中 阿 含 經
KINH TRUNG A HÀM
Hán Dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm,
Việt Dịch & Hiệu Chú: Thích Tuệ Sỹ
 Diễn đọc: Huy Hồ, Tuấn Anh, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Diệu Tiên, Thùy Dương,Thy Mai, Thùy Dương, Thủy Tiên

 

Đọc Kinh văn: