TẠI GIA BỒ TÁT GIỚI KINH
(ƯU BÀ TẮC GIỚI KINH)

Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Pháp Chánh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ