PHẬT NÓI TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và việt dịch: HUYỀN THANH

 

1_ Na mô bà nga phộc đế, a sô tỳ-dạ dã

2_ Đát tha nga đa dã

3_ A la-hạt đế tam miệu ngật-tam một đà dã

4_ Đát nãnh tha

5_ Án, ác sát duệ, ác sát duệ

6_ Ác sát dã phộc la noa

7_ Vĩ thâu đạt nễ, sa-phộc hạ

*)NAMO BHAGAVATE AKṢOBHYĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ AKṢAYE AKṢAYE _AKṢAYA ĀVARAṆA

VIŚUDDHANE _ SVĀHĀ

PHẬT NÓI TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

_Hết_

01/06/2008