KINH KIM CANG BÁT NHÃ BA LA MẬT

(Trích Kinh Kim Cang Lược Giảng)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập 
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học