Phẩm 29: Biển Tướng Của Đức Như Lai

Phẩm 29: Biển Tướng Của Đức Như Lai
278

SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 29: BIỂN TƯỚNG CỦA ĐỨC NHƯ LAI

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền bảo các vị Bồ-tát:

–Này Phật tử! Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ông mà nói về biển tướng của Đức Như Lai!

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Minh tịnh, trang nghiêm bằng ba mươi hai báu, phóng ra vô lượng lưới ánh sáng lớn, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu Phật phương tiện hải, trang nghiêm bằng tạp bảo viên mãn, trang nghiêm bằng các loại ma-ni bảo vương, ánh sáng kim cương sáng khắp thế giới chiếu khắp tất cả pháp giới.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Sung mãn pháp giới vân. Ánh sáng diệu bảo chiếu khắp tất cả pháp giới, tất cả thế giới, biển mây mười phương thế giới trí tuệ công đức Như Lai, biển mây công đức Bồ-tát.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu, hiện lên ánh sáng diệu bảo ma-ni kim cương của thế giới chư Phật chẳng thể nghĩ bàn mà người nhìn thấy không hề nhàm chán, như các hoa báu tụ lại rực rỡ, ánh sáng Phật bảo chiếu khắp tất cả pháp giới.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Lưu ly bảo, chiếu khắp tất cả pháp giới mây đại tự tại, tướng ma-ni bảo vương, đủ chủng loại trang nghiêm, chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, khen ngợi nhân duyên sinh khởi công đức Phật, phóng ra mây ánh sáng đại bảo Như Lai chiếu khắp các Bồ-tát đang ngồi kiết già ở cây Đạo tràng, hiện khắp thần lực Bồ-tát tự tại, giác ngộ Như Lai lực, chiếu khắp tất cả cõi Phật mười phương sáu thứ chấn động, ở trong hư không đại pháp giới, hiện khắp mây Nhất thiết trí tự tại vô lượng.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bình đẳng. Biển báu ly cấu, đèn mây âm thanh của Như Lai phóng ra những ánh sáng, chiếu khắp biển công đức của Bồ-tát ở thế giới mười phương trong tất cả biển pháp giới, dương lên biển cờ Phật trí ba đời.

Trên đỉnh của Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phật Quang quảng vân, dùng Y-na-la bảo, Như ý vương bảo, ma-ni vương bảo để trang nghiêm, chiếu ra ánh sáng mây đèn của Bồ-tát ở tất cả thế giới, pháp giới, chiếu khắp biển âm thanh sắc đẹp của tất cả Như Lai và biển lực Phật thanh tịnh của biển thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Viên mãn quang minh vân, đủ các loại hoa báu trang nghiêm, có ánh sáng vua báu lưu ly ma-ni khen ngợi Pháp thân và các Bồ-tát, trong tất cả mười phương thế giới số nhiều như biển khen ngợi quả vị Như Lai khiến cho tất cả chúng sinh hướng về cảnh giới các lực của Như Lai, hiện khắp vô lượng, vô biên tịnh địa của Như Lai, lìa cấu được trong sạch, phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bồ-tát Hành Tạng Quang Minh Vân. Trong vô lượng thế giới, Đức Như Lai phóng ra vô lượng ánh sáng báu đủ các loại sắc báu, chiếu khắp cõi Phật của tất cả pháp giới, sinh ra vô lượng diệu âm Như Lai đều phân biệt diễn nói hết đại pháp thậm thâm của Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu vân trang nghiêm bằng báu lưu ly Y-đà-la kim cương và vô lượng báu ma-ni sắc thanh tịnh. Tướng đó phóng ra ánh sáng màu lưu ly chiếu khắp tất cả các biển, phát ra vô lượng âm thanh Phật vi diệu đầy khắp tất cả mười phương thế giới, hiện khắp vô lượng hóa thân tất cả biển trí tuệ của Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Giác vân, ở phía bên

phải đỉnh Đức Phật, dùng ánh sáng Hoa tạp bảo để trang nghiêm. Ở trong tất cả thế giới, mây đó trang nghiêm đạo tràng làm thanh tịnh thế giới của tất cả pháp giới, khiến cho tất cả hư vọng đều giải thoát hết, giác tịnh pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Quang minh vân, dùng Tâm hải vương như ý pháp bảo để trang nghiêm. Tướng trên đỉnh của Đức Như Lai chiếu khắp mây Bồ-tát mười phương thế giới, nuôi lớn Trí thân, Pháp thân tối thượng, đi đến tất cả biển tướng của Như Lai, tràn đầy mây pháp giới tất cả Bồ-tát.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết trang nghiêm vân, trang nghiêm bằng hoa Kim cương lưu ly chiếu sáng cùng khắp, dùng những hoa sen báu của thế giới trong tất cả biển pháp giới để trang nghiêm, đầy khắp tất cả pháp giới. Bốn thứ hạnh Bồ-tát, tiếng rống sư tử tự tại, sung mãn tất cả biển pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phật Tam-muội hải hạnh vân, để trang nghiêm tất cả biển pháp giới. Ở trong mỗi một niệm, hiện khắp vô lượng sự trang nghiêm của Như Lai, đầy khắp tất cả thế giới của pháp giới chẳng thể nghĩ bàn.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Hóa hải phổ chiếu vân, hoa sen diệu bảo như núi chúa Tu-di, sinh ra vô lượng biển ánh sáng báu, sinh ra từ ý Phật, là sự hóa hiện của Lô-xá-na, sinh ra tất cả biển hóa hiện không lường.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết Như Lai giải thoát vân, dùng Thắng bảo ly cấu để trang nghiêm, chiếu khắp và làm trang nghiêm tòa Sư tử của tất cả Như Lai. Ở bên trong tòa ấy đều hiện lên sắc tượng của tất cả Như Lai phóng ánh sáng báu lớn diễn nói biển lớn pháp Phật không lường trang nghiêm tất cả các biển cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Giác Phật chủng tánh vân. Từ hoa lưu ly và hoa sen vàng báu phóng ra mây ánh sáng chánh pháp báu không lường, nghiêm tịnh ánh sáng của tất cả Như Lai, hiện khắp tất cả pháp giới thanh tịnh ánh sáng các thứ báu giải thoát không hư hoại, vào khắp những biển pháp giới thậm thâm, hiện khắp biển lực tự tại không lường.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Vô lượng bảo quang minh luân. Tướng này thị hiện căn lành thanh tịnh đời quá khứ, sinh ra mặt trời trí thanh tịnh, soi khắp biển pháp trí tuệ trong mười phương.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu tự tại vân. Đó là ánh sáng lưu ly của hoa diệu bảo giải thoát trên đỉnh Như Lai, chiếu khắp biển Phật của tất cả pháp giới, đều hiện lên biển tất cả các cõi Phật với đầy đủ trí tuệ viên mãn của Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhập nhất thiết phổ chiếu quang minh, tướng báu của Đức Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chiếu khắp kho tàng trí tuệ vi diệu của tất cả vô lượng, vô biên Như Lai, Bồ-tát và tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Minh tịnh vân, ánh trăng lưu ly của hoa báu phóng ra trăm ngàn ánh sáng chiếu khắp tất cả cõi Phật trong tất cả pháp giới hư không giới, chiếu khắp tất cả những Đức Như Lai trong mười phương.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Giác quang minh vân, tất cả ánh sáng báu chiếu khắp tất cả những Đức Phật chuyển bánh xe tịnh pháp trong tất cả pháp giới, phóng ra mây ánh sáng vi diệu của Như Lai chiếu khắp tất cả mười phương thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ hiện nhất thiết trang nghiêm vân, vô lượng ánh sáng báu, ở trong mỗi một niệm, tại tất cả pháp giới, hiện ra tất cả Bồ-tát ngồi dưới gốc cây Bồ-đề đạo tràng thành Đẳng chánh giác, lại có thể hiện ra tất cả các Đức Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Pháp giới nhân vân, trang nghiêm bằng diệu bảo Như ý, nhìn thấy không nhàm chán, phóng ra lưới ánh sáng báu lớn, hiện ra khắp nơi những biển nghiệp báo của tất cả chúng sinh.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu tịnh pháp luân vân, có thể khiến cho chánh pháp Như Lai thanh tịnh, chiếu soi khắp nơi, trang nghiêm tất cả cõi Phật, hiểu sâu tất cả biển pháp không thể nghĩ bàn, chiếu khắp pháp giới chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại, sinh ra vô lượng thân Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu chư Phật hải

vân. Trong tất cả biển thế giới mười phương, lìa hết chướng ngại, nhìn thấy khắp tất cả mây biển Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Tịnh đăng vân, là phương tiện thâm nhập mây biển pháp giới chẳng thể nghĩ bàn của tất cả chúng sinh, tất cả Bồ-tát và tất cả Như Lai, chiếu khắp mây giác của tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phân biệt pháp giới vân. Trí tuệ của Như Lai chiếu khắp cảnh giới Phật địa, tất cả chúng Bồtát, vô lượng biển pháp, vô lượng cõi Phật khiến cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới Phật, đầy đủ nguyện hạnh Bồ-tát Phổ Hiền, trí chư Phật bình đẳng với tất cả Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết thế giới hải an trụ phổ chiếu vân, mây ánh sáng báu của tất cả pháp giới, hư không giới, hễ ai nhìn thấy đều không nhàm chán. Mây đó hiện khắp đạo tràng tất cả Bồ-tát, thân chư Như Lai, sinh ra mây công đức không lường.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết bảo quang diệm vân, tướng ở giữa khoảng chân mày của Đức Phật, sinh ra vô lượng ánh sáng tịnh bảo chiếu khắp tất cả thế giới mười phương, chiếu sáng tất cả hạnh chư Phật và Bồ-tát. Ánh sáng Pháp vương ấy chiếu khắp pháp giới đều có thể nuôi lớn tất cả ánh sáng. Tất cả ánh sáng pháp giới trang nghiêm soi chiếu khắp tất cả biển chư Bồ-tát. Mây lực của Như Lai chiếu khắp tất cả cõi Phật mười phương.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết pháp giới trang nghiêm vân, tướng trên đỉnh Đức Như Lai theo thứ lớp nổi dần lên, trang nghiêm bằng các báu và vàng Diêm-phù-đàn. Nó phóng ra ánh sáng dủ các loại màu vàng, ở trong một niệm, hiện khắp tất cả thế giới chư Phật và đâu có thể chiếu khắp tất cả cõi Phật, trang nghiêm những công đức tạng của tất cả Bồ-tát. Tướng ở đỉnh Đức Như Lai có thể trang nghiêm hết ba mươi hai tướng, lại có thể trang nghiêm tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu pháp giới biến quang minh vân, tướng ở giữa chân mày Đức Phật, có thể soi khắp tất cả diệu bảo, tất cả màu sắc, tất cả mặt trời, mặt trăng, tất cả biển Phật, sinh ra biển ánh sáng không lường ở mười phương, trang nghiêm tất cả thân chư Như Lai, diễn nói tất cả biển pháp Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Tự tại vân, mắt Phật thanh tịnh, các báu trang nghiêm mắt tuệ thanh tịnh, ở trong các pháp giới không hề bị chướng ngại, mây ánh sáng điềm lành hiện ra tất cả.

Đức Như Lai có tướng mũi diệu thắng của bậc Đại nhân, dùng các báu thanh tịnh để trang nghiêm, tất cả các báu diệu sắc che phủ, mây hoa báu Phật tất cả Bồ-tát khó thể nghĩ bàn, tướng đó rõ biết những biển Phật pháp của tất cả chúng sinh.

Đức Như Lai có tướng lưỡi rộng dài của bậc Đại nhân. Tướng ấy có thể che phủ tất cả mây biển của mười phương thế giới. Do đời quá khứ tu tập căn lành mà được ánh sáng thanh tịnh của tất cả vua báu, chiếu khắp tâm giới của tất cả pháp giới, lại chiếu khắp tất cả chư Phật ba đời, có thể trang nghiêm hết tất cả pháp giới, sinh ra vô lượng âm thanh vi diệu chẳng thể nghĩ bàn để trang nghiêm, chiếu khắp các biển ánh sáng vô lượng. Âm thanh vi diệu của Phật biến khắp biển các thế giới của tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Pháp giới địa vân, ở trên lưỡi thường có các báu dùng để trang nghiêm. Tướng ấy an trụ tất cả pháp, sinh ra đầy đủ âm thanh của chư Phật trong mười phương, có thể làm thanh tịnh tất cả cõi Phật, phân biệt mây biển âm thanh tất cả chư Phật chẳng thể nghĩ bàn.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thuận pháp giới vân, một diệu tướng ở đầu lưỡi, dùng tịnh bảo sắc vàng để trang nghiêm. Tướng ấy sinh ra vô lượng ánh sáng sắc vàng soi khắp tất cả biển chư Như Lai, rống tiếng đại sư tử, âm thanh vi diệu rung động đều khắp tất cả thế giới, tất cả chúng sinh không ai chẳng nghe. Nhờ vào số kiếp chẳng thể nghĩ bàn tu hành mà có được tướng ấy, nó hiện khắp tất cả những biển âm thanh, chiếu khắp tất cả chúng sinh, người người thích nghe không nhàm chán.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bình đẳng pháp môn

vân, một tướng ở đầu lưỡi Đức Phật. Nó khiến cho vô lượng cõi Phật đều thanh tịnh, dùng diệu bảo Như ý để trang nghiêm, sinh ra đủ các loại âm thanh không lường, khen ngợi tất cả pháp giới chư Phật, hiện khắp pháp giới của tất cả Bồ-tát. Mây công đức vi diệu che phủ khắp tất cả các Đức Phật, Bồ-tát, vào sâu tất cả pháp của chư Phật, Bồ-tát, hiện ra tất cả các báu ly cấu của cõi Phật trong sáng các báu thanh tịnh, có thể chiếu khắp tất cả cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng hàm lợi của bậc Đại nhân dùng lưu ly báu Y-đà-ni-la tịnh để trang nghiêm, các địa pháp giới đều ở trong đó, các mây Bồ-tát đều khắp, sinh ra ánh sáng diệu bảo ly cấu, soi khắp đủ loại mây hương, đủ loại mây đèn trong mười phương, chiếu khắp bên trong những lầu đài của Bồ-tát, phân biệt tất cả những biển cõi Phật, phương tiện an trụ thần lực tự tại, hiện khắp mây các pháp giới chẳng thể nghĩ bàn.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phật Đại nha vân, tướng răng lớn bên dưới mặt phải của Đức Như Lai, trang nghiêm bằng các thứ báu. Tướng ấy phóng ra vầng ánh sáng lớn, soi khắp pháp giới và thân chư Phật và phóng ra lưới ánh sáng chiếu khắp biển thế giới và biển chúng sinh trong mười phương, dùng bánh xe yên ổn vi diệu để trang nghiêm.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bảo diệm tu-di tạng, tướng răng lớn bên trên mặt phải của Đức Như Lai. Mây sáng rất thơm của Như ý bảo vương tạng chiếu soi để trang nghiêm, phóng ánh sáng báu ngang bằng pháp giới. Bên trong mỗi một ánh sáng hiện khắp tất cả chư Phật tự tại, tất cả đạo tràng trang nghiêm cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Chiếu nhất thiết bảo tu-di sơn đăng vân, tướng răng lớn bên dưới mặt trái của Đức Như Lai, phân biệt giải nói tất cả các tướng, dùng hương hoa, các thứ báu, bánh xe phương tiện vi diệu để trang nghiêm. Tướng ấy phóng ra mây ánh sáng báu soi khắp tất cả biển thế giới, hiện khắp tất cả tòa Sư tử Liên hoa tạng của Phật, mây biển quyến thuộc Bồ-tát Ly Cấu vây quanh.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu Phật vân, tướng răng lớn bên trên mặt trái của Đức Như Lai, trang nghiêm bằng các thứ báu thanh tịnh và vòng hoa lưới báu Diêm-phù-đàn. Tướng ấy sinh ra âm thanh vi diệu chẳng thể nghĩ bàn, hiện khắp tất cả thần lực của Đức Như Lai, thành tựu tất cả công đức Bồ-tát, chiếu khắp tất cả hư không và pháp ngữ ngôn, mây pháp vô tận, tất cả biển pháp, âm thanh chư Phật và tất cả báu, sinh ra sự phân minh các âm thanh vi diệu của tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Kim mộ kỳ-bà. Mỗi một kẻ răng của Đức Như Lai phát ra vô lượng tướng mây cửa biển, đủ chủng loại sắc báu phóng ra biển ánh sáng lớn, màu của vàng Diêmphù-đàn soi khắp pháp giới, tất cả pháp giới, tất cả Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết bảo địa vân, tướng bên vai phải của Đức Như Lai với tất cả sắc báu, sắc hoa sen thanh tịnh, sắc báu sáng trong. Ánh sáng rực rỡ chiếu khắp bên trong mây Pháp tạng của tất cả Bồ-tát, soi khắp biển pháp của tất cả Như Lai. Tướng Đại nhân đầy đặn bên vai phải của Đức Như Lai, màu thanh tịnh của vàng Diêm-phù-đàn, chiếu khắp pháp giới pháp luân Bồ-tát và soi tất cả Như ý bảo vương.

Đức Như Lai có tướng bên vai trái của bậc Đại nhân, màu hoa sen của Diêm-phù-đàn, dùng những biển công đức viên mãn của Như Lai để trang nghiêm, phóng ra khắp nơi những lưới ánh sáng không lường chiếu soi hết tất cả thế giới pháp giới, thị hiện các mây thần lực tự tại vô lượng của Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Châu biến phổ chiếu vân, tướng bên vai trái của Như Lai, trang nghiêm bằng các thứ báu, phóng ra ánh sáng màu của Diêm-phù-đàn đầy khắp hết tất cả pháp giới, soi khắp tất cả biển chư Như Lai, có đủ các loại hương báu làm trang nghiêm tất cả những biển cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu trang nghiêm vân, không có chuyển động ở bên vai phải của Đức Như Lai, sinh ra vô lượng đèn ánh sáng Phật, buông xuống mây pháp giới đầy khắp chúng Bồ-tát, soi chiếu trang nghiêm khắp tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Hải đỉnh vân. Ngực của

Đức Như Lai có biển tướng thắng diệu để trang nghiêm, đủ các thứ báu mềm mại êm ái, vòng ánh sáng trang nghiêm, cùng khắp thanh tịnh, phát ra âm thanh của biển pháp thậm thâm.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thắng diệu tương tục phổ hiện vân, tướng thắng diệu thanh tịnh ở bên hông phải của Đức Như Lai, dùng pháp giới luân địa để trang nghiêm, lưới báu thanh tịnh che bên trên, sinh ra vô lượng mây hóa hiện của Như Lai, chiếu soi tất cả mười phương pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ hiện Như Lai vân, tạng công đức thắng diệu, mũ trời công đức báu của Bồ-tát. tướng ấy chiếu khắp mây cực cao, ly cấu thanh tịnh, hiện vô lượng thần lực tự tại của chư Phật khắp mười phương, mở bày bằng biển pháp tịnh hạnh của tất cả chư Phật ba đời, ngồi dưới gốc cây Bồ-đề đạo tràng thành Đẳng chánh giác.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Khai phu hoa vân, công đức tương tục thắng diệu của Như Lai, trang nghiêm bằng các hoa báu, luân báu vi diệu, phóng ra ánh sáng rực rỡ thơm lừng, hiện khắp tất cả hình sắc hoa sen thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Khả duyệt lạc kim sắc vân, tất cả công đức thắng diệu tương tục của kho tàng Bảo vương, tất cả kho tàng Bảo tâm vương phóng ra ánh sáng báu ma-ni lìa cấu uế trong sạnh, hiển hiện rất cao lớn, chiếu khắp kho tàng phương tiện công đức của tất cả chư Phật, soi khắp tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thắng hải vân, tướng trên cả báu hư không, phóng ra ánh sáng thơm, soi khắp tất cả đạo tràng mười phương, vòng hương đăng bằng báu lưu ly viên mãn đầy khắp mười phương.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Điện quang vân, tướng lòng bàn chân bằng phẳng, công đức thù thắng thứ hai, hoa sen xoay về bên phải, chúng Bồ-tát thanh tịnh ngồi hoa sen báu, phóng ra ánh sáng Phật tạng soi khắp biển pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ hiện pháp giới vân, biển tướng thù thắng thứ ba, thành tựu đầy đủ tất cả cõi biển báu, chiếu khắp hiện bày pháp giới Bồ-tát không cùng tận.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu tối cao vân, biển tướng thù thắng thứ tư, phóng ra biển ánh sáng các loại xa lìa cấu bẩn, chiếu khắp tất cả pháp giới, tất cả Như Lai, tất cả thế giới trang nghiêm, tất cả biển chúng sinh.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Chuyển nhất thiết pháp luân diệu âm thanh vân, thắng tướng ở phần dưới lìa cấu bẩn, thanh tịnh. Ánh sáng rực rỡ thơm phức của tất cả chánh pháp đạo, chiếu soi biển tướng nội tâm tất cả Phật và tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Trang nghiêm vân, thắng tướng thứ mười, tuyên thuyết tất cả tịnh hạnh của mười phương chư Phật và Bồ-tát. Ánh sáng giác ngộ lìa cấu bẩn, thanh tịnh, biển Nhất thiết trí của các Đức Phật ba đời, trang nghiêm tất cả biển cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng bàn tay của bậc Đại nhân, đầy đủ luân bảo ngàn căm trang nghiêm bằng các thứ báu. Tướng ấy phóng ánh sáng lớn soi khắp pháp giới chuyển bánh xe chánh pháp, soi khắp tất cả biển chư Như Lai, tràn đầy khắp tất cả biển công đức Phật, đủ chủng loại báu vi diệu trang nghiêm pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Hải chiếu vân, tướng tay báu của Như Lai, trang nghiêm bằng các thứ báu. Tướng ấy phóng ra ánh sáng mặt trăng thanh tịnh và mây sáng rực trang nghiêm hư không, các biển thế giới Như Lai, Bồ-tát, khen ngợi biển hạnh của Bồ-tát.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ trang nghiêm vân, tướng tay vi diệu Nhân-đà-ni-la của Đức Như Lai, trang nghiêm bằng hoa báu lưu ly. Tướng ấy chiếu soi khắp tất cả pháp giới, tất cả thế giới Liên hoa tạng, Bồ-tát an trụ bảo tạng, trang nghiêm tất cả đạo tràng ở mười phương, soi khắp tất cả Pháp thân thanh tịnh của biển mây chư Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Ly cấu đăng phổ chiếu vân, ánh sáng thanh tịnh phóng ra lưới ánh sáng báu thanh tịnh soi khắp mười phương, đều sinh ra lưới mây biến hóa, ánh sáng tịnh bảo trang nghiêm Bồ-tát, rốt ráo tất cả các biển pháp hạnh, đạt đến bờ kia.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ hiện nhất thiết chúng bảo vân, mây biển bảo tạng, hoa sen trang nghiêm Như Lai, tràn đầy khắp tất cả các hoa sen báu, phóng ra mây ánh sáng báu, soi khắp tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu minh tịnh vân. Tướng ấy phóng ra biển ánh sáng báu rực rỡ soi đến pháp giới, tất cả mọi ánh sáng thơm trang nghiêm, hiện khắp ánh sáng hoa báu khiến cho tất cả lưới thế giới Phật đều thanh tịnh trang nghiêm, soi khắp tất cả đạo tràng.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Lưu ly đăng vân, sắc các báu của tất cả thế giới chiếu khắp trang nghiêm và đều phóng ra ánh sáng màu vàng của chư Phật, dùng tất cả sự trang nghiêm ấy mà trang sức chúng, ở trong một niệm đều có thể thị hiện ra tất cả pháp môn.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Trí tuệ đăng vân, trang nghiêm bằng hoa báu kim cương, phóng ra ánh sáng màu vàng

Diêm-phù-đàn, chiếu khắp tất cả thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là An trụ liên hoa quang minh vân, trang nghiêm bằng diệu hoa các báu, phóng ra lưới ánh sáng lớn che phủ các núi Tu-di của tất cả thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Sung mãn pháp giới Như Lai vân, dùng sự ly cấu thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, thấy hết các Đức Như Lai ngồi tòa Sư tử Liên hoa tạng. Lại chiếu soi tất cả pháp giới, hiện tất cả tướng tay đẹp của Như Lai, hiện khắp tất cả tướng tự tại, tướng tay có luân tướng ngàn căm thanh tịnh đầy đủ, trang nghiêm bằng các báu đủ chủng loại. Tay Đức Phật đầy khắp tất cả cõi, soi khắp tất cả những mây pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thành tựu Phật sát hải vân, tướng báu các ngón tay phải của Đức Phật, pháp giới thanh tịnh, ánh sáng thanh tịnh soi khắp như mặt trăng trong nước sạch phát ra các hoa báu, sinh ra tất cả âm thanh diệu bảo, hiện khắp tất cả biển các cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là An trụ nhất thiết bảo

vân, soi khắp bảo tàng pháp giới chư Phật. Ở tướng ngón tay Phật sinh ra mây vua diệu bảo Như ý, trang nghiêm bằng các thứ báu. Tướng ấy phóng ra lưới ánh sáng lớn soi khắp tất cả mây pháp giới và mây chư Phật, soi khắp và trang nghiêm biển các công đức của tất cả Bồ-tát, sinh ra biển âm thanh vi diệu và tịnh hạnh của Bồ-tát Phổ Hiền mà tất cả cõi Phật đều được nghe. Tướng đó lại chiếu sáng khắp tâm các Bồ-tát khiến được tròn đủ vô lượng đại nguyện, trang nghiêm bằng vua báu ma-ni, như ánh sáng mặt trời đủ loại đều chiếu khắp tất cả pháp giới.

Đức Như Lai có tướng báu mã tàng của bậc Đại nhân ẩn kín ở bên phải, trang nghiêm bằng các báu, soi khắp tất cả pháp giới và hư không giới. Tất cả các báu trang nghiêm biển pháp giới sinh ra tất cả âm thanh vi diệu trang nghiêm của Đức Như Lai.

Đức Như Lai có tướng bậc Đại nhân tên là Nhất tướng hiện nhất thiết tướng hải vân, Đức Như Lai ở yên nơi tòa ngồi phước điền, dùng tất cả báu để trang nghiêm, sinh ra vô lượng ánh sáng báu đẹp chẳng thể nghĩ bàn soi khắp mười phương tất cả pháp giới, hiện khắp rõ ràng tất cả các tướng, hiện một tướng mây chiếu hiện tất cả thần lực tự tại của chư Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết pháp giới hải vân. Tướng này soi khắp tòa ngồi của các Đức Như Lai trong mười phương và tất cả pháp giới, pháp luân, pháp hải đều có thể hiện ra mây tất cả tướng.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ thị hiện vân, tướng ở vế phải của Đức Như Lai, trang nghiêm bằng các báu. Tướng ấy phóng ra đủ loại ánh sáng hương thơm diệu pháp, tùy thuận an trú phát ra những âm thanh, dùng tất cả vua báu để trang nghiêm, ở trong một niệm có thể thị hiện mây biển tâm vương.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ chiếu nhất thiết hồi hướng hải vân, tướng ở vế trái Đức Như Lai, sung mãn ở khắp tất cả biển báu, tùy thuận an trú biển pháp trang nghiêm, phóng ra tất cả biển ánh sáng, có thể chiếu khắp tất cả chúng sinh, vô lượng biển Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Y-ni-diên, tướng gót

chân bên phải, phóng ra ánh sáng màu của vàng Diêm-phù-đàn soi khắp tất cả thế giới, chấn động vô lượng cõi chư Phật, phát ra âm thanh Phật, tất cả đều được nghe, sinh ra vô lượng hóa thân Bồ-tát, tràn đầy tất cả thế giới chư Phật và hư không giới. Tướng ấy phóng ra ánh sáng trong sáng trang nghiêm, chiếu khắp tất cả khiến cho các cõi Phật đều thanh tịnh, tạng biến hóa của Bồ-tát, mây các pháp giới giống như hư không.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Y-ni-diên ở gót chân trái màu như vàng ròng, thường phóng tất cả ánh sáng diệu bảo, tràn đầy vô lượng thế giới chư Phật, mở bày tất cả pháp hóa độ của chư Phật, trang nghiêm vô lượng biển pháp chư Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Mao đoan nội hiện nhất thiết Phật sát. Ở mỗi một lỗ chân lông đều phát ra tất cả kho quang minh báu soi khắp mười phương tất cả pháp giới, ở một lỗ chân lông thị hiện tất cả Như Lai tự tại như mây các pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bồ-tát Hải Trang Nghiêm Vân, tướng Kim cang dưới chân Đức Như Lai có màu vàng Diêm-phù-đàn, phóng ra tất cả lưới ánh sáng báu, đầy khắp mười phương cõi Phật, mở bày pháp giáo hóa của tất cả Bồ-tát, sinh ra vô lượng sự biến hóa của Bồ-tát, phóng ra tất cả ánh sáng thơm báu, trụ ở biển Bồ-tát, có thể đi một bước khắp cùng các cõi Phật.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Minh tịnh vân, tướng trên mu bàn chân Đức Phật, trang nghiêm bằng tất cả các báu, phóng ra ánh sáng báu vi diệu, thị hiện tất cả đại quang minh tạng chư Phật và Bồ-tát, chiếu khắp vô lượng mây chư Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Giác vân, che khắp tất cả kẻ giữa những ngón tay của Đức Như Lai, trang nghiêm bằng các thứ bảo vương, phóng ra những ánh sáng báu, ở trong một niệm, thị hiện tất cả sự tự tại của chư Phật, soi khắp biển pháp chư Phật, thị hiện tất cả đạo tràng, chiếu đến vô lượng kiếp vị lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Biến chiếu pháp giới hải vân, tướng ngàn vòng vân dưới chân của Đức Như Lai, trang nghiêm đủ chủng loại. Tướng ấy phóng ra trăm ngàn ánh sáng của mọi thứ báu soi khắp những biển thế giới của tất cả pháp giới. Ánh sáng các báu của tạng trang nghiêm vi diệu soi khắp mười phương tất cả những Đức Phật, vô lượng ánh sáng thơm để trang nghiêm soi khắp tất cả biển pháp giới thanh tịnh.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thị hiện nhất thiết chư Phật hải vân, tướng thanh tịnh như hư không chiếu khắp các biển pháp, tràn đầy mười phương, phát khởi tất cả mây chư Bồ-tát, phát ra mây âm thanh vi diệu, dùng mây hoa các báu để làm trang nghiêm, ánh sáng đèn hương thị hiện chiếu khắp tất cả thế giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Tự tại quang minh vân, trang nghiêm bằng các báu, thị hiện ánh sáng tất cả chư Phật làm tịnh biển pháp giới và các đạo tràng. Tướng ấy thường phóng ánh sáng trí tuệ Như Lai, tất cả mọi tướng đều là một tướng, pháp giới trang nghiêm bằng những thức thuần khiết.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Pháp giới hải âm thanh vân, tướng ở phần sau dưới chân Đức Như Lai, trang nghiêm bằng các báu, vòng biến hóa nhập vào che phủ tất cả pháp giới. Ở mỗi một thân sinh ra mây diệu âm thanh của pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thâm bảo nguyên để, trang nghiêm bằng mọi thứ báu. Nó phóng ra ánh sáng viên mãn màu của vàng Diêm-phù-đàn, soi khắp mười phương thế giới pháp giới, hiển hiện tất cả đạo tràng trang nghiêm.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Nhất thiết bảo nguyệt quang minh Y-na-ni-la bảo tạng trang nghiêm chiếu pháp giới vân. Ở trong một niệm có thể thị hiện hết biển pháp của Như Lai.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Phổ vân tạng, mây báu bên phải trên hư không, ánh sáng của báu tối cao soi tất cả đạo tràng tòa bảo tạng của Phật, báu kim cương Y-na-ni-la hiển hiện trang nghiêm.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Bình đẳng quang vân, trang nghiêm bằng hoa đẹp của các loại báu. Tướng ấy phát ra âm thanh pháp giới thậm thâm khắp cùng tất cả pháp giới và hư không giới. Ở mỗi một tướng soi khắp tất cả những biển Như Lai, nhập vào sự tự tại sâu xa của Phật, biển pháp giới Bồ-tát…. nói chẳng thể tận cùng.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Thị hiện trang nghiêm vân, trang nghiêm bằng các thứ báu màu vàng của Diêm-phù-đàn thanh tịnh. Tướng ấy phóng ra đủ thứ ánh sáng diệu sắc soi khắp tất cả cõi Phật trang nghiêm. Mây Phật tràn đầy vô lượng thế giới trang nghiêm biển pháp tự tại của Bồ-tát, soi khắp tất cả công đức chư Phật và giải thoát tạng công đức của các Bồ-tát, trang nghiêm pháp giới.

Đức Như Lai có tướng Đại nhân tên là Chư Phật tự tại phổ thị hiện vân, chuyển những bánh xe báu, các báu trang nghiêm. Tướng ấy phóng ra ánh sáng Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, mùi thơm vi diệu tỏa khắp vô lượng biển Phật của tất cả thế giới, diễn ra tất cả biển âm thanh của Phật. Ở các thế giới, nó hiện ra mây tự tại của Phật ở cửa của Bồ-tát.

Này Phật tử! Ở trong thân Đức Phật có tướng Phật đại nhân nhiều như số vi trần của mười biển thế giới Liên hoa tang như vậy… Những bộ phận khác đều dùng đủ chủng loại diệu bảo để trang nghiêm.

Bài Viết Liên Quan

278

Phẩm 22: Mười Địa

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 22: MƯỜI ĐỊA Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trên bảo điện...
278

Phẩm 25: Bồ Tát Tâm Vương Hỏi Về A Tăng Kỳ

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 25: BỒ-TÁT TÂM VƯƠNG HỎI VỀ A-TĂNG-KỲ Bấy giờ, Bồ-tát Tâm Vương...
278

Phẩm 31: Hạnh Bồ Tát Phổ Hiền

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 31: HẠNH BỒ-TÁT PHỔ HIỀN Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền bảo...
278

Phẩm 12: Phạm Hạnh

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 12: PHẠM HẠNH Khi ấy, Thiên tử Chánh Niệm thưa với Bồ-tát...
278

Phẩm 26: Tuổi Thọ

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 26: TUỔI THỌ Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương bảo các Bồ-tát...
278

Phẩm 10: Bồ Tát Vân Tập Nói Kệ Ở Điện Diệu Thắng

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 10: BỒ-TÁT VÂN TẬP NÓI KỆ Ở ĐIỆN DIỆU THẮNG Khi ấy,...