KHI NÀO CHIM SẮT BAY
  Hành Trình Phật Giáo Về Phương Tây
Tác giả: Ni Sư Ayya Khema – Việt dịch: Diệu Liên, Lý Thu Linh
  Diễn đọc: Diệu Hoa