PHẬT NÓI KINH BÁT LAN NA XA PHỘC LÝ ĐẠI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triếu Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là)PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Ta xem xét vô lượng chúng sinh ở Thế Gian, phần lớn tạo Nghiệp Tội bị đọa vào nẻo ác, trải qua vô lượng Thời mới được lìa ra, phỏng như sinh làm người thì thân thể chẳng được đầy đủ, Giả sử được đầy đủ thì cũng ít Phước kém Tuệ. Thường bị Ác Ma với Quỷ Thần ác rình rập ngày đêm tìm dịp thuận tiện gây mọi thứ não loạn , chẳng được an ổn.

Ta thương xót nhóm này nên nói Bát Lan Na Xa Phộc Lý Đại Đà La Ni để tịch trừ Ma ác với Quỷ Thần ác

Nếu có chúng sinh được nghe Đà La Ni này, phát Tâm chí thành, đọc tụng cúng dường sẽ khiến cho Ma ác với Quỷ Thần ác đó thảy đều xa lìa, tiêu trừ tai hại, không có các tật bĩch, nơi cư ngụ được an ổn khoái lạc

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Đà La Ni là:

1_Na mô la đát-na đát-la dạ dã

2_Na mạc a lý-dã , a di đa bà dã

3_Đát tha nga đa dã

4_A la-hạt đế, tam miệu cật-tam một đà

5_Na mô a lý-dã phộc lô cát đế thuyết la dã

6_Mạo đế tát đỏa dã

7_Ma hạ tát đỏa dã

8_Ma hạ ca lỗ ni ca dã

9_Na mô ma hạ sa-tha ma-la bát-đa bát-đa dã

10-Mạo đế tát đỏa dã

11-Ma hạ tát đỏa dã

12_Phộc ma nê đỏa na mạc tả di

13_Đát-võng, na ma tả di, phộc ma nê

14_Tất xá tức bát lan na xá phộc lý

15_Bát lan-na xá phộc lý bà nga phộc để

16_Bá xá bát la du đà lý ni

17_Dạ nễ ca nễ tả

18_Nột-bà dạ nễ-du đốt-bát điện đế

19_Dạ ca tức nỉ đát du

20_Dạ ca tức đốt-ma du

21_Duệ kế tức nột bát nại-la phộc

22_Duệ kế tức nột bá dạ sa

23_Duệ kế tức nại tỳ đình bà dạ

24-Duệ kế tức nột ba sa lý-nga

25_Ô ba sa lý-nga tam phộc đà phộc

26_Đốt-bát điện đế

27_Tát lý-phộc ni đa nễ

28_Tát lý-phộc sa-đa

29-Tát lý-vi đế phộc la đa

30-Y vũ đốt-bát điện

31-Đế na bán ni đa

32-Đát nại nê na tát để na

33-Tát đa phộc kế na

34-Y tỳ bán ni đa để sắt-tra nãi

35-Ma hạ mãn đát-la bát nại

36-Nhạ nhạ nhạ nhạ

37-Ma ma, tát ba lý phộc la tả

38_Lạc sạn cô lỗ

39-Ngọc bát-đỉnh ba lý bá la nẵng

40-Phiến đỉnh sa tất-đa dã nẵng cô lỗ

41-Đát ninh-dã tha

42-Án, a mật-lý đế

43-Mạt thuyết sa-đương nghê

44-Ma mạt la, ma mạt la

45-Thiết mạt, bát-la thiết mạt

46-Ô ba thiết mạt

47-Đốt nỗ, vĩ đốt nỗ

48-Đốt lệ, đốt mẫu lệ, sa-phộc hạ

49-Án, bát lan-na xá phộc lý, sa-phộc hạ

50-Na mạc thiết phộc la noản

51-Ma hạ xá phộc la noản

52-Tất xá tức bát lan-na xá phộc lý

53-Tất xá tức

54-Át thiết nê , mạt thiết nê, sa-phộc hạ

55-Án, tất xá tức, sa-phộc hạ

56-Áng cô lý mãng cô lý

57-Bát lan-na xá phộc lý, sa-phộc hạ

58-Na mạc xá phộc la noản

59-Tất xá tức bát lan-na xá phộc lý

60-Tất xá tức, sa-phộc hạ

Bấy giờ A Nan được nghe Đức Thế Tôn nói Đà La Ni này xong liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện đừng có lo. Con sẽ ghi nhớ, giữ gìn, tuyên truyền ở đời khiến cho các chúng sinh được thiện lợi lớn”

Nói lời này xong. Liền cúi đầu đỉnh lễ chân của Đức Thế Tôn , vui vẻ lui ra

PHẬT NÓI KINH BÁT LAN NA XA PHỘC LÝ ĐẠI ĐÀ LA NI

_Hết_

28/03/2007