Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Đời Đường, nước Kế Tân, Tam Tạng Sa môn Phật-đà-ba-ly Vâng Chiếu dịch
Việt dịch: Sa-môn Thích Thiện Thông

Biên tập: Nhóm Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Phật tử Thiện Nghĩa