Tỳ Lô Giá Na Phật Ấn

 

Tướng Ấn là: Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong, dựng song song hai ngón cái liền thành.

Tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn trên đỉnh đầu.

Chân Ngôn là :

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. A vĩ la hồng khiếm”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ A VIRA HŪṂ KHAṂ