KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Việt dịch: Thích Quảng Độ & Thích Chính Tiến
Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Ngọc Mỹ, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết