họp, gai nhọn, căn bản y cứ, không thật, mụt nhọt, hành động ấu trĩ.

Tập đế còn gọi là lửa, phá hoại, nhận nghĩa, giác, phương tiện, quyết định, lưới bọc, niệm, thuận chúng sinh, căn bản điên đảo.

Diệt đế còn gọi là không chướng ngại, sạch lìa cấu, tịch tĩnh, vô tướng, không chết, không có sở hữu, đứt hết nhân duyên, diệt, chân thật, an trú tự nhiên.

Đạo đế còn gọi là một thừa, hướng đến tịch tĩnh, dẫn đạo, hy vọng cứu cánh, thường không rời, bỏ gánh nặng, chẳng còn các cõi, hành động của Tiên nhân, mười kho chứa.

Này các Phật tử! Trong thế giới Ta-bà này, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha. Tùy theo sự giáo hóa thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Mật huấn gọi là Cầu căn, Không thể ra khỏi, Không buộc căn, Làm không nên làm, tất cả không thật, Phân biệt suy nhược, Thành tựu xứ sở, Hại nhất, Động, Việc của thân.

Tập đế còn được gọi là Nhận lấy, Chi phần, Thiêu, Kiên cố, Hoại căn, Tương tục, Hành động hại, Quên hoan hỷ, Đứng đầu về sinh, Phân biệt.

Diệt đế còn được gọi là Chánh nghĩa, Kiên cố, tán thán, An ổn, Nẻo thiện, Điều phục, Một đạo, Thoát ly phiền não, Không loạn, Cứu cánh.

Đạo đế còn được gọi là Tướng mạnh, Không chìm, Siêu xuất, Phương tiện cần thiết, Nhiều mắt, Lìa bờ, Giác ngộ, Được diệu, Mắt vô thượng, Quán phương tiện.

Này các Phật tử! Ở thế giới Mật huấn, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Tối mãnh gọi là Khủng bố, Chấm dứt phước, Nên trách mắng, Thường cấp, Thô cứng, Thường oán, Lìa thắng, Đoạt lợi, Việc khó cộng tác, Hư vọng, Thế lực.

Tập đế còn được gọi là Nhân duyên, Si nhất, Rừng oán, Nhánh ngại, Diệt mùi vị, Cừu địch, Tham đắm vị, Dẫn đạo, Tăng u ám, Đoạt lợi.

Diệt đế còn được gọi là Đại nghĩa, Phần lợi ích, Nghĩa trong nghĩa, Vô lượng, Kiếm, Đoạn hết hư vọng, Tối thắng, Thường, Trú, Vô vi.

Đạo đế còn được gọi là Diệt lửa, Chi phần hơn hết, Phân biệt xác định, Không lui, Phương tiện sâu xa, Xuất ly, Tối thượng, Đến không còn cõi, Giải thoát, Khiến cho giải thoát.

Này các Phật tử! Giới Tối mãnh, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Ly cấu gọi là Hối hận, Lệ thuộc người, Phân biệt, Luân hồi, Đi trước, Một mùi vị, Phi pháp, Địa vị hiện tại, Rất sai lệch, tà kiến, Không thể chịu được.

Tập đế thì được gọi là Vật đựng rỗng, Phân biệt, Cam chịu, Đất sinh, Nhặt lấy, Vứt bỏ, Tăng thêm, Vác, Trói buộc chắc.

Diệt đế thì được gọi là Không gì bằng, Không, Không cấu bẩn, Căn thù thắng, Thắng tất cả, Không tác, Diệt kết sử, Tối thượng, Cứu cánh, Phá trứng.

Đạo đế được thì gọi là Chân kiên cố, Phương tiện phân biệt, Căn bản sự thật, Chân tánh, Ly ái, Thắng tịnh, Hữu biên, Hoàn toàn dựa vào, Cứu cánh, Sạch hư vọng.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ly cấu, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Chân thực cảnh gọi là Ái dục, Cơ sở hiểm ác, Phần biển, Phương tiện tà, Căn bản phân biệt, Lưu chuyển, Sinh diệt, Chướng ngại, Đảo căn, Thuộc về hữu.

Tập đế thì được gọi là Ái, Giam hãm, Không thể tận, Phân biệt, Tiến tới không chân chánh, Bến cầu, Sự, Chướng ngại, Vật đựng, Động.

Đạo đế thì được gọi là Hành động tịch tĩnh, Chánh hạnh, Tu chứng, Đường an ổn, Sống lâu vô cùng, Tu tập cứu cánh, Thường đạo, Khó được, Bờ kia, Vô địch.

Này các Phật tử! Ở thế giới Chân thực cảnh, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Ha-ni gọi là Cướp lấy, Không phải bạn tốt, Sợ hãi, Nhiều lời, Đúng là địa ngục, Thu phục bằng các phi pháp, Gánh nặng, Căn phá hoại, Hư vọng, Căn hư vọng.

Tập đế thì được gọi là Tham, Hành động ác, Sinh, Quấn chặt, Tưởng, Có quả, Không ái, Không nên nói, Xoay chuyển.

Diệt đế thì được gọi là Không chuyển, Giải thoát, Không làm, Ly ái, Kiên cố, Chân thật, Ly si, Tịch diệt, Hiền thánh, Lìa oán địch.

Đạo đế thì được gọi là Chánh ngữ, Không tranh cãi, Giáo dục, tâm hồi hướng, Quảng diệu, Phân biệt phương tiện, Thuộc về hữu, Đi đến tịch tĩnh, Thắng trí, Giải nghĩa hoàn hảo.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ha-ni, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Nhiêu ích gọi là Gánh nặng, Nguy ách, Như giặc, Sinh tử, Chẳng hoan hỷ, Lưu chuyển, Mệt nhọc, Xấu xí, Phát sinh, Mũi đao bén.

Tập đế thì được gọi là Chảy tan ra, Nhiễu loạn, Phiền não, Suy nhược, Trôi nổi, Trái ngược, Chẳng giải thoát, Sự hành động, Thủ, Hư vọng.

Diệt đế thì được gọi là Lìa ngục, Chân thật, Lìa các nạn, Che chở, Nhân của thiện, Theo đến nơi, Căn, Chi phần xa lìa, Vô vi, Không thứ lớp.

Đạo đế thì được gọi là Đạt đến không có sở hữu, Nhân của tất cả, Gốc thiện, Ánh sáng đến, Pháp không di chuyển, Có tận, Đạo lớn, Có thể điều phục, An ổn, Chẳng lưu chuyển.

*********

Này các Phật tử! Tại thế giới Nhiêu ích, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Ở thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới ít tươi đẹp gọi là Tâm ác nghịch, Không phát triển tuệ, tà niệm, Lưu chuyển, Không tàm quý, Căn bản của tham, Bốc cháy, Gai nhọn, Núi lửa, Ưu não.

Tập đế thì được gọi là Đất rộng, Phát khởi đến, Trí xa xôi, Các phiền não, Khủng bố, Phóng dật, Mất lớn, Chỗ chấp trước, Không chủ, Tương tục.

Diệt đế thì được gọi là Hoàn toàn đầy đủ, Cam lộ, Chẳng có ngã sở, Không chủ, Dứt hư vọng, Ở an lạc, Vô lượng, Cắt dứt dòng chảy, Chẳng còn cõi, Không hai.

Đạo đế thì được gọi là Quang minh, Lõi cứng, Biết nghĩa sâu xa, Chánh nghiệp, Chẳng sinh diệt, Chẳng tương tục, Đường thanh tịnh, Nẻo chánh, Phương tiện thanh tịnh, Tri kiến thù thắng.

Này các Phật tử! Tại thế giới ít tươi đẹp, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Tri túc gọi là Lưu chuyển, Mất lợi, Chướng ô nhiễm, Gánh nặng, Hình dạng xấu, Ác bên trong, Chẳng đạt đến, Chỗ hại, Khổ não. Tập đế thì được gọi là Khả năng giữ, Phương tiện, Chẳng đúng

lúc, Pháp không thật, Không đáy, Gom giữ, Lìa giới, Pháp phiền não, Kiến chấp vô cùng, tập hợp ác.

Diệt đế thì được gọi là Hoại thân, Không phóng dật, Chân thật, Chẳng gì bằng, Thanh tịnh, Lìa sinh, Lìa cong vẹo, Vô tướng, Đầy đủ, Không sinh.

Đạo đế thì được gọi là Cảnh giới chấm dứt ngôn ngữ, tập hợp công đức, Thuận nghĩa, Phương tiện rộng, Diệt tận hư vọng, Con đường bất tử, Đáng khen ngợi, Chánh niệm, Thường đạo, Giải thoát.

Này các Phật tử! Tại thế giới Tri túc, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Này các Phật tử! Thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì thế giới Sự mong cầu gọi là Hại, Bình đất, Ngã sở, Cõi của thân, Lưu chuyển, Chủ suy tàn, Khổ, Nhẹ, Không mùi vị, Đến đi.

Tập đế thì được gọi là Hành, Độc hại, Hành động ác, Chi phần nhận lấy, Không phát sinh nhanh, tạp độc, Gọi suông, Chẳng thắng, Bùng cháy, Kinh sợ.

Diệt đế thì được gọi là Chẳng tụ tập, Chẳng phải xứ, Thuốc hay, Không thể bị hoại, Không mất, Không thể lường, Lớn, Giác chi, Ly nhiễm, Chướng ngại.

Đạo đế thì được gọi là Thắng hạnh, Ly dục, Cứu cánh chân thật, Vào nghĩa sâu, Cứu cánh đúng, Hiện tại thanh tịnh, Trì niệm, Lìa chướng ngại, Cứu tế, Chi phần thắng.

Các Phật tử! Tại thế giới Sự mong cầu, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Các Phật tử! Thế giới Ta-bà gọi là Khổ đế thì ở thế giới Âm thanh giải thoát gọi là Che giấu tỳ vết, Chúng sinh, Phần y cứ, Phá hoại thắng thế, Chướng ngại, Dòng nước dữ, Xa xôi, Chứa đựng, Nhận lấy, Chi phần khổ.

Tập đế thì được gọi là Tâm hướng đến, Trói buộc, Thường niệm, Biên giới kia, Xa lìa tu tập, Hư vọng, Cửa, Phiêu bồng, Che đậy.

Diệt đế thì được gọi là Chẳng phải xứ, Vô thượng thắng, Không trở lại, Diệt tranh cãi, Nhỏ, Không hại, Ở hoàn hảo, Vô tận, Rộng, Không gì bằng.

Đạo đế thì được gọi là Tự thấy khiến cho thấy, Phá địch, Phân biệt xác định, Nhập tướng, Khó được, Vô lượng nghĩa, Phát sinh minh, Đạo hòa hợp, Hướng đến bất động, Thắng nghĩa.

Các Phật tử! Tại thế giới Âm thanh giải thoát, tên gọi về bốn Thánh đế có đến bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha, tùy theo sự giáo hóa cho thích ứng với chúng sinh nên gọi như vậy.

Các Phật tử! Như trên là tên gọi bốn Thánh đế trong thế giới Ta-bà này và mười phương thế giới. Phương Đông có trăm ngàn ức không thể lường, không thể đếm số, không thể nghĩ bàn, không thể nêu ra, vô cùng, vô biên, không giới hạn, không thể nêu bày trong tất cả thế giới, pháp giới hư không giới thì có bốn mươi ức trăm ngàn na-do-tha tên gọi về bốn Thánh đế, tùy theo sở thích của chúng sinh để giáo hóa nên nói như vậy. Các phương Nam, tây, Bắc, bốn góc, trên dưới cũng như vậy.