Phẩm 28: Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Đức Phật

Phẩm 28: Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Đức Phật

Phẩm 28: Pháp Chẳng Thể Nghĩ Bàn Của Đức Phật

278

SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 28: PHÁP CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA ĐỨC PHẬT

Bấy giờ, trong đại hội của các vị Bồ-tát có những vị Bồ-tát sinh ý nghĩ: “Cõi đất chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, tịnh nguyện chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, chủng tánh chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, sự ra đời của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, Pháp thân của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, âm thanh của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, thần lực tự tại của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, sự vô ngại của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn, giải thoát của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ trong lòng của các vị Bồ-tát, liền cho Bồ-tát Thanh Liên Hoa các thần lực của Phật, trí của Phật, biện tài của Phật, công đức của Phật, vô úy của Phật… tràn đầy thân vị ấy, đạt đến pháp giới của tất cả chư Phật. Đức Thế Tôn cho cảnh giới thần lực của Phật, hạnh vô chướng ngại phân biệt chủng tánh của tất cả Như Lai, cho chẳng thể tính các phương tiện của chư Phật.

Bấy giờ, Đại Bồ-tát Thanh Liên Hoa liền vào pháp giới thậm thâm vô ngại, tu hạnh Bồ-tát, thành tựu các nguyện của Bồ-tát Phổ Hiền, thuận theo tất cả Phật, dùng đại trang nghiêm mà tự trang nghiêm. Bồ-tát dùng đại Bi quán khắp tất cả chúng sinh, muốn khiến cho họ thanh tịnh, ở trong một niệm sinh ra đại Trí khôn lường của Như Lai, thành tựu trí môn vô tận của Như Lai, thành tựu tất cả các Đà-la-ni, các biện tài mà sáng soi khắp tất cả.

Bấy giờ, Bồ-tát Thanh Liên Hoa nương theo thần lực Đức

Phật, bảo Bồ-tát Liên Hoa Tạng:

–Này Phật tử! Chư Phật có vô lượng, vô số sự vi diệu của thanh tịnh, chư Phật an trú tự tại không lường, chư Phật đối với tất cả các việc chưa từng để mất thời gian. Tất cả chư Phật đều bình đẳng chuyển tịnh pháp luân. Bốn biện thuyết của chư Phật vô cùng vô tận, tất cả Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn. Âm thanh thanh tịnh của tất cả chư Phật vang đều khắp nơi. Tất cả chư Phật đều có thể phân biệt pháp giới không lường. Ánh sáng của tất cả chư Phật chiếu soi khắp. Những lời nói của chư Phật đều vào pháp giới thậm thâm.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười pháp giới vô lượng, vô biên. Những gì là mười?

 1. Sắc thân của tất cả chư Phật thanh tịnh vô lượng, vô biên vượt ra thế gian.
 2. Mắt vô ngại của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, thanh tịnh bình đẳng, hiểu biết tất cả pháp.
 3. Tai vô ngại của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, phân biệt âm thanh của tất cả chúng sinh.
 4. Mũi của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, thanh tịnh rốt ráo, tất cả Phật tự tại, đến bờ bên kia.
 5. Tướng lưỡi rộng dài của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, phát ra âm thanh vi diệu nghe khắp pháp giới.
 6. Thân nghiệp của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, tùy theo chúng sinh mà hiện thân Như Lai.
 7. Ý nghiệp của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, Pháp thân ba đời vô ngại thanh tịnh chẳng thể bị phá hoại.
 8. Pháp môn giải thoát vô ngại của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, thị hiện thần lực vô ngại tự tại.
 9. Tất cả chư Phật, ở tất cả thế giới, trang nghiêm cõi Phật vô lượng, vô biên để đáp ứng chúng sinh.
 10. Tất cả chư Phật có vô lượng, vô biên các hạnh Bồ-tát và các nguyện thù thắng, tự tại thần lực đều đầy đủ hết, có thể giác ngộ chánh pháp chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười thứ pháp giới vô lượng, vô biên của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật, ở trong từng niệm từng niệm đều có thể sinh trí vô tận. Những gì là mười?

 1. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới từ trời Đâu-suất: Bồtát qua đời.
 2. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Bồ-tát sinh ra.
 3. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Bồ-tát xuất gia.
 4. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Bồ-tát đi đến dưới cây Bồ-đề, thành Đẳng chánh giác.
 5. Giải thoát đạo tràng ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Bồ-tát chuyển tịnh pháp luân.
 6. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Bồ-tát theo đối tượng giáo hóa, dẫn đường cho tất cả chúng sinh, khiến họ giải thoát. Trong một niệm ở tất cả thế giới, Bồ-tát hiện thân trang nghiêm ứng theo chúng sinh để giáo hóa.
 7. Ở trong một niệm hiện ở tất cả thế giới: Các chủng loại trang nghiêm vô số trang nghiêm tạng Nhất thiết trí tự tại của Như Lai.
 8. Ở trong một niệm hiện hết chúng sinh được thanh tịnh của tất cả thế giới.
 9. Ở trong một niệm, khắp tất cả thế giới, hiện hết tất cả chư Phật ba đời.
 10. Ở trong một niệm, vì các loại căn tinh tấn, dục tánh nên hiển hiện chủng tánh chư Phật ba đời, thành Đẳng chánh giác, mở đường dẫn lối chúng sinh.

Này Phật tử! Đó là tất cả chư Phật ở trong một niệm phát sinh nhiều chủng trí.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ chưa từng thất thời. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật thành Đẳng chánh giác chưa từng không đúng lúc.
 2. Tất cả chư Phật, căn lành nghiệp báo chưa từng không đúng lúc.
 3. Tất cả chư Phật thọ ký cho Bồ-tát chưa từng không đúng lúc.
 4. Tất cả chư Phật tùy theo chúng sinh thị hiện thần lực chưa từng không đúng lúc.
 5. Tất cả chư Phật hiện thân Như Lai chưa từng không đúng lúc.
 6. Tất cả chư Phật đều thực hành đến xả bỏ chưa từng không đúng lúc.
 7. Tất cả chư Phật vào thành thôn xóm chưa từng không đúng lúc.
 8. Tất cả chư Phật hoan hỷ nhận lấy chúng sinh chưa từng không đúng lúc.
 9. Tất cả chư Phật đối với chúng sinh khó hóa độ mà không bỏ họ, vì để giáo hóa chưa từng không đúng lúc.
 10. Tất cả chư Phật thị hiện chẳng thể nghĩ bàn thần lực tự tại chưa từng không đúng lúc.

Này Phật tử! Đó là mười thứ chưa từng không đúng lúc của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười cảnh giới chẳng thể thí dụ, chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là mười?

 1. Ngồi kiết già một chỗ nhưng có đầy khắp mười phương.
 2. Nói ra một lời thì có thể diễn nói hết tất cả Phật pháp.
 3. Phóng ra một ánh hào quang đều có thể soi khắp tất cả thế giới.
 4. Một thân đều có thể hiện tất cả thân mà chẳng lìa khỏi chỗ, hiện ra khắp hết tất cả thế gian.
 5. Thông suốt một pháp thì đối với các pháp không điều gì chướng ngại.
 6. Ở trong một niệm có thể ở khắp tất cả thế giới.
 7. Ở trong một niệm có thể hiện ra hết các công đức của Phật.
 8. Ở trong một niệm có thể thị hiện hết tất cả Phật ba đời.
 9. Giáo hóa tất cả chúng sinh.
 10. Không lìa xa Tam-muội không hai tịch tĩnh của chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười cảnh giới chẳng thể thí dụ, chẳng thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ sinh ra ổn định. Những gì là mười?

 1. Tất cả các pháp không chỗ hướng đến mà có thể sinh ra nguyện trí thanh tịnh.
 2. Tất cả các pháp không thân mà sinh ra Pháp thân trí tuệ.
 3. Tất cả các pháp đều không có hai mà sinh ra Chánh giác, liễu ngộ tất cả pháp.
 4. Tất cả các pháp đều không có ngã, không có chúng sinh mà có thể sinh ra trí giáo hóa chúng sinh.
 5. Tất cả các pháp đều không có tướng mà sinh ra đủ chủng loại trí tướng.
 6. Tất cả các pháp đều không có thành bại mà có thể sinh ra trí về thế giới thành bại.
 7. Tất cả các pháp không có người tạo mà có thể sinh ra trí tuệ về nghiệp báo.
 8. Tất cả các pháp không thể ngôn thuyết mà có thể sinh ra trí thuyết pháp giới.
 9. Tất cả các pháp không có dơ sạch mà có thể sinh ra trí tuệ về sạch nhơ.
 10. Tất cả các pháp không có sinh diệt mà có thể sinh ra trí tuệ về duyên khởi.

Này Phật tử! Đó là mười thứ sinh ra trí tuệ ổn định của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ nội pháp vô lượng. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật, nội thân thanh tịnh thuận theo ba đời.
 2. Tất cả chư Phật đều có ba nội pháp luân giáo hóa chúng sinh.
 3. Tất cả chư Phật đều có nội trí tuệ Đà-la-ni sâu xa, phân biệt tất cả Phật pháp.
 4. Tất cả chư Phật, bên trong đều có bốn pháp luân biện tài ở trong bốn chúng chuyển tịnh pháp luân.
 5. Tất cả chư Phật, bên trong đều có đại Từ, đại Bi, không thể bỏ tất cả chúng sinh.
 6. Tất cả chư Phật, bên trong thường tịch định, quan sát tất cả chúng sinh chưa từng không đúng lúc.
 7. Tất cả chư Phật, bên trong đều có căn lành xảo diệu, thu phục chúng sinh.
 8. Tất cả chư Phật, bên trong đều có pháp giới, trụ ở chỗ vô ngại.
 9. Tất cả chư Phật, trong một niệm ở bên trong đều có thể thị hiện các Đức Phật cả ba đời đều xuất hiện ở đời.
 10. Tất cả chư Phật, bên trong có phân biệt tất cả ba đời atăng-kỳ kiếp là một ngày.

Này Phật tử! Đó là mười nội pháp không lường của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười đại pháp thậm thâm. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật đều có thể phá tan tất cả các ma. Tất cả chư Phật đều có thể thu phục tất cả ngoại đạo.
 2. Tất cả chư Phật đều có thể giáo hóa tất cả chúng sinh khiến chúng vui mừng.
 3. Tất cả chư Phật đều có thể đi đến tất cả thế giới giáo hóa chúng sinh.
 4. Tất cả chư Phật đều có thể phân biệt pháp giới thậm thâm.
 5. Tất cả chư Phật dùng đủ loại thân đến khắp các thế giới mà thân vẫn như cũ.
 6. Tất cả chư Phật, mỗi một âm thanh đều đủ bốn biện tài chưa từng gián đoạn.
 7. Tất cả chư Phật mà chúng sinh nhìn thấy đều khiến vui mừng lợi ích không uổng phí.
 8. Tất cả chư Phật, mỗi một lỗ chân lông tuần tự sinh ra Phật nhiều như vi trần của tất cả thế giới, chưa từng gián đoạn.
 9. Tất cả chư Phật, ở trong mỗi một vi trần, thị hiện những cõi Phật nhiều như số vi trần của tất cả thế giới, với đủ thứ trang nghiêm, thường chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh chưa từng gián đoạn mà vi trần chẳng lớn, thế giới chẳng nhỏ, quyết định rõ biết sự an trụ của pháp giới.
 10. Tất cả chư Phật, đối với tất cả pháp giác ngộ si ám, đầy đủ mười Lực, khắp vì tất cả chúng sinh nói pháp như thật, diệt trừ ngu si, ngăn che.

Này Phật tử! Đó là mười thứ Đại pháp thậm thâm của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ công đức lìa ác. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật xưa đến nay tu tập tất cả công đức lìa ác, thanh tịnh.
 2. Tất cả chư Phật, đều sinh ở nhà ba đời Như Lai lìa ác, thanh tịnh.
 3. Tất cả chư Phật, ở đời vị lai, tâm không chấp trước lìa ác, thanh tịnh.
 4. Tất cả chư Phật chẳng đắm trước tất cả các pháp ba đời lìa ác, thanh tịnh.
 5. Tất cả chư Phật lìa đủ thứ hư vọng, dùng một trang nghiêm mà tự trang nghiêm lìa ác, thanh tịnh.
 6. Tất cả chư Phật, công đức vô tận, an trụ pháp giới… lìa ác, thanh tịnh.
 7. Tất cả chư Phật, sắc thân tịnh diệu vô lượng, vô biên, hiện khắp tất cả thế giới mười phương, giáo hóa chúng sinh chưa từng mất thời cơ, lìa ác, thanh tịnh.
 8. Tất cả chư Phật trụ bốn không sợ, lìa các sự sợ hãi, ở trong tất cả chúng trời người rống tiếng đại sư tử, nói các pháp khiến chúng hoan hỷ lìa ác, thanh tịnh.
 9. Chẳng thể nêu bày hết số kiếp chư Phật đã diệt độ, nếu có chúng sinh nghe tên vị ấy thì được quả báo lớn như Đức Phật hiện tại lìa ác, thanh tịnh.
 10. Tất cả chư Phật trụ ở thế giới xa xôi chẳng thể nêu bày hết, nếu có chúng sinh một lòng chánh niệm đến các Đức Như Lai ngay lúc đó lìa ác, thanh tịnh.

Này Phật tử! Đó là mười thứ công đức lìa ác, thanh tịnh của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ rốt ráo thanh tịnh. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật, các nguyện rốt ráo thanh tịnh.
 2. Tất cả chư Phật, phạm hạnh cấm giới rốt ráo thanh tịnh.
 3. Tất cả chư Phật, đều được lìa bỏ Ưu-bà-đề rốt ráo thanh tịnh.
 4. Tất cả chư Phật, cõi Phật rốt ráo thanh tịnh, năm là: tất cả chư Phật, quyến thuộc rốt ráo thanh tịnh.
 5. Tất cả chư Phật, chủng tánh rốt ráo thanh tịnh.
 6. Tất cả chư Phật, Sắc thân tướng hảo rốt ráo thanh tịnh.
 7. Tất cả chư Phật, Pháp thân rốt ráo thanh tịnh.
 8. Tất cả chư Phật vô ngại tất cả, Trí thân rốt ráo thanh tịnh.
 9. Tất cả chư Phật, hành động giải thoát đã làm thì vĩnh viễn qua bờ kia rốt ráo thanh tịnh.

Này Phật tử! Đó là mười thứ rốt ráo thanh tịnh của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật, ở tất cả thế giới, tất cả thời gian có mười Phật sự. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh chánh tâm nhớ nghĩ thì hiện ra trước mặt.
 2. Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh nói Đại thừa.
 3. Tất cả chư Phật thường hay trưởng dưỡng cho chúng sinh vô lượng căn lành.
 4. Tất cả chư Phật, nếu muốn chúng sinh bắt đầu xa lìa sinh tử vào vị trí chánh pháp đều phân biệt hết.
 5. Tất cả chư Phật chẳng bỏ cơ hội giáo hóa chúng sinh.
 6. Tất cả chư Phật thường du hành tất cả thế giới không có chướng ngại.
 7. Tất cả chư Phật, đại Bi thường chẳng lìa bỏ tất cả chúng sinh.
 8. Tất cả chư Phật thân biến hóa thường chẳng gián đoạn.
 9. Tất cả chư Phật, thần lực tự tại chưa từng gián đoạn.
 10. Tất cả chư Phật thường an trụ khắp pháp giới thanh tịnh, đều vì chúng sinh mà nói pháp.

Này Phật tử! Đó là tất cả chư Phật, ở tất cả thế giới, tất cả lúc, có mười thứ Phật sự.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ vô tận phương tiện trí tuệ như biển lớn. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật, Pháp thân vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 2. Tất cả chư Phật, công đức vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 3. Tất cả chư Phật, cảnh giới Phật nhãn vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 4. Tất cả chư Phật, chẳng thể nghĩ bàn căn lành vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 5. Tất cả chư Phật, hành tất cả pháp vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 6. Tất cả chư Phật, mưa pháp cam lộ vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 7. Tất cả chư Phật, khen ngợi công đức chư Phật vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 8. Tất cả chư Phật, bản nguyện tu hành vô tận, trí tuệ như biển lớn.
 9. Tất cả chư Phật đến hết đời vị lai vì tất cả chúng sinh, thường làm Phật sự chưa ngưng nghỉ, không có tận cùng, trí tuệ như biển lớn.
 10. Tất cả chư Phật biết tâm hành động trong lòng chúng sinh bằng vô tận trí tuệ đại hải. Tất cả chư Phật sinh ra công đức Nhất thiết trí vô tận trí tuệ như biển lớn.

Này Phật tử! Đó là mười thứ vô tận phương tiện vô tận, trí tuệ như biển lớn của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thường pháp. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật thường hành tất cả Ba-la-mật.
 2. Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp thường lìa ngu si.
 3. Tất cả chư Phật thường đủ đại Bi.
 4. Tất cả chư Phật thường đủ mười Lực không lường.
 5. Tất cả chư Phật thường chuyển pháp luân vô thượng.
 6. Tất cả chư Phật thường độ tất cả chúng sinh.
 7. Tất cả chư Phật thường vì chúng sinh mà thành Đẳng chánh giác.
 8. Tất cả chư Phật thường ứng thân hóa độ tất cả chúng sinh.
 9. Tất cả chư Phật thường thường hành chánh niệm chẳng hai pháp.
 10. Tất cả chư Phật thường hóa độ chúng sinh rồi thị hiện Niếtbàn. Cảnh giới chư Phật không có biên giới.

Này Phật tử! Đó là mười thường pháp của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười vô lượng thuyết môn Phật pháp. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng chúng sinh giới.
 2. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng chúng sinh với các nghiệp khác nhau.
 3. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng chúng sinh vô lượng các nghiệp báo.
 4. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng phương tiện độ chúng sinh.
 5. Tất cả chư Phật đều có môn vô lượng tịnh nghiệp cho chúng sinh.
 6. Tất cả chư Phật đều có môn vô lượng giáo hóa tất cả Bồ-tát, an lập Bồ-tát hạnh.
 7. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng Bồ-tát thắng diệu nguyện.
 8. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng thế giới về các thành hoại.
 9. Tất cả chư Phật đều nói môn vô lượng cõi Phật thanh tịnh, tất cả Bồ-tát chánh hy vọng.
 10. Tất cả chư Phật đều nói vô lượng chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại của tất cả thế giới, trong kiếp vô sự, thứ lớp ra đời, giỏi phân biệt trí tuệ Phật.

Này Phật tử! Đó là mười vô lượng thuyết các môn của Phật pháp.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ pháp thường vì chúng sinh mà làm Phật sự. Những gì là mười?

 1. Sắc thân của tất cả chư Phật thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.
 2. Âm thanh tất cả chư Phật thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.
 3. Tất cả chư Phật nhận sự cúng dường, thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.
 4. Tất cả chư Phật không nhận sự cúng dường, thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.
 5. Tất cả chư Phật thường dùng đất, nước, lửa, gió mà làm Phật sự.
 6. Thần lực tất cả chư Phật tồn tại trong cảnh giới thường vì chúng sinh mà làm Phật sự.
 7. Tất cả chư Phật thường dùng danh hiệu vì chúng sinh các mà làm Phật sự.
 8. Tất cả chư Phật thường dùng cảnh giới cõi Phật vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự.
 9. Tất cả chư Phật thường dùng cõi Phật thanh tịnh vì các chúng sinh mà làm Phật sự.
 10. Tất cả chư Phật thường dùng im lặng vì các chúng sinh mà làm Phật sự.

Này Phật tử! Đó là mười thứ pháp thường vì chúng sinh mà làm Phật sự của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ pháp của bậc Kiên cố. Những gì là mười?

 1. Những nguyện kiên cố của tất cả chư Phật chẳng thể bị ngăn cản, hư hoại, tu hành đúng như lời nói, nói và làm tương ứng.
 2. Tất cả chư Phật đến tận kiếp vị lai tu hạnh Bồ-tát, công đức trang nghiêm chưa từng sợ hãi.
 3. Tất cả chư Phật vì giáo hóa tất cả chúng sinh nên đi đến hết chẳng thể nói các thế giới mà ở tất cả thế giới giáo hóa chúng sinh không có bị trở ngại.
 4. Tất cả chư Phật đối với chúng sinh tin, chẳng tin đều dùng đại Bi bình đẳng quan sát như nhau.
 5. Tất cả chư Phật từ khi bắt đầu phát tâm cho đến lúc thành Chánh giác, ở trong khoảng thời gian đó chưa từng thoái lui tâm Bồđề.
 6. Tất cả chư Phật tu các công đức đều hồi hướng hết cho Nhất thiết chủng trí, chẳng cầu việc làm của thế gian.
 7. Tất cả chư Phật ở chỗ các chư Phật thuận theo tu học nghiệp thân, miệng, ý, mãi mãi lìa khỏi tâm Thanh văn, Duyên giác; một hướng chuyên cầu Bồ-đề Vô thượng; công đức đã tu tập đều hồi hướng Nhất thiết chủng trí, cầu đạo Vô thượng, thành Đẳng chánh giác.
 8. Tất cả chư Phật bình đẳng soi khắp vô lượng, vô biên chánh pháp cho chư Phật, tâm tịnh Bồ-tát, rốt ráo đầy đủ Nhất thiết chủng trí.
 9. Tất cả chư Phật đều có lìa bỏ hết tất cả sự vui ở đời, chẳng ưa những niềm vui có được ở thế gian, chẳng nhiễm trước thế gian, khiến cho chúng sinh đều diệt hết các khổ, chứng được an lạc tịch diệt bình đẳng.
 10. Tất cả chư Phật vì tất cả chúng sinh nên chịu khổ không lường, đều vì muốn kiến lập chủng tánh chư Phật, khiến cho chúng sinh đều ưa cầu Bồ-đề, vượt ra khỏi sinh tử, được mười Lực.

Này Phật tử! Đó là mười thứ pháp của bậc kiên cố mà tất cả chư Phật có.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười sự an trụ không chướng ngại của Phật. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật có thể đi khắp hết tất cả thế giới mà không chướng ngại.
 2. Tất cả chư Phật đều có thể an trụ ở tất cả thế giới mà không chướng ngại.
 3. Tất cả chư Phật ở tất cả thế giới đi, đứng, ngồi, nằm mà không chướng ngại.
 4. Tất cả chư Phật ở tất cả thế giới, nói pháp không chướng ngại.
 5. Tất cả chư Phật ở tất cả thế giới đều an trụ ở trời Đâu-suấtđà mà không chướng ngại.
 6. Tất cả chư Phật ở pháp giới ba đời mà không chướng ngại. Quyến thuộc của tất cả chư Phật sung mãn tất cả pháp giới mà vì họ nói pháp không chướng ngại.
 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm biết hết hoạt động của tâm, tâm sở của tất cả chúng sinh, dùng tam luân giáo hóa mà điều phục họ mà không chướng ngại.
 8. Tất cả chư Phật có thể dùng một thân có hết số chẳng thể nghĩ bàn pháp môn của tất cả chư Phật mà không chướng ngại.
 9. Tất cả chư Phật phân biệt biết hết tất cả chúng sinh mà không chướng ngại.
 10. Tất cả chư Phật có thể phân biệt hết tất cả Như Lai mà không chướng ngại.

Này Phật tử! Đó là mười an trú không chướng ngại của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười tối thắng vô thượng trang nghiêm. Những gì là mười?

1. Tất cả chư Phật đều có Sắc thân tướng tốt tối thắng vô thượng trang nghiêm. Đó là Sắc thân tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

2. Tất cả chư Phật đều có tám thứ âm thanh vi diệu. Mỗi một âm thanh đều có năm trăm diệu âm quyến thuộc, chẳng thể kể số trăm ngàn âm thanh để làm trang nghiêm, vô lượng, vô biên âm thanh kỹ nhạc hay đều thanh tịnh có thể diễn nói các ý nghĩa chánh pháp của tất cả chư Phật, đều lìa khỏi sợ hãi, an trụ ở tiếng rống đại sư tử không sợ, khiến cho hết tất cả pháp giới tất cả chúng sinh nghe âm thanh ấy mà theo đó tu hành đủ thứ căn lành, đều khiến cho họ được hiểu biết. Đó là Khẩu nghiệp tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

3. Tất cả chư Phật đều có mười Lực trang nghiêm, ý nghiệp nở ra hoa đại Tam-muội của chư Phật, mười tám pháp Bất cộng trang nghiêm cảnh giới không chỗ ngăn ngại, trụ ở địa pháp giới, được tận nguồn đáy của các Phật pháp, tất cả pháp giới đều trang nghiêm. Ở trong một niệm phân biệt biết hết hoạt động của tâm, tâm sở của tất cả chúng sinh ở ba đời tất cả pháp giới mà không còn sót. Đó là Ý nghiệp tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

4. Tất cả chư Phật đều có quang minh tối thắng vô thượng trang nghiêm. Chư Phật đều phóng kho ánh sáng lớn cùng khắp. Mỗi một ánh sáng đều có vô số lưới diệu quang minh để làm quyến thuộc soi khắp thế giới của chư Phật mười phương, diệt trừ tối tăm của tất cả thế gian, hiện rõ Phật ra đời làm Phật sự tối thắng chẳng thoái chuyển, sinh ra vô lượng Pháp thân thanh tịnh. Đó là Quang minh tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

5. Tất cả chư Phật, nếu khi mỉm cười thì trong miệng đều phóng ra chẳng thể tính a-tăng-kỳ ức na-do-tha ánh sáng, đều có đủ loại màu sắc nhiều không lường, chẳng thể nghĩ bàn, soi khắp thế giới mười phương, thọ ký quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác cho hết vô lượng, vô số a-tăng-kỳ chúng sinh. Đó là tối thắng vô thượng chiếu khắp tất cả xa lìa chướng ngại thị hiện trang nghiêm của tất cả chư Phật.

6. Tất cả chư Phật đều có Pháp thân lìa chướng ngại, pháp giới thanh tịnh vô lượng, vô biên, xa lìa thế gian, chẳng nhiễm thế gian, chẳng đắm trước thế gian, hiểu rõ được đời chân thật, tu hành pháp xuất thế, đoạn tuyệt con đường ngôn ngữ, bao gồm lấy vô ngôn, lìa khỏi ấm, giới, nhập. Đó là tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

7. Tất cả chư Phật đều có vô lượng ánh sáng thường chiếu soi khắp tất cả thế giới mười phương, chẳng thể nêu bày hết những sắc đẹp trang nghiêm những ánh sáng đó. Chúng soi khắp thế gian không gì ngăn ngại, sinh ra tất cả kho quang minh. Đó là hào quang tối thắng vô thượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

8. Tất cả chư Phật đều có vô lượng sắc đẹp như duyệt lạc diệu sắc, thanh tịnh diệu sắc, tùy ứng nhất thiết chúng sinh diệu sắc, ánh tế tam giới quang minh diệu sắc, cứu cánh bỉ ngạn vô thượng diệu sắc… Đó là tối thắng vô thượng vô lượng trang nghiêm của tất cả chư Phật.

9. Tất cả chư Phật tự nhiên thanh tịnh, sinh ra trong nhà Thánh báu của ba đời Phật, lìa tất cả ác, tu hành tất cả thắng pháp thanh tịnh, sinh ra Nhất thiết chủng trí, chủng tánh Như Lai thanh tịnh vô ngại. Đó là tối thắng vô thượng thanh tịnh chủng tánh trang nghiêm của tất cả chư Phật.

10. Tất cả chư Phật dùng đại Từ các lực trang nghiêm thân mình, tự nhiên thanh tịnh, xa lìa tất cả ý nghĩ chẳng lành, thân nghiệp đã chấm dứt người xem không chán, tâm tịnh giải thoát, đại Bi đầy đủ, ruộng phước đệ nhất của tất cả chúng sinh, là người thọ nhận vô thượng, thương xót chúng sinh khiến cho khắp cả được vào nơi Nhất thiết chủng trí, sinh ra vô lượng kho báu công đức, tất cả chúng sinh trưởng dưỡng kho công đức căn lành trí tuệ. Đó là tối thắng vô thượng đại Từ đại Bi cứu cánh, kho báu công đức thanh tịnh trang nghiêm của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười trang nghiêm vô thượng tối thắng của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười tự tại với chánh pháp. Những gì là mười?

1. Tất cả chư Phật đối với tất cả tùy ý tự tại, với từng chữ, từng câu biện luận không cùng tận, nói tất cả các pháp mà không chướng ngại. Đó là chánh pháp tự tại của chư Phật.

2. Tất cả chư Phật tùy theo chúng sinh mà giáo hóa chẳng mất thời cơ, theo nguyện của họ mà họ nói pháp chưa từng mất thời cơ. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

3. Tất cả chư Phật đều có thể chấn động sáu cách cả thế giới mười phương nhưng chưa từng não loạn, đối với một chúng sinh. Vô lượng a-tăng-kỳ đủ loại trang nghiêm của thế giới nhiều bằng hư không, hoặc nhấc lên, hoặc hạ xuống, hoặc hợp, hoặc tan. Ở trong mỗi một thế giới, mỗi một xứ sở chúng sinh cũng chẳng não loạn lòng chúng sinh, cũng chẳng khiến cho họ sinh tư tưởng nghi hoặc. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

4. Tất cả chư Phật có thể dùng trí tuệ thọ trì đủ thứ trang nghiêm của tất cả thế giới. Ở trong một niệm, thị hiện đủ loại trang nghiêm của tất cả thế giới, mà dù có số kiếp nhiều không thể tính, không thể tính để khen ngợi đồ trang nghiêm cũng không cùng tận. Vĩnh viễn xa lìa tất cả thế giới nhiễm ô, trang nghiêm tất cả cõi Phật thế gian. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

5. Tất cả chư Phật, nếu thấy một chúng sinh đáng được giáo hóa thì ở trong chẳng thể tính, chẳng thể tính a-tăng-kỳ kiếp, ngồi kiết già thân chẳng mệt chán, chuyên nghĩ đến người đó chưa từng bỏ quên mà chẳng bỏ mất thời cơ. Vì một chúng sinh mà giữ tuổi thọ đến tận vị lai đời kiếp, ngồi kiết già thân không mệt chán, nghĩ đến chúng sinh đó chưa từng bỏ quên. Với một chúng sinh mà như thế, thì với tất cả chúng sinh cũng như vậy. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

6. Tất cả chư Phật đều đi đến khắp những chỗ của các Đức Như Lai ở khắp thế giới mà không chướng ngại. Ở mỗi một phương diện đều có pháp giới ngang bằng biển thế giới. Ở mỗi một phương vô lượng lưới thế giới pháp giới ngang bằng tất cả biển thế giới. Ở trong một niệm, chư Phật có thể chuyển diệu pháp luân cùng khắp hết mà không chướng ngại. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

7. Tất cả chư Phật thu phục giáo hóa tất cả chúng sinh nên ở trong từng một niệm thành Đẳng chánh giác, chẳng những trước đó đã giác ngộ chánh pháp chư Phật, cũng chẳng còn ở địa vị hữu học mà thành Chánh giác. Đối với các Phật pháp không trở ngại, chẳng bỏ thần lực tự tại, vô lượng cảnh giới trí tuệ, giáo hóa chúng sinh. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

8. Tất cả chư Phật có thể dùng mắt hay tai làm Phật sự; có thể dùng tai và mũi làm Phật sự; có thể dùng mũi và lưỡi làm Phật sự; có thể dùng lưỡi hay thân làm Phật sự; có thể dùng thân hay ý làm Phật sự; có thể dùng ý nhập vào tất cả thế giới, đủ các loại cảnh giới, cảnh giới thế gian, xuất thế gian… Ở mỗi một cảnh giới có thể làm Phật sự. Đó là chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

9. Tất cả chư Phật, ở một lỗ chân lông đều có thể an trí tất cả chúng sinh. Mỗi một chúng sinh ấy, thân họ đều bằng số hẳng thể nói chẳng thể nói hết các cõi Phật, mà đối với chúng sinh đó chẳng bị dồn nén. Mỗi một chúng sinh đều sống lâu vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, du hành khắp vô lượng thế giới. Ở các thế giới họ thấy Phật ra đời chuyển tịnh pháp luân, tuyên dương, diễn nói vô số pháp môn, rộng nói quá khứ chẳng thể tính pháp vị lai, hiện tại chẳng thể tính. Tất cả chúng sinh tu hành bốn oai nghi mà chẳng dồn nén. Đó là chánh pháp tự tại của chư Phật.

10. Tất cả chư Phật, ở trong một niệm hiện tòa Sư tử Liên hoa bảo tạng. Thân thanh tịnh của Như Lai cùng pháp giới bằng nhau ngồi trên tòa báu đó, thành Đẳng chánh giác, thị hiện thần lực tự tại của Như Lai. Trong một niệm thị hiện một Đức Như Lai thành Đẳng chánh giác như thế thì ở trong một niệm thị hiện Như Lai thành Đẳng chánh giác nhiều như số vi trần của tất cả thế giới cũng như vậy. Ở trong một niệm như thế thì ở trong tất cả niệm cũng như vậy. Như tòa Sư tử Liên hoa bảo tạng thị hiện thành Chánh giác. Như vậy tất cả chẳng thể nói chẳng thể nói pháp giới ngang bằng cõi Phật thanh tịnh, chẳng thể nghĩ bàn đủ loại thế giới trang nghiêm, đủ loại cảnh giới chẳng thể nói cõi Phật, hoặc có tướng đồng hoặc có tướng khác… chẳng thể nói a-tăng-kỳ kiếp nói chẳng thể hết, vô lượng các Đức Phật, đủ chủng loại niệm, đủ chủng loại thời gian, chẳng thể nghĩ bàn… Ở trong một niệm, tất cả chư Phật dùng chút ít phương tiện thị hiện cho tất cả chúng sinh cũng như vậy.

Này Phật tử! Đó là mười chánh pháp tự tại của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật đầy đủ mười thứ chẳng thể nghĩ bàn rồi thành Đẳng chánh giác. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật, mỗi một diệu tướng trăm phước đầy đủ thành Đẳng chánh giác.
 2. Tất cả chư Phật đầy đủ tất cả Phật pháp thành Đẳng chánh giác.
 3. Tất cả chư Phật đủ các căn lành thành Đẳng chánh giác.
 4. Tất cả chư Phật tu tập đầy đủ các công đức hạnh thành Đẳng chánh giác.
 5. Tất cả chư Phật giỏi biết các căn lành của chúng sinh đã chín muồi thành Đẳng chánh giác.
 6. Tất cả chư Phật thành tựu đầy đủ thắng pháp không bị hoại thành Đẳng chánh giác.
 7. Tất cả chư Phật nghiêm tịnh đầy đủ cõi Phật thành Đẳng chánh giác.
 8. Tất cả chư Phật đầy đủ Nhất thiết chủng trí thành Đẳng chánh giác.
 9. Tất cả chư Phật, sắc tướng tốt đầy đủ, người chẳng thấy vô ích thành Đẳng chánh giác.
 10. Tất cả chư Phật đều đủ chánh pháp bình đẳng của chư Phật thành Đẳng chánh giác. Tất cả chư Phật đủ hết tất cả các Phật sự, rồi sau đó mới vào Vô dư Niết-bàn.

Này Phật tử! Đó là tất cả chư Phật đầy đủ mười thứ chẳng thể nghĩ bàn thành Đẳng chánh giác.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ phương tiện xảo diệu. Những gì là mười?

1. Tất cả chư Phật đều biết các pháp không có cứu cánh mà nói rốt ráo căn lành của các chư Phật. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

2. Tất cả chư Phật rõ tất cả pháp đều không có sự thấy đều chẳng biết nhau, không trói, không mở, không lấy, không gom, không đầy đủ, không tự tại, không rốt ráo… mà tất cả chư Phật đối với pháp đó biết rõ không khác, lìa khỏi mọi nhơ bẩn, đối với các pháp đều được tự tại, ở trong pháp không giữ lấy chẳng hoại thật tế, giỏi học rốt ráo địa đại tự tại, thấy tất cả pháp giới, giác ngộ Nhất thiết trí. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

3. Tất cả chư Phật lìa khỏi các giới hạn của tướng, chẳng trụ ở tất cả tướng mà phân biệt biết tất cả các tướng, cũng chẳng loạn tự tánh. Tất cả các tánh không có tự tánh mà có thể thị hiện a-tăng-kỳ sắc thân thanh tịnh đủ các loại diệu tướng nghiêm tịnh cõi Phật, Nhất thiết trí của Phật, thân trí đầy đủ, đèn trí sáng tỏ diệt trừ si ám…, có thể thị hiện khắp tất cả chúng sinh. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

4. Tất cả chư Phật biết giới hạn của chúng sinh chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, pháp giới cũng chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, như tánh như thật, lìa bỏ hư vọng mà có thể diễn nói chư Phật ba đời, thấy cảnh giới bình đẳng của tất cả chư Phật. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

5. Nghiệp thân, miệng, ý của tất cả chư Phật không sự tạo tác, rốt ráo không trụ, lìa khỏi những pháp số, đến với bờ kia mà sinh ra vô lượng kho báu công đức, phân biệt rộng nói pháp thế gian và pháp xuất thế gian, thành tựu đầy đủ trí tuệ vô ngại, thị hiện vô lượng tự tại thần lực, độ thoát tất cả chúng sinh bằng pháp giới. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

6. Tất cả chư Phật đều biết tất cả pháp không biết không thấy, chẳng phải một, chẳng phải khác; chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải trang nghiêm, chẳng phải chẳng trang nghiêm… tất cả các pháp đều không tự tánh, chẳng sinh, chẳng diệt mà ở trong pháp sở hữu, vô sở hữu cũng chẳng hoại pháp tướng thế gian. Bậc Nhất thiết trí thấy người thị hiện trí tuệ thắng diệu, tự tại rộng nói tất cả các pháp mà đối với Như như cũng chẳng diệt hẳn. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

7. Tất cả chư Phật có thể ở một thời gian phân biệt hết tất cả. Thời gian chẳng lìa bỏ sống với chánh pháp bình đẳng. Đối với tất cả thời gian đã chẳng bị lệ thuộc chẳng phải đêm, chẳng phải ngày, chẳng phải nửa tháng, chẳng phải một tháng, chẳng phải một năm, chẳng phải trăm năm, chẳng phải kiếp thành, chẳng phải kiếp bại, chẳng phải thời gian, chẳng lìa khỏi thời gian…, mà ở vô lượng thời gian chuyển tịnh pháp luân, hoặc trong phút chốc, hoặc ở lúc đầu, giữa, cuối đêm, hoặc ở bảy ngày, một tháng, một năm, trăm năm… cho đến chẳng thể nghĩ bàn a-tăng-kỳ kiếp thời, cho đến tận kiếp vị lai…, ở tất cả thời chuyển tịnh pháp luân, chưa từng tạm dừng. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

8. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp giới chẳng phải thời gian, chẳng lìa khỏi thời gian. Tất cả chư Phật thành tựu đầy đủ vô lượng không sợ, thành tựu đầy đủ không thể tính hết, chẳng thể lường hết, chẳng phải hoại hết, vô biên, bất cộng, vô cùng tận, chân thật, phương tiện phân biệt diễn thuyết tất cả câu chữ, tất cả pháp giới… Theo tánh, theo căn, theo hạnh mà rộng nói các pháp, chẳng thể nói, chẳng thể nói hết số ức na-do-tha kinh pháp. Mỗi một trong những kinh đó, đầu giữa cuối đều khéo rốt ráo, khéo diễn nói. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

9. Tất cả chư Phật giác ngộ chân chánh pháp giới là không có danh, không có tánh, không có danh ba đời, không có danh chúng sinh, không có danh pháp, không có danh phi pháp, không có danh công đức, không có danh chẳng phải công đức, không có danh Bồtát, không có danh Phật, không có danh số, không có danh chẳng phải số, không có danh sinh, không có danh diệt, chẳng phải có danh, chẳng phải không danh, chẳng phải đủ loại danh. Tất cả các pháp, tự tánh không có ngôn từ, không có phương hướng, không có xứ sở, lìa bỏ âm thanh, dứt đường ngôn ngữ, rốt ráo bờ kia, lìa cảnh giới hư vọng. Tu pháp vô hình, diệt trừ tất cả giác quan hư vọng, chẳng chấp trước ngôn ngữ của tất cả thế gian mà có thể sinh ra câu chữ của tất cả các pháp. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

10. Tất cả chư Phật biết tất cả các pháp chẳng sinh, không có người thọ; biết sắc chẳng sinh; thọ tưởng, hành, thức cũng chẳng sinh. Tất cả các pháp đều tịch diệt, không nhập, không giới. Pháp giới không sở hữu mà cũng chẳng hoại tất cả pháp tướng. Tất cả các pháp không có người khởi lên, đều như hư không. Tất cả pháp tịch diệt không có nghiệp báo, không sự học, không thành tựu; chẳng số, không chẳng số, chẳng phải có, chẳng phải không; chẳng phải sinh, chẳng phải diệt; chẳng phải dơ, chẳng phải sạch; chẳng đến chẳng đi; cũng không có trụ, không chúng sinh, chẳng phải không chúng sinh cũng không giáo hóa; không mạng sống; chẳng phải không mạng sống, không nhân duyên, chẳng phải không nhân duyên; không duyên khởi, chẳng phải không duyên khởi; mà khéo phân biệt chánh định, tà định, bất định của chúng sinh để thành tựu mười Lực, bốn điều không sợ, Nhất thiết chủng trí. Ở trong đại chúng, rống tiếng Đại sư tử về cảnh giới Như Lai. Đó là phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười phương tiện xảo diệu của tất cả chư Phật.

*********

Này Phật tử! Tất cả Phật có mười Phật sự vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn, tất cả trời, người chẳng thể xưng lường, tất cả Thanh văn, Duyên giác ba đời chẳng thể nói được, chỉ trừ thần lực của Phật. Những gì là mười?

Tất cả chư Phật nơi vô lượng, vô biên hư không pháp giới, tất cả thế giới trên trời Đâu-suất tu hạnh Bồ-tát, làm các Phật sự. Vô lượng diệu sắc, vô lượng công đức, vô lượng ánh sáng, vô lượng âm thanh, vô lượng âm thanh thanh tịnh, vô lượng Tam-muội, vô lượng cảnh giới trí tuệ dung nhiếp tất cả thế gian, Trời, Người, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, A-tu-la… cảnh giới đại Từ, đại Bi vô ngại, an lạc nhiếp hộ chúng sinh. Hoặc khiến họ sinh lên trời, hoặc khiến họ nuôi lớn các năng lực công đức, hoặc khiến họ thanh tịnh các căn, hoặc điều phục tâm của họ mà bảo hộ chúng sinh; hoặc dùng các thừa thanh tịnh để bảo hộ chúng sinh; hoặc dùng Đại thừa viên mãn đầy đủ để bảo hộ chúng sinh; hoặc lìa khỏi sinh tử bảo hộ chúng sinh…

Đó là Phật sự thứ nhất của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật từ trời Đâu-suất giáng trần vào thai mẹ, tu hạnh Bồ-tát, quán sự có sinh của các cõi như huyễn, như hóa, như chớp, như mộng, như hư không, như sóng nắng… Lìa tất cả tranh tụng, tu trí chân thật, lìa dục thanh tịnh, đầy đủ đại trang nghiêm tạng, ở vào lần sinh sau cùng mà làm Phật sự. Ở nơi lầu đài diệu bảo trang nghiêm mà làm Phật sự; hoặc dùng thần lực mà làm Phật sự; hoặc dùng chánh niệm mà làm Phật sự; hoặc thị hiện kho tàng đại tự tại mà làm Phật sự; hoặc dùng mặt trời tuệ tròn đầy mà làm Phật sự; hoặc dùng đầy đủ cảnh giới rộng lớn của Như Lai mà làm sự; hoặc dùng sự biến hóa chư Phật đầy vô lượng, vô biên thế giới mà làm Phật sự; hoặc nhập vào vô lượng, vô biên những đại Tammuội chánh thọ mà làm Phật sự; hoặc từ những Tam-muội đó khởi xuất mà làm Phật sự; hoặc từ bắt đầu phát tâm mà làm Phật sự cho đến Vô dư Niết-bàn mà làm Phật sự. Từ địa thứ hai này thị hiện rốt ráo khắp tất cả thế gian. Hoặc khi mới sinh ở tất cả thế gian mà làm Phật sự; hoặc khi làm đồng tử ở tất cả thế gian mà làm Phật sự; hoặc khi làm Bồ-tát ở tất cả thế gian mà làm Phật sự; hoặc khi xuất gia, hoặc khi thành Phật, hoặc khi chuyển bánh xe pháp ở tất cả thế gian mà làm Phật sự. Đủ thứ loại phương tiện ở tất cả các thế giới mà làm Phật sự, tất cả phương xứ mà làm Phật sự, tất cả cõi Phật mà làm Phật sự, tất cả nghiệp báo mà làm Phật sự. Hoặc ở tận cùng tất cả chúng sinh mà làm Phật sự; hoặc ở trong tất cả sinh tử biến hóa chánh niệm các pháp môn mà làm Phật sự.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ hai của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật khi làm Bồ-tát ở trong cung vua, thành tựu tất cả thắng nghiệp thanh tịnh, có thể phân minh trọn vẹn tất cả đời sống, tùy thuận chúng sinh mà hiện ở cung vua, muốn khiến tất cả căn lành đầy đủ mà chẳng đắm trước tất cả sắc, lìa tất cả thanh, quán tất cả cõi đều tịch diệt. Trí tuệ thậm thâm nhập vào tất cả cảnh giới, trì tất cả giới thanh tịnh tròn đầy, đại Bi quán sát bên trong các quyến thuộc, đại Từ quán sát chúng sinh không tịch, đại Hỷ quán sát thế giới không có vui, đại Xả quán sát tâm được tự tại, tùy ý có thể chuyển đến Nhất thiết trí rốt ráo. Các diệu lực công đức, sinh ra Pháp thân cùng pháp giới… thanh tịnh tròn đầy mà không nhiễm trước, khiến cho tất cả quyến thuộc đều thanh tịnh, có thể vì họ mà nói pháp thích ứng, khiến cho họ xa lìa thế gian. Các vị có thể nói được âm thanh của tất cả thế giới, tùy theo sở hành của họ mà thị hiện quả báo, sinh ra vô lượng phương tiện, tùy theo đối tượng mà điều phục giáo hóa, căn lành chưa thành thục khiến cho thành thục, đã thành thục rồi thì khiến cho được giải thoát. Các vị thị hiện không lường việc Phật chẳng thoái chuyển, nói đầy đủ các loại pháp môn khiến cho tâm của vô lượng chúng sinh được thanh tịnh. Chư Phật nổi mây đại Bi mưa xuống vô lượng pháp vũ cam lộ khắp nơi, đại Từ bình đẳng, thị hiện ba chuyển pháp luân giáo hóa chúng sinh.

Tuy ở cung vua mà chư Phật thị hiện tất cả Phật sự, ở tất cả thế giới thị hiện Phật sự, sinh ra thần thông chư Phật vô ngại, đầy đủ ba thứ phương tiện thiện xảo, hai nghiệp thân, khẩu rốt ráo thanh tịnh, ý nghiệp thậm thâm rốt ráo vô ngại đắc phương tiện khéo léo lợi ích chúng sinh.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ ba của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật thấy rằng các loại vật báu trân bảo của thế gian, có thể làm mờ mắt, mê hoặc, lay chuyển lòng người nhưng Bồ-tát đều bỏ hết. Các vị thị hiện ở thế gian bỏ nhà xuất gia là muốn cho chúng sinh chẳng nhiễm trước thế gian, rõ biết sự hoại diệt chẳng phải thường còn, lìa bỏ tham ái, hành pháp thanh tịnh, lợi ích chúng sinh, được lợi lạc của sự xuất gia. Bồ-tát thị hiện thế gian, lìa bỏ cách ăn mặc thế tục, tu pháp không tranh, đầy đủ bản nguyện, vô lượng công đức đều viên mãn hết, đầy đủ trí tuệ, trừ bỏ ngu si ở đời, chỉ bày cho chúng sinh ruộng phước vô thượng.

Nếu có chúng sinh đối với ruộng phước của Phật mà gieo trồng căn lành thì người ấy đáng được xưng tán, đã đầy đủ tất cả công đức, trí tuệ thậm thâm tỏ rõ nghĩa chân thật, khiến cho chúng sinh đều được an vui thanh tịnh, vĩnh viễn xa lìa các ác, pháp môn thanh tịnh, vì khắp chúng sinh mà nói chánh pháp, vượt thoát sinh tử. Vì muốn dựng cờ Nhất thiết trí nên bỏ nhà xuất gia.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ tư của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật tu vô lượng hạnh, một hướng chuyên cầu Nhất thiết trí, ngồi nơi Bồ-đề đạo tràng thành Đẳng chánh giác, thông đạt tất cả pháp, phá tan chúng ma, chúng chẳng thể phá hoại kho tàng Pháp thân, mà có thể đầy khắp tất cả pháp giới, xa lìa tất cả tướng, rốt ráo vô tận, thành tựu tròn đầy vô lượng pháp môn. Ở nơi cảnh giới Nhất thiết trí luôn tự tại thuận theo thật nghĩa ấy, gom chứa thành tựu viên mãn công đức Nhất thiết chủng trí trang nghiêm tất cả tòa báu, ở khắp tất cả cõi. Các Đại Bồ-tát đều ngồi trên tòa ấy thành tựu các hạnh vô thượng của Bồ-tát, đầy đủ đại nguyện thù thắng của Bồ-tát, được tất cả Bồ-tát thường kính niệm. Các vị vì các Bồ-tát mà chuyển pháp luân sâu xa, ở vô lượng cảnh giới Phật mà nhiếp hộ các Bồ-tát, tu tập trang nghiêm những hạnh Bồ-tát, khiến cho chúng Bồ-tát đều thanh tịnh hết các cảnh giới chư Phật của tất cả thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh tu tập căn lành, chẳng thể hoại chuyển, tất cả căn lành xuất sinh ra địa chân thật, an trụ chỗ vô lượng hạnh của Bồ-tát, đầy đủ tất cả công đức thắng diệu, phân minh tất cả thế giới, tất cả chúng sinh, tất cả cõi Phật, tất cả các pháp, tất cả Bồ-tát, tất cả thành thục, tất cả ba đời, tất cả giáo hóa, tất cả Phật tự tại giác, tất cả chúng sinh tánh… mà làm Phật sự.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ năm của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật vì sự không thoái chuyển mà chuyển pháp luân vi diệu; pháp vì biết tất cả thế gian mà chuyển vô lượng pháp luân; vì rống tiếng Đại sư tử vô úy mà chuyển pháp luân Nhất thiết giác; vì khai thị hiển hiện pháp môn minh tịnh, diệt si ám mà chuyển pháp luân Nhất thiết pháp tạng; vì trí tuệ ngang bằng hư không mà chuyển pháp luân vô trước; quán tất cả pháp chẳng có chẳng không mà chuyển pháp luân vô ngại; vì làm thanh tịnh mắt pháp cho tất cả chúng sinh mà chuyển pháp luân Nhất thiết thế gian đăng; vì sung mãn tất cả thế gian trong ba đời mà chuyển pháp luân thị hiện Nhất thiết trí; vì tất cả Phật pháp chẳng trái nhau mà chuyển pháp luân tất cả chư Phật đồng nhất. Vô lượng a-tăng-kỳ pháp luân như vậy luôn tùy theo sự thích ứng mà chuyển pháp để thi hành Phật sự chẳng thể nghĩ bàn.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ sáu của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật, nếu vào tụ lạc, thành ấp, đô thành lớn của vua thì luôn vì chúng sinh mà thi hành Phật sự; hoặc vào đô thành của vua Người, hoặc vào đô thành của vua Trời, vua Rồng, vua Dạ-xoa, vua Càn-thát-bà, vua A-tu-la, vua Ca-lâu-la, vua Khẩn-na-la, vua Ma-hầu-la-già, vua La-sát, vua Tỳ-xá-già… Khi vào đô thành của tất cả các vua như thế… chư Phật luôn vì chúng sinh mà làm Phật sự. Khi chư Phật vào đến cửa thành thì tất cả đại địa có sáu thứ chấn động, ánh sáng soi khắp, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người cuồng dại được chấm dứt, kẻ lõa hình được áo mặc, kẻ khổ được vui, tất cả nhạc khí chẳng tấu mà tự vang rền, những đồ trang nghiêm tự nhiên phát ra âm thanh vi diệu. Những vật như vậy tự nhiên phát ra âm thanh vi diệu. Sắc thân của tất cả chư Phật thanh tịnh, người nhìn thấy không chán, vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tướng tốt trang nghiêm của tất cả chư Phật vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật nhìn ngắm ngay thẳng chưa từng nhìn ngó nghiêng lệch, quán sát các phương chẳng mất uy nghi, ở nơi tất cả cảnh giới thì các căn luôn tịch định, giữ tâm chẳng loạn, thẳng đến Niết-bàn vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật động hành bốn uy nghi vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật hoặc thuyết pháp, hoặc im lặng vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật hoặc dùng thần túc để nói pháp giáo hóa vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật vì khắp loại biển chúng sinh trong tất cả biển thế giới mà tu căn lành lớn niệm Phật Tam-muội, hành hạnh Bồ-tát, quán sát chư Phật không nhàm chán; hoặc nói Đức Phật xuất hiện ở thế gian khó được gặp gỡ, thấy Như Lai rồi sinh ra vô lượng tất cả pháp lành, tu tập công đức, hành các Phật hạnh.

Đức Phật xuất hiện ở thế gian khiến cho chúng sinh thanh tịnh, tán thán công đức vô lượng của Đức Phật, nuôi lớn chủng tánh của chư Phật vị lai, tu tập tất cả căn lành, khiến cho Như Lai hoan hỷ; chúng rõ biết được vô lượng diệu sắc của Như Lai, theo sự ứng hóa có thể hiện khắp ra trước mặt, khiến chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn ở các cõi Phật được thấy Như Lai. Tất cả chư Phật dùng vô lượng căn lành như vậy, vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Những chúng sinh kia, hoặc có thấy Phật nên hoan hỷ, hoặc có lễ bái, hoặc có chắp tay, hoặc có tán thán, hoặc có thỉnh Phật, hoặc có nhận cúng dường hoặc thấy Phật mỉm cười, hoặc có niệm Phật, hoặc thấy Phật vui vẻ… Vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật có thể dùng đủ các loại sắc thân không lường chỉ dạy ở chúng sinh mà làm Phật sự. Tất cả chư Phật dùng vô lượng, vô số chẳng thể nghĩ bàn việc như vậy… vì khắp chúng sinh mà làm Phật sự.

Đối với tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới chư Phật đều giáo hóa hết khiến chẳng thoái chuyển. Đại bi tràn đầy, chẳng bỏ bản nguyện, thành tựu đầy đủ lực Nhất thiết trí, tùy thuận theo chúng sinh mà ứng hóa khiến cho họ được thuần thục.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ bảy của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật, hoặc trụ ở chỗ A-lan-nhã, hoặc chỗ tịch tĩnh, hoặc chỗ ly dục mà làm Phật sự. Chư Phật hoặc trụ chỗ Phật ở mà làm Phật sự, hoặc trụ đại Tam-muội mà làm Phật sự, hoặc trụ chỗ riêng một mình mà làm Phật sự, hoặc chẳng hiện thân mà làm Phật sự, hoặc trụ vào trí sâu xa mà làm Phật sự, hoặc trụ ở cảnh giới chư Phật chẳng thể xưng lường mà làm Phật sự, hoặc tùy theo chỗ thích ứng mà làm Phật sự, hoặc dùng cảnh giới thân trời mà làm Phật sự, hoặc dùng tất cả cảnh giới Trời, Rồng, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Mahầu-la-già, La-sát, người, chẳng phải người… mà làm Phật sự, hoặc dùng cảnh giới Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát mà làm Phật sự, hoặc dùng sự thuyết pháp mà làm Phật sự, hoặc dùng sự im lặng mà làm sự, hoặc nói thế gian có một Đức Phật mà làm Phật sự, hoặc nói thế gian có tất cả chư Phật mà làm Phật sự, hoặc nói vô lượng nguyện, vô lượng hạnh của tất cả Bồ-tát là một mà làm Phật sự, hoặc nói một hạnh một nguyện là vô lượng mà làm Phật sự, hoặc nói cảnh giới thế gian là cảnh giới Như Lai, hoặc nói cảnh giới Như Lai là cảnh giới thế gian, hoặc nói chẳng phải cảnh giới là cảnh giới Như Lai mà làm Phật sự, hoặc trụ một ngày, hoặc trụ một đêm, hoặc trụ nửa tháng, một tháng, một năm… cho đến trụ vô lượng, vô số a-tăngkỳ kiếp để làm Phật sự.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ tám của tất cả chư Phật, tức là công đức tạng vô tận có thể khiến cho chúng sinh phát tâm chánh tín, thanh tịnh đầy đủ tùy theo đối tượng mà có thể hóa độ hết thảy, các căn đầy đủ.

Điều phục chúng sinh, khiến cho họ hoan hỷ, giáo hóa tất cả chúng sinh bằng đạo chân thật. Giác ngộ cho tất cả chúng Bồ-tát, đối với những vị chưa phát tâm Bồ-đề đều khiến họ phát tâm, đã phát tâm rồi thì khiến họ đủ trí tuệ giác ngộ chẳng do người khác. Chư Phật hoặc hiện Niết-bàn mà làm Phật sự, hoặc hiện thế gian vô thường mà làm Phật sự, hoặc khen ngợi Pháp thân thanh tịnh mà làm Phật sự, hoặc nói việc làm đã xong mà làm Phật sự, hoặc nói sự hoại diệt của tất cả cõi mà làm Phật sự, hoặc nói căn bản của ba cõi vĩnh viễn vô dư mà làm Phật sự, hoặc dạy chúng sinh xa lìa thế gian, thuận theo tâm Phật, hoặc vì chúng sinh mà nói tuổi thọ ngắn ngủi, hoặc vì chúng sinh mà nói tất cả thế gian không đáng vui, hoặc vì chúng sinh mà nói gặp tất cả chư Phật đời vị lai, hoặc vì chúng sinh nói các Đức Như Lai chuyển diệu pháp luân, hoặc phát khởi cảnh giới tâm Phật cho chúng sinh, hoặc nói tùy thời thanh tịnh, niệm Phật được thấy Như Lai, diệt trừ mọi khổ khiến cho họ thanh tịnh chuyên cầu Phật đạo.

Ở tất cả thế giới, chư Phật nhiếp hộ chúng sinh khiến họ vào cảnh giới thậm thâm của Như Lai, dùng thân Như Lai hiện ra tất cả thân bảo hộ tất cả chúng sinh, đối với chúng sinh buông lung khiến cho họ đầy đủ ba thứ tịnh giới.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ chín của tất cả chư Phật.

Tất cả chư Phật khi Bát-niết-bàn, tất cả chúng sinh buồn khóc, rơi lệ, ưu não, sầu khổ… Ôi đau khổ thay! Đức Như Lai Ứng Cúng Đẳng Chánh Giác thường dùng đại Bi bình đẳng nghĩ đến chúng sinh, làm Đại Đạo Sư thương xót lợi ích cho tất cả chúng sinh, cứu hộ thế gian; chỗ nương về của người, trời thật khó được gặp gỡ; ruộng phước vô thượng đến hôm nay chấm dứt! Chư Phật liền dùng sự ưu khổ, bi não, luyến mộ chư Phật của những chúng sinh này mà làm Phật sự.

Đức Phật tùy theo tất cả Trời, Người, Rồng, Thần, Càn-thát-bà, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già… mà ứng hóa, làm nát vụn toàn thân, thị hiện xá-lợi, muốn khiến cho chúng sinh hoan hỷ cúng dường. Bằng tâm chính trực thanh tịnh thu phục giáo hóa làm cho chúng sinh thanh tịnh, muốn khiến cho chúng sinh được công đức đầy đủ, muốn khiến cho chúng sinh dựng lên tháp Như Lai cúng dường các thứ. Tất cả các nơi ở thế gian, Thiên cung, Long cung và cung của Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-lagià, Nhân phi nhân cùng xây tháp cúng dường; họ lại xây dựng tháp cúng dường móng, răng, đầu, tóc của chư Phật.

Chúng sinh nhìn thấy rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng phát sinh lòng cung kính cúng dường. Rồi họ thực hành bố thí, hoặc tu công đức. Chúng sinh đầy đủ công đức rồi thì hoặc sinh lên trời, hoặc sinh làm người tôn quý, giàu sang, trừ diệt đường ác, hướng thẳng về chánh đạo, được thấy các Đức Phật, đủ pháp Bạch tịnh, thành tựu chánh đạo, vượt ra ba cõi, tùy theo ý nguyện của họ mà đều được thõa mãn đầy đủ. Họ thường tri ân và nghĩ đến sự báo ân Như Lai, vì các Đức Như Lai thường vì chúng sinh làm người cứu hộ, làm chỗ nương về.

Như Lai tuy vào Niết-bàn mà còn vì chúng sinh làm ruộng phước vô thượng, ruộng phước vô tận, khiến cho tất cả chúng sinh nuôi lớn căn lành, thành tựu tất cả công đức.

Này Phật tử! Đó là Phật sự thứ mười của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Mười thứ Phật này vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn, tất cả trời, người không thể biết, tất cả Thanh văn, Duyên giác ba đời chẳng thể nói, ngoài ra chỉ nhờ vào thần lực của Đức Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười loại pháp của Pháp vương không khác. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật thọ ký cho người bằng lời nói chính xác.
 2. Tất cả chư Phật, nếu có chúng sinh tu niệm Phật thì khiến cho họ được mãn nguyện không có sai khác.
 3. Tất cả chư Phật, thân đều không khác, rõ nghĩa các pháp đều không sai khác.
 4. Tất cả chư Phật ở nơi trí tuệ của Như Lai ba đời không có khác.
 5. Tất cả chư Phật, từng niệm từng niệm biết khắp các pháp ba đời đều không sai khác.
 6. Tất cả chư Phật rõ biết phân biệt cõi Phật ba đời đều không có sai khác.
 7. Tất cả lời dạy của chư Phật đều không có sai khác.
 8. Tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh đều không có sai khác.
 9. Tất cả chư Phật lý giải tất cả pháp thế gian cùng Phật pháp không sai khác.
 10. Tất cả căn lành của chư Phật ba đời đồng một căn lành đều không có sai khác.

Này Phật tử! Đó là mười thứ pháp Pháp vương không sai khác của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật hướng nơi mười trụ pháp. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật đều trụ nơi giác ngộ tất cả pháp giới.
 2. Tất cả chư Phật đều trụ ở đại Bi.
 3. Tất cả chư Phật đều trụ ở bản nguyện.
 4. Tất cả chư Phật đều trụ ở chẳng bỏ sự giáo hóa chúng sinh.
 5. Tất cả chư Phật đều trụ ở pháp không chỗ nương tựa.
 6. Tất cả chư Phật đều trụ ở pháp không hư vọng.
 7. Tất cả chư Phật đều trụ ở pháp chánh niệm không quên.
 8. Tất cả chư Phật đều trụ ở tâm không chướng ngại.
 9. Tất cả chư Phật đều trụ ở tâm định, chưa từng tán loạn.
 10. Tất cả chư Phật đều trụ ở các pháp bình đẳng chẳng mất sự thật.

Này Phật tử! Đó là chỗ hướng mười thứ pháp trụ của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật đều biết mười thứ pháp một cách trọn vẹn. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp giới quá khứ một cách trọn vẹn.
 2. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp giới vị lai một cách trọn vẹn.
 3. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp giới hiện tại một cách trọn vẹn.
 4. Tất cả chư Phật biết tất cả thế gian thành hoại một cách trọn vẹn.
 5. Tất cả chư Phật biết tất cả chúng sinh và trí tuệ của họ một cách trọn vẹn.
 6. Tất cả chư Phật biết tất cả tướng căn lành trên, giữa, dưới của tất cả Bồ-tát một cách trọn vẹn.
 7. Tất cả chư Phật biết trí tuệ viên mãn đầy đủ của tất cả Phật một cách trọn vẹn.
 8. Tất cả chư Phật biết tất cả pháp đều từ duyên khởi một cách trọn vẹn.
 9. Tất cả chư Phật phân biệt rõ biết tất cả thế giới một cách trọn vẹn.
 10. Trí tuệ tất cả chư Phật phân biệt tất cả pháp giới như lưới Nhân-đà-la một cách trọn vẹn.

Này Phật tử! Đó là tất cả chư Phật biết mười thứ pháp một cách trọn vẹn.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười thứ năng lực tối thắng, đại lực, vô lượng lực, đại công đức lực, tôn trọng lực, không thoái chuyển lực, kiên cố lực, không thể hủy hoại lực, lực của tất cả thế gian chẳng thể nghĩ bàn, lực của tất cả chúng sinh chẳng thể hoại.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên. Những gì là mười?

Thân của tất cả Phật, cả thế gian cắt xẻ chẳng thể hoại được. Mạng sống của chư Phật, các độc của thế gian chẳng thể hại được, khi hỏa kiếp của tất cả thế giới nổi dậy chẳng thể thiêu cháy; khi thủy kiếp nổi dậy chẳng thể nhận chìm; khi phong kiếp nổi dậy chẳng thể làm tan hoại. Tất cả ma quân, Trời, Rồng, Dạ-xoa, Cànthát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, La-sát, Tỳxá-già, người, chẳng phải người… tất cả chúng sinh đều mưa xuống kim cương như núi Tu-di, núi Kim cang vi. Cả ba ngàn thế giới đều mưa xuống những thứ ấy, mưa lên trên Đức Phật nhưng chẳng có thể làm cho Đức Phật sinh lòng sợ sệt, một sợi lông chẳng dựng lên; đi, đứng, nằm, ngồi uy nghi chẳng đổi. Các Đức Như Lai đang ở chỗ nào thì những giọt kim cương nhất định chẳng rơi xuống chỗ ấy được, mưa xuống hay chẳng mưa tùy theo ý của Đức Như Lai.

Chúng sinh được Phật bảo hộ và người theo sứ mệnh của Đức Phật còn chẳng thể bị hại huống gì là Đức Như Lai.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ nhất của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Núi vua Tu-di, núi Kim cương vi, núi Đại kim cương vi, tất cả biển lớn, tất cả các núi và tất cả chúng sinh trong thế giới bằng cả pháp giới, cho vào một lỗ chân lông, tất cả đều có thể dung chứa trì giữ đến tận kiếp vị lai mà tất cả chúng sinh đều chẳng tự biết ta đang ở chỗ nào, trừ việc được nhờ thần lực của Đức Phật. Một sợi lông có thể đem tất cả chúng sinh, đi khắp mười phương vô lượng thế giới, đi đứng ngồi nằm mà các Đức Như Lai chẳng sinh lòng khổ não nhàm chán mệt mỏi, uy nghi không thay đổi.

Này Phật tử! Ví như hư không có thể dung chứa tất cả pháp giới của thế gian mà nó chẳng hề sinh lòng khổ não, nhàm chán, mệt mỏi. Tất cả chư Phật cũng như vậy, ở một lỗ chân lông dung chứa tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới mà chẳng hề sinh lòng khổ não, nhàm chán, mệt mỏi.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ hai của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật một bước có thể bước qua những cõi Phật, số thế giới nhiều như vi trần chẳng thể nói hết. Ở trong một niệm chư Phật có thể đi được số bước thế giới nhiều như vi trần chẳng thể nói hết. Chư Phật dùng bước đi như vậy trải qua số kiếp bằng như số bụi của tất cả thế giới. Ở trong một niệm có thể đi qua số kiếp bằng số vi trần của tất cả thế giới. Một núi Kim cang vi bằng số các kiếp đi qua các cõi Phật nhiều như vi trần thế giới như đã nói trên. Những núi Kim cang vi như vậy nhiều như số vi trần thế giới chẳng thể nói chẳng thể nói ở bên trong một lỗ chân lông và tất cả lỗ chân lông cũng đều như vậy. Lỗ chân lông của Như Lai bằng với số lỗ chân lông của tất cả chúng sinh. Với số chân lông như vậy, bước đi xa như vậy, đi nhanh chóng như vậy để du hành khắp mười phương tất cả thế giới, tất cả hư không giới đến tận tất cả các kiếp quá khứ, vị lai, những kiếp như vậy còn có thể cùng tận mà thân của các Đức Như Lai không gầy yếu, tâm chẳng thoái lui, chẳng bỏ Tam-muội tất cả Phật sự.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ ba của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật trong một bữa ăn, ngồi kiết già đến tận tất cả kiếp quá khứ, vị lai chẳng thể nói hết, mà thân chẳng nghiêng động, ở chỗ trú chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật ở, thọ niềm vui tịch diệt… cho đến chẳng bỏ cơ hội giáo hóa một chúng sinh nào. Đem tất cả thế giới cùng ất cả chúng sinh đặt yên trên đầu một ngón tay của các Đức Như Lai đến tận kiếp vị lai, mỗi một chúng sinh đó, thân họ đều lớn như thế giới vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết, mỗi một chúng sinh đó, thân họ nặng như tất cả thế giới mà thân các Đức Như Lai chẳng hề mệt mỏi, tâm không khổ não. Một đầu ngón tay như thế thì tất cả đầu ngón tay cũng như vậy. Đi vào mỗi một thế giới, đi vào hư không giới, đi vào tất cả phương hướng, tất cả chỗ ở hư không giới như vầy đều không còn sót, đều rốt cùng pháp giới. Dùng một đầu sợi lông đo lường tất cả thế giới ấy, ở chỗ mỗi một đầu sợi lông ấy đều có Phật ngồi kiết già đến tận quá khứ, vị lai kiếp.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ tư của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật ở nơi một thân mà hóa ra số đầu nhiều như số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Mỗi một đầu hóa ra số lưỡi nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Mỗi một lưỡi phát ra âm thanh nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết mà tất cả pháp giới chúng sinh không người nào chẳng nghe. Mỗi một âm thanh nói lên nhiều Khế kinh bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Trong mỗi một pháp nói lên câu và nghĩa nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Nói pháp như vậy cho đến hết số kiếp nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết.

Lại nữa, số kiếp nhiều bằng vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết, nói về câu và nghĩa khác, đến hết số kiếp nhiều bằng vi trần của tất cả thế giới, kiếp nhiều bằng tất cả ý niệm của tất cả chúng sinh, đến hết tất cả kiếp vị lai. Những số kiếp này còn có thể hết được còn Hóa thân của Đức Như Lai nói pháp, chuyển tất cả pháp giống như bánh xe lửa, trí tuệ tự tại nói tất cả pháp, chuyển bánh xe chánh pháp, diệt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Chuyển bánh xe chánh pháp chiếu soi tất cả pháp. Chuyển bánh xe chánh pháp đều khai mở hết tất cả tạng pháp. Chuyển bánh xe chánh pháp hoan hỷ, điều phục và trang nghiêm tất cả chúng sinh. Chuyển bánh xe chánh pháp khiến cho mặt trời trí Đại thừa viên mãn trang nghiêm. Chuyển bánh xe chánh pháp khiến cho tất cả chúng sinh dùng trí Đại thừa mà tự trang nghiêm.

Chuyển bánh xe chánh pháp, tất cả các biện luận không sợ mà tự trang nghiêm. Như một Hóa thân của một Đức Như Lai chuyển pháp luân nhiều chẳng thể ví dụ như vậy thì tất cả pháp giới, hư không giới… đều dùng một đầu sợi lông đo lường khắp cả. Chỗ đầu mỗi một sợi lông ấy, ở trong mỗi một niệm hóa ra thân nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết cho đến tận kiếp vị lai. Mỗi một Hóa thân Phật có số đầu nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói chẳng thể nói. Mỗi một đầu có số lưỡi bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Mỗi một lưỡi phát ra âm thanh nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Mỗi một âm thanh nói lên số Khế kinh nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Mỗi một Khế kinh nói ra số pháp nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết. Trong mỗi pháp nói lên số câu và nghĩa nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết.

Lại nữa, ở số kiếp nhiều bằng số vi trần cõi Phật chẳng thể nói hết, nói ra âm thanh câu và nghĩa khác tràn đầy pháp giới, tất cả chúng sinh không ai chẳng nghe; đến tận tất cả kiếp vị lai, chư Phật thường chuyển bánh xe pháp mà âm thanh của Như Lai không khác, không gián đoạn, chẳng thể cùng tận.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ năm của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật thành tựu tướng chữ Đức giữa ngực Thắng diệu đại trang nghiêm, giống như Kim cang chẳng thể phá hoại. Đức Như Lai ngồi dưới gốc cây Bồ-đề đó, có vô lượng hóa ma vương và quân chúng cùng với tất cả số chúng sinh đủ hình sắc dữ dằn rất đáng sợ, có thể phát ra cuồng loạn, có thể khủng bố hết tất cả thế gian. Những bọn như thế tràn đầy tất cả thế giới ngang bằng với hư không pháp giới, đủ thứ hình sắc dữ dằn rất đáng sợ, có thể phát sinh cuồng loạn, có thể khiến cho tất cả chúng sinh sợ hãi, có thể phá hoại tất cả thế gian, có thể hại tất cả chúng sinh. Nhưng Như Lai nhìn thấy lòng không hề lo sợ, chẳng động một sợi lông, dung nhan không đổi khác, thậm chí tướng một niệm nhỏ sợ sệt cũng chẳng phát sinh. Lòng yên chẳng động, hình sắc không khác, xa lìa giác quán, tâm thường tịch tĩnh, xa lìa rốt ráo, tất cả lo sợ trừ diệt tất cả ái, nhuế phiền não, an trụ chỗ Phật trụ, đầy đủ lực vô ngại đại Từ, trụ ở đại Bi trụ, các căn tịch tĩnh, mãi lìa lo sợ, tướng chữ Đức trước ngực chẳng thể phá hoại, kiên cố chân thật.

Tất cả những ma, ma trời quyến thuộc thấy Đức Như Lai rồi thì đều quy y hết thảy. Đức Như Lai giáo hóa với tam luân đó đều khiến cho chúng được thu phục, phát tâm Bồ-đề đều chẳng thoái chuyển… cho đến khiến cho họ được Bồ-đề vô thượng.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật nói ra âm thanh vi diệu không chướng ngại, vang đến hết tất cả thế giới, tùy theo sự ứng hợp mà được độ, không ai chẳng nghe. Âm thanh của những Đức Như Lai đó, phát ra tất cả núi chẳng thể ngăn được. Vua núi Tu-di, núi báu, núi Tiểu kim cang vi, núi Đại kim cang vi chẳng thể ngăn được. Cung trời, cung điện, tất cả cung điện của Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, người chẳng phải người… chẳng thể ngăn được, âm thanh cao lớn của tất cả thế giới cũng chẳng thể ngăn được. Tùy theo căn cơ của những chúng ấy mà họ đều được nghe hết âm thanh đó không có gì ngăn ngại.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ bảy của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật, tâm không chướng ngại, ở trong vạn ức na-do-tha kiếp chẳng thể nói hết, lòng thường thanh tịnh. Chư Phật ba đời lìa cấu thanh tịnh, đồng nhất trang nghiêm lìa ngã và ngã sở. Ở trong tất cả pháp cũng không hề lệ thuộc, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng phải sinh chẳng phải chẳng sinh, lìa tất cả cảnh giới, tịch diệt không xứ sở, không sự tạo tác, xa lìa các tướng, trừ diệt tất cả tướng chấp thủ hư vọng, tự nhiên thanh tịnh, lìa các cảnh giới, không chỗ nhớ nghĩ, thuận theo pháp vô tránh của cảnh giới, lìa dục thanh tịnh, trụ chân thật tế, giảng nói pháp giới tế, pháp giới bình đẳng không có cùng tận, tất cả chúng sinh không thể biết được.

Chư Phật mãi mãi lìa khỏi hữu vi, vô vi, lìa bỏ tất cả cảnh giới của ngôn ngữ, rốt ráo vô ngại vô tận pháp giới, tùy theo trí tuệ chuyển biến, mười Lực trang nghiêm, tịnh tất cả pháp, thi hành phương tiện thiện xảo, nói đủ các loại pháp tướng, tức là một pháp tướng và tất cả pháp tướng chẳng hề trái ngược nhau, chẳng phá hoại ba đời. Chư Phật ở nơi tất cả pháp giới, rốt ráo tự tại, đến bờ bên kia, đầy đủ Pháp tạng tự tại thậm thâm, tất cả phương tiện lìa si, chánh niệm an trụ ở tất cả cõi Phật mười phương mà không hề động chuyển, đủ trí bất tử, hết tất cả lậu, rốt ráo các pháp, chứng được vô lậu, tâm tuệ giải thoát rốt ráo, an trụ ở chỗ vô ngại, thường định không loạn, chư Phật ở trong pháp ba đời không có chướng ngại, ở trong một niệm tỏ rõ hết hoạt động của tâm và tâm sở của tất cả chúng sinh ba đời.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực giữ vững như cờ Na-la-diên thứ tám của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật thành tựu đầy đủ Pháp thân vi mật. Cảnh giới pháp thân của chư Phật không thể đo lường, tất cả thế gian chẳng thể biết được; ở trong ba cõi không hề nhiễm ô, tùy theo nhân duyên mà ứng hiện khắp cả, chẳng thật, chẳng hư, bình đẳng thanh tịnh, chẳng đi, chẳng đến, chẳng tạo tác, chẳng hoại diệt, thường trụ thanh tịnh, một tướng vô tướng, chính là tướng Pháp thân, chẳng nơi chốn, chẳng phương phận, tất cả thân của thân tự tại không lường, diệu sắc không lường; gồm thâu tất cả thân, ứng tác đủ các loại thân, tùy theo thân phương tiện chiếu sáng khắp tất cả, đầy đủ trí tạng mà không hề có chút phân biệt.

Thân ấy đầy khắp tất cả thế giới, giảng nói tất cả pháp giới tuy động mà chẳng động, Pháp thân thanh tịnh chẳng có chẳng không, chẳng phải phương tiện, chẳng phải không phương tiện, tùy theo sự thích ứng của chúng sinh mà đều có thể thị hiện. Thân ấy chẳng diệt chẳng phải chẳng diệt cũng chẳng phải chẳng hiện mà hóa độ chúng sinh. Pháp thân tự nhiên tịch tĩnh, ở nơi tất cả Pháp thân không hề chướng ngại, tùy thuận tất cả pháp giới, thanh tịnh tất cả thế gian, phân biệt tất cả thế gian, không có chuyển động, không có cảnh giới. Giải thoát của Như Lai bao gồm Nhất thiết trí, tùy thuận tất cả thân.

Này Phật tử! Đó là pháp đại lực đứng vững như cờ Na-la-diên thứ chín của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Chánh giác của tất cả chư Phật đều như nhau, sinh ra tất cả hạnh Bồ-tát, sở hành chẳng hề hư vọng, nguyện tròn đầy sâu xa, hạnh Bồ-tát thanh tịnh, đầy đủ tất cả Bồ-tát trí hạnh. Tất cả chư Phật tu hạnh Bồ-tát đều không có khác, khéo phân biệt tất cả hạnh Bồ-tát, tròn đủ biển đại nguyện của Bồ-tát, xa lìa tất cả ác, sinh các hạnh lành, tu hạnh Bồ-tát đều thanh tịnh hết thảy, thuận theo tất cả Phật, vắng lặng chẳng hề buông lung, trụ ở vô lượng cảnh giới của tất cả Tam-muội, có thể chỉ dạy tất cả Thắng đạo, xa lìa tất cả ác đạo, rốt ráo bờ kia, thành tựu đầy đủ đệ nhất trí lực, mưa xuống pháp vũ vô úy chư Phật, tùy theo chỗ hỏi của họ mà đều có thể khéo trả lời, phương tiện nói pháp, trí tuệ bình đẳng thanh tịnh rộng khắp, nghiệp thân, miệng, ý đều thanh tịnh, trụ ở chỗ chư Phật, chủng tánh chư Phật, chỗ làm theo Phật trí chẳng thoái chuyển.

Nhất thiết chủng trí phân biệt vô lượng, vô biên các trụ, tất cả trí sáng thuận theo trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn mà tất cả thế gian chẳng có thể lý giải, trí tuệ minh tịnh biết tất cả pháp, trí tuệ vi tế vô lượng, vô biên có thể phân minh tất cả ba đời, trí tuệ vi diệu giác ngộ tất cả thế giới, rõ biết đầy đủ nghĩa đạo vô thượng.

Chư Phật ở trong tất cả thế gian làm nhiều Phật sự chẳng thể nghĩ bàn, trí tuệ không thoái, thành tựu tất cả các thân Như Lai, vào trí toán số, quyết định rõ biết tất cả các pháp, lìa bỏ văn tự, dứt đường ngôn ngữ mà có thể khéo nói tất cả văn tự, hành thiện pháp thanh tịnh trí Phổ Hiền viên mãn.

Ở trong một niệm mà có thể rõ biết hết tất cả pháp, tùy theo chúng sinh thanh tịnh, tùy theo thừa thích ứng mà có thể bố thí pháp, dùng trí minh tịnh kiến giải cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả thế giới, cảnh giới tất cả chúng sinh.

Ở trong mỗi một niệm có thể thấy biết hết pháp giới ba đời, tất cả cảnh giới xuất thế của Như Lai, tất cả cảnh giới giáo hóa mà chưa từng mất thời cơ, cho đến tất cả cảnh giới thanh tịnh, rõ biết tất cả cảnh giới đến chỗ rốt ráo.

Ở trong một niệm mà giác ngộ hoạt động về tâm, ý, thức của chúng sinh ba đời. Chư Phật bình đẳng, chúng sinh vô biên, thế giới vô biên, pháp giới vô biên, ba đời vô biên. Tất cả chư Phật tự tại vô biên giác ngộ như vậy không hề chướng ngại.

Trí tuệ chư Phật, sự tự tại chuyển của chư Phật, chỗ trú của chư Phật vô lượng, vô biên, trụ ở chỗ vô ngại, trụ ở chỗ đại Bi, rộng nói pháp sâu xa giáo hóa chúng sinh tâm không ngưng nghỉ.

Đó là pháp đại lực đứng vững như cờ Na-la-diên thứ mười của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười pháp đại lực đứng vững như cờ Na-ladiên của chư Phật vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn mà tất cả chúng sinh, Thanh văn, Duyên giác ba đời đều chẳng thể biết, trừ thần lực của Đức Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười pháp định. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật vào đại định ở cõi trời Đâu-suất đến hết thọ mạng của mình.
 2. Tất cả chư Phật trong định thị hiện vào thai đầy mười tháng mới sinh ra.
 3. Tất cả chư Phật trong định từ bỏ cung vua, ưa đi xuất gia.
 4. Tất cả chư Phật ngồi định dưới gốc cây Bồ-đề giác ngộ tất cả pháp.
 5. Tất cả chư Phật định trong một niệm mà giác ngộ tất cả

Phật pháp. Ở trong tất cả thế giới, thần lực tự tại của Như Lai hiện khắp.

 1. Tất cả chư Phật trong định tùy lúc giáo hóa, chuyển bánh xe chánh pháp.
 2. Tất cả chư Phật trong định biết tùy lúc gieo trồng căn lành vì chúng sinh đó thọ ký.
 3. Tất cả chư Phật trong định tùy lúc ứng hiện chẳng bỏ mất Phật sự.
 4. Tất cả chư Phật trong định biết công đức Bồ-tát đầy đủ mà vì họ thọ ký.
 5. Tất cả chư Phật trong định tùy theo tất cả vấn nạn của chúng sinh ở trong một niệm mà có thể khéo trả lời hết thảy.

Này Phật tử! Đó là mười định pháp của tất cả các chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười pháp, nếu chúng sinh thấy được Đức Như Lai thì đều mau chóng được mười quả báo. Những gì là mười?

 1. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng xa lìa tất cả đường ác.
 2. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng được nuôi lớn tất cả căn lành.
 3. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng được viên mãn tất cả căn lành.
 4. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng được vãng sinh lên cõi trời Tịnh diệu.
 5. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng được trừ diệt tất cả nghi hoặc.
 6. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai mà đã phát tâm Bồ-đề thì mau chóng được không thoái chuyển, còn kẻ chưa phát tâm thì mau chóng phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
 7. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai mà chưa được Thánh đạo ly sinh trừ diệt hữu kiến thì mau chóng chứng được Thánh đạo ly sinh.
 8. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng khiến cho

thế gian thanh tịnh, xa lìa tất cả các căn của thế gian.

 1. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng trừ diệt tất cả chướng ngại.
 2. Chúng sinh nào nhìn thấy Như Lai thì mau chóng được sự không sợ, biện tài chẳng gián đoạn.

Này Phật tử! Đó là mười thứ quả báo mà chúng sinh mau chóng đạt được nếu nhìn thấy tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười pháp thanh tịnh mà Bồtát thường phải chánh niệm. Những gì là mười?

 1. Đối với phương tiện quá khứ của tất cả chư Phật, tất cả Bồtát thường nên chánh niệm.
 2. Đối với diệu hạnh thanh tịnh của tất cả chư Phật, tất cả Bồtát thường nên chánh niệm.
 3. Đối với sự viên mãn đầy đủ Ba-la-mật của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.
 4. Đối với sự viên mãn đầy đủ đại nguyện của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.
 5. Đối với công đức tích tụ của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.
 6. Đối với phạm hạnh quá khứ của tất cả chư Phật, tất cả Bồtát thường nên chánh niệm.
 7. Đối với sự thành Đẳng chánh giác của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát nên thường chánh niệm.
 8. Đối với Sắc thân của tất cả chư Phật vô lượng, vô biên, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.
 9. Đối với cảnh giới thần lực vô lượng, vô biên của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.
 10. Đối với mười Lực, bốn điều không sợ của tất cả chư Phật, tất cả Bồ-tát thường nên chánh niệm.

Này Phật tử! Đó là mười pháp thanh tịnh của tất cả chư Phật mà tất cả Bồ-tát nên thường chánh niệm.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười Nhất thiết trí. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, biết hết tất cả pháp giới ba đời, hoạt động tâm và tâm sở của tất cả chúng sinh.
 2. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, phân minh hết thảy chủng loại nghiệp báo của tất cả chúng sinh trong ba đời.
 3. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, tùy theo sự thích ứng của tất cả chúng sinh mà hoặc dùng thần túc hoặc dùng lời răn dạy, hoặc dùng việc thuyết pháp để giáo hóa họ.
 4. Tất cả chư Phật ở trong một niệm khéo có thể nắm rõ các tâm và tướng của mười phương chúng sinh trong tất cả pháp giới, thị hiện Như Lai ra đời ở tất cả thế gian.
 5. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, tùy theo sự mong cầu thích ứng của tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới để hóa độ, khiến cho họ được thấy Như Lai.
 6. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, thị hiện cho tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới biết sự an trụ, thần lực tự tại của Như Lai.
 7. Tất cả chư Phật vì tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới, mà nói về sự xa lìa những lửa phiền não rực cháy của tất cả chư Phật, rồi tùy theo sự thích ứng của chúng sinh mà hóa độ.
 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, dùng tất cả con đường đi đến quả vị mà rõ biết những cảnh giới đang hướng đến của tất cả chúng sinh trong tất cả pháp giới.
 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, đối với tất cả chúng sinh ở tất cả địa phương, xứ sở trong tất cả pháp giới nghĩ đến Như Lai đều khiến cho họ được nhìn thấy.
 10. Tất cả chư Phật ở trong một niệm tùy theo sự ưa thích của tâm chúng sinh trong tất cả pháp giới về hình sắc của Như Lai đều khiến cho họ được nhìn thấy.

Này Phật tử! Đó là mười Nhất thiết trí của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười Tam-muội không lường chẳng thể nghĩ bàn. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật đối với tất cả pháp thường định chẳng loạn, ở trong một niệm vì tất cả chúng sinh mà nói tất cả pháp.
 2. Tất cả chư Phật đối với tất cả chúng sinh của tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm đều vì chúng sinh mà phân biệt diễn nói thật tế vô ngã.
 3. Tất cả chư Phật ở nơi các pháp ba đời của tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm luôn vào đến ức Tammuội.
 4. Tất cả chư Phật ở nơi cõi Phật mười phương trong tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm đều du hành khắp tất cả cõi Phật.
 5. Tất cả chư Phật ở nơi tất cả pháp giới, hiện đủ các loại thân Phật đầy khắp vô lượng, vô biên, thường định chẳng loạn, ở trong một niệm không đâu mà chẳng hiện khắp nơi tất cả thế giới.
 6. Tất cả chư Phật, nghiệp thân, miệng, ý tràn đầy tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm, phân biệt diễn nói tánh dục trong tạng tâm của tất cả chúng sinh.
 7. Tất cả chư Phật ở trong tất cả pháp tánh của tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm đều có thể rốt ráo xa lìa tất cả dục.
 8. Tất cả chư Phật ở nơi duyên khởi tất cả thế giới của tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm, phân biệt diễn nói tất cả nhân duyên.
 9. Tất cả chư Phật ở nơi tất cả pháp thế gian, pháp ly thế gian của tất cả pháp giới thường định chẳng loạn, ở trong một niệm luôn trang nghiêm vô lượng, vì tất cả chúng sinh mà chư Phật hiện khắp không bao giờ cùng tận.
 10. Tất cả chư Phật đối với tất cả chúng sinh, tất cả pháp giới, chánh định không ngại thường định chẳng loạn, ở trong một niệm, đi đến vô lượng giải thoát rốt ráo bờ kia của chư Phật.

Này Phật tử! Đó là mười Tam-muội vô lượng, vô biên chẳng thể nghĩ bàn của tất cả chư Phật.

Này Phật tử! Tất cả chư Phật có mười giải thoát vô ngại. Những gì là mười?

 1. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần có thể hiện khắp chư Phật ra đời chẳng thể nói chẳng thể nói.
 2. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần có thể hiện khắp chư Phật chuyển pháp luân thanh tịnh chẳng thể nói hết.
 3. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần giáo hóa điều phục số chúng sinh chẳng thể nói hết.
 4. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện khắp các cõi Phật chẳng thể nói hết.
 5. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần thọ ký số Bồ-tát chẳng thể nói hết.
 6. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện chư Phật xuất thế khắp ba đời.
 7. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện khắp tất cả cõi Phật ba đời.
 8. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện khắp thần lực chư Phật tự tại ba đời.
 9. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện khắp tất cả chúng sinh ba đời.
 10. Tất cả chư Phật ở trong một vi trần hiện khắp tất cả Phật sự chư Phật ba đời.

Này Phật tử! Đó là mười giải thoát vô ngại của chư Phật.

Bài Viết Liên Quan

278

Phẩm 07: Tịnh Hạnh

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 7: TỊNH HẠNH Bấy giờ, Bồ-tát Trí Thủ hỏi Văn-thù-sư-lợi: –Này Phật...
278

Phẩm 27: Trụ Xứ Của Bồ Tát

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 27: TRỤ XỨ CỦA BỒ-TÁT Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương lại...
278

Phẩm 24: Mười Nhẫn

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 24: MƯỜI NHẪN Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ Hiền lại bảo các...
278

Phẩm 29: Biển Tướng Của Đức Như Lai

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 29: BIỂN TƯỚNG CỦA ĐỨC NHƯ LAI Bấy giờ, Đại Bồ-tát Phổ...
278

Phẩm 26: Tuổi Thọ

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 26: TUỔI THỌ Bấy giờ, Đại Bồ-tát Tâm Vương bảo các Bồ-tát...
278

Phẩm 12: Phạm Hạnh

SỐ 278 KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phẩm 12: PHẠM HẠNH Khi ấy, Thiên tử Chánh Niệm thưa với Bồ-tát...

Trả lời

Required fields are marked *