Luật Tứ Phần
TẬP 1
Hán dịch: Tam tạng Phật-đà Da-xá và Trúc-phật-niệm
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đổng Minh
Diễn đọc: Trường Tân

 

Pages: 1 2 3 4 5