TỲ KHEO GIỚI KINH
(Dành riêng cho chư Tăng)
Việt-dịch: Hòa thượng Thích Thiện Hòa
Diễn đọc: Bình Nguyên

 

Tải MP3