SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 27: TRỤ XỨ CỦA BỒ-TÁT

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương lại bảo các Bồ-tát:

–Này các Phật tử! Phương Đông có trụ xứ của Bồ-tát tên là Tiên Nhân Khởi Sơn, mà các vị Bồ-tát ở đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay, ở đó có vị Bồ-tát tên là Kim Cang Thắng ở trong đó với ba trăm Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Nam có trụ xứ của Bồ-tát tên là Thắng Lâu Các Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường ở đó. Hiện nay, ở đó có vị Bồtát tên là Pháp Tuệ có năm trăm Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Tây có trụ xứ của Bồ-tát tên là Kim Cang Diệm Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay, ở đó có Bồtát tên là Vô Úy Sư Tử Hạnh có ba trăm Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Bắc có trụ xứ của Bồ-tát tên là Hương Tụ Sơn, mà các Bồ-tát đời quá khứ thường ở trong đó. Hiện nay, ở đó có Bồ-tát tên Hương Tượng có ba ngàn Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Đông bắc có trụ xứ của Bồ-tát tên là Thanh Lương Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay, ở đó có Bồtát tên là Văn-thù-sư-lợi, có một vạn Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Đông nam có trụ xứ của Bồ-tát tên là Chi Kiên Cố, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Hiện nay, ở đó có Bồ-tát tên là Thiên Quan, có một ngàn Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Tây nam có trụ xứ của Bồ-tát tên là Thọ Đề Quang Minh, mà các vị Bồ-tát ở đời quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó, hiện có vị Bồ-tát tên là Hiền Thủ, có ba ngàn Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Phương Tây bắc có trụ xứ của Bồ-tát tên là Hương Phong Sơn, mà các vị Bồ-tát thời quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó, hiện có vị Bồtát tên là Hương Quang Minh, có năm ngàn Bồ-tát quyến thuộc. Bồtát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Trong bốn biển lớn có trụ xứ của Bồ-tát tên là Chỉ Đát, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Ở đó, hiện có vị Bồ-tát tên là Đàm Vô Yết, có một vạn hai ngàn Bồ-tát quyến thuộc. Bồ-tát ấy thường vì họ thuyết pháp.

Trong biển có trụ xứ của Bồ-tát tên là Công Đức Trang Nghiêm Quật, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Phía Nam thành Tỳ-xá-ly có trụ xứ của Bồ-tát tên là Thiện Trụ, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó. Ấp Ba-liên-phất có trụ xứ của Bồ-tát tên là Kim Đăng Tăng-già-la, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Ma-du-la có trụ xứ của Bồ-tát tên là Trưởng Dưỡng Công Đức, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Câu-trần-na-gia có trụ xứ của Bồ-tát tên là Pháp Tòa, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Thanh tịnh bỉ ngạn có trụ xứ của Bồ-tát tên là Mâuchân-lân-đà Công Đức, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Bên trong đất Phong có trụ xứ của Bồ-tát tên là Vô Ngại, Long vương tạo lập ra, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Cam lồ có trụ xứ của Bồ-tát tên là Tối Thượng Từ, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Đất nước Châu đán có trụ xứ của Bồ-tát tên là Na-la-diên Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Đất nước Biên di có trụ xứ của Bồ-tát tên là Ngưu Đầu Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Đất nước Kế tán có trụ xứ của Bồ-tát tên là Uất-đề-thi Sơn, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Thành Nan-đề-bạt-đàn-na có trụ xứ của Bồ-tát tên là Thế-la- phù-a, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Am-phù-lê-ma có trụ xứ của Bồ-tát tên là Chính Trị Tà Khúc, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.

Nước Càn-đa-la có trụ xứ của Bồ-tát tên là Tịch tĩnh Quật, mà các vị Bồ-tát đời quá khứ thường trụ ở đó.