SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 3: DANH HIỆU NHƯ LAI

Bấy giờ, Đức Phật vừa mới thành đạo, an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, ở pháp đường Phổ quang, đạo tràng Tịch diệt thuộc nước Ma-yết-đề, trí giác ngộ hoàn toàn, không còn hai niệm, thông suốt pháp tánh, ở vào địa vị Phật, đồng với các Như Lai đạt đến hành động vô ngại, đủ pháp không thoái lui, cảnh giới bất hoại, đến chỗ không thể nghĩ bàn, thông đạt ba đời. Có các Đại Bồ-tát nhiều như bụi trong mười thế giới, đều là bậc Nhất sinh bổ xứ. Các vị ấy từ các thế giới khác vân tập đến, rõ biết căn tánh chúng sinh, đi sâu vào pháp giới, thường tư duy chính xác về thời gian và Niết-bàn, biết rõ tất cả tâm ý hành động nghiệp báo của chúng sinh, hiểu rõ hết ý nghĩa các pháp, quán sát thế gian và pháp thoát ly thế gian, phân tích tận cùng đến tánh vô vi, thông đạt cả ba đời.

Bấy giờ, các Bồ-tát đều suy nghĩ rằng: “Rất mong Thế Tôn thương tưởng đến chúng con, tùy theo sự mong cầu mà hiện ra thế giới. Nơi Phật ngự, sự trang nghiêm của cõi Phật, các Phật pháp, sự thanh tịnh của cõi Phật, sự thuyết pháp của Phật, thể trạng của cõi Phật, thể lực công đức của Phật, sự phát sinh tùy theo cõi Phật, thành Chánh giác, sự giảng giải của tất cả Như Lai trong mười phương về mười trụ, mười hạnh, mười hồi hướng, mười tạng, mười địa, mười nguyện, mười định, mười tự tại, mười đỉnh của Bồ-tát. Tâm tùy hỷ của Bồ-tát không đoạn diệt tánh Như Lai, cứu chúng sinh diệt phiền não, biết các nghiệp, hiểu các pháp, xa lìa cấu uế, vượt thoát các nạn, giải quyết nghi ngờ, khô ái dục, địa vị vô thượng của Phật, cảnh giới của Phật, tuổi thọ của Phật, hành động của Phật, năng lực của Phật, sự không sợ của Phật, định lực của Phật, thần túc của Phật, thắng pháp của Phật, không chuyển động của Phật, sáu căn của Phật, ánh sáng của Phật, trí tuệ của Phật, công đức vô thượng đầy đủ tất cả của Phật. Xin Đức Phật chỉ bày những sự việc ấy cho chúng con.”

Khi ấy, biết ý nghĩ của các Bồ-tát, Thế Tôn nhập định hiện năng lực thần túc. Sau khi Phật hiện thần lực, hướng về phương Đông vượt qua các cõi nhiều như số bụi trong mười cõi Phật, có thế giới tên là Kim sắc và Đức Phật hiệu là Bất Động Trí. Có Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười cõi Phật, đồng đến gặp Phật, cung kính cúng dường đem đầu mặt lạy sát chân rồi tất cả hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Đông và kiết già trên đó.

Phương Nam vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên là Lạc sắc và Đức Phật hiệu là Trí Hỏa. Có Bồtát Giác Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Nam và ngồi kiết già trên đó.

Phương Tây vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Hoa sắc, Đức Phật hiệu là Tập Trí. Có Bồ-tát Tài Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cúng kính cung dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Tây và ngồi kiết già trên đó.

Phương Bắc vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Chiêm-bặc hoa sắc, Đức Phật hiệu là Hành Trí. Có Bồ-tát Bảo Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Bắc và ngồi kiết già trên đó.

Phương Đông bắc vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Thanh liên hoa sắc, Đức Phật hiệu Minh Trí. Có Bồ-tát Đức Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Đông bắc và ngồi kiết già trên đó.

Phương Đông nam vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Kim cang sắc, Đức Phật hiệu là Cứu Cánh Trí. Có Bồ-tát Mục Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Đông nam và ngồi kiết già trên đó.

Phương Tây nam vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Bảo sắc, Đức Phật hiệu là Thượng Trí. Có Bồtát Tiến Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Tây nam và ngồi kiết già trên đó.

Phương Tây bắc vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Kim cang sắc, Đức Phật hiệu là Tự Tại Trí. Có Bồ-tát Pháp thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương Tây bắc và ngồi kiết già trên đó.

Phương Dưới vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Pha lê sắc, Đức Phật hiệu là Phạm Trí. Có Bồtát Trí Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường, đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương dưới và ngồi kiết già trên đó.

Phương Trên vượt qua các cõi nhiều như bụi trong mười thế giới, có thế giới tên Như bảo sắc, Đức Phật hiệu là Phục Oán Trí. Có Bồ-tát Hiền Thủ cùng các Bồ-tát nhiều như số bụi trong mười thế giới đồng đi đến gặp Phật, cung kính cúng dường đem đầu mặt lạy sát chân Phật rồi hóa ra tòa Sư tử Liên hoa tạng ở phương trên và ngồi kiết già trên đó.

Bấy giờ, nương theo thần lực của Phật, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nhìn khắp đại chúng khen ngợi:

–Lành thay, chúng hội Bồ-tát này thật chưa từng có! Các Phật tử nên biết, thế giới của Phật không thể nghĩ bàn. Nơi Phật ở, nước của Phật, pháp Phật, sự thanh tịnh cõi Phật, sự thuyết pháp của Phật, sự xuất thế của Phật, sự phát sinh cõi Phật, Vô thượng Chánh đẳng giác của Phật đều không thể nghĩ bàn. Tại sao? Mười phương chư Phật thuyết pháp biết rõ tâm ý của từng loại đối tượng mà hóa độ chúng sinh đồng như pháp giới hư không. Tại sao? Trong bốn châu thiên hạ thuộc thế giới Ta-bà này, Phật giáo hóa bằng tất cả nhiều loại thân, nhiều tên gọi, xứ sở, hình sắc, tuổi thọ dài ngắn, các sự chứng đắc, các nhập, các căn, nơi sinh, nghiệp báo. Có các sự bất đồng như vậy là vì nhận thức của chúng sinh khác nhau. Tại sao? Này các Phật tử! Trong bốn châu thiên hạ này, danh hiệu của Phật không giống nhau như là Tất Đạt, Mãn Nguyện, Sư Tử Hống, Thíchca Mâu-ni, Thần Tiên, Lô-xá-na, Cù-đàm, Đại Sa-môn, Tối Thắng, Năng Độ. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Đông này, có bốn châu thiên hạ tên Thiện hộ đều gọi các vị Như Lai bằng các hiệu như: Kim Cang, Tôn Thắng, Đại Trí, Bất Hoại, Đàm Vương, Vô Tránh, Bình Đẳng, Hoan Hỷ, Vô Tỷ, Mặc Nhiên. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Nam này, có bốn châu thiên hạ tên là Nan dưỡng đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Cam Lộ Quán, Thiện Danh Xưng, Ly Cấu, Thật Luận Sư, Điều Ngự, Lạc Tuệ, Đại Âm, Chúng Hựu, Vô Lượng, Thắng Tuệ. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây này, có bốn châu thiên hạ tên là Phật tuệ đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Tánh Tuệ, Ái Hiện, Vô Thượng Vương, Vô Khủng Bố, Bảo Tuệ, Thường Hóa, Tri Túc, Pháp Tuệ, Cứu Cánh, Năng Nhẫn. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Bắc này, có bốn châu thiên hạ tên là Sư tử ngôn đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Đại Mâuni, Khổ Hạnh, Bà-già-bà, Phước Điền, Nhất Thiết Trí, Thiện Ý, Thanh Tịnh, Y-na-bà-na, Thắng Nan, Hạnh Nguyện Mãn. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Đông bắc này, có bốn châu thiên hạ tên là An ninh đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Pháp Vương, Đẳng Khởi, Tịch Tịnh, Diệu Thiên, Ly Dục, Thắng Tuệ, Đẳng Tâm, Vô Hoại, Tuệ Âm, Viễn Lai. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Đông nam này, có bốn châu thiên

hạ tên là Hỷ lạc đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Liên Hoa, Tuệ Hỏa, Trí Nhân, Mật Giáo, Giải Thoát, Tự Nhiên An Trú, Diệu Hành Thành Tựu, Thanh Tịnh Nhãn Vương, Thượng Dũng, Tinh Tấn Lực. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây nam này, có bốn châu thiên hạ tên là Kiên Cố đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Bất Động, Tuệ Vương, Mãn Tuệ, Vô Động Tuệ, Thường Bi, Đỉnh Vương, Thắng Âm, Nhất Thiết Thí, Trì Tiên, Thắng Tu-di. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây bắc này, có bốn châu thiên hạ tên là Tu Bồ-đề đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Phổ Tuệ, Quang Minh Thành Tựu, Bảo Kế, Ứng Kính Niệm, Vô Thượng Nghĩa, Duyệt Lạc, Bản Tánh Thanh Tịnh, Quang Minh Mãn, Tu Tý, Bản Thiện Trú. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương dưới này, có bốn châu thiên hạ tên là Diễm đạo đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Trưởng Dưỡng Thiện Can, Sư Tử Sắc, Lợi Trí, Chân Kim Diễm, Phổ Hiện, Phạm Âm, Nhiêu Ích, Cứu Cánh Lai, Chân Thiên, Bình Đẳng Thí. Có một vạn danh hiệu Phật như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương trên này, có bốn châu thiên hạ tên là Trì địa đều gọi các vị Như Lai bằng các danh hiệu: Mãnh Tuệ, Vô Lượng Thanh Tịnh, Giác Tuệ, Dũng Thủ, Diệu Trang Nghiêm, Năng Phát Hoan Hỷ, Y Thành Mãn, Hỏa Quang, Tinh Tấn, Nhất Thừa. Này các Phật tử! Bốn châu thiên hạ ở cõi Trì địa này có đến một vạn danh hiệu Phật được gọi như vậy.

Thế giới Ta-bà này có trăm ức bốn thiên hạ như vậy đều gọi Như Lai có đến trăm ức vạn danh hiệu khác nhau.

Này các Phật tử! Ở phương Đông của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Mật huấn đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Bình Đẳng, Tối Dũng, An Ổn, Điều Ý, Văn Tuệ, Nhất Thiết Xả, Tự Tại, Kiên Cố Thân, Đại Siêu Việt, Vô Tỷ Trí.

Các Phật tử! Thế giới Mật huấn khen ngợi Đức Phật có đến trăm ức vạn danh hiệu.

Này các Phật tử! Ở phương Nam của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Tối dũng đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Tự Nhiên Thanh Tịnh, Ý Chí Đáo, Năng Nhân, Giải Thoát Vương, Trí Tuệ Vương, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Năng Tịch Diệt, Đại Từ, Đại Bi. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Ly cấu đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Cụ Túc Trực Tâm, Phân Biệt Đạo, Thiện Trí, Giải Thoát Chúng Loạn, Luận Sư, Phân Biệt Chúng Bảo, Vô Thượng Hiện, Lai Hóa, Nhất Thiết Khổ Hạnh, Cụ Túc Lực. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Bắc của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Bảo cảnh giới đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Chiêmbặc Hoa Sắc, Nhật Tạng, Y Tinh Tấn Trụ, Đẳng Khởi Trụ Thọ, Siêu Thật, Tuệ Nhật, Vô Chướng Ngại, Nguyệt Xuất, Tuệ Hỏa Thế, Thanh Tịnh Thân. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Đông bắc của thế giới Ta-bà này có thế giới tên Ha-ni đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Ly Khổ, Nhất Thiết Giải Thoát, Nhân Duyên Cụ Túc, Giải Thoát Trí Tuệ, Quá Khứ Tạng, Bảo Quang, Ly Thế Gian, Chí Ly Thân Địa, Đoan Nghiêm Tạng, Ly Sân Nhuế Tâm. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Đông nam của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Nhiêu ích đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Nhân Duyên, tận Trí, Mỹ Âm, Căn Thắng, Trang Nghiêm Cái, Tịnh Căn, Thù Đặc, Phân Biệt Đáo Bỉ Ngạn, Thắng Định, Từ Phụ, Trí Hải. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây nam của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Tô thiểu đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Mâu-ni Chúa, Lạc Bảo, Bất Nhị Quán, Tri Trí, Khiêm Ý, Hữu Duyên Kiến, Căn Chủ, Thiên Nhân Sư, Kiến Nghiệp, Kim Cang Hoa. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương Tây bắc của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Tri túc đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Hoa Tụ, Chiên-đàn Cái, Liên Hoa Tạng, Siêu Việt Chư Pháp, Pháp Hiển, Thứ Khởi, Thiện Tịnh Cái, Ly Cấu Thiện Căn, Thiện Ngôn, Chuyên Niệm Pháp, Ngũ Pháp Tạng. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương dưới của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Ly đoàn thực đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Chân Châu Diễm, Phổ Hóa, Pháp Mạng Chủ, Vô Vi, Giác Căn, Ly Trần, Phong Vô Ngại, Hân Thí, Phân Biệt Đạo, Kiến Tràng. Có đến trăm ức vạn danh hiệu như vậy.

Này các Phật tử! Ở phương trên của thế giới Ta-bà này có thế giới tên là Giải thoát âm đều gọi Như Lai bằng danh hiệu Mãnh Tràng, Vô Lượng Bảo, Lạc Đại Thí, Thiện Quang, Kiết Tường Hưng, Ly Tử Địa, Tối Thắng, Bất Thoái Luân, Ly Phi Pháp, Tu Nhất Thiết Trí. Các Phật tử, cõi Giải thoát âm có đến trăm ức vạn cách xưng danh hiệu Phật như vậy.

Cũng như thế giới Ta-bà và cả mười thế giới phương Đông có trăm ngàn ức không thể lường không thể đếm, không thể nghĩ bàn, không thể nêu lên, vô biên không giới hạn, không thể nêu bày được về thế giới của các pháp giới trong hư không. Chúng sinh trong các thế giới ấy gọi danh hiệu của Phật cũng không giống nhau.

Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng và trên, dưới cũng vậy. Khi còn là Bồ-tát, đối với những thế giới có duyên, Như Lai đều độ bằng các phương tiện âm thanh của khẩu nghiệp, hành động và quả báo, các pháp môn quyền biến theo ý thích của chúng sinh để làm cho họ được biết giáo pháp của Như Lai.