Quân Đồ Lợi Minh Vương Hộ Thân Ấn

Hai tay cùng cài chéo ngón út ở trong lòng bàn tay, co hai hai ngón vô danh vịn trên chỗ cài chéo nhau của hai ngón út, hợp cổ tay, dựng hai ngón giữa cùng trụ đầu ngón, hơi co cong hai ngón trỏ trụ ở phía sau lóng trên của lưng ngón giữa sao cho không chạm nhau.

Chân Ngôn là:

“Án (1) hộ lỗ, hộ lỗ (2) để sắt-xá, để sắt-xá (3) bàn đà, bàn đà (4) ha na, ha na (5) a mật-lý đế (6) hồng (7) phát (8)”

Tụng Chân Ngôn bảy biến xong.

Nếu có người thường muốn thọ trì Pháp Kim Cương thì mỗi ngày, sáng sớm rửa tay rửa mặt xong, liền dùng bàn tay phải bụm nước sạch, Chú vào bảy biến xong, hướng về phương Đông rải tán ba lần. Sau đó liền vào bên trong Phòng làm phép Hộ Thân.

Pháp Hộ Thân ấy là: Kết Ấn chẳng giải, miệng tụng Chân Ngôn, ấn đỉnh đầu, tiếp theo ấn vai phải, tiếp theo ấn vai trái, tiếp theo ấn trước trái tim, tiếp theo ấn ấn cái cổ, tiếp theo ấn Tam Tinh, tiếp theo ấn chân tóc, tiếp theo ấn trên đỉnh đầu, ấn sau đỉnh đầu xong, là Khế Pháp ấy vậy.