Luật Ma Ha Tăng Kỳ
TẬP 1
Hán dịch: Phật Đà Bạt Đà La – Sa Môn Pháp Hiển
Việt dịch: HT Thích Phước Sơn
HT Thích Đổng Minh chứng nghĩa
Diễn đọc: Bình Nguyên

 

Pages: 1 2 3 4