Lục Túc Tôn Minh Vương Ấn

Hai tay tác Kim Cương Nội Phộc, dựng thẳng hai ngón giữa cùng hợp đầu ngón, duỗi hai ngón trỏ co phần đầu như Tam Cổ, gia trì năm nơi, là Ấn Tướng ấy vậy. Năm nơi là: vầng trán, hai vai, trái tim, cổ họng. Hai ngón cái đều đem bên phải đè bên trái, cài chéo nhau nhập vào trong Nguyệt (lòng bàn tay)

Chân Ngôn là:

“Án, chỉ-lý sắt-đát-lý (1) tỳ-chỉ đa na nẵng (2) hồng. Tát phộc giả đô-lỗ (3) na xả dã, tát-đàm bà dã, tát-đàm bà dã (4) tô-bà tra, tô-bà tra, hồng, phát tra, saphộc hạ”

Kết Ấn này với tụng Chân Ngôn, tức là Vô Thủy Vô Minh ở trong tất cả sinh tử mà được tự tại, chỉ là Bồ Đề Tâm Minh Vương hay chế phục, cho đến giết thân Vô Thường của kẻ ấy, khiến cho được Thường Mệnh. Ngoài ra dùng sự tương đồng có thể hiểu được vậy