PHẬT NÓI KINH TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Có Đà La Ni tên là Túc Mệnh Trí . Nếu có chúng sinh nghe Đà La Ni này, hay chí Tâm thọ trì thì bao nhiêu tội nghiệp cực nặng trong một ngàn kiếp thảy đều tiêu diệt. Nếu có thể cả đời thọ trì chẳng gián đoạn

thì người đó thường biết Túc Mệnh trong 7 câu đê (Koṭi: ức) đời “ Liền nói Đà La Ni là :

Na mô la đát-na thất cật nê (1) Đát tha nga đa dã (2) A la-hạt đế , tam miệu ngật-tam một đà dã (3) Đát nãnh tha (4) Án, la đát-nê, la đát-nê (5) Tô la đát-nê (7) La đát-nỗ nột-bà vị (8) La đát-na tam bà vị, sa-phộc hạ (9)”

Khi ấy, A Nan nghe Đức Phật diễn nói khiến cho các chúng sinh được Túc Mệnh Trí Đà La Ni xong thì vui vẻ vô lượng chưa từng có, liền cúi đầu đỉnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

_Hết_

Trong No.1382 (Tr.904) Ngài PHÁP HIỀN còn dịch thêm một bài Túc Mệnh Trí Đà La Ni khác là :

“Na mô bà nga phộc đế, a sô tỳ-dạ dã (1) Đát tha nga đa dã (2) A la-hạt đế tam miệu ngật-tam một đà dã (3) Đát nãnh tha (4) Án, ác sát duệ, ác sát duệ (5) Ác sát dã phộc la noa (6) Vĩ thâu đạt nễ, sa-phộc hạ (7)

15/02/1998

*)Phục hồi và chú thích Phạn Chú :

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI ( I )

NAMO RATNA-ŚIKHINE TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Bảo Thi Khí Như Lai Ứng Cúng Chính

Đẳng Chính Giác.

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

OṂ: Ba Thân quy mệnh

RATNE RATNE SURATNE: Bảo, bảo, Diệu Bảo. Đây là ba loại báu của ba Thừa.

RATNA UDBHAVE: Hiện lên vật báu

MAHĀ-RATNA KIRANI: Báu to lớn tỏa sáng rực rỡ

RATNA SAṂBHAVE: Phát sinh ra vật báu

SVĀHĀ: quyết định thành tựu

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI ( II )

NAMO BHAGAVATE AKṢOBHYĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA: Quy mệnh Thế Tôn Bất Động Như Lai Ứng Cúng

Chính Đẳng Chính Giác

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

OṂ: Ba Thân quy mệnh

AKṢAYE AKṢAYE: sự vô cùng vô tận của Tướng lìa sinh tử

AKṢAYA ĀVARAṆA VIŚUDDHANE: Tinh lọc tịnh hóa sự chướng ngại của tướng lìa sinh tử.

SVĀHĀ: quyết định thành tựu

01/06/2008