SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 5: QUANG MINH GIÁC NGỘ NHƯ LAI

Khi ấy, từ tướng bánh xe dưới hai chân Đức Như Lai phóng ra trăm ức hào quang chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề, trăm ức cõi Phất-bà-đế, trăm ức cõi Câudà-ni, trăm ức cõi Uất-đan-việt, trăm ức Biển lớn, trăm ức Vòng núi kim cang, trăm ức Bồ-tát sinh ra, trăm ức Bồ-tát xuất gia, trăm ức Đức Phật mới thành Chánh giác, trăm ức Như Lai chuyển pháp luân, trăm ức Như Lai nhập Niết-bàn, trăm ức núi chúa Tu-di, trăm ức trời Tứ Thiên vương, trăm ức trời Tam thập tam, trăm ức trời Thời gian, trăm ức trời Đâu-suất-đà, trăm ức trời Hóa lạc, trăm ức trời Tha hóa lạc, trăm ức Phạm thiên, trăm ức trời Quang âm, trăm ức trời Biến tịnh, trăm ức trời Quả thật, trăm ức trời Sắc cứu cánh ở trong thế giới này đều hiện rõ ra, đều thấy Phật an tọa trên tòa Sư tử có các Bồ-tát vây quanh nhiều như số bụi trong mười cõi Phật.

Trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy. Nhờ thần lực của Phật, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề thấy các cõi khắp mười phương đều có một Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là các Bồ-tát Vănthù-sư-lợi, Giác Thủ, tài Thủ, Bảo Thủ, Đức Thủ, Mục Thủ, Tinh Tấn Thủ, Pháp Thủ, Trí Thủ, Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các thế giới Quốc kim sắc, Lạc sắc, Hoa sắc, Chiêm-bặc hoa sắc, Thanh liên hoa sắc, Kim sắc, Bảo sắc, Kim cang sắc, Pha lê sắc, Như thật sắc. Các Bồ-tát ấy ở nước mình tịnh tu phạm hạnh tại các thế giới của chư Phật Bất Động Trí, Trí Tuệ Hỏa, Tịnh Trí, Cụ Uy Nghi Trí, Minh Tịnh Trí, Cứu Cánh Trí, Vô Thượng Trí, Tự Tại Trí, Phạm Thiên Trí, Phục Oán Trí.

Bấy giờ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói kệ rằng:

Chỉ thấy Bậc Chánh Giác
Giải thoát lìa các lậu
Không còn vướng thế gian
Thì chưa đắc đạo nhãn.
Ai biết được Như Lai
Quán sát không sở hữu
Biết tướng diệt của pháp
Người ấy mau thành Phật
Nếu thấy thế giới này
Không có vướng chỗ nào
Với thân Phật cũng vậy
Người ấy mau thành Phật
Người nào trong Phật pháp
Tâm bình đẳng tùy pháp
Vào pháp môn không hai
Người ấy khó nghĩ bàn
Nếu thấy ta cùng Phật
Đều trong tướng bình đẳng
Thì không trú chỗ nào
Xa lìa tất cả hữu
Sắc, thọ không có người
Tưởng, hành, thức cũng vậy
Ai biết rõ như vậy
Là Bậc Đại Mâu-ni
Thấy không có sở hữu
Pháp được thấy cũng không
Hiểu rõ tất cả pháp
Bậc chiếu sáng thế gian
Một niệm thấy chư Phật
Xuất hiện trong thế gian
Mà thật không có hiện
Vị ấy đáng tôn xưng
Không ngã, không chúng sinh
Cũng không có sinh diệt
Nếu thấy tướng như vậy
Vị ấy thật vô thượng
Trong một hiểu vô cùng
Trong vô cùng hiểu một
Tuy có sinh, chẳng thật
Bậc trí không sợ hãi.

Tại nơi này, Văn-thù-sư-lợi nói kệ như vậy thì tất cả các chỗ khác cũng như vậy.

Khi ấy, hào quang vượt qua thế giới này, chiếu sáng đến mười thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc,… cho đến thế giới Như thật sắc. Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:

Thấy chúng sinh bị khổ
Si che, ái dục đâm
Thường cầu đạo Vô thượng
Pháp chư Phật như vậy
Bỏ hai bờ đoạn, thường
Thấy chân pháp, bất thoái
Chuyển pháp luân vô thượng
Xưa chưa từng được chuyển
Vô lượng, vô số kiếp
Mặc giáp đức thệ nguyện
Vì vượt qua sinh tử
Pháp Đại Thánh như vậy
Đạo sư phá chúng ma
Dũng mãnh không ai bằng
Ái ngữ, lìa sợ hãi
Pháp Từ bi vô thượng
Chứng đắc trí sâu xa
Phá tan các phiền não
Một niệm thấy tất cả
Phật thị hiện thần lực
Đánh vang trống chánh pháp
Chấn động khắp mười phương
Khiến đắc đạo Vô thượng
Pháp Chánh giác như vậy
Không hoại các cảnh giới
Mà đến vô thượng cõi
Không lấy tất cả hữu
Thì tự tại như Phật
Niệm hoan hỷ vô cùng
Chư Phật thường thanh tịnh
Chư Phật như hư không
Vị ấy đầy đủ nguyện
Tất cả các chúng sinh
Trong địa ngục A-tỳ
Bị đốt vô số kiếp
Tâm tịnh như tối thắng
Không tiếc thân, tuổi thọ
Thường giữ gìn pháp Phật
Hành đầy đủ nhẫn nhục
Thì đắc pháp Như Lai.

Khi ấy, hào quang vượt qua mười thế giới này, chiếu sáng đến trăm thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh…, đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.
Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ:
Như Lai giác các pháp
Như huyễn, như hư không
Tâm tịnh không chướng ngại
Giáo hóa các chúng sinh
Hoặc thấy Phật mới sinh
Sắc đẹp như núi vàng
Sống với thân cuối cùng
Chiếu sáng như trăng rằm
Hoặc thấy Phật kinh hành
Có vô lượng công đức
Niệm, tuệ đều hoàn hảo
Bước đi Bậc Đạo Sư
Hoặc thấy mắt sáng tịnh
Nhìn khắp cả mười phương
Hoặc thấy Phật mỉm cười
Vì chúng sinh ưa thích
Hoặc thấy Sư tử rống
Thân thanh tịnh vô song
Thị hiện sinh lần chót
Lời nói đều chân thật
Hoặc thấy khi xuất gia
Giải thoát hết ràng buộc
Tu tập các hạnh Phật
Thường ưa quán tịch diệt
Hoặc thấy ngồi đạo tràng
Giác ngộ tất cả pháp
Đến bờ các công đức
Diệt si ám phiền não
Hoặc thấy Thiên Nhân Tôn
Đầy đủ tâm đại Bi
Hoặc thấy chuyển pháp luân
Độ thoát các chúng sinh
Thấy Bậc Vô Thượng rống
Uy nghi rất tuyệt diệu
Thu phục cả thế gian
Thần lực không chướng ngại
Hoặc thấy tâm tịch tĩnh
Đèn thế gian tắt hẳn
Hoặc thấy Đấng Mười Lực
Hiển hiện pháp tự tại.

Khi ấy, hào quang vượt qua trăm thế giới này, chiếu sáng đến ngàn thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:

Pháp Thiện Thệ sâu xa
Vô tướng và vô hữu
Vì chúng sinh điên đảo
Nên tuần tự dạy hết
Không có ngã, ngã sở
Cảnh giới ấy không tịch
Thân Thiện Thệ thanh tịnh
Tự giác lìa trần cấu
Đẳng giác, minh, giải thoát
Vô thượng chẳng ai bằng
Trong vô biên thế giới
Phát sinh do nhân duyên
Không các ấm, giới, nhập
Lìa hẳn khổ sinh tử
Không còn thuộc thế gian
Nên là Thầy trời người
Trong ngoài đều giải thoát
Xưa nay thường tự không
Tất cả không hư vọng
Các Phật pháp như vậy
Lìa ái, các phiền não
Chấm dứt dòng sinh tử
Chánh giác hiểu các pháp
Độ vô lượng chúng sinh
Một niệm không hai tướng
Thích quán pháp tịch diệt
Tâm không còn lệ thuộc
Phật tự tại vô lượng
Biết rõ pháp nhân duyên
Nghiệp báo và chúng sinh
Trí tối thắng vô ngại
Sâu xa khó nghĩ bàn
Thấy hết cõi mười phương
Các thế giới nghiêm tịnh
Như Lai lìa hư vọng
Độ thoát vô số chúng
Trí Phật như vàng ròng
Chẳng có, có tất cả
Tùy người được giáo hóa
Mà thuyết pháp thanh tịnh.

Khi ấy, hào quang vượt qua ngàn thế giới này, chiếu sáng đến vạn thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:
Bỏ thú vui trời, người
Thường hành tâm đại Từ
Cứu hộ khắp quần sinh
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Chuyên tâm tin Như Lai
Tâm không bị chuyển biến
Luôn luôn niệm chư Phật
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Ra khỏi biển sinh tử
Theo dòng pháp, không lùi
Sống bằng tuệ thanh tịnh
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Trong cả bốn uy nghi
Quán công đức của Phật
Ngày đêm không gián đoạn
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Biết ba đời vô cùng
Nhưng không sinh lười biếng
Thường cầu công đức Phật
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Quán thân đúng thật tướng
Tất cả đều tịch diệt
Lìa ngã không chấp ngã
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Quán sát tâm chúng sinh
Xa lìa tưởng hư vọng
Thành tựu cảnh giới thật
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Nâng vô số thế giới
Uống cạn tất cả biển
Thành tựu trí thần thông
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Đếm được các cõi Phật
Sắc tướng, phi sắc tướng
Biết tất cả không sai
Đấy là nghiệp tịnh diệu.
Bụi trong vô lượng cõi
Một hạt một vị Phật
Biết hết số lượng ấy
Đấy là nghiệp tịnh diệu.

Khi ấy, hào quang vượt qua vạn thế giới này, chiếu sáng đến mười vạn thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất động trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:
Ai dùng sắc tánh đại thần lực
Muốn được trông thấy Bậc Điều Ngự
Đấy là mắt bệnh thấy điên đảo
Người ấy không biết pháp Tối thắng.
Sắc thân hình tướng của Như Lai
Tất cả thế gian chẳng thể thấy
Suốt vô số kiếp muốn nghĩ lường
Không biết hết diệu sắc thần thông
Chẳng phải tướng tốt là Như Lai
Pháp tịch diệt vô tướng, ly tướng
Cảnh giới vi diệu có đầy đủ
Tùy theo đối tượng mà ứng hiện
Chánh pháp chư Phật không thể lường
Không thể giảng rõ hết tướng ấy
Chánh pháp của Phật không tụ tán
Tánh ấy xưa nay luôn tịch diệt
Không phải ấm tụ là Như Lai
Xa lìa chấp tướng, quán chân thật
Được sức tự tại, thấy quyết định
Đoạn đường ngôn ngữ, lìa hành động
Quán tướng thân tâm đều bình đẳng
Giải thoát tất cả trong và ngoài
Vô lượng ức kiếp không hai niệm
Thiện Thệ giải thoát rất sâu xa.
Chiếu sáng hào quang đẹp
Đến khắp các thế giới
Mắt tịnh Nhất thiết trí
Tự tại hiểu rộng sâu
Một làm ra vô lượng
Vô lượng làm thành một
Biết tánh các chúng sinh
Nên tùy thuận khắp nơi
Thân không từ đâu đến
Cũng chẳng đi về đâu
Hư vọng chẳng chân thật
Lại thấy các loại thân
Tất cả các thế gian
Đều sinh từ vọng tưởng
Các pháp vọng tưởng này
Tánh nó thật chẳng có
Đó là tướng chân thật
Chỉ Phật mới thông suốt
Ai biết rõ như vậy
Thì thấy được Đạo Sư.

Khi ấy, hào quang vượt qua mười vạn thế giới này, chiếu sáng đến trăm vạn thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến thế giới Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:

Tối Thắng giác ngộ vượt thế gian
Đặc biệt siêu tuyệt chẳng ai bằng
Đại Tiên hóa độ tất cả hữu
Đầy đủ các công đức tịnh diệu
Tâm Phật chẳng nhiễm, chẳng nơi chốn
Thường không vọng tưởng, không lệ thuộc
Luôn luôn an lành không bị hại
Đại Đạo Sư uy đức tôn quý
Từ nơi sáng suốt diệt tối tăm
Xa lìa ô nhiễm không trần cấu
Tịch nhiên bất động lìa biên kiến
Gọi là khéo vào trí Như Lai.
Muốn vào biển pháp sâu của Phật
Xa lìa vọng tưởng về thân tâm
Hiểu rõ thật tánh của các pháp
Hoàn toàn không lệ thuộc nghi hoặc.
Trong khắp thế giới của chư Phật
Đều hay vận chuyển chánh pháp luân
Tự tánh của pháp không có chuyển
Chỉ là Đạo Sư phương tiện nói.
Hiểu rõ các pháp, không còn nghi
Lìa hẳn vọng tưởng có và không
Không còn sinh ý niệm phân biệt
Chánh tư duy giác ngộ của Phật.
Khi hiểu rõ đúng về các pháp
Không có tự tánh, chỉ giả thuyết
Thuận theo giáo hóa thật của Phật
Pháp chẳng một tướng cũng chẳng nhiều,
Trong nhiều pháp chẳng một tướng nào
Trong một pháp cũng chẳng nhiều tướng
Ai hiểu rõ các pháp như vậy
Là biết vô lượng đức của Phật,
Quán sát các pháp và chúng sinh
Quốc độ thế gian đều tịch diệt
Tâm không lệ thuộc, không vọng tưởng
Là chánh niệm giác ngộ của Phật.
Chúng sinh, các pháp và quốc độ
Phân tích hiểu rõ không sai khác
Thấy đúng như thật tánh của nó
Gọi là hiểu rõ nghĩa pháp Phật.

Khi ấy, hào quang vượt qua trăm vạn thế giới này, chiếu sáng đến một ức thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ các thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc. Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:

Đại trí thật khôn lường
Diệu pháp không gì bằng
Rốt ráo đến bờ kia
Xa lìa biển sinh tử
Tuổi thọ thật vô cùng
Xa lìa hẳn phiền não
Thành tựu đại công đức
Nhờ nơi sức phương tiện
Đối diệu pháp của Phật
Giác ngộ đúng tự tánh
Thường quán pháp ba đời
Không sinh tưởng dừng nghỉ
Hiểu rõ cảnh đối tượng
Chưa từng sinh vọng tưởng
Lạc ấy khó nghĩ bàn
Nhờ nơi sức phương tiện
Thường quán sát chúng sinh
Nhưng không tưởng chúng sinh
Thị hiện thân các cõi
Nhưng không tưởng các cõi
Nội tâm vui thiền định
Nhưng không tưởng định tâm
Tâm không bị lệ thuộc
Nhờ vào sức phương tiện
Phương tiện khéo quán sát
Hiểu đúng tướng các pháp
Chánh niệm, chánh tư duy
Thường hành đạo Niết-bàn
Vui thích đạo giải thoát
Đầy đủ tuệ bình đẳng
An trú pháp tịch diệt
Nhờ vào sức phương tiện
Tùy thuận Bậc Điều Ngự
Theo giác ngộ của Phật
Nắm vững Nhất thiết trí
Rộng lớn như pháp tánh
Giáo hóa các chúng sinh
Thể nhập pháp chân thật
Thành tựu ý Tối thắng
Nhờ vào sức phương tiện
Phật dạy nghĩa pháp sâu
Đều tùy thuận hiểu biết
Đạt trí tuệ sâu rộng
Diệt sạch các chướng ngại
Tất cả đạo tu tập
Đều thực hiện đến nơi
Đi trên đường tự giác
Nhờ vào sức phương tiện
Tâm trống như hư không
Cũng như pháp biến hóa
Tất cả tánh y cứ
Tướng ấy là vô tướng
Đi trong tánh Niết-bàn
Cũng như tướng hư không
Thì đến cảnh vi diệu
Nhờ vào sức phương tiện
Thường ghi nhớ ngày đêm
Số ngày tháng đầu cuối
Thời gian năm và kiếp
Đều quan sát biết rõ
Tướng đầu, cuối, thành, hoại
Của tất cả thế giới
Đều biết đúng thật rõ
Nhờ vào sức phương tiện
Tất cả các chúng sinh
Theo nghiệp chịu sinh tử
Có sắc và không sắc
Có tưởng và không tưởng
Biết thật rõ tên họ
Chỗ ở của từng loại
Năng lực siêu việt ấy
Nhờ vào sức phương tiện
Tất cả pháp quá khứ
Vị lai và hiện tại
Thuận theo lời Phật dạy
Nhớ đủ, quán sát đúng
Hiểu ba đời bình đẳng
Đúng tướng thật của nó
Đó là đạo vi diệu
Sức phương tiện vô song.

Khi ấy, hào quang vượt qua một ức thế giới này, chiếu sáng đến mười ức thế giới ở phương Đông, phương Nam, tây, Bắc, trên và dưới cũng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:

Thọ trì pháp khó làm
Kiên cố không thoái chuyển
Ngày đêm thường tinh tấn
Chẳng bao giờ biếng nhác
Đã qua biển khó vượt
Rống lớn tiếng sư tử
Ta sẽ cứu độ hết
Tất cả loại chúng sinh
Trôi trong dòng sinh tử
Chìm trong biển ái dục
Bị lưới si trói chặt
Tối tăm rất sợ hãi
Bậc kiên cố lìa mạn
Tất diệt trừ hết thảy
Siêu việt thành Thế Hùng
Đó là cảnh giới Phật.
Thế gian nhiều phóng dật
Mãi say mê năm dục
Sinh vọng tưởng chẳng thật
Bị khổ lớn phủ vây
Siêng tu không buông lung
Phụng hành các pháp Phật
Thệ nguyện lớn vượt qua
Đó là cảnh giới Phật.
Bậc tuệ diệt tận cùng
Vô lượng kiếp khó thấy
Chúng sinh chấp vào ngã
Nên sinh tử vô cùng
Khiến vào pháp tịch diệt
Phụng hành lời Phật dạy
Nguyện thuyết diệu pháp này
Đó là cảnh giới Phật.
Thấy chúng sinh bị khổ
Cô độc không được cứu
Luân hồi mãi cõi ác
Bị ba độc thiêu đốt
Thế gian không nơi cứu
Lửa thiêu đốt ngày đêm
Nguyện độ các khổ này
Đó là cảnh giới Phật.
Si mê lạc đường chánh
Đi theo các đường tà
Thấy các chúng sinh ấy
Sống mãi trong tối tăm
Vì họ, thắp đèn tuệ
Để được thấy Phật pháp
Nguyện chiếu sáng cho họ
Đó là cảnh giới Phật.
Tất cả biển ba cõi
Rộng sâu không bờ đáy
Thấy các chúng sinh ấy
Chìm đắm chẳng được cứu
Vì họ nêu phương tiện
Làm ra thuyền chánh pháp
Vớt hết người đáng độ
Đó là cảnh giới Phật.
Chưa từng thấy sự thật
Thường sống theo vô minh
Chìm trong cực sinh tử
Tâm ngu si mê loạn
Bậc tuệ thấy khổ này
Vì họ bắt cầu pháp
Đại Bi diễn thuyết pháp
Đó là cảnh giới Phật.
Thấy trong ngục sinh tử
Họ khổ sở vô cùng
Chịu mãi già, bệnh, chết
Ba khổ tranh nhau hại
Tự giác pháp vi diệu
Chuyên tu tuệ phương tiện
Nguyện cứu những khổ này
Đó là cảnh giới Phật.
Nghe pháp Phật sâu xa
Tín tâm không nghi ngờ
Bao trùm mười phương cõi
Đi khắp các pháp giới
Quán sát pháp không tịch
Tâm ấy không sợ hãi
Hiện thân khắp chúng sinh
Đó là Thầy trời người.

Bấy giờ, hào quang của Phật chiếu khắp mười ức thế giới, chiếu khắp trăm ức thế giới ở phương Đông; chiếu khắp cả ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức thế giới, ức na-do-tha thế giới, trăm ức nado-tha thế giới, ngàn ức na-do-tha thế giới, trăm ngàn ức na-do-tha không thể đo lường, không thể đếm, không thể nghĩ bàn, so sánh, không thể gọi tên, không có giới hạn biên tế tất cả thế giới trong hư không pháp giới.

Cho đến các thế giới ở phương trên cũng được chiếu sáng như vậy. Trong từng thế giới ấy, có tất cả những gì như trăm ức cõi Diêm-phù-đề cho đến trăm ức cõi trời Sắc cứu cánh… Đều hiện ra, đều thấy Đức Phật an tọa trên tòa Sư tử Liên hoa tạng, có chúng Bồtát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới vây quanh. Trong từng thế giới như thế, cả trăm ức cõi Diêm-phù-đề cũng như vậy.

Nhờ thần lực của Phật, đều thấy khắp mười phương đều có một vị Đại Bồ-tát cùng với các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như bụi trong mười thế giới đồng đến chỗ Phật. Đó là Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi,… cho đến Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đều đến từ thế giới Kim sắc… cho đến thế giới Như thật sắc.

Các Bồ-tát ở nước mình đều tịnh tu phạm hạnh tại cõi Phật Bất Động Trí,… cho đến cõi Phật Phục Oán Trí.

Khi ấy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi ở khắp nơi đồng thanh nói kệ rằng:
Một niệm quán sát hết
Vô lượng, vô số kiếp
Không đến cũng không đi
Hiện tại cũng chẳng dừng
Tất cả pháp sinh diệt
Đều biết tướng chân thật
Vượt qua bờ phương tiện
Đầy đủ cả mười Lực
Danh tiếng chẳng ai bằng
Phổ biến mười phương cõi
Thoát hẳn nạn sinh tử
Tận cùng tất cả pháp
Đến khắp cả mọi nơi
Của tất cả thế giới
Diễn thuyết được đầy đủ
Pháp vi diệu thanh tịnh
Vì các loại chúng sinh
Chánh tâm thờ chư Phật
Thế nên được trực tâm
Quả thanh tịnh chân thật
Tùy thuận phân tích biết
Hiểu rõ tướng như như
Được sức tự tại Phật
Hiện khắp cả mười phương
Khi bắt đầu cúng Phật
Thích hành pháp nhẫn nhục
Giỏi vào sâu thiền định
Quán sát nghĩa chân thật
Làm cho tất cả chúng
Hoan hỷ hướng Như Lai
Bồ-tát hành pháp này
Mau đến đạo Vô thượng
Thưa thỉnh Phật mười phương
Tâm ý luôn trong sáng
Tin Phật không thoái chuyển
Đầy đủ các uy nghi
Tất cả pháp có không
Thông đạt chẳng có không
Quán sát đúng như vậy
Thấy được Phật chân thật
Vô số tâm tịnh lạc
Cảnh giới khắp mười phương
Trong tất cả quốc độ
Thuyết giảng nghĩa chân thật
Diệt trừ các phiền não
Trú trong pháp bình đẳng
Ai giáo hóa như vậy
Thì đồng với Như Lai
Nghe diệu âm của Phật
Hiểu rõ pháp vô thượng
Thường chuyển diệu pháp luân
Sâu xa khó thấy biết
Pháp Bậc Tối Thắng dạy
Đủ nghĩa bảy giác phần
Quán vô thượng như vậy
Thường thấy thân Như Lai
Chẳng thấy Phật vốn không
Tịch diệt là huyễn hóa
Tuy thấy nhưng chẳng thấy
Như mù nhìn năm sắc
Người chấp tướng như vọng
Thì không thế thấy Phật
Không chấp trước gì cả
Mới thấy thật Như Lai
Chúng sinh rất nhiều nghiệp
Thật khó biết rõ hết
Thân trong ngoài mười phương
Vô số các sắc tướng
Thân Phật cũng như vậy
Ở khắp cả mười phương
Bậc biết sự khó biết
Là vị Đại Đạo Sư
Như vô số thế giới
Đều ở giữa hư không
Không từ mười phương đến
Cũng không đi về đâu
Thế giới dù thành hoại
Xưa nay không chỗ dựa
Thân Phật cũng như vậy
Có khắp cả hư không.