KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN
Hán dịch: Tam tạng Pháp sư Pháp Đăng
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Ban biên tập: Pháp Âm Tuyên Lưu
Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang

 

Print Friendly, PDF & Email